Odszkodowanie za złamaną rękę

5 /5
(Ocen: 1)

Uraz rąk może przytrafić się każdemu i w różnych okolicznościach – jadąc autem, pracując, w trakcie uprawiania sportu, idąc chodnikiem czy nawet w domu podczas wykonywania zwykłych, codziennych czynności. Gdy ucierpieliście wskutek czyjegoś działania, np. zostaliście poszkodowani w wypadku samochodowym, macie prawo ubiegać się o odszkodowanie za złamaną rękę. Świadczenie może wypłacić Wam także Wasz ubezpieczyciel, jeśli posiadacie odpowiednią polisę na życie albo ZUS, gdy doszło do wypadku przy pracy.

Jakie są urazy rąk i ich następstwa?

W obrębie kończyny górnej uszkodzenia mogą dotyczyć łopatki, obojczyka, barku, ramienia, stawu łokciowego, przedramienia, nadgarstka, śródręcza lub palców dłoni. Najczęściej dochodzi do złamania:

 • łopatki,
 • obojczyka,
 • kości ramiennej,
 • kości przedramienia,
 • kości nadgarstka,
 • kciuka,
 • pozostałych palców.

Uszkodzenia te, w zależności od rodzaju i rozmiaru, skutkować będą odmiennymi ograniczeniami ruchomości ręki. Tym samym, w różnym stopniu odbiją się na życiu (obecnym i przyszłym) poszkodowanego. Gdy złamiecie sobie rękę, często wystarczy założenie gipsu albo szyny na kilka tygodni, ale czasem – zwłaszcza w przypadku złamania otwartego, konieczne okazuje się przeprowadzenie skomplikowanej operacji.

Niektórzy już po kilku dniach od zdjęcia gipsu odzyskują sprawność sprzed wypadku, a u innych, mimo długotrwałej rehabilitacji, ręka już nigdy nie będzie w pełni sprawna. Do tego, po interwencji chirurga, zostają ze szpecącą blizną na całe życie. Dotkliwość urazu będzie ponadto zależeć od tego, czy doszło do uszkodzenia ręki lewej, czy prawej (dla osób praworęcznych złamanie nadgarstka w lewej ręce będzie oczywiście mniejszym utrudnieniem) oraz od charakteru wykonywanej pracy zawodowej.

Uraz rąk dla poszczególnych grup zawodowych wiąże się z inną stratą, np. dla pianisty może oznaczać przerwanie obiecującej kariery, a nawet koniec pracy w zawodzie.

Czy należy się odszkodowanie za złamanie ręki?

Jeśli posiadacie ważną polisę NNW, możecie ubiegać się odszkodowanie za złamaną rękę od swojego ubezpieczyciela. Wysokość należnego świadczenia będzie zależeć od:

 • sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie, czyli wariantu, który wybraliście, podpisując umowę (im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe odszkodowanie za złamaną rękę, ale też wyższa składka);
 • stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu (ocenianego w zależności od przemieszczeń, ograniczeń ruchomości, zmian wtórnych, zniekształceń, ograniczeń funkcji i ewentualnych powikłań) – według tabeli procentowego uszczerbku na zdrowiu, stanowiącej część OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) polisy;
 • posiadanych rozszerzeń ochrony (w takim przypadku możecie dodatkowo dostać odszkodowanie z tytułu poddania się operacji chirurgicznej, leczenia szpitalnego za każdy dzień pobytu w szpitalu, poniesionych kosztów rehabilitacji i zakupu sprzętu ortopedycznego, czasowej niezdolności do pracy itd.);
 • towarzystwa ubezpieczeniowego – każde może oferować inne świadczenia z tytułu złamanej ręki.

O znacznie większe kwoty – w pełni rekompensujące poniesione szkody majątkowe i niemajątkowe, możecie powalczyć, dochodząc roszczeń od sprawcy zdarzenia lub podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za szkodę, np. gdy urazy rąk powstały wskutek wypadku komunikacyjnego (w tym przypadku roszczenia kierujecie do ubezpieczyciela sprawcy), poślizgnięcia się na oblodzonym lub dziurawym chodniku czy w wyniku innego, zawinionego przez osobę trzecią zdarzenia. Wówczas, gdy złamiecie rękę, na podstawie przepisów prawa cywilnego, możecie ubiegać się o:

 • zwrot wszelkich kosztów leczenia i rehabilitacji – przez sprawcę lub jego ubezpieczyciela zrefundowane powinny zostać koszty zakupu sprzętu ortopedycznego, leków przeciwbólowych i przeciwzakrzepowych, koszty specjalnego odżywiania zalecanego po złamaniu ręki, koszty prywatnych konsultacji lekarskich, zabiegów i rehabilitacji. Jeśli nie mieliście możliwości szybkiego skorzystania z wizyt w ramach NFZ, koszty dojazdów do placówek medycznych, koszty opieki nawet, gdy sprawuje ją ktoś z rodziny i wiele innych kosztów (podstawa prawna: art. 444 § 1 KC);
 • wyłożenie z góry pieniędzy potrzebnych na leczenie (podstawa prawna: art. 444 § 1 KC);
 • poniesienie kosztów przekwalifikowania zawodowego, jeżeli w wyniku zdarzenia staliście się inwalidami (podstawa prawna: art. 444 § 1 KC);
 • przyznanie odpowiedniej renty, jeśli wskutek urazu rąk utraciliście całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększyły się Wasze potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość (podstawa prawna: art. 444 § 2 KC).
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – tj. za ból i cierpienia związane z urazem rąk, w szczególności za długość i bolesność leczenia i rehabilitacji, zmiany w życiu osobistym, zawodowym i społecznym, uzależnienie się od pomocy osób trzecich itd. (podstawa prawna: art. 445 § 1 KC).

Jeżeli do urazu ręki doszło w Waszym miejscu pracy, powinniście otrzymać jednorazowe odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Gdy okaże się, że za wypadek przy pracy winę ponosi pracodawca (np. nie zadbał on o właściwy stan techniczny maszyny lub nie zapewnił pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej), możecie dodatkowo dochodzić od niego roszczeń odszkodowawczych. Co do zasady, przedsiębiorstwa posiadają polisy OC zapewniające im ochronę w takich sytuacjach.

Ile można otrzymać zadośćuczynienia za złamanie ręki?

Wypłacone jednorazowo zadośćuczynienie ma zrekompensować Wam krzywdę – obecną i mogącą pojawić się w przyszłości. Możecie się o nie ubiegać w przypadku szkody osobowej o charakterze niemajątkowym. Złamanie ręki niewątpliwie wiąże się z cierpieniami fizycznymi i psychicznymi, związanymi z odczuwanym bólem, długotrwałością i uciążliwością leczenia i rehabilitacji, stresem, powstałymi ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu itd., chociaż stopień nasilenia tych cierpień będzie oczywiście zależeć od wielu czynników. Sumę tytułem zadośćuczynienia przyznaje sąd.

Przepisy prawa cywilnego nie określają jednak żadnych szczegółowych kryteriów wyliczania świadczenia. Zasady te ukształtowało orzecznictwo sądowe. Zasądzając odpowiednią kwotę tytułem zadośćuczynienia, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu, posiłkując się tabelą oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, a także:

 • rozmiary cierpień i obrażeń;
 • długotrwałość i uciążliwość leczenia i rehabilitacji;
 • bolesność zabiegów;
 • wiek i płeć poszkodowanego (gdy ma to znaczenie)
 • poczucie bezradności, osamotnienia, nieprzydatności, izolacji itd.;
 • rokowania na przyszłość;
 • sytuację zawodową i materialną.

Zadośćuczynienie jest świadczeniem ocennym, uznaniowym, dlatego każda sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie. Im wyższy, stwierdzony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, tym zasądzane kwoty, co do zasady, są wyższe, jednakże stopień trwałego uszczerbku nie może stanowić jedynego kryterium ustalania należnej kwoty świadczenia. W przypadku złamania ręki, możecie wywalczyć tytułem zadośćuczynienia od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych (plus cały pakiet świadczeń tytułem odszkodowania).

Kiedy odszkodowanie za złamaną rękę nie przysługuje?

Jeżeli ubezpieczyciel odmawia Wam wypłaty świadczenia, musi on swoją decyzję szczegółowo uzasadnić, powołując się na przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w przypadku dochodzenia roszczeń z polisy NNW – na konkretne zapisy w OWU.

Każde OWU zawiera okoliczności, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona, czyli odszkodowania nie otrzymacie. Są to tzw. wyłączenia ochrony. Poszczególne towarzystwa ubezpieczeń mogą stosować nieco inne wyłączenia, dlatego warto dokładnie zapoznać się z tym punktem w umowie.

Najczęściej ubezpieczyciele zastrzegają w OWU, że nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu złamania kości ręki, do którego doszło:

 • przed początkiem obowiązywania ochrony;
 • wskutek działań wojennych, aktów terroru, udziału w masowych demonstracjach;
 • wskutek popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa umyślnego;
 • gdy prowadziliście pojazd bez uprawnień, po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, po użyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych – o ile okoliczności te miały wpływ na zaistnienie nieszczęśliwego wypadku;
 • wskutek nietrzeźwości albo użycia narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych;
 • wskutek samookaleczenia się lub usiłowania popełnienia samobójstwa;
 • wskutek uprawiania sportu lub aktywności rekreacyjnej o ryzykownym charakterze (dotyczy to w szczególności uprawiania sportów walki, motorowych, motorowodnych, lotniczych lub powietrznych, wspinaczki górskiej lub skałkowej, nurkowania, skoków bungee, jazdy na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, kajakarstwa górskiego, kolarstwa górskiego, wyścigów konnych itd.);
 • w wyniku choroby.

Odszkodowanie nie zostanie Wam wypłacone także w sytuacji, gdy Wasze roszczenie przedawniło się, a sprawca zdarzenia szkodowego lub jego ubezpieczyciel podniosą zarzut przedawnienia. Dlatego nie zwlekajcie z dochodzeniem swoich praw. W przypadku wątpliwości, czy Wasze roszczenie ma uzasadnienie prawne, warto skonsultować swoją sprawę z dobrą kancelarią odszkodowawczą.

Kiedy roszczenie o odszkodowanie za złamaną rękę przedawni się?

Jeśli do urazu ręki doszło wskutek zbrodni lub występku (np. przestępstwa rozboju), roszczenie o naprawienie szkody z tego tytułu ulegnie przedawnieniu z upływem aż 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa (art. 4421 § 2 KC). W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia, w którym dowiedzieliście się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia (art. 4421 § 3 KC).

Gdy sprawa dotyczy małoletniego, roszczenie nie może się przedawnić wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez tę osobę pełnoletności (art. 4421 § 4 KC). Roszczenia z zawartej umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem 3 lat (art. 819 § 1 KC). Chyba, że kierujecie roszczenia do ubezpieczyciela jako poszkodowani – macie wówczas 3 lata od dnia, w którym dowiedzieliście się albo mogliście się dowiedzieć o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, ale max. 10 lat od dnia zdarzenia (art. 4421 § 1 w zw. z art. 819 § 4 KC).

Koniec terminu przedawnienia, co do zasady, przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego (art. 118 KC). Zarzutu przedawnienia sąd nie rozpatruje z urzędu. Druga strona musi go podnieść, ale raczej nie macie co liczyć, że tego nie zrobi – zwłaszcza w sporze z ubezpieczycielem lub sprawcą reprezentowanym przez profesjonalnego pełnomocnika.