Odszkodowanie za złamany nos

5 /5
(Ocen: 1)
Do złamania nosa może dojść w różnych sytuacjach – wskutek wypadku drogowego, uprawiania sportu, świadczenia pracy czy popełnienia przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Z uwagi na ból, krwawienie, obrzęk, zaburzenia oddychania, powonienia i widzenia, a czasem także utratę przytomności, zawsze konieczna jest interwencja lekarska. Gdy za doznany uszczerbek odpowiada osoba trzecia, macie prawo ubiegać się o odszkodowanie za złamany nos od sprawcy zdarzenia lub z jego polisy OC. Jeśli po prostu mieliście pecha i zdarzył się nieszczęśliwy wypadek, a posiadacie polisę NNW, do wypłaty świadczenia zobowiązany jest Wasz ubezpieczyciel.

Jakie są urazy nosa i ile wynosi procentowy uszczerbek na zdrowiu za złamany nos?

Najczęściej występujące uszkodzenia w obrębie całego ciała zawiera tabela oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiąca załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

Aktualna wersja tabeli znajduje się w Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2013 roku. Tabela ta jest powszechnie wykorzystywana przez ubezpieczycieli i sądy przy ustalaniu stopnia (procentu) doznanego uszczerbku na zdrowiu. Uszkodzenia nosa zakwalifikowane zostały do uszkodzeń twarzy.

Rodzaj
uszkodzeń
% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

Uszkodzenie nosa bez zaburzeń oddychania i powonienia (w zależności od rozległości uszkodzenia) 1-10%
Uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania (w zależności od rozległości uszkodzenia i stopnia zaburzeń oddychania) 5-20%
Uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia (w zależności od stopnia zaburzeń w oddychaniu i powonieniu) 10-25%
Utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszkowego 5%
Utrata nosa w całości (łącznie z kośćmi nosa) 30%

Jak widzicie, w wyniku urazu nosa, uszczerbek na zdrowiu może wynieść od 1% do 30%. Jeżeli jednak doznane uszkodzenie nosa wchodzi w zespół uszkodzeń powłok twarzy (poz. 19 tabeli), należy stosować ocenę dla tych uszczerbków.

Rodzaj
uszkodzeń
% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

Oszpecenia bez zaburzeń funkcji (w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy) 1-10%
Oszpecenia z miernymi zaburzeniami funkcji (w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzeń funkcji) 10-30%
Oszpecenia połączone z problemami z przyjmowaniem pokarmów, zaburzeniami oddychania i mowy, ślinotokiem, zaburzeniami funkcji powiek i innymi, dużymi zaburzeniami funkcji (w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzeń funkcji) 30-60%

W tym przypadku, uszczerbek na zdrowiu po uszkodzeniu nosa może wynieść od 1% do nawet 60%, co daje podstawę, by wywalczyć zadośćuczynienie na poziomie ok. 100 000 złotych. Decydujące dla wyliczenia doznanego uszczerbku na zdrowiu są skutki uszkodzenia.

W wyniku złamania kości nosa może dojść m.in. do zaburzeń oddychania i powonienia oraz oszpecenia twarzy wraz z dużymi zaburzeniami funkcji. Od procentowego uszczerbku na zdrowiu w dużej mierze zależy wysokość zasądzonej kwoty tytułem zadośćuczynienia, czyli za ból i cierpienia. W prawie cywilnym ustalanie wysokości zadośćuczynienia jest kwestią indywidualną – ocenną, uznaniową. Nie istnieją uniwersalne kryteria wymiaru świadczenia. Wynika to z faktu, że emocje związane z poczuciem bólu i cierpienia są wyłącznie subiektywne.

Jednak nawet niewielki uszczerbek na zdrowiu wywołuje krzywdę, która powinna zostać zrekompensowana. Oczywiście współczesna medycyna i zasady doświadczenia życiowego pozwalają sądowi w pewnym sensie poddać doznaną krzywdę weryfikacji. Zadośćuczynienie pełni funkcję kompensacyjną. Powinno być zatem „odpowiednie”, czyli rekompensować powstałą krzywdę. Nie może przy tym być symboliczne ani powodować wzbogacenia po stronie poszkodowanego kosztem sprawcy.

Z orzecznictwa

Sąd Rejonowy w Gdyni w wyroku z dnia 28 grudnia 2017 r. (sygn. I C 1508/14) zasądził tytułem zadośćuczynienia kwotę 6.000 zł na rzecz powódki, która na skutek wypadku doznała obrażeń w postaci złamania kości nosowej bez przemieszczenia odłamów. Chociaż poszkodowana nie doznała uszczerbku ani natury neurologicznej, ani laryngologicznej, to wskutek urazu wystąpiły u niej zaburzenia emocjonalne (obniżenie poczucia własnej wartości i wydolności, niezadowolenie z własnego wyglądu, poczucie krzywdy i zawodu, tendencja do somatyzacji, poczucie niespełnienia aspiracji życiowych) oraz stres skutkujący bólami głowy, co wymagało przyjmowania leków przeciwbólowych. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określono na 3%. Sąd, po uwzględnieniu wszystkich okoliczności wypadku, uznał kwotę 6.000 zł za sumę adekwatną do:

  • celów i charakteru zadośćuczynienia (świadczenie powinno złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne zarówno już doznane, jak i te, które zapewne wystąpią w przyszłości);
  • rozmiaru doznanej krzywdy (biorąc pod uwagę rodzaj uszkodzenia, jego nieodwracalny charakter, długotrwałość i przebieg procesu leczenia, stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i długotrwałość, wiek poszkodowanej, jej dotychczasowy tryb życia, szanse na przyszłość oraz poczucie nieprzydatności społecznej).

W przypadku ubiegania się o świadczenie za złamanie nosa z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia NNW, kluczowe znaczenie dla ustalenia jego wysokości będą miały zapisy w OWU Waszej polisy, w tym ocena procentowa danego uszczerbku na zdrowiu oraz suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota, do której odpowiada ubezpieczyciel.

Ile może wynieść odszkodowanie za złamany nos?

Poza zadośćuczynieniem za ból i cierpienia, ubiegać możecie się o odszkodowanie za złamany nos – za utracone dochody, poniesione koszty konsultacji lekarskich, zabiegów (także nierefundowanych, o ile były niezbędne), zakupu leków i środków opatrunkowych czy dojazdów do placówek medycznych. Możecie żądać od sprawcy lub podmiotu, który ponosi odpowiedzialność za Waszą szkodę, wyłożenia z góry sumy potrzebnej na leczenie.

Odszkodowanie powinno zrekompensować Wam szkodę rzeczywistą i utracone korzyści. Jeśli złamaliście nos i macie wątpliwości, czy należy się Wam odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie, skontaktujcie się z wybraną kancelarią odszkodowawczą. Pracujący w niej prawnicy i specjaliści od odszkodowań zweryfikują (zwykle bezpłatnie) Waszą sprawę, ustalą, o jakie dokładnie kwoty świadczeń możecie zawalczyć, pomogą Wam w zgromadzeniu całej dokumentacji medycznej, a następnie zajmą się prowadzeniem Waszej sprawy na przedsądowym i sądowym etapie postępowania.

Zobacz ranking kancelarii odszkodowawczych

Odszkodowanie za złamany nos wskutek wypadku komunikacyjnego

Jeżeli doznaliście obrażeń nosa wskutek wypadku samochodowego, roszczeń odszkodowawczych dochodzić będziecie z polisy OC sprawcy zdarzenia (oczywiście zakładając, że to nie Wy jesteście sprawcami 😉). Aby nie doszło do wypłaty zaniżonego odszkodowania, począwszy od momentu zdarzenia warto skrupulatnie zbierać dokumentację medyczną (karty szpitalne, zwolnienia lekarskie, skierowania na konsultacje specjalistyczne, zalecenia lekarzy, opinie psychologiczne), dokumentację fotograficzną oraz faktury i rachunki dokumentujące koszty leczenia, zakupu leków, dojazdów do placówek medycznych itd.

Dzięki temu, nie tylko odzyskacie wszystkie, poniesione koszty, ale również będziecie w stanie udowodnić, że doszło do wyższego uszczerbku na zdrowiu (długofalowych skutków dla zdrowia w wyniku doznanych obrażeń) niż twierdzi ubezpieczyciel, co może przyczynić się do wywalczenia wyższej kwoty tytułem zadośćuczynienia. Pamiętajcie jednak, że jeśli okaże się, że w Waszym samochodzie były niesprawne poduszki powietrzne albo w trakcie zdarzenia nie mieliście zapiętych pasów bezpieczeństwa, najprawdopodobniej sąd uzna, że przyczyniliście się do szkody.

Przyczynienie się jest określane procentowo i powoduje proporcjonalne zmniejszenie kwoty przyznanych świadczeń oraz proporcjonalny podział kosztów sądowych pomiędzy obie strony postępowania.

Odszkodowanie za złamany nos wskutek przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Na gruncie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148-162 Kodeksu karnego), do powstania roszczeń odszkodowawczych w związku ze złamaniem nosa najczęściej dojdzie w wyniku przestępstwa spowodowania średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 157) oraz udziału w bójce lub pobiciu (art. 158). Gdy staliście się ofiarami wyżej wymienionego przestępstwa, w wyniku czego doznaliście urazu nosa, w pierwszej kolejności powinniście zgłosić zdarzenie na policji, a następnie poddać się obdukcji.

Badanie powinien przeprowadzić lekarz medycyny sądowej, który wyda odpowiednią opinię. W przypadku złamania nosa bez przemieszczenia odłamów kostnych, Wasze uszkodzenie prawdopodobnie zakwalifikowane zostanie jako przestępstwo naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwające nie dłużej niż 7 dni (uszczerbek lekki), które ścigane jest, co do zasady, z oskarżenia prywatnego (chyba, że sprawcą jest osoba, z którą mieszkacie).

Gdy jednak dojdzie do przemieszczenia odłamów kostnych, leczenie na pewno potrwa dłużej niż tydzień, co skutkuje zakwalifikowaniem czynu jako przestępstwa spowodowania średniego uszczerbek na zdrowiu, które ścigane jest z urzędu. Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu karnego, na Wasz wniosek sąd może zobowiązać skazanego do naprawienia szkody (majątkowej i niemajątkowej) wyrządzonej przestępstwem. Wniosek należy złożyć do momentu zamknięcia przewodu sądowego.

Postępowanie karne a odszkodowanie za złamany nos

Niestety, praktyka pokazuje, że kwoty zasądzane w postępowaniach karnych są bardzo niskie. Na szczęście możliwość dochodzenia niezaspokojonej części roszczenia na drodze postępowania cywilnego dopuszcza art. 46 § 3 Kodeksu karnego. Czyli możecie pozwać sprawcę o odszkodowanie za złamany nos i zadośćuczynienie, składając pozew do właściwego sądu cywilnego. Jeśli w Waszej sprawie karnej zapadł już wyrok skazujący, sąd cywilny (na podstawie art. 11 Kodeksu postępowania cywilnego) będzie nim związany, czyli spór dotyczyć będzie w zasadzie tylko wysokości należnych świadczeń, a nie odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

Warto mieć na uwadze, że wyegzekwowanie zasądzonej kwoty w praktyce bywa bardzo trudne, mimo uzyskania klauzuli wykonalności i złożenia wniosku egzekucyjnego do komornika, ponieważ sprawcy przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu często nie posiadają żadnego majątku i zapewne szybko posiadać go nie będą.

Odszkodowanie za złamany nos wskutek wypadku przy pracy

Jeśli doznaliście urazu nosa w pracy, np. wskutek upadku z wysokości albo uderzenia ciężkim przedmiotem, możecie ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie za złamany nos od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tytułem wypadku przy pracy. Aktualne kwoty jednorazowych odszkodowań znajdziecie na stronie ZUS. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, ZUS wypłaci Wam 1033 zł. Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, otrzymacie 18 086 zł (kwoty te obowiązują do 31 marca 2022 roku, potem zapewne ulegną zmianie).

Gdy zostanie udowodniona wina pracodawcy, np. nie zapewnił on Wam przeszkolenia BHP lub środków ochrony indywidualnej albo nie zadbał o prawidłowy stan techniczny maszyny, na której pracowaliście, możecie dochodzić roszczeń odszkodowawczych również od pracodawcy. W protokole BHP zostaną szczegółowo opisane okoliczności, w jakich doszło do wypadku przy pracy oraz przyczyny zdarzenia.

Jeżeli uważacie, że to pracodawca zaniedbał swoje obowiązki w obszarze BHP, najlepiej poinformujcie go o tym na piśmie. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza produkcyjne, zwykle posiadają wysokie polisy OC, co umożliwia poszkodowanym w wypadkach przy pracy dochodzenie roszczeń odszkodowawczych bezpośrednio od ubezpieczyciela pracodawcy.