Odszkodowanie za uszkodzony/zagubiony/opóźniony bagaż – co warto wiedzieć?

5 /5
(Ocen: 1)

Decydując się na wyprawę za granicę, bardzo często wybieramy komfortowy lot samolotem. O ile nasza podróż najczęściej przebiega bez niespodzianek, te mogą pojawić się dopiero po wylądowaniu. Zdarza się bowiem, że zadeklarowany przez nas bagaż został przez pomyłkę załadowany do nie tego luku bagażowego i zmierza w zupełnie innym kierunku, przez co dotrze do nas z opóźnieniem. Bywa i tak, że nasza walizka ulegnie uszkodzeniu lub zagubieniu. Bez względu na rodzaj okoliczności – jako pasażer mamy prawo otrzymać od linii lotniczych odszkodowanie za uszkodzony/ zagubiony/ opóźniony bagaż.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Jak wygląda odpowiedzialność linii lotniczych za bagaż?

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem nr 889/2002 oraz tzw. Konwencją Montrealską, wszyscy przewoźnicy lotniczy zobowiązani są do wypłaty odszkodowań pasażerom, w przypadku zagubienia bagażu, jego uszkodzenia lub opóźnienia. Dokumenty te wyraźnie wskazują nie tylko procedurę, w jaki sposób pasażer może domagać się roszczenia, ale także wyznaczają maksymalną wysokość odszkodowania, na jakie podróżny może liczyć.

Od końca 2019 roku każdy przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w wysokości 1288 SDR. Poprzez skrót SDR rozumiemy specjalne prawa ciągnienia (z języka ang. special drawing rights), które stanowią międzynarodową jednostkę rozrachunkową. W przeliczeniu na złotówki obecnie (tj. zgodnie z kursem na dzień 16.04.2021) 1 SDR to 5,42 zł. Oznacza to, że przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność do kwoty 6.980,96 złotych. Jeżeli szkoda przekroczy równowartość tej kwoty, linia lotnicza nie jest zobowiązana do jej naprawienia.

Odszkodowanie za uszkodzony bagaż

Jeśli po dotarciu na miejsce zorientujemy się, że wraz z nami przybył uszkodzony bagaż, to przysługuje nam prawo do odszkodowania od linii lotniczych. Jego wysokość stanowi w tym przypadku równowartość poniesionej przez nas szkody. Należy więc dokładnie udokumentować stratę, jaką ponieśliśmy. Mowa nie tylko o wykonaniu zdjęć ukazujących uszkodzenia, warto także zgromadzić rachunki, które potwierdzą wartość naszej szkody – na przykład paragony za zakup poszczególnych sprzętów. Z odpowiednio zgromadzoną dokumentacją powinniśmy skierować zgłoszenie bezpośrednio do przewoźnika, który przyczynił się do poniesienia przez nas strat.

Odszkodowanie za zgubiony bagaż

Zagubienie bagażu to chyba najmniej przyjemne z tych trzech zdarzeń, które mogą spotkać naszą walizkę. Szacuje się, że linie lotnicze co roku gubią nawet 35 milionów sztuk bagażu. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, przewoźnik ma przede wszystkim obowiązek zapewnić pasażerowi niezbędne przedmioty pierwszej potrzeby. Zobowiązany jest ponadto wypłacić mu odszkodowanie za zagubiony bagaż w kwocie równej wartości poniesionej szkody. By wykazać wartość zagubionego bagażu, pasażer powinien przedstawić rachunki za utracone rzeczy. Jeśli jest to możliwe, jest to najdogodniejsze rozwiązanie dla pasażera – pod warunkiem, że strata nie przekracza maksymalnej kwoty odpowiedzialności przewoźnika.

Jeżeli jednak pasażer nie posiada rachunków, wartość rzeczy podlega ocenie na podstawie wagi bagażu, jaka została zarejestrowana przy wylocie, szacując 20 dolarów za 1 kg bagażu. Z tego powodu dobrym pomysłem jest odpowiednie zabezpieczenie się poprzez wykup dodatkowego ubezpieczenia bagażu.

Odszkodowania za opóźniony bagaż

Opóźniony bagaż stanowi kłopot dla pasażera, dlatego ma on prawo otrzymać odszkodowanie z tego tytułu – jeżeli był przez to zmuszony do dokonania np. dodatkowego zakupu, z powodu braku przedmiotów przechowywanych w swojej walizce.

Każdy wydatek pozwalający zapewnić niezbędne potrzeby pasażera, związany z opóźnieniem bagażu, powinien zostać udokumentowany paragonem lub fakturą.

Zgromadzoną w ten sposób dokumentację należy przedstawić linii lotniczej wraz z wnioskiem o odszkodowanie za opóźniony bagaż. Kiedy tylko walizka zostanie przez przewoźnika odnaleziona, wysyłana jest na wskazany przez pasażera adres.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

W jaki sposób można ubiegać się o odszkodowania?

Aby ubiegać się o którekolwiek z powyższych odszkodowań, po stwierdzeniu faktu opóźnienia, zagubienia bądź uszkodzenia bagażu pasażer powinien na lotnisku wypełnić formularz PIR, czyli Property Irregularity Report – Raport Niezgodności Własności, dotyczący wszelkich niepoprawności związanych z jego bagażem. Należy w takim przypadku zachować swoją kartę pokładową lub inne dokumenty, potwierdzające rezerwację pasażera na dany lot, naklejki bagażowe oraz wspomniane wcześniej rachunki związane z uszkodzonym bagażem lub przedmiotami pierwszej potrzeby, zakupionymi z powodu opóźnienia lub zagubienia bagażu.

Wypełniając formularz, należy zwrócić uwagę, czy nie przysługuje nam niezbędnik, zwany potocznie pakietem ratunkowym, stanowiący podstawowe wyposażenie dla klienta pozbawionego (na stałe lub czasowo) osobistego bagażu. Niektóre linie lotnicze oferują po prostu równowartość 100 dolarów, którą można wydać na bieliznę, ubrania i artykuły toaletowe.

W jakim czasie należy zgłosić powstałą szkodę i żądanie odszkodowania?

Pasażer ubiegający się o odszkodowanie zgłasza swoją szkodę bezpośrednio linii lotniczej, która odpowiadała za obsługę pechowego lotu. Jeżeli otrzymaliśmy uszkodzony bagaż, mamy 7 dni na zgłoszenie poniesionej w ten sposób szkody. Jeżeli natomiast naszym problemem jest opóźniony bagaż lub zagubiony bagaż, zgłoszenie straty może nastąpić w ciągu 21 dni od chwili zdarzenia. Jeżeli w ciągu 30 dni nie otrzymamy informacji o znalezieniu bagażu, należy uznać go za utracony. W takim przypadku mamy 2 lata na zwrócenie się do przewoźnika z reklamacją dotyczącą zagubienia bagażu.

Warto zwrócić uwagę na szczegółową procedurę konkretnej, obsługującej nas linii lotniczej. Im szybciej dostarczymy przewoźnikowi komplet wymaganych dokumentów, tym szybciej zostanie rozpatrzona nasza reklamacja. Do najczęściej wymaganych przez przewoźników dokumentów potwierdzających szkodę należą:

  • karta pokładowa lub inny dokument potwierdzający rezerwację danego pasażera,
  • wypełniony poprawnie formularz PIR,
  • dokumentacja zdjęciowa uszkodzeń wynikłych podczas przewozu bagażu,
  • rachunki wskazujące na poniesione z tytułu uszkodzeń straty,
  • rachunki wskazujące na poniesione przez pasażera niezbędne wydatki z powodu opóźnienia lub utraty bagażu,
  • kwit bagażowy.

Kiedy linia lotnicza ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania?

Ubiegając się o odszkodowanie za zagubiony lub uszkodzony bagaż, należy mieć na uwadze fakt, że zgodnie z zapisami Konwencji Montrealskiej, linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za bagaż wyłącznie w sytuacji, gdy znajduje się on pod ich opieką lub na pokładzie samolotu. Oznacza to, że jeżeli dojdzie do uszkodzenia lub zagubienia przez pasażera bagażu na lotnisku, linia lotnicza nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania.

Podobnie w przypadku bagażu osobistego pasażera – przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody, które są wynikłe z błędu przewoźnika lub jego pracowników. W przypadku odszkodowania za opóźniony bagaż istnieje dodatkowa klauzula, zgodnie z którą linia lotnicza nie poniesie odpowiedzialności pod warunkiem, że udowodni, że podjęto wszystkie konieczne środki w celu uniknięcia szkody lub że podjęcie takich środków było niemożliwe.

Jakie wyłączenia stosują PLL LOT?

Każda linia lotnicza w swoim regulaminie wyraźnie wylicza, za jakie przedmioty przewożone na pokładach samolotów nie bierze żadnej odpowiedzialności. W przypadku LOT-u regulamin tego przewoźnika wskazuje jasno, że taki bagaż jak pieniądze, biżuterię, dokumenty, wartościowe przedmioty oraz rzeczy łatwo tłukące się i łatwo się psujące pasażerowie przewożą na własną odpowiedzialność. Jeżeli ulegną one uszkodzeniu lub zagubieniu podczas podróży, należy uznać, że pasażer podjął ryzyko i może mieć pretensje wyłącznie do siebie. Ponadto, zgodnie z regulaminem, należy dokładnie oznaczyć bagaż, umieszczając na nim nalepkę lub wywieszkę z adresem.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Jakie zalety niesie ze sobą zakup ubezpieczenia bagażu?

Mając na uwadze, że odpowiedzialność linii lotniczych jest ograniczona nie tylko faktem, czy bagaż był w danym momencie pod opieką przewoźnika, ale także górną granicą kwotową, wielu podróżnych decyduje się na ubezpieczenie turystyczne z dodatkowym pakietem, oferującym ubezpieczenie bagażu.

W przypadku takiego rozwiązania bagaż objęty jest ochroną przez cały czas trwania podróży, bez względu na to, czy jest pod opieką przewoźnika, samego pasażera, czy też został pozostawiony np. w przechowalni bagażu. W przypadku, gdy dojdzie do opóźnienia, uszkodzenia lub zagubienia bagażu, także ubezpieczyciel wypłaci pasażerowi odszkodowanie, wynikające z podpisanej przez niego polisy.

Czy ubezpieczyciele obejmują ochroną cały przewożony przez nas bagaż?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe inaczej podchodzi do tego, jaka zawartość bagażu podlega ochronie. Z tego powodu przed podpisaniem polisy ubezpieczeniowej należy przeanalizować tzw. OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. To w nich zawarta jest informacja, jakie przedmioty mogą być wyłączone z wykupionego przez nas ubezpieczenia. Najczęściej znajdują się wśród nich dokumenty, środki płatnicze, żywność, broń, kruszce (jak złoto, srebro czy platyna), kosmetyki czy artykuły o wartości kolekcjonerskiej.

Należy pamiętać także o tym, że szkody, które wynikły z wad ubezpieczonych przedmiotów, bądź zostały umyślnie wyrządzone przez ubezpieczonego, nie są podstawą do wypłaty roszczenia, jakim, jest odszkodowanie za uszkodzony bagaż.