Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – wzór z omówieniem

5 /5
(Ocen: 5)
Firmy ubezpieczeniowe stosują wiele sztuczek, aby zaniżyć nasze odszkodowanie. Dlatego pierwszą wycenę ubezpieczyciela należy traktować jedynie jako propozycję. I warto się od niej odwołać. Podpowiadamy, jak powinna wyglądać reklamacja decyzji ubezpieczyciela i przedstawiamy pomocny wzór, z którego możemy skorzystać. Nie odpuszczaj w walce o odszkodowanie – złóż odwołanie!

Zasady odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Zasady składania odwołania od decyzji ubezpieczyciela reguluje ustawa z dnia  5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348).

Reklamację od decyzji ubezpieczyciela możemy złożyć:

 • pisemnie,
 • ustnie,
 • elektroniczne (ale tylko wtedy, gdy taki środek komunikacji został wskazany przez zakład ubezpieczeń).

Składając odwołanie, musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy roszczenie odszkodowawcze uległo przedawnieniu. W przypadku umowy ubezpieczeniowej roszczenie przedawnia się dopiero po 3 latach od otrzymania pierwszej decyzji ubezpieczyciela. (zgodnie z art. 819 kc.).

Przedawnienie roszczeń – wyjątki od 3-letniego okresu przedawnienia

Wyjątkiem od tego są sytuacje szczególne. Na przykład jeżeli szkoda jest efektem czynu niedozwolonego, to 3-letni okres przedawnienia biegnie dopiero od chwili, gdy poszkodowany (przy zachowaniu należytej staranności) dowiedział się o szkodzie lub o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę (art. 442[1] kc.).

A zgodnie z art. 442[1] kc. §  2, jeżeli szkoda nastąpiła na skutek przestępstwa, to poszkodowany ma 20 lat (od dnia zdarzenia) na dochodzenie roszczeń:

“Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.”

Ile czasu na odpowiedź ma ubezpieczyciel?

Zakład ubezpieczeniowy ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na naszą reklamację. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może wynieść do 60 dni, ale pod warunkiem, że firma ubezpieczeniowa:

 • wyjaśni przyczynę opóźnienia,
 • wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
 • określi przewidywany termin rozpatrzenia sprawy, ale nie dłuższy niż 60 dni od otrzymania odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji, jeżeli firma ubezpieczeniowa nie dotrzyma 30-dniowego (lub 60-dniowego) terminu na odpowiedź, to reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

Co powinna zawierać odpowiedź firmy ubezpieczeniowej?

Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w formie papierowej lub w na innym trwałym nośniku. Tylko na wniosek klienta ubezpieczyciel może udzielić takiej odpowiedzi poprzez pocztę elektroniczną.

Zgodnie z art. 9 ustawy o reklamacji, w odpowiedzi, zakład ubezpieczeń musi umieścić takie informacje jak:

 • uzasadnienie faktyczne i prawne (chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta),
 • wyczerpującą informację na temat swego stanowiska w sprawie skierowanych przez nas zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy,
 • imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego,
 • określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.

Powody do złożenia reklamacji na decyzję ubezpieczyciela

Zakłady ubezpieczeń stosują różne sztuczki i proponują często zaniżone odszkodowanie. Najczęstszym problemem jest nieprawidłowa wycena szkody. Warto złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, gdy:

 • wycena odszkodowania uwzględnia amortyzację części (na co firma ubezpieczeniowa nie ma prawa!),
 • kosztorys uwzględnia tanie zamienniki zamiast oryginalnych części (nie dotyczy uszkodzeń części nieoryginalnych),
 • stawki robocizny za naprawę szkody są zaniżone (nie są rynkowe),
 • w przypadku szkody całkowitej wartość pojazdu jest zawyżona,
 • firma ubezpieczeniowa stosuje własne tabele wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • orzeczenie nie zostało wydane przez niezależnego biegłego lekarza,
 • zakład ubezpieczeniowy przyjmuje bez dowodów przyczynienie się do powstania szkody,
 • firma ubezpieczeniowa uzależnia wypłatę odszkodowania od ukończenia leczenia lub od zakończenia postępowania karnego.

Często też zakład ubezpieczeniowy przerzuca na nas cały ciężar udowodnienia roszczenia. Jeżeli składamy odwołanie, przyda się sprawdzić powyższe punkty. Przydatne może okazać się sięgnięcie po opinię innego biegłego lub rzeczoznawcy, którą będziemy mogli przedstawić jako argument w odwołaniu się do decyzji ubezpieczyciela.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – omówienie wzoru

W reklamacji decyzji ubezpieczyciela powinny znaleźć się następujące elementy:

 • miejscowość i data sporządzenia dokumentu,
 • dane osobowe i kontaktowe poszkodowanego,
 • dane ubezpieczyciela w tym data zgłoszenia szkody i jej numer,
 • numer polisy ubezpieczeniowej,
 • numer decyzji ubezpieczyciela,
 • wskazanie ustaleń zakładu ubezpieczeń, z którymi się nie zgadzamy,
 • jasne określenie żądań,
 • uzasadnienie reklamacji,
 • dołączenie w załącznikach dowodów potwierdzających słuszność naszego stanowiska lub błędy ubezpieczyciela,
 • własnoręczny podpis.

Kluczowe jest, aby w uzasadnieniu zawrzeć wszelkie informacje oraz dowody, które mogą być pomocne w rozpatrzeniu naszego odwołania. Pamiętajmy, że mogą się one przydać w przyszłości w postępowaniu sądowym, gdyby firma ubezpieczeniowa nie miała zamiaru zwiększyć naszego odszkodowania.

Co robić w razie odrzucenia reklamacji decyzji zakładu ubezpieczeń?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na naszą reklamację, treść pisma od firmy ubezpieczeniowej powinna zawierać również pouczenie o tym, że możemy:

 • ponownie odwołać się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli zakład przewiduje tryb odwoławczy,
 • skorzystać z mediacji albo rozwiązania polubownego,
 • skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego i skierować do niego wniosek o rozpatrzenie naszej sprawy,
 • wystąpić z powództwem do sądu.

W ostatnim przypadku przyda nam się pomoc dobrej kancelarii odszkodowawczej. Sprawdź w tym celu nasz ranking firm odszkodowawczych.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments