Odszkodowania turystyczne

5 /5
(Ocen: 1)

Luksusowy hotel 5*, który widzieliście na katalogowych zdjęciach, w rzeczywistości okazał się starym, brudnym ośrodkiem? Podczas zagranicznej wycieczki mieliście wypadek, a za kwotę leczenia moglibyście śmiało kupić w Polsce mieszkanie? Jadąc na długo wyczekiwany urlop raczej spodziewacie się raju na ziemi niż totalnej katastrofy. Jednak musicie wziąć pod uwagę, że różne, przykre sytuacje po prostu mogą się zdarzyć – Wam lub Waszym współtowarzyszom. Zanim emocje wezmą górę, warto poznać swoje prawa.

Odszkodowania turystyczne – kiedy przysługują?

Hotel o niższym standardzie niż w umowie, niepełne wyżywienie w opcji all inclusive, robactwo, wilgoć i popękane ściany w pokoju czy uciążliwe hałasy każdej nocy – jeśli organizator nie wywiązał się z umowy, doprowadzając do zepsucia Waszego wymarzonego (i najczęściej także kosztownego) wypoczynku, należy się Wam odszkodowanie za zmarnowany urlop.

Jednak wakacje mogą też popsuć różne zdarzenia losowe: opóźniony lot, zagubienie lub kradzież bagażu, nagłe zachorowanie czy nieszczęśliwy wypadek. Wówczas, jeśli tylko posiadacie ubezpieczenie turystyczne gwarantujące odpowiednią ochronę, możecie się ubiegać o odszkodowanie od ubezpieczyciela, w tym o odszkodowanie za wypadek na wakacjach.

Czym jest ubezpieczenie turystyczne?

Choroba, kontuzja czy utrata bagażu po prostu mogą się zdarzyć, chociaż w trakcie wakacji zupełnie się ich nie spodziewacie. Przed kosztownymi skutkami różnych, niespodziewanych sytuacji podczas zagranicznych i krajowych podróży ochroni Was ubezpieczenie turystyczne. Kupowana polisa powinna zapewniać Wam wszechstronną, precyzyjnie dopasowaną ochronę, np. obejmować ubezpieczenie:

 • kosztów leczenia, w tym kosztów leczenia związanych z zachorowaniem na COVID-19,
 • NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków),
 • pomocy assistance,
 • bagażu podróżnego,
 • sprzętu sportowego,
 • opóźnienia lotu,
 • biletu lotniczego,
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC),
 • gotówki wypłaconej z bankomatu,
 • kosztów rezygnacji lub przerwania podróży,
 • kosztów rezygnacji z rezerwacji noclegu,
 • mienia pozostawionego w domu lub mieszkaniu na czas wyjazdu.

Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe pozwalają na dopasowanie polisy turystycznej do indywidualnych potrzeb, w szczególności do „intensywności” wypoczynku, czyli planowanych aktywności i rozrywek. Możecie zmienić sumę ubezpieczenia oraz dodać lub usunąć poszczególne klauzule (rozszerzenia). Warto rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczenia m.in. o:

 • klauzulę alkoholową (ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia i transportu medycznego, gdy w momencie zdarzenia będziecie nietrzeźwi, ale uwaga – klauzule alkoholowe też często posiadają różne wyłączenia);
 • pokrycie kosztów leczenia w wyniku chorób przewlekłych;
 • pokrycie kosztów leczenia po wypadkach, do których dojdzie w czasie uprawiania sportów ekstremalnych;
 • klauzulę nieoczekiwanego aktu terroru (ubezpieczyciel zapewni Wam tymczasową pomoc, pokrywając koszty leczenia i transportu medycznego do określonej kwoty).

Polisę turystyczną możecie wykupić nawet w przeddzień planowanego wyjazdu. Ceny za 1 dzień ochrony zaczynają się już od kilku złotych.

Czy trzeba wykupić ubezpieczenie turystyczne?

Kupując wycieczkę w biurze podróży, polisę turystyczną otrzymujecie w pakiecie, tzn. jej koszt wliczany jest w cenę wyjazdu, ponieważ biuro ma obowiązek zawrzeć na Waszą rzecz umowę ubezpieczenia NNW i KLZ (kosztów leczenia za granicą). Nie możecie zrezygnować z tej ochrony nawet, jeśli planujecie wykupić ubezpieczenie turystyczne na własną rękę. Niestety, sumy ubezpieczenia są tutaj minimalne. Zazwyczaj oscylują w granicach 10 000 euro, co za granicą pozwala z reguły pokryć koszty podstawowych badań diagnostycznych i maksymalnie kilkudniowego pobytu w szpitalu – oczywiście bez zabiegów operacyjnych.

Dlatego warto dokupić rozszerzenie w biurze podróży albo zawrzeć umowę ubezpieczenia we własnym zakresie. Możecie nabyć polisę turystyczną na własną rękę niezależnie od tego, czy wakacje organizujecie samodzielnie, czy korzystacie z usług touroperatora. Umowę ubezpieczenia najprościej wybrać i zawrzeć przez internet. Wystarczy wypełnić krótki formularz, podając w nim m.in. termin podróży, liczbę podróżujących i destynację (kraj) oraz wybierając preferowany wariant ochrony.

Jeśli jedziecie do europejskiego kraju, wybierzcie wariant z sumą ok. 200 000 zł. W przypadku egzotycznych podróży i krajów, w których koszty leczenia są bardzo wysokie (np. Australia i USA), suma ta nie powinna być niższa niż 500 000 zł. Cały proces zakupu zajmie Wam średnio kilkanaście minut.

Warto wiedzieć

Ubezpieczenie kosztów leczenia to podstawa polisy turystycznej dla zagranicznych podróży – nawet, jeśli wybieracie się do krajów Unii Europejskiej. W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia i innych, niezbędnych działań oraz zorganizuje potrzebną pomoc. Pamiętajcie, że karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), którą każdy ubezpieczony w NFZ może bezpłatnie wyrobić, zapewnia dostęp jedynie do podstawowej opieki zdrowotnej – takiej, jaka jest darmowa dla obywateli danego kraju. A w różnych państwach europejskich obowiązują różne zasady korzystania z pomocy medycznej. W niektórych krajach UE pacjenci zobowiązani są do poniesienia części, a nawet całości kosztów leczenia z własnej kieszeni. EKUZ nie pokrywa m.in. kosztu transportu medycznego do Polski ani kosztów akcji ratowniczej w górach.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek na wakacjach?

Gdy wykupiliście ubezpieczenie turystyczne i w trakcie wakacji zdarzy się Wam nieszczęśliwy wypadek objęty ochroną ubezpieczeniową, szkoda, co do zasady, zostanie zlikwidowana bezgotówkowo. Wystarczy, że poinformujecie ubezpieczyciela o zdarzeniu, a konsultant centrum alarmowego udzieli Wam niezbędnych wskazówek, znajdzie najbliższą placówkę medyczną i zorganizuje całą, potrzebną pomoc. Oczywiście niezwłoczny kontakt z ubezpieczycielem czasem nie będzie możliwy.

W sytuacjach wymagających natychmiastowego działania możecie zorganizować pomoc we własnym zakresie, a ubezpieczyciela poinformujecie o zdarzeniu, gdy tylko stanie się to możliwe. Żeby uzyskać odszkodowanie za wypadek na wakacjach, będziecie musieli dowieść wysokości poniesionej szkody, dlatego zbierajcie całą dokumentację medyczną, rachunki i faktury, róbcie zdjęcia itd.

Jak uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie za nieudane wakacje?

Nie tylko choroba, nieszczęśliwy wypadek czy złodzieje mogą popsuć Wasz wakacyjny pobyt. Do częstych sytuacji należy niezgodność stanu faktycznego, czyli tego, co zastaliście po przyjeździe do hotelu, z umową zawartą z organizatorem wycieczki. Obiekt, który zdecydowanie nie przypomina hotelu 5* z katalogu biura podróży, brudny pokój czy niedziałająca klimatyzacja – takie sytuacje potrafią skutecznie pozbawić Was przyjemności z wypoczynku. Macie wówczas prawo do odszkodowania za nieudane wakacje.

Warto wiedzieć

Zgodnie z art. 50 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, przysługuje Wam:

 • obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność oferty turystycznej ze stanem faktycznym – chyba, że niezgodność ta została spowodowana Waszym wyłącznym działaniem lub zaniechaniem;
 • odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznaliście w wyniku tej niezgodności, a świadczenia te powinny zostać Wam niezwłocznie wypłacone przez organizatora turystyki.

Określając wysokość żądanego odszkodowania, weźcie pod uwagę poniesioną szkodę majątkową. W tym celu warto wykorzystać Tabelę Frankfurcką. Znajdziecie w niej stopy procentowe poszczególnych wad w kategoriach: Nocleg, Wyżywienie, Pozostałe i Transport. Są to przedziały, w jakich można żądać obniżenia ceny.Tabela Frankfurcka nie jest wiążącym aktem prawnym, jednak zarówno europejskie biura podróży, jak również UOKiK i sądy stosują ją w codziennej praktyce.

Oprócz roszczenia o odszkodowanie, przysługuje Wam roszczenie o zadośćuczynienie – naprawienie szkody niemajątkowej z tytułu zmarnowanego wypoczynku. Do wyliczenia wysokości świadczenia będziecie potrzebować subiektywnej, indywidualnej wyceny zmarnowanego czasu na formalności, stresu, rozczarowań, zawodu i przykrości, na które zostaliście narażeni wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych przez organizatora.

Aby rozpocząć procedurę odszkodowawczą, powinniście złożyć reklamację. Niezgodności z zawartą umową należy zgłosić organizatorowi niezwłocznie – najlepiej jeszcze w trakcie trwania wycieczki. Jeżeli nie dopełnicie tego obowiązku, najpewniej otrzymacie zaniżone odszkodowanie.

Kiedy odszkodowania turystyczne nie przysługują?

Ubezpieczyciele w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) wymieniają sytuacje, w których ich odpowiedzialność zostaje wyłączona. Są to tzw. wyłączenia. W przypadku ich wystąpienia, mimo posiadania polisy, odszkodowanie Wam nie przysługuje. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może stosować inne wyłączenia, dlatego przed zakupem polisy dokładnie przeczytajcie OWU. Do najpopularniejszych powodów odmowy wypłaty odszkodowania lub pokrycia kosztów leczenia należą:

 • brak odpowiedniej ochrony (niewykupienie stosownego rozszerzenia);
 • niepoinformowanie centrum alarmowego ubezpieczyciela o zdarzeniu ubezpieczeniowym;
 • brak dokumentów potwierdzających wysokość szkody;
 • poniesienie szkody w wyniku naruszenia przepisów prawa, umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa;
 • zaistnienie tzw. wyłączeń medycznych (np. koszty powstałe w związku z leczeniem po próbie samobójczej, wykonaniem operacji plastycznej czy przerwaniem ciąży);
 • poniesienie szkody w wyniku działań wojennych, zamieszek, protestów, zamachów stanu, ataków terrorystycznych, klęsk żywiołowych etc.;
 • zbyt mała suma ubezpieczenia.

W przypadku ubiegania się o odszkodowanie za nieudane wakacje, odpowiedzialność organizatora turystyki będzie wyłączona, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wynika z:

 • Waszej wyłącznej winy;
 • winy osoby trzeciej, niezwiązanej z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć ani uniknąć;
 • nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności (siły wyższej).

Co ważne, obowiązek udowodnienia powyższych okoliczności spoczywa tym razem nie na Was jako poszkodowanych, ale na organizatorze imprezy turystycznej. Pamiętajcie o terminach! Roszczenie przedawnia się z upływem lat 3.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments