Odszkodowania zawodowe – Co to? Dla kogo?

5 /5
(Ocen: 2)

Niemal codziennie media donoszą o pacjentach, którzy zmarli, ponieważ karetka nie dojechała na czas, musieli godzinami czekać na SOR albo zostali odesłani do domu, mimo zgłaszanych dolegliwości. Często słyszy się o poważnych komplikacjach okołoporodowych, bo zwlekano z przeprowadzeniem cesarskiego cięcia, o operacjach wycięcia niewłaściwego organu albo o przypadkach pozostawienia w ciele pacjenta narzędzia chirurgicznego. Rzadsze, a raczej mało medialne, są przegrane sprawy w sądach z winy prawnika albo niszczące firmy sankcje karno-skarbowe, nałożone wskutek pomyłki kancelarii podatkowej. Jeśli ponieśliście straty w związku z działaniem profesjonalisty – lekarza, adwokata, księgowego czy przedstawiciela innej profesji (w szczególności zawodu zaufania publicznego), należy się Wam odszkodowanie zawodowe.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Czym są ubezpieczenia zawodowe?

Najprościej mówiąc, ubezpieczenia zawodowe to specjalna kategoria ubezpieczeń, przeznaczona dla osób, które wykonują zawody specjalistyczne, niosące ryzyko wyrządzenia szkód znacznych rozmiarów. Pełnią one funkcję zabezpieczającą przed konsekwencjami błędów popełnionych podczas wykonywania obowiązków służbowych. Dla przedstawicieli niektórych zawodów wykupienie zawodowego ubezpieczenia OC jest obligatoryjne. Obowiązek posiadania polisy OC oraz zakres odpowiedzialności regulują ustawy i rozporządzenia dedykowane konkretnym zawodom. Obowiązkowe ubezpieczenie OC muszą posiadać m.in. lekarze, rzeczoznawcy majątkowi, architekci, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, inżynierowie budownictwa, adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi czy brokerzy ubezpieczeniowi. Wszystkie zawody objęte tym obowiązkiem znajdziecie w raporcie pt. Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Jak się jednak domyślacie, błędy skutkujące poważnymi konsekwencjami (nie tylko finansowymi) mogą się zdarzyć nie tylko przedstawicielom zawodów tzw. zaufania publicznego, ale tak naprawdę każdemu – niezależnie od charakteru prowadzonej działalności czy świadczonych usług. Z tego powodu towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadziły do obrotu dobrowolne ubezpieczenie OC, z którego mogą skorzystać:

 • osoby/podmioty gospodarcze posiadające obowiązkowe ubezpieczenie OC – jako ubezpieczenie nadwyżkowe, pozwalające zyskać szerszą ochronę (powyżej sumy gwarancyjnej, która czasem okazuje się niewystarczająca do pełnego zrekompensowania poniesionych przez poszkodowanego strat);
 • osoby/podmioty gospodarcze, którym przepisy wprawdzie nie nakazują posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC, ale chcą czuć się bezpiecznie, podejmując się różnych, zawodowych wyzwań (będą to np. agencje interaktywne, prowadzące wysokobudżetowe kampanie reklamowe, tłumacze, projektanci wnętrz itd.).

OC zawodowe z jednej strony chroni ubezpieczonego (a dokładnie jego majątek) przed finansowymi konsekwencjami błędnych decyzji w pracy, a z drugiej gwarantuje poszkodowanym odszkodowanie za błąd medyczny, błąd w sztuce prawniczej czy inną szkodę, wyrządzoną z winy ubezpieczonego lub wynikającą z niewykonania albo nienależytego wykonania konkretnego zobowiązania. Dobrowolną polisę OC można, za dodatkową opłatą, rozszerzyć o różne opcje dodatkowe, aby precyzyjnie dopasować zakres ochrony do specyfiki wykonywanej pracy i zasięgu działania, np. zabezpieczyć się na wypadek szkód wyrządzonych poza Polską.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Kiedy przysługuje odszkodowanie zawodowe?

Gdy odnieśliście szkodę w następstwie świadczenia usług lub zaniechania działania przez określony podmiot gospodarczy lub przedstawiciela danej grupy zawodowej – w związku z wykonywanymi przez niego obowiązkami, możecie ubiegać się o odszkodowanie. O odszkodowanie możecie się starać także, gdy w wyniku warunków naszej pracy nabawiliśmy się choroby zawodowej – zobacz, co robić, aby uzyskać odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej.

Jednak z największymi emocjami i medialnym rozgłosem wiążą się przypadki błędów medycznych, które niejednokrotnie kończą się śmiercią lub inwalidztwem poszkodowanego. Ilość takich spraw w Polsce ciągle rośnie. W prokuraturach istnieją wyspecjalizowane wydziały, które prowadzą postępowania dotyczące błędów lekarskich, a prokuratorzy częściej niż kiedyś uczestniczą w czynnościach procesowych. Jednak odszkodowanie za błąd medyczny to oczywiście niejedyny rodzaj dochodzonych roszczeń z tytułu ubezpieczenia zawodowego. Możecie uzyskać odszkodowanie od adwokata, który „zawalił” Wam sprawę, od księgowej, przez której niekompetencję nie przyznano Wam dużej dotacji albo od weterynarza, który zalecił kosztowną terapię dla psa, chociaż okazało się, że nie było szans na uratowanie zwierzaka.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Zarówno podmioty lecznicze (szpitale, przychodnie, kliniki etc.), jak również lekarze i pielęgniarki prowadzący swoją indywidualną praktykę, zgodnie z przepisami prawa, muszą posiadać ubezpieczenie OC, obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo ich niezgodnego z prawem zaniechania. Jeśli z powodu błędów personelu medycznego pacjent został zakażony biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo poniósł śmierć, można ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny – od placówki medycznej lub od osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za szkodę (lekarza, pielęgniarki etc.).

Prawo stoi po stronie pacjentów – przynajmniej teoretycznie 😉. Zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych, ustawodawca uregulował w rozdziale 13a Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przepisy te regulują postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, do której wnosi się odpowiedni wniosek. Przy czym postępowanie przed komisją:

 • zostaje zawieszone, jeżeli w związku z tym samym zdarzeniem toczy się postępowanie karne o przestępstwo;
 • nie zostaje wszczęte, a wszczęte umarza się, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie zakończyła się sprawa o odszkodowanie lub zadośćuczynienie albo toczy się postępowanie cywilne w tej sprawie.

Osoby wykonujące zawody medyczne pociągane są do odpowiedzialności karnej na podstawie m.in.:

 • art. 192 kk (wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta),
 • art. 160 § 3 kk (narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu),
 • art. 156 kk (spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu),
 • art. 157 kk (naruszenie czynności narządu lub rozstrój zdrowia),
 • art. 155 kk (nieumyślne spowodowanie śmierci).

Prawomocny wyrok skazujący w sprawie karnej daje solidną (wiążącą sąd cywilny) podstawę do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu cywilnym.

Otrzymane świadczenie powinno obejmować:

 • odszkodowanie – pokrycie wszelkich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, ewentualną rentę oraz zrekompensowanie utraconych korzyści;
 • zadośćuczynienie – będące finansową rekompensatą doznanej krzywdy (bólu i cierpień).

Sprawy z zakresu błędu medycznego należą do mocno skomplikowanych, dlatego w bataliach z ubezpieczycielami, lekarzami, szpitalami i ich zastępem prawników warto mieć profesjonalne wsparcie i skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej (sprawdź nasz: Ranking firm i kancelarii odszkodowawczych).

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Odszkodowanie od prawnika

Nie tylko lekarze, ale również osoby wykonujący zawody prawnicze i pokrewne muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC na wypadek błędów w sztuce. Do wykupienia polisy OC zobowiązani są na podstawie ustaw m.in. notariusze, doradcy podatkowi, syndycy, komornicy, adwokaci, radcy prawni i rzecznicy patentowi. Czy odszkodowanie od adwokata jest w praktyce w ogóle możliwe? Oczywiście! Potwierdza to m.in. orzecznictwo Sądu Najwyższego. Odpowiedzialność prawnika wynika z treści art. 471 kodeksu cywilnego, więc konieczne jest wykazanie tylko ogólnych przesłanek odpowiedzialności cywilnej, tj.:

 • wystąpienia zdarzenia i powstania szkody,
 • istnienia związku przyczynowego między zdarzeniem a szkodą.

Wprawdzie nie możecie żądać od profesjonalnego pełnomocnika wygrania sprawy, ale za to macie pełne prawo domagać się pełnienia przez niego obowiązków z należytą starannością. Dlatego powinien on ponieść odpowiedzialność, jeżeli wskutek jego zaniedbań i błędów przegraliście sprawę, której wynik z pewnością byłby dla Was korzystny, gdyby Wasz pełnomocnik „się przyłożył”. Jako specjalista, który ukończył aplikację i zdał egzamin, adwokat czy radca prawny powinien udzielić Wam rzetelnej porady prawnej, znać procedury i przestrzegać terminów, a skoro podjął się Waszej sprawy – powinien też zaangażować się w Wasz problem. Nie może on popełniać rażących błędów, np. nie podnieść zarzutu przedawnienia, gdy roszczenie wobec Was się przedawniło albo mylić się w obliczaniu terminów.

Jeżeli nawet zdecydowaliście się (np. ze względu na niższą stawkę) zatrudnić początkującego radcę prawnego do sprawy wymagającej biegłej znajomości np. prawa restrukturyzacyjnego, to przyjmując sprawę, radca potwierdza, że posiada ekspercką wiedzę w tym zakresie. Do wykonywania czynności zawodowych sumiennie i z należytą starannością, prawnika zobowiązuje także kodeks etyki zawodowej.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments