Dofinansowanie na biomasę

Twoja ocena

Ocena: 0
(ilość ocen: 0)

pelet z drewnaBiomasa jest względnie tanim źródłem energii. Wykorzystywane jako paliwo materiały są z reguły odpadem z produkcji rolnej lub przemysłowej. Biomasa ma również bardzo różnorodne zastosowanie: można z niej uzyskiwać ciepło, prąd, gaz i biodiesel.

Dofinansowanie na biomasę – dla kogo?

Szukając źródeł finansowania inwestycji można rozważyć wszystkie poniższe programy:

 1. PROSUMENT – osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
 2. PROW – dla rolników, ewentualnie przedsiębiorstw rolnych;
 3. BOCIAN – dla przedsiębiorstw;
 4. PolSEFF2 – dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 5. Regionalne Programy Operacyjne (RPO) – zależy od ustaleń w danym województwie;
 6. Fundusze norweskie i EOG – samorządy, podmioty świadczące usługi użyteczności publicznej;
 7. System zielonych inwestycji GIS – podmioty użyteczności publicznej.

Biomasa może wzbudzać zainteresowanie, ponieważ jest bardzo wszechstronnym rozwiązaniem. Może służyć jako źródło ciepła w budynku lub nawet na całym osiedlu – zainteresowane ciepłownią mogą być zatem osoby prywatne, wspólnoty mieszkaniowe oraz włodarze danego terenu.

Gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolne, rybne i leśne to także potencjalni beneficjenci programów. Zużycie biomasy pozwala bowiem na zagospodarowanie tego, co było wcześniej odpadkiem. Surowce te przynosiły zatem niewielki zysk lub wręcz przysparzały kosztów (transportowania, magazynowania, utylizacji). Sprzedaż wytworzonego dobra (ciepła, prądu, biodiesla i gazu) może być o wiele bardziej opłacalna.

Z racji względnie niewielkich kosztów pozyskania biomasy, jej wykorzystaniem mogą być zainteresowane również inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Bardzo szeroki zakres wykorzystania otwiera wiele możliwości. Warto uwzględnić ewentualne położenie inwestycji, tak aby korzystać z zasobów dostępnych na miejscu. Znacznie ograniczy to koszty ewentualnego transportu.

Dofinansowanie i wymogi formalne: biomasa

Jakie są natomiast warunki, które należy spełnić, aby otrzymać wsparcie finansowe na tego typu inwestycje? Ze względu na to, do jak wielu celów może służyć biomasa, jest bardzo wiele odmiennych wymagań formalnych. Początek dokumentacji sprowadza się jednak do tych samych elementów:

 • schemat instalacji,
 • szczegółowy opis urządzeń i ich parametry techniczne,
 • rysunek techniczny instalacji,
 • uzupełniony formularz.

Uproszczona procedura obowiązuje w przypadku montowania kotłów C.O. na biomasę. Te działania są dofinansowywane najczęściej przez gminy w ramach zmniejszania emisji CO2 do atmosfery. Ułatwienia formalne wynikają przede wszystkim z tego, że modernizowana dotychczasowa instalacja, wymiana pieca nie ingeruje w jej funkcjonowanie.

W ramach programu PROSUMENT określona jest maksymalna moc znamionowa instalacji (do 300 kW). Dodatkowo nie wolno takich inwestycji dokonywać na obszarach miast powyżej 10 000 mieszkańców oraz tych o charakterze uzdrowiskowym. Paliwem dla kotłów mogą być jedynie odpady. Wykluczone jest zatem używanie pełnowartościowego surowca, na przykład drewna lub ziarna zbóż. Bardzo szczegółowo określone są również normy, jakie musi spełniać piec, aby został objęty dotacją (klasa 4 lub 5 według PN-EN 303-5).

Wykorzystanie biomasy do produkcji energii elektrycznej i przyłączenie instalacji do sieci energetycznej będzie wymagało od inwestora założenia działalności gospodarczej (jeśli wcześniej jej nie prowadził). A także uzyskania koncesji (lub promesy) na sprzedaż prądu. Aktualne informacje na temat niezbędnych formalności w tym przypadku (produkcja prądu) zawsze są podane na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.

biogazownia na polu

Bardzo popularne stają się obecnie biogazownie. Przegłosowana w maju 2016 roku nowelizacja prawa o OZE poprawiła sytuację tego źródła energii. Te działania są wsparte przez Ministerstwo Rolnictwa, które zauważa, że tereny wiejskie są bardzo często dyskryminowane w dostępie do energii. Dla rolników oraz dla firm rolno-spożywczych biogazownie oznaczają zamknięcie kręgu odpadowego. W biogazowni odpady (biodegradowalne) są zagospodarowane, a to co z nich zostanie może zostać użyte na przykład jako nawóz.

Można zauważyć również zainteresowanie dużych miast biogazowniami. Dzięki temu można również wykorzystać część odpadów z podmiejskich oczyszczalni ścieków. Miejski system energii cieplnej i elektrycznej może stać się wtedy również bardziej samowystarczalny.

Dofinansowanie na biomasę – gdzie się udać?

Podstawowym źródłem informacji może być w tym przypadku urząd miasta/gminy. Władze lokalne mogą zorganizować wsparcie zarówno dla gospodarstw domowych, jak i działań komercyjnych. Jeśli inwestycja zakwalifikowałaby się jako strategiczna dla regionu, wówczas gmina mogłaby na innych zasadach partycypować w kosztach.

Dla firm źródłem informacji może być również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koordynuje on programy krajowe oraz wydawanie funduszy unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Oddziały Funduszu są zatem najbardziej kompetentne w udzielaniu porad, sugestii lub rozwiewaniu wątpliwości.

Rolnicy i zakłady rolno-spożywcze mogą natomiast liczyć na wsparcie w ramach PROW. Wnioski są przyjmowane i weryfikowane przez właściwe oddziały Agencji Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa. Wydatki związane z biogazownią powinny zostać zakwalifikowane jako inwestycje w środki trwałe.

Pomocą w finansowaniu inwestycji mogą służyć również banki. Wiele z tych instytucji jest partnerami w realizacji programów wspomagających OZE. Bank Ochrony Środowiska ma natomiast w swojej stałej ofercie pożyczki oraz kredyty z przeznaczeniem na pozyskiwanie zielonej energii elektrycznej lub cieplnej. BOŚ współpracuje również z WFOŚiGW, więc jego pracownicy mogą sprawdzić, czy projektowana instalacja nie spełnia norm, któregoś z koordynowanych programów przez Fundusz.

Czy biomasa jest opłacalna?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ wszystko zależy od tego, jaki ma być uzyskiwany produkt oraz jaka jest skala jego produkcji. Można zauważyć, że jeśli surowiec wykorzystywany w instalacji jest odpadem z działalności przez nas prowadzonej, to już wykorzystanie biomasy staje się atrakcyjne. W innych przypadkach należy wyliczyć, jakie będą koszty pozyskania surowca do produkcji energii, a także ewentualne wydatki związane z jego transportem.

Przed podjęciem decyzji warto jeszcze zastanowić się nad ewentualnym rynkiem zbytu dla materiałów, które zostaną po produkcji bioenergii. Mogą one na przykład zostać wykorzystane jako nawóz rolniczy. Jeśli inwestor nie ma możliwości wykorzystania produktów ubocznych, to można znaleźć rynek zbytu na nie.

Podkreślimy w tym momencie, że zagospodarowanie odpadków biodegradowalnych jest niezwykle korzystne zarówno dla środowiska, jak i portfela inwestora.

Jak już zostało wspomniane, na nowelizacji przepisów zyskały biogazownie. Nie można natomiast powiedzieć, aby istniały zachęty do produkcji biodiesla na własne potrzeby. Rolnicy, którzy decydowali się na wytwarzanie tego paliwa, spotykali się z nieprzychylnością administracji publicznej, a także wysokimi opłatami akcyzowymi.

Lepiej zatem zdecydować się na inne rozwiązania wykorzystujące biomasę: ciepłownie, gazownie i ewentualnie elektrownie. Są to inwestycje po prostu pewniejsze, lepiej uregulowane prawnie.