Wymagania formalno-prawne w programie Prosument

Twoja ocena

Ocena: 0
(ilość ocen: 0)

Mężczyzna podpisujący dokumentAby przystąpić do programu Prosument należy spełnić kilka ważnych wymogów formalno-prawnych. W dzisiejszym artykule szczegółowo przybliżamy wszystkie stawiane wymagania. Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z artykułem trudne aspekty prawne będą dla was zrozumiałe i przybliży was to do uczestnictwa w programie Prosument, który celem jest zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Program Priorytetowy

Program priorytetowy udostępnia, trzy linie dofinansowania (dla samorządów, przez banki i przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Prezentuje również ogólne i szczegółowe wymagania techniczne dla instalacji energetycznych i cieplnych OZE.

Wszystkie prawne aspekty funkcjonowania programu „Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych Część 3) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” i jego kontynuacji, „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, określa Program Priorytetowy (do pobrania w zakładce Regulacje prawne). Dokument ten przedstawia najważniejsze założenia programu, opisuje szczegółowo trzy linie dofinansowania (dla samorządów, przez banki i przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Prezentuje również ogólne i szczegółowe wymagania techniczne dla instalacji energetycznych i cieplnych OZE.

Zakres ogólny programu Prosument

To program, który dotyczy większość obywateli. Większość z nas mieszka we własnym domu, mieszkaniu należącym do wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. Jeśli jesteś usługodawcą w branży OZE – dowiesz się kto będzie miał środki na finalizację inwestycji.

Jak możemy skorzystać z programu Prosument? Podpowiada wcześniej wymieniony dokument. Określa on politykę Polski w zakresie OZE, a więc działania, które będą wspierane przez Państwo. Warto się z nimi zapoznać, aby nie podejmować działań w obszarach, w których będziemy samotni jak Robinson na bezludnej wyspie.

Nie musisz czytać całego dokumentu. Wystarczy, że zapoznasz się z interesującym Ciebie tematem.

Trzy pierwsze punkty dokumentu składają się na zakres ogólny. Określa on cel programu, czyli ograniczenie i uniknięcie emisji dwutlenku węgla w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Zakres ogólny wymienia podmioty, którym jest dedykowany program – są to osoby fizyczne, wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe, które produkują we własnym zakresie energię elektryczną i cieplną. W tej części programu priorytetowego prezentuje się też wskaźniki liczbowe osiągnięcia założonego celu oraz kwoty budżetowe przewidziane na jego realizację.

Trzy linie dofinansowania zakupu i montażu instalacji

Więcej informacji na temat programu znajduje się w rozdziale „Zakres szczegółowy”. Środki udostępniane są bankom z przeznaczeniem na dotacje i udzielenie kredytów bankowych. Podzielony jest on na części dotyczące poszczególnych linii dofinansowania. Część 3a) dotyczy linii dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorządów. Ostateczny termin podpisywania umów to 30.06.2017, zaś środki będą wydatkowane do 2019 roku.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte: projekt instalacji, dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwoleń, koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem.

Część 3b) dedykowana jest linii dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki. Dlaczego odsyłam czytelników do tego punktu. Wymienione są w nim szczegółowe wymagania, które trzeba spełnić, aby inwestycja mogła korzystać ze wsparcia np. maksymalna wysokość kosztów dla jednego budynku. Kwoty nie są niskie bo np. dla instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz wynoszą do 500 tysięcy złotych, ale warto sprawdzić górny pułap.

Część 3c) określa przebieg linii dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Maksymalna wysokość dofinansowania jest określona w zł na generowaną przez instalację kWh. O tym warto pamiętać licząc opłacalność inwestycji. Każda z tych części składa się z szeregu punktów, charakteryzujących wybraną linię dofinansowania. Zakończone są postanowieniami dodatkowymi, odmiennymi w przypadku poszczególnych linii.

Okres wdrażania i maksymalne koszty kwalifikowane

W punkcie 4. i 5. określone są: okres wdrażania programu, czyli lata 2015-2019, oraz sposób składania wniosków – w trybie ciągłym. Dokument w punkcie 6. ustala też maksymalne kwoty kosztów kwalifikowanych, obejmujących m.in. projekt instalacji, dokumentację, zakup, montaż, odbiór i uruchomienie urządzeń. Każdy objęty programem rodzaj instalacji – źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne, przydomowe elektrownie fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i mikrokogeneracja – ma określone inne kwoty maksymalne kosztów kwalifikowanych, zależne także od parametrów poszczególnych instalacji.

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania

Punkt 7. dokumentu określa szczegółowe zasady udzielania dofinansowania. Składają się na nie określenie form dofinansowania (7.1) i ich intensywności (7.2), czyli procentowego udziału dofinansowania w kosztach kwalifikowanych, w zależności od rodzaju instalacji (elektryczna czy cieplna) oraz terminu partycypacji w programie. Podunkt 7.3 szczegółowo wymienia warunki dofinansowania, m.in kwotę pożyczki, wysokość oprocentowania stałego w skali roku, okres finansowania, okres karencji, maksymalny czas realizacji, warunki wypłaty środków pożyczki oraz zobowiązania beneficjenta. Kolejny podpunkt, 7.4 określa beneficjentów programu zgodnie z przyjętą linią dofinansowania. Dalej, w podpunkcie 7.5 wymienione zostają rodzaje przedsięwzięć, które mogą zostać objęte programem, w tym charakterystyka poszczególnych rodzajów instalacji.

Kryteria wyboru przedsięwzięć

Punkt 8. dotyczy szczegółowych kryteriów wyboru przedsięwzięć. Dokument wymienia całą listę możliwych do spełnienia kryteriów włączenia do programu Prosument. Omówione zostaną zasady oceny i punktacji kryteriów. Obszary kryteriów jakościowych punktowych stanowią: zasadność realizacji przedsięwzięcia, wykonalność przedsięwzięcia i efektywność kosztowa. Minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów. Negatywna ocena powoduje odrzucenie wniosku. Określony został także obszar kryteriów dodatkowych dopuszczających, czyli ocena finansowa w postaci analizy dotychczasowej i prognozowanej sytuacji finansowej wnioskodawcy. Co jest brane pod uwagę? Np. czy wniosek złożony został na obowiązującym formularzu.

Załączniki – wymagania techniczne i procedura wyboru banków

W załączniku do programu priorytetowego znajdziemy wymagania techniczne dla instalacji oraz dotyczące uprawnień do montażu instalacji dla programu priorytetowego. Np. Projekt i montaż instalacji ma być wykonany przez spełniającą, co najmniej jedno z wymagań:

  • posiada uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej, o których jest mowa w Rozdziale 2 Art. 14 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),
  • posiada ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego odpowiednio w zakresie danego rodzaju urządzeń. Nie sprawdzisz tego – być może będziesz musiał pokryć koszty inwestycji z własnej kieszeni.

Podzielone są na wymagania ogólne i szczegółowe. Wymagania ogólne dotyczą wszystkich rodzajów instalacji,a wymagania szczegółowe dotyczą poszczególnych ich rodzajów. Np. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe. W przeciwnym razie dofinasowanie przepada. Odmienne wymagania określone są dla każdego, ze źródeł ciepła opalanych biomasą, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych i mikrokogeneracji. Większość z urządzeń posiadać gwarancję producenta na co najmniej 5 lat od daty uruchomienia instalacji, a nie od daty sprzedaży. W osobnym punkcie (III) przedstawione są także wymagania dotyczące uprawnień do projektowania i montażu instalacji. Odmienne wymagania stawiane są wobec projektantów małych instalacji lub mikroinstalacji, a inne wobec ich wykonawców. Drugi z załączników określa procedury wyboru banków w ramach realizacji programu priorytetowego.