Elektrownie wodne: wymagania formalno-prawne

Ocena: 5 (ilość ocen: 2)

Ocena: 5
(ilość ocen: 2)

mężczyzna przybijający pieczątkę do dokumentuEnergia odnawialna to nie tylko futurystycznie wyglądające wiatraki i elektrownie wiatrowe czy farmy słoneczne. OZE nie musi zmieniać wyglądu terenu, co jest częstym argumentem przeciwników energii odnawialnej. Równie dobrze OZE może komponować się z otoczeniem, nawiązywać do tradycji, jeżeli w miejscu młyna wodnego zbudujemy… elektrownię wodną. Plusem takiego rozwiązania jest to, że istnieje już odpowiednie ukształtowanie terenu, spiętrzenie wody i budynki, które można rewitalizować!

Co sądzisz o takim pomyśle na biznes w branży OZE?

Jeżeli ci się spodoba łatwiej będzie przebrnąć przez wymagania formalno-prawne. Z doświadczeń inwestorów wynika, że uzyskanie wszystkich dokumentów trwa od roku do czterech lat. Już na tym etapie należy liczyć się z kosztami. Często zależą one od mocy elektrowni. W artykule przyjęto szacunki dla elektrowni wodnej o mocy 100 kW. Większość elektrowni budowanych w rewitalizowanych młynach, jazach ma moc od 30 do 50 kW. Zatem kwoty będą tylko niższe.

Ocena oddziaływania na środowisko

W pierwszej kolejności należy sprawdzić jakie oddziaływanie na środowisko będzie miała realizacja projektu. Sporządza się w tym celu ocenę oddziaływania na środowisko (OOŚ). Dokument taki, uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska (RDOŚ) wydaje wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta. Czas wykonania ekspertyzy to od 4 do 12 miesięcy.

Koszty sporządzenia OOŚ zależą od opinii organu w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Zazwyczaj karta informacyjna przedsięwzięcia przygotowywana przez inwestora nie jest uznawana za wystarczający dokument. Sporządzana jest nowa OOŚ. Jej koszt to około 40 tys. zł. Gdy już wiemy, że nasz biznes nie zakłóci życia żadnego stworzenia, które ma płetwy można wystąpić o warunki zabudowy.

Elektrownia wodna: warunki zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana również przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta. Czas wydania decyzji wynosi od 2 do 5 miesięcy. Koszty związane z tym etapem to kilkaset złotych. Są to głównie opłaty za sporządzenie odpowiednich map. Jeżeli na danym obszarze istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, w którym elektrownia wodna nie została uwzględniona, konieczne jest wystąpienie do urzędu o dokonanie zmian w planie. Ten proces może trwać nawet do 2 lat i wiązać się z wyższymi kosztami. Gdy elektrownia wodna istnieje już na mapie można wystąpić o pozwolenie wodnoprawne.

Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne wydaje starosta powiatu lub marszałek województwa. Proces trwa zazwyczaj od 2 do 12 miesięcy. Obejmuje on sporządzenie operatu wodnoprawanego oraz instrukcji gospodarowania wodą. Oba dokumenty muszą zostać zatwierdzone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Koszty związane z tym etapem to około 15 tys. zł. Teraz możemy wystąpić o nabycie praw do nieruchomości.

Prawa do nieruchomości

To, że mamy działkę z młynem lub ciekiem nie oznacza, że jesteśmy ich właścicielami. Pozostają one własnością Skarbu Państwa. Decyzję w sprawie udostępnienia nieruchomości lub terenu pokrytego wodami płynącymi wydają (w zależności od rodzaju cieku): Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW) lub Wojewódzkie Zarządy Melioracji i urządzeń Wodnych (ZMiuW).

Gdy jesteśmy zainteresowani wydzierżawieniem jazu, musi zostać ogłoszony przetarg. Czas oczekiwania na ogłoszenie przetargu może trwać rok lub więcej. Gdy przetarg nie jest wymagany, podpisywana jest umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami lub/i dzierżawy urządzeń.

W Polsce nie ma przepisów wykonawczych regulujących kwestie udostępniania inwestorom obiektów piętrzących będących własnością Skarbu Państwa. W rezultacie decyzje uzależnione są od warunków lokalnych.

Opłaty za użytkowanie nieruchomości zależą od powierzchni gruntu i planowanej produkcji elektrowni. Wysokość jest zwykle zależna od oferty złożonej w przetargu. Gdy już mamy prawo dysponować terenem możemy wystąpić o pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na budowę elektrowni wodnej

Do uzyskania pozwolenia na budowę konieczne jest złożenie wniosku do starosty lub wojewody. Czas przygotowania dokumentów to od 2 do 3 miesięcy. Na tym etapie należy liczyć się z kosztami rzędu 50 tys. zł. Obejmują one przygotowanie projektu budowlanego. Jeżeli obiekt istnieje i chcemy go adaptować, to również musimy mieć projekt budowlany.

Warunki przyłączeniowe

Wyprodukowaną energię musimy mieć możliwość odprowadzić do sieci. Nie zawsze w urokliwym zakątku istnieje sieć, która będzie stanie odebrać wyprodukowane dziesiątki kW. Deklaracja o tym, że istnieje taka możliwość wydaje Operator Systemu Dystrybucyjnego. Ma ona postać warunków przyłączenia do sieci. Na ich podstawie zawierana jest umowa przyłączeniowa. Na tym etapie należy liczyć się z kosztami 30 tys. zł/MW.

Promesa i koncesja

Następnie musimy zwrócić się do Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie promesę koncesji (czyli obietnicy wydania koncesji), a następnie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE. Dokumenty są zwolnione z opłat dla OZE o mocy instalowanej do 5 MW.

Formalności końcowe

Aby możliwa była sprzedaż energii i zielonych certyfikatów należy zawrzeć umowy:

  1. świadczenia usług dystrybucji (z OSD),
  2. sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z OZE,
  3. zakupu energii na potrzeby własne (ze spółką energetyczną),
  4. sprzedaży praw majątkowych (opcjonalnie),
  5. w zakresie obrotu świadectwami pochodzenia (z domem maklerskim).

Gdy już wszystko to zrobimy możemy usiąść nad brzegiem rzeczki, zasłuchać się w jej kojący szum i liczyć zyski, który wygeneruje nasza elektrownia wodna.