Dofinansowanie do magazynów energii 2022 – dla kogo i w jakiej wysokości?

5 /5
(Ocen: 4)

Magazyny energii to jeden z komponentów systemu opartego na OZE w domu lub firmie, który przybliża jego użytkowników do osiągnięcia energetycznej niezależności. Korzyści wynikające z tego faktu już kilka lat temu zauważyli prosumenci wielu europejskich państw, a także ich ustawodawcy, którzy dla wsparcia rozwoju tego rynku wprowadzili możliwość uzyskania dopłat do zakupu magazynów energii. Wszystko wskazuje na to, że w Polsce przyszły rok przyniesie podobne działania mające na celu zainicjowanie zainteresowania prosumenckimi akumulatorami. Dofinansowania do magazynów energii 2022 – kto z nich skorzysta i na jakich zasadach?

Sprawdź bezpłatnie oferty na magazyn energii

Dlaczego polscy prosumenci potrzebują dotacji do magazynów energii?

Konieczność wsparcia transformacji energetycznej wszelkimi dostępnymi środkami, to cel zakładany przez wszystkie państwa na świecie w perspektywie najbliższej oraz dalszej przyszłości. Doskonałym narzędziem do realizacji tych założeń są technologie magazynowania energii. Państwa rozwinięte już od lat zdają sobie z tego faktu sprawę i sukcesywnie podejmują systemowe działania mające na celu wzrost i rozbudowę tego rynku zarówno wśród prywatnych, jak i komercyjnych inwestorów. Unia Europejska na przykład wdrożyła między innymi platformę badawczo-innowacyjną o nazwie “Batteries Europe”, która ma celu stworzenie sieci technologicznych i gospodarczych powiązań pomiędzy różnymi sektorami rynku akumulatorów przy jednoczesnym wsparciu innowacji w tym obszarze. Efektywnie w tym obszarze działają choćby Niemcy, Wielka Brytania, czy Austria, na których terenie magazyny energii każdego roku zyskują na popularności.

Nie sposób jednak zaprzeczyć, że jednym z kluczowych impulsów do rozwoju zainteresowania akumulatorami, jako niezbędnymi komponentami instalacji fotowoltaicznych we wspomnianych krajach, były uruchomione przez rząd lub władze lokalne dofinansowania do magazynów energii dla prosumentów. Działania te sprawiły, że na przestrzeni kilku lat nasi zachodni sąsiedzi osiągnęli cele, przed którymi obecnie stoi polski rynek magazynów energii. Aspekt potrzeby wprowadzenia systemowych dotacji do zakupu prosumenckich magazynów energii w Polsce należy rozpatrywać między innymi w kontekście konieczności obniżenia kosztów inwestycji, zyskania większej niezależności energetycznej przez prosumentów oraz uelastycznienia krajowych sieci elektroenergetycznych.

Dopłaty do magazynów energii obniżą ich ceny

Obniżenie cen domowych magazynów energii w wyniku uruchomienia programu dopłat do ich zakupu trzeba oczywiście rozpatrywać dwojako. W perspektywie natychmiastowej polscy prosumenci będą mogli liczyć na pokrycie części kosztów kwalifikowanych przez środki pozyskane z programu, a tym samym ich wkład początkowy w inwestycję w system magazynowania energii zostanie zredukowany. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że obecne ceny akumulatorów są dla polskich prosumentów zaporowe i w wielu przypadkach sprawiają, że inwestycja w takie urządzenie staje się dla nich nieopłacalna. Dofinansowania z pewnością wpłyną na zmianę tych zależności.

W perspektywie długoterminowej zaś wzrost zainteresowania rynkiem magazynów energii (podyktowany między innymi dopłatami) będzie generował niższe ceny urządzeń oraz usług instalacyjnych. Za doskonały przykład może posłużyć sytuacja rynku niemieckiego, który od 2015 do 2019 roku zanotował niemal 40-procentowy spadek cen magazynów energii. Oczywistym jest tu wpływ niższych kosztów produkcji baterii litowo-jonowych, które pozostają najbardziej popularną technologią stosowaną w przypadku domowych akumulatorów.

Ceny baterii litowo-jonowych 2010-2018

Ceny baterii litowo-jonowych w latach 2010-2018; Źródło: BloombergNEF

Energetyczna niezależność dzięki dofinansowaniom

Dofinansowania do magazynów energii w ramach programu “Mój Prąd” z pewnością okażą się ogromnym ułatwieniem w dążeniach prosumentów do zwiększenia stopnia niezależności energetycznej w gospodarstwach domowych. W obliczu podwyżek cen prądu, które przewidywane są przez ekspertów rynkowych w perspektywie przynajmniej kilku następnych lat, zminimalizowanie dostaw prądu z sieci wydaje się być jedynym słusznym kierunkiem.

Nie bez znaczenia jest tu oczywiście fakt indywidualnego wsparcia prosumentów dla rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii. Im więcej gospodarstw domowych będzie pozyskiwało i magazynowało energię we własnym zakresie i konsumowało ją w ramach zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych, tym wytwarzanie prądu z nieekologicznych źródeł zacznie tracić na znaczeniu. Z korzyści, jakie niesie ze sobą magazynowanie energii nie tylko w ujęciu prosumenckim, ale także komercyjnym zdaje sobie sprawę cały świat, co doskonale obrazuje poniższy wykres prognoz rozwoju omawianego sektora:

Pojemność zainstalowanych magazynów energii na świecie do 2040 roku

Pojemność zainstalowanych magazynów energii na świecie – prognozy do 2040 roku; Źródło: BloombergNEF

Dotacje do magazynów energii a krajowe sieci elektroenergetyczne

Rynek magazynów energii w Polsce musi się rozwinąć, gdyż okazuje się on jednym z najważniejszych aspektów na drodze do usprawnienia i uelastycznienia krajowych sieci dystrybucyjnych. Trzeba pamiętać bowiem, że infrastruktura ta była projektowana pod funkcje przesyłu w jedną stronę, natomiast rosnąca liczba prosumentów użytkujących sieć w charakterze wirtualnego magazynu energii zaburzyła te założenia. Obok zmian w rozliczaniu prosumentów z systemu opustów na system net-billingu, to właśnie dynamiczny rozwój rynku magazynów energii pozwoli przywrócić krajowym sieciom ich pierwotną funkcję. Dofinansowania do zakupu akumulatorów są więc istotne nie tylko w perspektywie jednostkowej, ale także wielkoskalowej.

Sprawdź bezpłatnie oferty na magazyn energii

Dofinansowania do magazynów energii 2022 – kto skorzysta?

Pod pojęciem dofinansowań do magazynów energii w 2022 roku większość prosumentów rozumie środki zapowiadane w ramach programu “Mój Prąd 4.0”. Rzeczywiście to właśnie ten rodzaj dotacji będzie odgrywał kluczową rolę w rozwoju polskiego rynku magazynów energii. Choć wciąż nie są znane szczegółowe warunki przystąpienia do programu i uzyskania dopłat, to już teraz wiadomo, że główną grupą docelową będą tu:

  • prosumenci prywatni – osoby będące jednocześnie producentem i konsumentem energii wytwarzanej za pomocą instalacji OZE. Prosumenci wykorzystują pozyskaną energię na potrzeby własne i nie pożytkują jej celem produkcji, przesyłania czy dystrybucji energii elektrycznej. Wytwarzana przez prosumentów energia nie może stanowić przeważającego podmiotu prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Dofinansowanie do magazynów energii w 2022 dla prosumentów ma na celu zwiększyć autokonsumpcję energii wytwarzanej przez instalację OZE oraz uniezależnić domowe systemy energetyczne od rosnących cen energii oraz zapewnić ciągłość zasilania w przypadku braku dostaw prądu z sieci.

Pomimo tego, że szczegółowe warunki udzielania dofinansowań do zakupu magazynów energii w 2022 roku nie są jeszcze podane do wiadomości publicznej, to można przypuszczać, że dla zwiększenia dynamiki rozwoju akumulatorów w Polsce, programem dopłat mogą zostać także objęte:

  • firmy jako prosumenci – podmioty inne niż gospodarstwa domowe, które produkują energię w instalacjach OZE na własny użytek z zastrzeżeniem, że czynność ta nie stanowi przeważającego aspektu prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Firmy, które mogą występować w roli prosumenta to na przykład spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, rolnicy prowadzący działalność gospodarczą, uczelnie, szkoły, fundacje, związki, stowarzyszenia oraz jednostki sektora finansów publicznych. Dofinansowanie do magazynów energii dla takich podmiotów pozwoliłoby na znaczna redukcje kosztów stałych ich utrzymania.
Obecnie oczekujemy na informacje dotyczące warunków, jakie będą musieli spełniać beneficjenci dotacji do magazynów energii w 2022 roku. Dodatkowo nie ma nadal jasnej deklaracji w sprawie ewentualnych dofinansowań dla przedsiębiorców niebędących prosumentami, którzy chcieliby zastosować w swoich firmach połączenie magazynu energii i fotowoltaiki celem obniżenia kosztów stałych prowadzenia przedsiębiorstwa. Z pewnością przyczyniłoby się to do rozwoju rynku magazynów energii w Polsce.

Fundusz Modernizacyjny i Agroenergia, czyli inne źródła dofinansowań

Czwarta edycja programu “Mój Prąd” to nie jedyne źródło dofinansowań, które ma na celu pobudzenie polskiego rynku magazynów energii do rozwoju. Wsparcie będzie bowiem płynąć także ze środków innych projektów, dofinansowując inwestycje w systemy magazynowania energii dla większych podmiotów niż prywatni prosumenci. Jednym z takich źródeł jest Fundusz Modernizacyjny. Pozyskanymi z niego środkami będzie zarządzał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przeznaczy je na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, poprawę efektywności energetycznej, modernizację sieci energetycznych, dekarbonizację oraz magazynowanie energii. Do 2030 roku Polska ma otrzymać w ramach Funduszu około 20 mld zł, z czego aż 1 mld zł zostanie przeznaczony na wsparcie rozwoju systemów magazynowania energii. Beneficjentami tych środków mają być między innymi operatorzy systemu dystrybucji – OSD.

Programem dofinansowującym inwestycje w systemy magazynowania energii jest też Agroenergia, która skupia się na finansowym wspieraniu przedsięwzięć podejmowanych w gospodarstwach rolnych. Trzeba pamiętać, że instalacje fotowoltaiczne stosowane w takich gospodarstwach posiadają zazwyczaj dużo większą moc niż instalacje właścicieli domów jednorodzinnych. Zastosowanie magazynów energii współpracujących z fotowoltaiką ma więc w tych podmiotach tym większe znaczenie. Dotacje w ramach programu Agroenergia mają zachęcić rolników do zakupu magazynów energii i przechowywania w nich nadwyżek prądu wyprodukowanych w instalacji OZE. Biorąc pod uwagę częste problemy ze stanem sieci elektroenergetycznych na terenach wiejskich, takie rozwiązanie wydaje się być niezbędnym. Budżet programu na ten rok wynosi niestety jedynie 200 mln zł, jednak może to być krok inicjujący większe dotacje w tym obszarze w przyszłości.

Dotacje do magazynów energii – w jakiej wysokości?

Jednym z najważniejszych czynników determinujących to, czy dofinansowania do magazynów energii w 2022 roku przyniosą oczekiwany skutek i zainicjują rynek do rozwoju, jest wysokość samych dotacji oraz ich forma. Zważywszy na fakt, że obecne ceny magazynów energii w Polsce często przekraczają wraz z niezbędnymi komponentami koszt instalacji PV, z którą mają współpracować, to planowane dofinansowania powinny być stosunkowo wysokie, aby zapewnić beneficjentom zdecydowanie większą opłacalność inwestycji. To także wysokość dopłat będzie decydowała o tym, czy zainteresowanie magazynami energii wśród prosumentów znacząco wzrośnie i będzie się rozwijać w takim kierunku, jak miało to miejsce na przykład we Włoszech. Nie bez znaczenia pozostaje także forma dotacji, jaką zaproponuje ustawodawca. Bezzwrotne dotacje będą z pewnością przyjęte przez beneficjentów bardziej entuzjastycznie niż na przykład pożyczki.

W kwestii wysokości dofinansowania do magazynów energii w 2022 wiadomo na razie niewiele. Jeszcze w czerwcu tego roku podczas konferencji z dziennikarzami, Ireneusz Zyska, wiceminister Klimatu i Środowiska, a także pełnomocnik rządu do spraw OZE utrzymywał, że wysokość dopłat do zakupu magazynów energii ma oscylować w granicach od 25 do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Obecnie nie uzyskaliśmy jeszcze potwierdzenia tych założeń, jednak wiceminister kilka tygodni temu dodał, że:

Premiowany będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej oraz zwiększenie poziomu efektywności energetycznej.

Sprawdź bezpłatnie oferty na magazyn energii

Co będzie można pokryć środkami z dofinansowania?

Osoby zainteresowane tym, jaki magazyn energii dla domu wybrać powinny pamiętać, że cena samego urządzenia jest jedynie składową ogólnego kosztu inwestycji w taki system. To, czy dofinansowania do magazynów energii przyniosą oczekiwany skutek może być zatem uzależnione od elementów systemu, które będzie można z tych środków pokryć. Ustawodawca może w warunkach udzielania wsparcia zdecydować o dotowaniu zakupu samego urządzenia magazynującego energię, niezbędnych komponentów w zależności od instalacji, a także usług instalatora. Wbrew pozorom w zakres takich usług wchodzi nie tylko sam montaż systemu, ale także:

  • opracowanie projektu systemu magazynowania energii;
  • przygotowanie wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych;
  • wszelkie uzgodnienia dotyczące dokumentacji projektowej, działań wykonawczych i opcjonalnie budowlanych (w zależności od sposobu instalacji systemu);
  • doradztwo w zakresie doboru technologii, pojemności, dodatkowych funkcjonalności, a także sposobu finansowania inwestycji;
  • wszelkie powykonawcze procedury odbioru instalacji.

W odniesieniu do informacji przekazywanych do tej pory przez przedstawicieli ustawodawcy można wnioskować, że dofinansowanie do magazynów energii w 2022 roku będzie obowiązywało na zakup urządzenia uwzględnionego w projekcie nowo powstającej instalacji PV, jak również magazynu energii, który zostanie dołączony do istniejącej, rozbudowywanej instalacji. Zważywszy na rosnącą każdego roku moc przyłączeniową fotowoltaiki prosumenckiej w Polsce, dofinansowania powinny obejmować również tę drugą opcję.

Magazyn energii z dofinansowaniem 2022 – ile będzie kosztował?

Przy obecnym stanie wiedzy dotyczącej planowanego wdrożenia dofinansowania do magazynów energii w 2022 roku ciężko jednoznacznie wskazać, jak będą się kształtowały ceny akumulatorów dla beneficjentów programu. Wszystko zależy oczywiście od kilku zasadniczych czynników, takich jak:

  • wysokość uzyskanego dofinansowania;
  • cena pierwotna urządzenia;
  • zakres i forma dofinansowania zaproponowanego przez ustawodawcę.

Zakładając zatem, że wybrany przez inwestora magazyn energii wraz ze wszystkimi niezbędnymi komponentami oraz usługami firmy instalatorskiej będzie kosztował 30 tys. zł to w dużym uproszczeniu można uznać, że przy maksymalnej, planowanej kwocie dofinansowania inwestor zaoszczędzi kilka do kilkunastu tysięcy złotych. Oczywiście jest to kwestia mocno indywidualna. Tym niemniej warto pamiętać, że po wprowadzeniu dofinansowań do zakupu magazynów energii oraz w wyniku postępującego rozwoju rynku akumulatorów, ich ceny powinny w dość krótkim czasie zacząć spadać. Jak pokazuje przykład rynku niemieckiego, docelowo zmierzamy do sytuacji, w której magazyn energii będzie standardem dla każdej instalacji OZE.

Informacje o autorze

Marta Kazimierska

Specjalistka digital marketingu i zagadnień z dziedziny UX oraz SXO, znajdująca się na liście TOP 100 kobiet polskiej branży SEO. Zaangażowana w analizowanie wiedzy przedsiębiorców na temat znaczenia poszczególnych narzędzi marketingowych w osiąganiu sukcesu biznesowego. Szczególnie zainteresowana badaniem poziomu samoświadomości ekonomicznej Polaków. Entuzjastka propagowania rozwiązań z dziedziny energii odnawialnej i dbałości o środowisko naturalne.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments