Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym enerad.pl

Dział I

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego: https://enerad.pl/ („Serwis Internetowy”).
2. Niniejsza Polityka Prywatności określa na jakich zasadach i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów ich używamy, komu je udostępniamy oraz w jaki sposób je chronimy.
3. Udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik zapoznał się i wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i w sposób swobodny decydować o tym, czy skorzysta z Serwisu Internetowego.
4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy. Administrator przykłada wagę do tego, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.
5. Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych. Administratora stosuje certyfikat SSL.
6. W przypadku przekierowania do innych stron internetowych lub serwisów internetowych, świadczonych przez podmioty inne niż enerad Sp. z o.o., znajdujące się poza jakąkolwiek jego kontrolą bezpośrednią lub pośrednią, w przypadku przetwarzania danych osobowych przez te strony internetowe lub serwisy internetowe, proces przetwarzania danych osobowych odbywa się wówczas zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty w polityce prywatności właściwej dla tego podmiotu.

Dział II

Podstawowe pojęcia

1. Administrator danych osobowych – enerad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-545, ul. Marszałkowska 58, wpisana do KRS: 0000488606, NIP: 701-040-57-71, REGON: 147001920, kapitał zakładowy: 50.000 zł. zwaną dalej Administratorem;
2. RODO i ustawa o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, oraz ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku;
3. IOD – Inspektorem Ochrony Danych w enerad Sp. z o.o. jest Katarzyna Płotka, e-mail: katarzyna.plotka@enerad.pl.

Ilekroć poniższe pojęcia pisane są wielką literą użyte w niniejszej Polityce Prywatności, Strony nadają im znaczenie wskazane w definicjach w Regulaminie Świadczenia Usług.

Dział III

Rodzaj przetwarzanych danych, cel, okres przechowywania danych oraz podstawa prawna:

Dane osobowe Użytkowników są zbierane w następujących celach:
1. Administrowania Serwisem Internetowym oraz w celach statystycznych i analitycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego – w tym celu przetwarzamy dane takie jak: adres IP Użytkownika, czas nadejścia Zapytania, ilość przesyłanych danych, strona internetowa, z której pochodzi żądanie, informacje o przeglądarce I systemie operacyjnym Użytkownika, język i wersja oprogramowania przeglądarki Użytkownika. Dane będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w Serwisie Internetowym wynoszącym 5 lata. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
2. Zapewnienie komunikacji z Użytkownikiem – w tym celu przetwarzamy dane osobowe takie jaki: imię i nazwisko, firma/instytucja, e-mail, telefon oraz inne dane, które Użytkownik podaje w treści formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a po tym czasie przez czas równy okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3. Udzielenie odpowiedzi na zadane za pośrednictwem Formularza zapytanie przez Użytkownika – w tym celu przetwarzamy dane osobowe Użytkownika takie jak: imię i nazwisko, firma/instytucja, e-mail, telefon oraz inne dane, które Użytkownik podaje w treści zapytania. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na udzielaniu odpowiedzi Użytkownika na zadanie zapytanie za pomocą Formularza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a po tym czasie przez czas równy okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.
4. Wykonania Umowy polegającej w szczególności na: umożliwieniu świadczenia Usług drogą elektroniczną; przyjęciu i udzieleniu odpowiedzi na Zapytanie złożone przez Użytkownika; zarządzaniu Zapytaniem Użytkownika m.in. polegające na dopasowaniu Zapytania Użytkownika do oferty Dostawcy i skontaktowania go z wybranymi Dostawcami lub kontaktowania się z Użytkownikiem w celu doprecyzowania Zapytania; pośredniczeniu w kontaktowaniu Użytkownika z Dostawcami poprzez przekazanie Dostawcom Zapytania Użytkownika; umożliwieniu oceny i wyrażenia Komentarzy przez Użytkownika – w tym celu przetwarzamy dane osobowe Użytkownika takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy. Dane będą przetwarzane do momentu realizacji Umowy oraz po zakończeniu realizacji Umowy przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie realizacja Umowy i akceptacja Regulaminu Świadczenia Usług w Serwisie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
5. Rozpatrywania reklamacji – w tym celu przetwarzamy dane osobowe Użytkownika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail oraz wszelkie inne dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Dane będą przetwarzane przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie realizacja Umowy i akceptacja Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
6. Ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – w tym celu przetwarzamy dane osobowe Użytkownika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu oraz pozostałe dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym. Dane będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
7. Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, prowadzenia działań marketingowych poprzez dostępne kanały komunikacji w szczególności e-mail i telefon, prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Serwisu Internetowego. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dział IV

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. W celu skorzystania z Usług prezentowanych w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje swoje dane osobowe, poprzez złożenie zapytania za pomocą Formularza, przesłanie Zapytania lub wyrażenie Komentarzy.
2. Przekazanie danych osobowych przez Użytkowników, wprowadzane są w pełni dobrowolnie, na podstawie zgody Użytkownika, ale równocześnie niezbędne do skorzystania z Usług świadczonych za pomocą Serwisu Internetowego.
3. Dodatkowo, udostępnienie danych osobowych Użytkownika – Dostawcy następuje w związku z wykonaniem Umowy.
4. Niepodanie określonych danych osobowych w Formularzu lub Zapytaniu przez Użytkownika uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zadane zapytanie przez Użytkownika, złożenie i realizację jego Zapytania oraz skorzystanie z Usług prezentowanych w Serwisie Internetowym.

Dział V

Udostępnianie danych osobowych (Odbiorcy danych osobowych)

1. Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane, w szczególności:

a) Dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego m.in. dostawcy świadczącemu usługę hostingu;
b) Pracownikom oraz współpracownikom Administratora, w szczególności podmiotom wspomagającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności w tym zapewniające obsługę IT, świadczące usługi telekomunikacyjne, marketingowe, audytorskie, prawne i inne, które na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych podpisanej z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora;
c) Podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, decyzji organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego;
d) Dostawcy, o którym mowa w Dziale I pkt 8 Regulaminu Świadczenia Usług w Serwisie Internetowym.

2. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do Państw Trzecich.

Dział VI

Prawa Użytkownika

1. Prawo do bycia poinformowanym – co oznacza, że Użytkownik ma prawo do otrzymania jasnych, zwięzłych i przejrzystych informacji w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika i jakie przysługują mu prawa.
2. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO) – co oznacza, że w zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie jego zgody – Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
3. Prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii(art. 15 RODO) – co oznacza, że Użytkownik ma prawo dostępu do jego danych osobowych, które przetwarzamy oraz sprawdzenia czy wykorzystujemy jego dane osobowe zgodnie z prawem.
4. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO) – co oznacza, że Użytkownik ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
5. Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 17 RODO) – co oznacza, że Użytkownik ma prawo usunięcia ich danych osobowych, jeżeli nie ma uzasadnionych podstaw do wykorzystywania tych danych.
6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – co oznacza, że Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia dalszego wykorzystywania jego danych osobowych.
7. Prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) – co oznacza, że Użytkownik ma prawo do ponownego wykorzystania swoich danych, jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie jego zgody lub na podstawie Umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
8. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) – co oznacza, że Użytkownik ma prawo do dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
9. Prawo do wniesienia skargi – co oznacza, że Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uważa, że naruszamy jego prawa dotyczące jego danych osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dział VII

Pliki cookies

1. Plik cookie to krótki tekst wysyłany do przeglądarki internetowej, przez Serwis Internetowy który w danej chwili odwiedza Użytkownik. Pozwala temu serwisowi zapamiętać informacje o ustawieniach przeglądarki, dzięki czemu następna wizyta Użytkownika na tej witrynie jest bardziej efektywna, ułatwiając logowanie do usług Administratora.
2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookie, w celu:

1. dostosowania funkcjonalności, dostarczanych przez Administratora, do oczekiwań Użytkownika, w tym treści reklamowych;
2. do prezentowania Użytkownikowi tzw. reklamy banerowej, czyli reklamy w formie grafiki, po kliknięciu w którą, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową Administratora lub stronę lądowania (landing page);
3. prowadzenia statystyk, bez identyfikacji osoby (anonimowych);
4. wypełniania Formularza;
5. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics.

4. Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników.
5. W przypadku gdy Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach.

Dział VIII

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności stosuje się przepisy prawa polskiego.
2. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Polityki Ochrony Prywatności.
3. We wszystkich sprawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora, można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@enerad.pl