Grant OZE BGK [2024]

Grant OZE to dofinansowanie w formie dotacji, na odnawialne źródła energii (m.in. fotowoltaikę). Co istotne, obejmuje nie tylko budowę nowej instalacji, ale i rozbudowę już istniejącej. Grant OZE przeznaczony jest dla właścicieli lub zarządców budynków wielorodzinnych. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym i potrwa do 30.06.2026 roku.

Grant OZE - najważniejsze informacje

Podsumowanie aktualnych zasad grantu OZE
Beneficjenci Zakres inwestycji Forma i kwota wsparcia Terminy
Każdy właściciel lub zarządca budynku wielorodzinnego, bez względu na status prawny Budowa lub modernizacja (rozbudowa) instalacji OZE, np. fotowoltaiki lub turbiny wiatrowej Dotacja. Do 50% kosztów inwestycji. Nabór ciągły, do 30.06.2026 roku

Grant OZE - co to?

Grant OZE to nowe narzędzie wsparcia przysługujące na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii. Rozwiązanie to wprowadziła ustawa z 29 września 2022 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, która ma na celu realizację działań związanych z wdrażaniem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Szczegółowe zasady związane z funkcjonowaniem grantu OZE zawiera ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dla kogo grant OZE?

Grant OZE jest skierowany do inwestora będącego właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego.

W praktyce, z grantu OZE może zatem skorzystać np.:

 • osoba fizyczna,
 • spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa,
 • towarzystwo budownictwa społecznego,
 • spółka prawa handlowego,
 • jednostka samorządu terytorialnego,
 • społeczne inicjatywy mieszkaniowe.

Ze wsparcia wyłączone są natomiast jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.

Na co można otrzymać grant OZE w 2024 roku?

Dofinansowanie w formie grantu OZE przysługuje na:

 • zakup i montaż nowej instalacji OZE,
 • modernizację istniejącej instalacji OZE, pod warunkiem że po jej przeprowadzeniu moc systemu wzrośnie o minimum 25%.

W przypadku grantu OZE dotowane mogą być różnego rodzaju odnawialne źródła energii, w tym m.in. elektrownie wiatrowe czy elektrownie wykorzystujące biomasę. Najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem może być jednak fotowoltaika. Doskonale sprawdza się ona w przypadku domów wielorodzinnych, które zwykle posiadają wysoko umieszczone, niezacienione, płaskie dachy nadające się do montażu paneli fotowoltaicznych. Co warto podkreślić, jak wynika z informacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, grant OZE można przeznaczyć także na instalacje towarzyszące OZE - np. magazyny energii, pompy ciepła.

Ważne! Instalacja wsparta grantem OZE musi wytwarzać energię na potrzeby budynku będącego przedmiotem dotacji.

Ważną kwestią jest również to, że przedsięwzięcie nie może wyrządzać poważnych szkód środowiskowych, zgodnie z unijną zasadą DNSH (“do not significant harm”). Potwierdzeniem zachowania tej zasady będzie opracowanie dokumentu zawierającego analizę ryzyk wynikających ze zmian klimatu wraz z planem adaptacji do zmian klimatu. Przykład takiego dokumentu znajdziecie na stronie BGK.

Grant OZE 2024 - jaka kwota wsparcia?

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji grant OZE może pokryć do 50% kosztów wdrożenia instalacji OZE. Do kosztów kwalifikowanych wlicza się również koszt infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania instalacji OZE. Wysokość kosztów ustala się na podstawie faktur wystawionych na inwestora.

Trzeba jednak podkreślić, że 50% grantu OZE wylicza się w odniesieniu do kwoty netto kosztów (tj. przed naliczeniem podatku VAT). Przykładowo, jeśli przedsięwzięcie będzie kosztowało 100.000 zł brutto (z czego 18.700 zł to podatek VAT 23%) to inwestor otrzyma zwrot w wysokości 40.650 zł. Jak to wyliczyliśmy?

100.000 zł - 18.700 zł = 81.300 zł
81.300 zł * 50% = 40.650 zł

Środki mogą zostać przeznaczone na refinansowanie inwestycji - wypłaca się je na pokrycie poniesionych już kosztów. Co więcej, grantu nie udziela się na te prace, które uzyskały już inną pomoc ze środków publicznych.

Uwaga! W sytuacji, gdy w budynku część powierzchni wykorzystuje się do celów innych niż mieszkaniowe, wysokość dotacji jest zmniejszana proporcjonalnie. Jeśli np. w obiekcie 20% powierzchni jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, kwotę grantu obliczoną zgodnie z powyższymi regułami należy jeszcze przemnożyć przez 80%.

Grant OZE od BGK - jak otrzymać dofinansowanie?

Procedura wnioskowania o grant OZE BGK składa się z kilku etapów. Pierwszym jest aplikacja o przyznanie grantu, którą należy przeprowadzić przed rozpoczęciem prac. Następnie, po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu wniosku o grant, inwestor realizuje inwestycje. Po jej zakończeniu może ubiegać się o wypłatę środków.

Wnioskowanie o grant OZE - dokumenty, zasady

Wnioski o grant OZE można składać na przedsięwzięcia jeszcze nierozpoczęte. By aplikować o wsparcie należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek, którego wzór udostępnia BGK. Powinien on zawierać dane identyfikacyjne budynku i inwestora, liczbę lokali mieszkalnych, zakres, koszty oraz termin zakończenia prac związanych z instalacją, a także informacje obejmujące: moc systemu OZE, przewidywaną roczną produkcję energii (elektrycznej lub cieplnej) wskaźniki pozwalające na obliczenie zaoszczędzonej emisji dwutlenku węgla.
 2. Dokumentację projektową, która potwierdzi zakres rzeczowy przedsięwzięcia (m.in. zakres prac i koszty, ale też moc instalacji i produkcję energii. Dokumentacje powinna wykonać osoba dysponująca uprawnieniami (SEP lub UDT).
 3. Oświadczenie, że grant OZE nie będzie służył realizacji inwestycji wspartych z już innych środków publicznych.
 4. Dokumenty DNSH (poświadczające niewyrządzenia poważnych szkód) - analizę ryzyk wynikających ze zmian klimatu.
 5. W sytuacji, gdy grant stanowi pomoc de minimis - dokumenty niezbędne do wnioskowania w takiej formie.

Oprócz tego regulamin grantu OZE wymaga również dostarczenia:

 • dokumentów, poświadczających, że osoby podpisujące wniosek mogą reprezentować inwestora (np. w przypadku wspólnoty mieszkaniowej - uchwałę w sprawie wyboru zarządu lub wyboru pełnomocnika ds. pozyskania grantu OZE).
 • dokumentu potwierdzającego podpis złożony na wniosku - np. wzór podpisu poświadczony notarialnie.
 • metrykę danych inwestora - jeśli jest on osobą fizyczną.

Przyznanie grantu OZE

Przyznanie grantu OZE jest uzależnione od spełnienia przez inwestycję i wniosek kryteriów formalnych oraz tzw. kryteriów horyzontalnych. Należy wśród nich wskazać m.in. zgodność harmonogramu przedsięwzięcia z ramami czasowymi kwalifikowalności kosztów, brak podwójnego finansowania, spójności informacji w dokumentach czy zgodność z zasadą DNSH.

Wypłata grantu OZE

Grant OZE może zostać wypłacony, gdy inwestor przeprowadzi inwestycję i poniesie koszty zgodnie z opisem we wniosku. Warunkiem uzyskania grantu OZE jest również przedstawienie oświadczenia o minimum 5-letniej gwarancji na roboty budowlane i instalacyjne udzielonej przez wykonawcę. 

Po przeprowadzeniu prac i opłaceniu faktur, inwestor może złożyć wniosek o wypłatę grantu. Wraz z nim zależy przedstawić umowę objęcia grantem inwestycji, oświadczenie np. projektanta/kierownika budowy o realizacji inwestycji zgodnie z projektem, zestawienie faktur oraz zestawienie wykonawców/podwykonawców (tylko w przypadku, gdy przedsięwzięcie realizowane jest w drodze przetargu).

Grant OZE - terminy. Gdzie i do kiedy można składać wnioski?

Wnioski o grant OZE można składać od 01.02.2023 roku do 30.06.2026 roku. Choć ustawa nie przewiduje wyjątków skutkujących wcześniejszym zamknięciem naborów, to jednak z racji tego, że budżet wynosi 448 mln zł, nabór może zostać ograniczony przed datą końcową. Warto zatem pospieszyć się ze składaniem wniosków.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej w siedzibie centrali Banku Gospodarstwa Krajowego - osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Grant OZE - co jeszcze warto wiedzieć?

Inwestorzy, którzy otrzymają wsparcie w formie grantu mają obowiązek prowadzić działania komunikacyjne zgodnie z zasadami prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych KPO. W skład działań promocyjnych wchodzi m.in. umieszczenie informacji na temat przedsięwzięcia w mediach społecznościowych lub na stronie (jeśli inwestor posiada takowe kanały komunikacji) czy umieszczenie plakatu lub tablicy informacyjnej.

Grant OZE a opłacalność instalacji fotowoltaicznej dla budynków wielorodzinnych

Zmiana systemu rozliczeń na obowiązujący obecnie net-billing sprawił, że montaż instalacji odnawialnego źródła energii wielu uznaje za nieopłacalny. To błąd. Według uproszczonych wyliczeń enerad.pl, instalacja PV dla domu jednorodzinnego (z autokonsumpcją 20%) bez żadnej dotacji zwróci się po niecałych 10 latach.

W przypadku budynków wielorodzinnych już sama wysokość grantu OZE (50% kosztów inwestycji netto) pozwoli skrócić czas zwrotu z inwestycji o połowę, czyli do ok. 5 lat. To jednak nie koniec, ponieważ pozytywnie na stopę zwrotu z instalacji OZE dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych wpływa:

 • wyższa autokonsumpcja - profil zużycia energii w budynkach należących do wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych może różnić się od profilu gospodarstwa domowego, m.in. wyższą konsumpcją. Tymczasem, im więcej energii z sieci zastąpimy energią wyprodukowaną w instalacji fotowoltaicznej, tym szybciej system się zwróci (oszczędzamy bowiem dodatkowo na kosztach opłat przesyłowych).
 • fakt, że im wyższa moc systemu, tym niższy koszt w przeliczeniu na 1 kWp - co ma znaczenie szczególnie wtedy, gdy instalacja oprócz zasilania części wspólnych ma służyć obniżeniu indywidualnych rachunków mieszkańców. Rozwiązanie takie jest możliwe od 1 kwietnia 2022 roku, kiedy to w życie wszedł tzw. prosument zbiorowy.

Grant OZE to obecnie jedno z najkorzystniejszych narzędzi wsparcia, z których mogą skorzystać obiekty budownictwa wielorodzinnego. Wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych netto może skrócić czas zwrotu z inwestycji OZE nawet do mniej niż 5 lat.