Program Energia Plus [2024]

Program Energia Plus to dofinansowanie na OZE przeznaczone dla firm. Wsparcie przyjmuje formę pożyczki, którą można przeznaczyć na przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej (np. na fotowoltaikę, termomodernizację, pompy ciepła, rekuperację). Nabór do programu trwa do 13.12.2024 roku lub do wyczerpania środków.

Program Energia Plus - najważniejsze informacje

Podsumowanie aktualnych zasad programu Energia Plus
Beneficjenci Zakres inwestycji Forma i kwota wsparcia Terminy
Przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców M.in. termomodernizacja, fotowoltaika, pompy ciepła, rekuperacja, kogeneracja Pożyczka. Od 0,5 mln do 500 mln zł Nabór do 13.12.2024 roku

Program Energia Plus 2024 - fotowoltaika i nie tylko. Co obejmuje dotacja?

Program Energia Plus to program priorytetowy wprowadzony w 2019 roku, którego celem jest “zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych”.

W ramach dotacji Energia Plus sposobem na osiągnięcie przyjętych założeń ma być wsparcie ekologicznych przedsięwzięć w zakresie:

 • ograniczenia zużycia energii i surowców pierwotnych - m.in. poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji i urządzeń przemysłowych. Przykładem mogą być rozwiązania wykorzystujące technologie bezodpadowe czy technologie ograniczające zużycie wody w procesach produkcyjnych;
 • ograniczenia lub wyeliminowania szkodliwej emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania - zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 25 listopada 2015 roku (Dyrektywa MCP) - przynajmniej do poziomów emisyjnych zgodnych z dyrektywą;
 • poprawy jakości powietrza - za pomocą ograniczenia emisji ze źródeł spalania paliw, o całkowitej mocy w paliwie większej niż 50 MW (w przypadku stacjonarnego urządzenia technicznego - o mocy w paliwie większej niż 1 MW);
 • poprawy efektywności energetycznej, zgodnie z “Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” - np. dzięki energooszczędnym systemom napędowym czy energooszczędnym systemom oświetleniowym;
 • nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej - mowa tu o budowie lub przebudowie jednostek wytwórczych, które do generowania energii wykorzystują energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii takich - przykład to właśnie fotowoltaika, ale też instalacje czerpiące energię z ciepła odpadowego;
 • modernizacji lub rozbudowy sieci ciepłowniczych - w celu zmniejszenia strat w przesyle czy też likwidacji indywidualnych/zbiorowych źródeł niskiej emisji (emisji pyłów i gazów zawieszonych na wysokości do 40 m).

Kto konkretnie będzie mógł realizować powyższe cele z pomocą programu “Energia Plus”?

Energia Plus - dla kogo?

Dofinansowanie Energia Plus jest skierowane do podmiotów biznesowych, a dokładnie do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą.

Po dofinansowanie, zgodnie z art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców mogą ubiegać się zatem:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niebędące osoba prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

W dokumentach regulujących zasady udzielania dotacji nie zawarto żadnych ograniczeń związanych z wielkością podmiotu biznesowego. Skorzystać będą mogły zatem mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.

Program Energia Plus 2024 - forma i wysokość dotacji

W Energia Plus 2024 może przyjąć wyłącznie formę pożyczki. Maksymalna kwota wsparcia w formie pożyczki wynosi od 0,5 mln do 500 mln zł.

Warunki dofinansowania w formie pożyczki - program Energia Plus

Pożyczka na fotowoltaikę dla firm w Energia Plus może być oferowana na warunkach rynkowych lub preferencyjnych. Środki z programu mogą pokryć do 85% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku pożyczki na warunkach rynkowych, dotacja Energia Plus dla firm nie stanowi pomocy publicznej, a jej warunki obejmują:

 • Oprocentowanie ustalone na poziomie stopy referencyjnej, określonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej “w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych”.
 • Wobec spółek nowo utworzonych oraz spółek specjalnego przeznaczenia, mogą być zastosowane inne zasady - związane z ratingiem. W takiej sytuacji, może być wymagane dodatkowe zabezpieczenie pożyczki.

W przypadku pożyczki z Energia Plus, przyznanej na warunkach preferencyjnych obowiązują następujące zasady:

 • Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M + 50 pb, jednak nie mniej niż 1,5% w skali roku,
 • Istnieje możliwość umorzenia do 10% całkowitej, wypłaconej kwoty pożyczki - nie więcej jednak niż 1 mln zł.

W obu przypadkach istnieje możliwość zastosowania karencji spłaty rat kapitałowych - nie dłuższa jednak niż 12 miesięcy, licząc od daty zakończenia przedsięwzięcia. Pożyczkobiorca korzystający z dofinansowania Energia Plus w formie pożyczki na spłatę będzie miał 15 lat - licząc jednak od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy wsparcia, do momentu planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.

Uwaga! W przypadku, gdy dotacja Energia Plus stanowi pomoc publiczną, wsparcie musi być udzielane zgodnie z aktami prawnymi dotyczącymi tego typu pomocy.

Program Energia Plus - szczegóły

Zgodnie z dokumentacją programu, wsparciem w Energia Plus objęte są koszty kwalifikowane poniesione w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2030 roku.

Za koszty kwalifikowane w Energia Plus, zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW, uznaje się koszty związane z:

 • przygotowaniem przedsięwzięcia - polegające m.in. na opracowaniu dokumentacji niezbędnej do wykonania przedsięwzięcia, takiej jak np. projekt budowlany i wykonawczy czy audyt energetyczny (o ile ten jest wymagany przez NFOŚiGW). Koszty kwalifikowane z zakresu przygotowania inwestycji, nie mogą przekroczyć 10% ogólnych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
 • zarządzaniem przedsięwzięciem - przy czym program Energia Plus kwalifikuje jedynie wydatki związane z nadzorem inwestorskim i autorskim. Udział tych kosztów w całkowitych kosztach kwalifikowanych przedsięwzięcia nie może przekroczyć 3%;
 • realizacją inwestycji - kategoria ta obejmuje roboty budowlane (w tym koszty poniesione w związku z przygotowaniem placu budowy, koszty remontów, materiałów i robót) oraz koszty nabycia środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych (np. koszty maszyn, urządzeń, materiałów, instalacji i montażu środków). Koszty kwalifikowane związane z zakupem tych środków nie mogą przekroczyć 20% ogólnych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Ocena wniosków złożonych w programie Energia Plus odbywa się w trzech kategoriach kryteriów:

 • dostępu - związanych m.in. ze spełnieniem ogólnych wytycznych (terminowego złożenia wniosku, kompletności wniosku, zgodności przedsięwzięcia z celami programu);
 • jakościowych - określających m.in. stopień realizacji celów ekologicznych (dokonywana jest ocena możliwości osiągnięcia celów);
 • horyzontalnych - związanych z korzyściami ekologicznymi w szerszej perspektywie (oceniana jest ekoinnowacyjność czy zwiększenie świadomości ekologicznej wśród odbiorców i interesariuszy).

We wszystkich powyższych kategoriach są przyznawane punkty. Pozytywna ocena wniosku, niezbędna do otrzymania dotacji, wymaga otrzymania co najmniej 60% możliwych do otrzymania punktów.

Warty uwagi jest również fakt, że regulamin naboru do programu Energia Plus zakłada możliwość negocjowania warunków dofinansowania, takich jak wysokość kwoty, zakres rzeczowy i efekt ekologiczny przedsięwzięcia czy terminy realizacji inwestycji.

Terminy w programie Energia Plus 2024

Program Energia Plus ma być realizowany w latach 2019-2030, przy czym:

 • podpisywanie umów będzie możliwe do końca 2027 roku,
 • środki rozdysponowywane będą do 2030 roku.

Aktualny nabór w programie priorytetowym Energia Plus 2024 będzie trwał od 01.02.2023 roku do 13.12.2024 roku lub do wyczerpania puli środków.

Energia Plus na fotowoltaikę - gdzie i jak złożyć wniosek?

Nabór wniosków do Energia Plus odbywa się w trybie ciągłym, w okresie konkretnego naboru ogłoszonego przez NFOŚiGW.

Zgłoszenia składa się wyłącznie w wersji elektronicznej, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Wniosek powinien być opatrzony podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Uwaga! Wnioski złożone poza okresem ogłoszonego naboru będą odrzucane.

Jak wygląda proces wnioskowania w Energia Plus? Zanim rozpoczniemy procedurę zgłoszeniową, warto przygotować odpowiednie załączniki:

 • pełnomocnictwo do podpisywania wniosków (o ile dokumenty nie będą podpisywane przez osoby będące reprezentacją);
 • pozwolenie zintegrowane lub inne zezwolenie, w tym pozwolenie na emisję gazów/pyłów;
 • uproszczony schemat technologiczny;
 • sprawozdanie finansowe obejmujące 3 ostatnie lata, poprzedzające datę złożenia wniosku;
 • opinia biegłego i raport z badania sprawozdania finansowego za 3 ostatnie lata przed datą złożenia zgłoszenia;
 • sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 (lub inne) za wykonany okres sprawozdawczy danego roku;
 • statut/umowa spółki;
 • dokumenty potwierdzające źródła finansowania (np. promesa kredytu, umowa pożyczki, odpis KRS potwierdzający rejestrację wniesionych środków);
 • studium wykonalności - zrealizowane zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW z “Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW”;
 • model finansowy projektu - w edytowalnym pliku (np. plik Excel z aktywnymi formułami);
 • stosowne informacje na formularzach, wynikające z rozporządzeń Rady Ministrów - w przypadku pomocy de minimis oraz w przypadku pomocy innej niż de minimis.

Opcjonalnie, w zależności od celu dofinansowania, potrzebne mogą być też inne załączniki - ich rodzaj określi GWD oraz instrukcja wypełniania wniosku.

Jak wygląda sama procedura wnioskowania?

 1. Pierwszym krokiem jest zalogowanie się lub założenie konta w GWD.
 2. Następnie należy wybrać opcję “Nowy wniosek o dofinansowanie”. W oknie wyboru należy wybrać opcję “Programy międzydziedzinowe”, a następnie program priorytetowy “Międzydziedzinowe Energia Plus (2020)”. Na tym etapie ustala się też, czy wnioskujemy o pożyczkę, czy o dotację.
 3. Aplikacja wygeneruje elektroniczny wniosek, który należy uzupełnić zgodnie z instrukcją. Każda sekcja wniosku opatrzona jest okienkiem “Pomoc”, które wyjaśnia, w jaki sposób poprawnie uzupełnić wniosek.
 4. Po uzupełnieniu całego wniosku i załączeniu niezbędnych dokumentów (w wersji elektronicznej), należy sprawdzić poprawność pliku (Walidacja) oraz zapisać i zatwierdzić go. Uwaga! Ten krok nie oznacza przesłania wniosku do NFOŚiGW. W tym celu należy wybrać w menu opcję “Wyślij do Funduszu”, który rozpocznie procedurę składania wniosku.
 5. Wniosek otrzyma status “Oczekuje na złożenie w Funduszu”. Aby ostatecznie zatwierdzić i przesłać zgłoszenie o dotację “Energia Plus” należy wybrać opcję “Podpisz” i podpisać wniosek elektronicznie.
 6. Zatwierdzony i podpisany należy przesłać za pomocą ePUAP.