Program Moje Ciepło [2024]

Program Moje Ciepło polega wsparciu montażu pomp ciepła w nowych (nowo powstających) budynkach jednorodzinnych. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości. Nabór w programi jest stały i potrwa do 2026 roku.

Dofinansowanie Moje Ciepło - najważniejsze informacje na temat programu

Podsumowanie aktualnych zasad programu Moje Ciepło
Beneficjenci Zakres inwestycji Forma i kwota wsparcia Terminy
Osoby fizyczne, właściciele i współwłaściciele  budynku jednorodzinnego - nowego (zakończenie budowy/użytkowanie - od 01.01.2021 r.) lub powstającego. Pompy ciepła (powietrze - woda, powietrze - powietrze, gruntowe) wraz z osprzętem i montażem Dotacja. Do 45% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 21.000 zł. Nabór ciągły. Do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania środków.

Moje Ciepło - dofinansowanie na pompy ciepła w nowym domu

Głównym celem rządowego programu „Moje Ciepło” jest wspieranie zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach oraz w tych, będących jeszcze w budowie. Podobnie jak w “Moim Prądzie”, w programie “Moje Ciepło” finansowane są zadania zakończone. O dotację można również aplikować za pośrednictwem Generatora Wniosków.

Dla kogo program “Moje Ciepło”?

Beneficjentami programu „Moje Ciepło” mogą zostać osoby fizyczne, właściciele lub współwłaściciele (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych (wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej), w których dopuszcza się:

 • wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych;
 • albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej (nieprzekraczającej jednak 20 proc. jego powierzchni).

Co ważne, przez nowy budynek mieszkalny w tym rządowym programie rozumie się taki, w przypadku którego, na dzień składania wniosku o dofinansowanie do pompy ciepła:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 roku lub złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 roku.

W programie “Moje Ciepło” nie przewiduje się natomiast wsparcia w programie domów, w których docelowym źródłem ciepła jest źródło ciepła na paliwo stałe, takie jak np. węgiel kamienny czy biomasa. Należy pamiętać również o tym, że beneficjentem tego programu musi być wyłącznie:

 • osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • osoba wskazana jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym. W sytuacji natomiast różnicy w osobie wnioskodawcy, a nabywcy/odbiorcy, ważne jest, aby załączyć wówczas stosowne oświadczenie.

“Moje Ciepło” - jakie warunki dofinansowania? Jakie Ep?

“Moje Ciepło” jest prostym programem, przypominającym w swojej formie program “Mój Prąd”. To samo dotyczy również złożenia wniosku o dopłatę do pompy ciepła. Dofinansowanie w ramach programu “Moje Ciepło” jest uzależnione od stanu technicznego budynków. Od 2023 roku wymóg Ep wynosi maksymalnie 55 kWh/ (m² × rok).

Wszystkie pompy ciepła (powietrzne, wodne i gruntowe), na które można uzyskać dofinansowanie w ramach programu “Moje Ciepło” (wykluczone z niego są pompy ciepła pracujące tylko na potrzeby c.w.u.) muszą również spełniać odpowiednie wymagania. I tak dla:

 • pomp ciepła typu powietrze/woda i pomp ciepła typu grunt/woda lub woda/woda, minimalna klasa efektywności energetycznej to A++ dla temperatury zasilania 55°C;
 • pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku jest to natomiast posiadanie przez nie klasy minimum A+ dla klimatu umiarkowanego.

Przy czym klasę pomp ciepła należy udowodnić za pomocą karty produktu i etykiety energetycznej, stanowiących załączniki do programu. Inne warunki dofinansowania programu “Moje Ciepło” dotyczą również m.in. tego:

 • aby pompa ciepła była nowa (wyprodukowana w ciągu maksymalnie 24 miesięcy przed montażem);
 • że beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji pompy ciepła (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wpływu dotacji z programu “Moje Ciepło” na jego rachunek bankowy;
 • że dofinansowanie będzie udzielane na przedsięwzięcie zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie tylko w formie refundacji po zakupie i montażu nowej pompy ciepła;
 • że na jeden budynek może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu;
 • że w przypadku współwłasności budynku jednorodzinnego, konieczna będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku oraz oświadczenie o braku podwójnego finansowania;
 • że dofinansowanie z programu “Moje Ciepło” nie będzie udzielane na koszty przedsięwzięcia, które zostały sfinansowane z publicznych środków budżetu Unii Europejskiej;
 • że beneficjent zobowiązany jest do odpowiedniego promowania współfinansowanej inwestycji w okresie trwałości tej inwestycji;
 • rodzaj pompy ciepła, a także jej typ i parametry (spełniające wymagania “Mojego Ciepła”) muszą być uwzględnione na fakturze lub też równorzędnym dokumencie księgowym). W sytuacji gdy informacji tych brak, należy załączyć oświadczenie wykonawcy/sprzedawcy, że pompa posiada wskazane parametry, kwalifikujące ją do dofinansowania w programie.

Ponadto, z programu “Moje Ciepło” nie będzie można skorzystać, jeśli w budynku będzie znajdowało się źródło ciepła na paliwo stałe. A co w przypadku kominka? Otóż - jeśli w budynku będzie znajdował się kominek służący do celów rekreacyjnych, dotacja nie zostanie wykluczona (funkcja ozdobna polega na tym, że kominek ma zamurowany komin spalinowy, odcięty płaszcz wodny i nie da się w nim palić). Jeśli natomiast kominek ten będzie pełnił funkcję ogrzewania i będzie to na przykład kominek z płaszczem wodnym, to wtedy nie będzie można skorzystać z dofinansowania w ramach programu “Moje Ciepło”.

Kominek o funkcji rekreacyjnej używany jest sporadycznie, a nie jako źródło ciepła w domu. Nie może on posiadać rozprowadzenia ciepła (czy to grawitacyjnego, czy też mechanicznego) do innych pomieszczeń oraz płaszcza wodnego.

Program “Moje Ciepło” - koszty kwalifikowane

Z “Mojego Ciepła” mogą skorzystać osoby, które kupiły i zamontowały pompę ciepła przed wejściem programu. W programie będzie można zrefundować koszty kwalifikowane poniesione od 01.01.2021 roku do 31.12.2026 roku. Przy czym w okresie kwalifikowalności kosztów wymagane jest:

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego);
 • oraz zakończenie inwestycji, przez co rozumie się zamontowanie i uruchomienie pompy ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, a także udokumentowanie opłacenia całości faktur (lub równoważnych dokumentów księgowych za zakup/montaż/transport urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie).

Co istotne, kwalifikowalność kosztów ustala się zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowalnych”, z zastrzeżeniem jednak, że kwalifikowane są:

 • koszty związane z nabyciem i montażem nowej pompy ciepła (jako koszty kwalifikowalne w programie “Moje Ciepło” będą się również liczyły wydatki poniesione na bufory, czy zbiorniki c.w.u.);
 • koszty związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji (max 5 proc.) - świadectwo charakterystyki energetycznej budynku sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.

Do dotacji w ramach programu “Moje Ciepło” kwalifikowane są koszty zakupu/montażu:

 • powietrzne pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem;
 • powietrzne pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • gruntowej pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (cwu) z osprzętem.

Natomiast podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko i wyłącznie wtedy gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez wnioskodawcę, a osoba ta nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Podatek VAT, który można odliczyć, nie może być uznany za kwalifikowany, nawet w sytuacji, w której nie został faktycznie odzyskany przez wnioskodawcę. Oznacza to, że w przypadkach, gdy wnioskodawca może odliczyć podatek VAT, ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Dotacja “Moje Ciepło” - wysokość dopłaty

Formą wsparcia udzielanego w ramach tego programu jest dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła:

 • w przypadku powietrznej pompy ciepła jest to maksymalnie 7.000 zł;
 • w przypadku gruntowej pompy ciepła to natomiast maksymalnie 21.000 zł.

Większe dofinansowanie do pompy ciepła dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Co istotne, dofinansowanie z programu “Moje Ciepło” nie będzie, tak jak w przypadku “Czystego Powietrza” uzależnione od dochodu beneficjenta. W programie natomiast jest uwzględniona Karta Dużej Rodziny, która podwyższa poziom dotacji (zwiększa ona z 30 do 45 proc. wysokość kosztów kwalifikowanych podlegających zwrotowi):

wysokość dofinansowania z Mojego Ciepła

Źródło: mojecieplo.gov.pl

Budżet programu “Moje Ciepło” to natomiast 600 mln zł pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego. NFOŚiGW dopuszcza możliwość zwiększenia budżetu programu, jeśli udostępnione środki zaczną się wyczerpywać.

Przykładowe symulacje dopłat z “Mojego Ciepła”

Oto nasza symulacja maksymalnej wysokości dopłat, jaką będzie można uzyskać w ramach programu "Moje Ciepło":

Wartość inwestycji w pompę ciepła [zł] Maksymalna wysokość dofinansowania [%] Maksymalna wartość dofinansowania [zł]
10.000 30% 3.000
15.000 30% 4.500
20.000 30% 6.000
25.000 30% 7.500
30.000 30% 9.000
35.000 30% 10.500
40.000 30% 12.000
45.000 30% 13.500
50.000 30% 15.000
55.000 30% 16.500
60.000 30% 18.000
65.000 30% 19.500
70.000 30% 21.000
75.000 30% 21.000
80.000 30% 21.000
85.000 30% 21.000
90.000 30% 21.000
95.000 30% 21.000
100.000 30% 21.000

“Moje Ciepło” - jak ubiegać się o dofinansowanie?

Nabór wniosków w ramach tego rządowego programu odbywa się w trybie ciągłym (do wyczerpania dedykowanej puli środków). Wnioski w “Moje Ciepło” można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnym na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Do głównych etapów rozpatrywania wniosku w programie “Moje Ciepło” należą:

 • rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚIGW, która trwa do 3 dni od daty wpływu wniosku;
 • ocena wniosku, która trwa do 60 dni od daty rejestracji wniosku;
 • wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów (jeśli jest to konieczne) - czas na uzupełnienia wynosi do 10 dni od wezwania. Po tym następuje ponowna ocena wniosku, trwająca do 10 dni od daty uzupełnienia wymaganych informacji/dokumentów;
 • kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych, co wynosi do 20 dni;
 • poinformowanie wnioskodawcy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku;
 • umieszczenie wniosku na liście projektów zakwalifikowanych do dotacji w ramach “Mojego Ciepła”
 • podjęcie przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu inwestycji w pompę ciepła;
 • zawiadomienie beneficjenta o przyznaniu dofinansowania;
 • zawarcie umowy o dofinansowaniu inwestycji.

“Moje Ciepło” i “Mój Prąd” można łączyć

Program “Moje Ciepło” można łączyć z programem “Mój Prąd”. Ważne jednak, aby dofinansowanie dotyczyło różnych elementów. Jak podkreśla Rafała Kułaka z NFOŚiGW, zgodnie z zapisem programu “Moje Ciepło”:

Dofinansowanie nie może być udzielone na inwestycję sfinansowaną lub realizowaną z innych środków publicznych zagranicznych lub krajowych (za wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej - jeśli dotyczy).

To zatem po stronie wnioskodawcy ciąży obowiązek upewnienia się co do tego czy może on ubiegać się o podwójne dofinansowanie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zastrzega sobie możliwość ubiegania się o zwrot dofinansowania jeżeli w okresie 5 lat od daty jego przyznania (okres trwałości inwestycji) zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości.

Jak się jednak okazuje, w Generatorze Wniosków o dotację w programie ”Mój Prąd”, beneficjent może wybrać to, na jakiego typu magazyn ciepła chce uzyskać dofinansowanie (jedną z możliwych opcji jest bufor ciepła zasilany przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny). Natomiast w przypadku wniosku składanego w programie “Moje Ciepło”, nie ma już żadnych rozgraniczeń co do poszczególnych elementów podlegających dofinansowaniu (w końcu takie elementy tego urządzenia grzewczego jak m.in. zasobnik c.w.u. są nieodłącznym elementem instalacji). Więc zatem, gdyby wnioskodawca chciał ubiegać się o dotację i w “Moim Prądzie” i “Moim Cieple”, powinien pomniejszyć wartość kosztów kwalifikowanych o koszt bufora i taką kwotę zaznaczyć we wniosku, w kosztach całkowitych wpisując pełną kwotę. Należy jednak pamiętać o tym, że dotacja na bufor we wniosku do programu “Mój Prąd” należy wymienić jako wyodrębniony element.