Kredyt ekologiczny BGK / FENG [2024]

Kredyt ekologiczny FENG to wsparcie inwestycji służących ograniczeniu zużycia energii pierwotnej. Dofinansowanie polega na dopłacie do kredytu m.in. na montaż fotowoltaiki, pomp ciepła, termomodernizację, rekuperację, ale także modernizację systemów chłodniczych czy ciepłowniczych. Odbiorcami kredytu ekologicznego BGK FENG mogą być różnej wielkości przedsiębiorstwa. Wnioski przyjmowane są w trybie konkursowym, w terminach wyznaczanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W 2024 roku planowane są dwa nabory: w terminie od 25.04. do 25.07. oraz w terminie od 17.10 do 30.12.

Kredyt ekologiczny BGK - najważniejsze informacje

Podsumowanie aktualnych zasad kredytu ekologicznego BGK
Beneficjenci Zakres inwestycji Forma i kwota wsparcia Terminy
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, small mid-caps, mid-caps M.in. fotowoltaika, rekuperacja, pompy ciepła, termomodernizacja, modernizacja systemów przemysłowych Dopłata do kredytu. Od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych (obowiązują limity kwotowe). Nabory planowane w 2024 r.:
25.04 - 25.07 oraz 17.10. - 30.12

Kredyt ekologiczny FENG - co to?

Kredyt ekologiczny FENG to forma finansowania przedsięwzięć ekologicznych, objęta dofinansowaniem z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację projektu oraz merytoryczną ocenę wniosków o dofinansowanie do kredytu ekologicznego FENG jest BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego). Sam kredyt można zaciągnąć w kilkunastu bankach współpracujących z BGK.

Kredyt ekologiczny BGK z programu FENG - na co można otrzymać dofinansowanie?

Kredyt ekologiczny BGK z FENF powinien zostać przeznaczony na przedsięwzięcia i inwestycje, w wyniku których nastąpi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (w modernizowanym obszarze) o minimum 30% w stosunku do wyjściowego zużycia. Wsparcie można otrzymać na różne kategorie przedsięwzięć związanych z:

 • Regionalną pomocą inwestycyjną - chodzi tu zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego w zakładzie. W ramach tej kategorii kosztem kwalifikowanym może być m.in. nabycie środków trwałych, robót i materiałów budowlanych, a także nabycie patentów, licencji, know-how czy praw własności intelektualnej.
 • Usługami doradczymi na rzecz MŚP. Kategoria ta obejmuje koszty poniesione na usługi doradztwa - w zakresie m.in. realizacji projektu, przygotowania ekspertyz, koncepcji technicznych etc.
 • Poprawą efektywności energetycznej - w tym m.in. ocieplenie przegród budowlanych, wymiana okien, montaż rekuperacji, wymiana kotłów, izolacja lub uszczelnienie instalacji cieplnych/sprężonego powietrza i innych.
 • Promowaniem energii z OZE. Kosztem kwalifikowanym będzie w tym przypadku m.in. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, turbiny wiatrowej etc.
 • Wdrożeniem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego. W tym uwzględnia się wydatki na budowę, rozbudowę lub odnowienie jednostek wytwórczych systemu chłodniczego, lub ciepłowniczego.

We wszystkich kategoriach kwalifikowalne są jedynie te wydatki, które posłużą realizacji inwestycji ekologicznej. Kosztem kwalifikowanym nie jest podatek VAT.

Warto podkreślić, że zasadność przeprowadzenia poszczególnych inwestycji determinują rekomendacje znajdujące się w obowiązkowym audycie energetycznym, a także ewentualnym audycie efektywności energetycznej. Zatem przykładowo, jeśli audyt stwierdzi, że konieczna jest termomodernizacja i montaż instalacji OZE, to obie inwestycje będą kosztami kwalifikowanymi. Jednocześnie, jeśli audyt wykaże, że nie ma konieczności przeprowadzania termomodernizacji (ponieważ budynek spełnia aktualne normy energetyczne), to wówczas dofinansowanie będzie przysługiwać jedynie na instalację OZE.

Kredyt ekologiczny FENG - warunki

Do otrzymania dofinansowania do kredytu ekologicznego BGK z FENG, konieczne jest spełnienie kilku podstawowych warunków:

 • Potencjalny beneficjent musi dysponować zdolnością kredytową. Potwierdzeniem tej zdolności będzie promesa kredytu ekologicznego lub warunkowa umowa kredytu. Dokumenty te można pozyskać z banków, współpracujących z BGK. Ich listę znajdziecie w dalszej części artykułu.
 • Planowana inwestycja musi znajdować się w zakresie przedsięwzięć objętych wsparciem, zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów. W grę wchodzi m.in. budowa instalacji OZE, termomodernizacja, zmiana procesu produkcyjnego, poprawa efektywności energetycznej procesów czy usprawnienie jednostek chłodniczych i ciepłowniczych.
 • Konieczne jest osiągnięcie minimum 30% oszczędności energii w modernizowanym obszarze. A zatem, jeśli izolujemy przegrody budowlane, zużycie energii musi spaść o co najmniej ⅓.
 • Przeprowadzenie wybranej modernizacji musi być uzasadnione wynikami przeprowadzonego audytu energetycznego. Jednocześnie termomodernizacyjny audyt energetyczny jest obowiązkowym elementem wniosku o dofinansowanie. W przypadku modernizacji energetycznej wybranego obszaru (np. instalacji) konieczny może być również audyt efektywności energetycznej.
 • Wniosek o dofinansowanie do kredytu ekologicznego BGK można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez Generator Wniosków udostępniony na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt ekologiczny FENG - jaka forma i wysokość dotacji?

W przypadku Kredytu ekologicznego BGK z FENG, dofinansowanie przyjmuje formę tzw. premii ekologicznej. Stanowi ona zwrot części kapitałowej kredytu ekologicznego, zaciągniętego na pokrycie kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie kredytu ekologicznego BGK uzależnione jest od wielkości i lokalizacji przedsiębiorstwa, a także zakresu inwestycji. Wysokość dopłaty może wynieść od 25% do 80%. W poszczególnych kategoriach wydatków przewidziano limity dofinansowań. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 mln euro.

Szczegółowe informacje na temat poziomów dofinansowania znajdziecie w Przewodniku kwalifikowalności wydatków od BGK.
Kredyt ekologiczny BGK FENG - Przewodnik po kwalifikowalności wydatków

Na dotacje przewidziano budżet w wysokości 660 mln zł, przy czym BGK może zwiększyć tę kwotę, przy zachowaniu zasady równego traktowania Wnioskodawców.

BGK kredyt ekologiczny - dla kogo?

Kredyt ekologiczny BGK FENG jest przeznaczony dla:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • small mid-caps, czyli małych spółek o średniej kapitalizacji, które zatrudniają nie więcej niż 499 pracowników z rocznym obrotem nieprzekraczającym 100 mln euro lub roczną sumą bilansową 86 mln euro.
 • mid-caps spółek o średniej kapitalizacji, zatrudniające nie więcej niż 3.000 pracowników, które jednocześnie nie są MŚP ani small mid-caps.

Z kredytu ekologicznego BGK z dopłatą z FENG mogą skorzystać podmioty biznesowe z całej Polski, prowadzące działalność na terenie kraju.

BGK Kredyt ekologiczny - nabór 2024. Od kiedy?

Według harmonogramu naborów BGK, w 2024 roku planowane są dwa nabory na kredyt ekologiczny z programu FENG:

 • I nabór: od 25.04. do 25.07.
 • II nabór: od 17.10 do 30.12.

Jednocześnie termin naboru może zostać zarówno wydłużony (np. w przypadku zwiększenia kwoty przewidzianej na dofinansowanie), jak i skrócony. Przy czym w tym drugim przypadku, nabór musi trwać minimum 10 dni, jak również nie może się skończyć wcześniej niż po 40 dnia od ogłoszenia dat naboru. O skróceniu terminów BGK musi poinformować nie później niż 7 dni przed planowanym zakończeniem.

Kredyt ekologiczny BGK - banki współpracujące

O ocenę zdolności kredytowej oraz przyznanie kredytu ekologicznego FENG można zwrócić się do banków współpracujących z BGK. Poniżej znajduje się lista placówek:

 • Alior Bank,
 • BPS (wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi),
 • Bank Handlowy w Warszawie,
 • Millenium,
 • BOŚ Bank,
 • PEKAO,
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
 • BNP Paribas,
 • ING Bank Śląski,
 • mBank,
 • PKO BP,
 • Santander BP,
 • SGB Bank (wraz z bankami zrzeszonymi),
 • VeloBank,
 • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy,
 • Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie.

Jak otrzymać dofinansowanie do kredytu ekologicznego z BGK?

Poniżej znajdziecie uproszczoną procedurę wnioskowania o dotację do kredytu ekologicznego.

 1. Poniżej znajdziecie uproszczoną procedurę wnioskowania o dotację do kredytu ekologicznego.
 2. Przeprowadzenie audytu energetycznego, który wskaże możliwe do przeprowadzenia modernizacje energetyczne, skutkujące obniżeniem zapotrzebowania na energię pierwotną o minimum 30%.
 3. Weryfikacja za pomocą Przewodnika kwalifikowalności wydatków, czy planowana przez nas inwestycja może zostać objęta wsparciem.
 4. Kontakt z bankiem kredytującym w celu potwierdzenia zdolności kredytowej w formie promesy kredytowania lub warunkowej umowy.
 5. Złożenie wniosku o dofinansowanie kredytu ekologicznego, za pośrednictwem elektronicznego Generatora Wniosków.
 6. Ocena formalna i merytoryczna wniosku przez BGK. Etap ten polega na analizie zawartości wniosku oraz jego załączników. Jest przeprowadzana przez pracowników i ekspertów, dlatego informacje zawarte w zgłoszeniu muszą być zgodne ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za zawartość wniosku.
 7. Podpisanie umowy o dofinansowanie.
 8. Wypłaty środków - przyznawane na podstawie wniosków o płatność składanych przez Beneficjenta, po zrealizowaniu minimum 25% planowanej wartości wydatków kwalifikowanych.

Szczegółowych informacji na temat finansowych warunków kredytu ekologicznego udzielają banki kredytujące. Szczegóły dotyczące warunków przyznawania dofinansowania do kredytu ekologicznego udziela Bank Gospodarstwa Krajowego.