Regulamin Świadczenia Usług w Serwisie Internetowym enerad.pl

Serwis Internetowy, działający pod adresem internetowym https://enerad.pl/, jest prowadzony przez Enerad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000488606, numer NIP: 7010405771, numer REGON: 147001920, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1.1.1. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu: Konsument, Przedsiębiorca Indywidualny lub Przedsiębiorca, a także przedstawiciel Przedsiębiorcy, dla którego Przedsiębiorca tworzy Konto. Dostęp do tych zasobów Serwisu, które wymagają zalogowania się, jest możliwy dla Użytkowników, którzy przeszli proces Rejestracji w ramach Serwisu i posiadają aktywne Konto.
1.1.2. Konto – prowadzone na rzecz Użytkownika przez Serwis pod unikalną nazwą (login) konto stanowiące zestaw funkcjonalności, umożliwiające zalogowanie się do niego przez Użytkownika i podejmowanie działań związanych z funkcjonalnościami Serwisu. Co więcej, w ramach Konta gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
1.1.3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadająca dodatkowe uprawnienia, wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. z dnia 2020.02.21, Dz.U.2020.287 ze zm.).
1.1.4. Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o produktach lub usługach Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych.
1.1.5. Serwis – portal internetowy pod adresem https://enerad.pl prowadzony przez Enerad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000488606, numer NIP: 7010405771, numer REGON: 147001920, składający się z zespołu urządzeń informatycznych, w tym w szczególności oprogramowania, rozwiązań serwerowych i sprzętowych, które umożliwiają Użytkownikom korzystanie z zasobów Serwisu przez Internet.
1.1.6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą i niebędąca Konsumentem, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
1.1.7. Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
1.1.8. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu.
1.1.9. Rejestracja – procedura zakładania Konta w ramach Serwisu.
1.1.10. Usługodawca – Enerad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000488606, numer NIP: 7010405771, numer REGON: 147001920, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł opłacony w całości.
1.1.11. Treści – wszelkie dane, produkty lub usługi dostępne w ramach Serwisu, w tym teksty, obrazy, filmy, transmisje na żywo, zamieszczone w ramach Serwisu,
1.1.12. Opinia – subiektywna opinia lub recenzja, stworzona i opublikowana przez Użytkownika w ramach wydzielonej funkcjonalności Serwisu, która opisuje i ocenia produkty lub usługi danego przedsiębiorcy,
1.1.13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
1.1.14. Zapytanie – element świadczonej przez Usługodawcę usługi, umożliwiający przekazanie przez Użytkownika kryteriów dotyczących określonego produktu lub usługi oraz otrzymanie w tym zakresie ofert od podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

1.2. Niniejszy Regulamin został wprowadzony przez Usługodawcę w celu spełnienia wymogów wskazanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) i stanowi umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieraną pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności określającym zasady korzystania przez Użytkowników z zasobów Serwisu.

1.3. Niniejszy Regulamin jest dokumentem regulującym prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy i stanowi wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami, korzystającymi z Serwisu. Założenie Konta w ramach Serwisu lub korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu równoznaczna jest z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

1.4. Serwis służy między innymi do:

1.4.1. zapoznawania się z Treściami opublikowanymi w ramach Serwisu,
1.4.2 .składanie Zapytań dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Użytkowników będących Przedsiębiorcami, o których informacje dostępne są w ramach Serwisu,
1.4.3. umożliwienia Użytkownikom publikowania Opinii dotyczących usług oraz produktów przedsiębiorstw, w szczególności z branży odnawialnych źródeł energii, budowlanej, remontowej, energetycznej,
1.4.4. umożliwienia osobom korzystającym z Serwisu zapoznawania się z Opiniami,
1.4.5. dostępu do materiałów stworzonych przez Usługodawcę lub osoby trzecie,
1.4.6. publikowania przez Usługodawcę materiałów promocyjnych odnoszących się do danego Przedsiębiorcy lub jego produktów czy też usług,
1.4.7. udostępniania usługi Newsletter na rzecz Użytkowników.

1.5. Umowa jest zawierana w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem. Zastrzeżenie właściwości prawa polskiego nie ma zastosowania wobec Użytkowników, wobec których przepisy powszechnie obowiązującego prawa regulują tę kwestię odmiennie.

1.6. Usługodawca wskazuje, że niektóre z postanowień niniejszego Regulaminu przyznają dodatkowe uprawnienia Konsumentom lub Przedsiębiorcom Indywidualnym. Jeżeli w niniejszym Regulaminie wskazano, że określone uprawnienia dotyczą Konsumentów lub Przedsiębiorców Indywidualnych, nie oznacza to, że prawa te przysługują również Użytkownikom, którzy nie są Konsumentami albo Przedsiębiorcami Indywidualnymi.

1.7. Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszego Regulaminu jest Enerad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000488606, numer NIP: 7010405771, numer REGON: 147001920, kapitał zakładowy: 50.000 zł.

1.8. Szczegółowe dane teleadresowe Usługodawcy są następujące:

1.8.1. Adres Usługodawcy: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa,
1.8.2.Adres e-mail Usługodawcy: biuro@enerad.pl,
1.8.3. Numer telefonu Usługodawcy: +48 604 161 406.

1.9. Użytkownik może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych powyżej. Użytkownik może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą od poniedziałku do piątku w godzinach: 10-14.

1.10. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisu art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne w postaci Newslettera. Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o produktach lub usługach Usługodawcy, partnerów Usługodawcy lub innych informacji oraz danych prezentowanych w ramach Serwisu.. Częstotliwość wysyłki Newslettera jak również zakres informacji, które są w nim zawarte, stanowi przedmiot decyzji Usługodawcy. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach Newslettera. Zapis na Newsletter jest dobrowolny.

1.11. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu Cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

1.12. Przedstawiona w ramach Serwisu oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego). Informacje o produktach lub usługach zamieszczone w ramach Serwisu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

2. Rejestracja Użytkownika

2.1. Rejestracja w ramach Serwisu jest dobrowolna i bezpłatna dla wszystkich Użytkowników.

2.2. Rejestracja w ramach Serwisu wymaga podania danych osobowych Użytkownika, w tym w szczególności adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, imienia, nazwiska oraz ewentualnej nazwy Przedsiębiorcy, o ile Konto zakładane jest na rzecz Przedsiębiorcy. Podanie przez Użytkownika danych w celu Rejestracji w Serwisie ma charakter dobrowolny, choć może być warunkiem skorzystania z określonych usług w ramach Serwisu. Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych w każdym momencie. Rejestracja Użytkownika wymaga akceptacji postanowień Regulaminu.

2.3. Rejestracja Użytkownika w Serwisie może nastąpić poprzez:

2.3.1. nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą, za pomocą adresu e-mail biuro@enerad.pl i podanie wymaganych przez Usługodawcę danych, które niezbędne będą do stworzenia Konta Użytkownika,
2.3.2. wykorzystanie funkcjonalności formularza służącego do Rejestracji,
2.3.3. stworzenie Konta Użytkownika podczas dodawania Opinii w ramach serwisu.

2.4. Konto w Serwisie może zostać również stworzone dla Użytkowników będących Przedsiębiorcami oraz przedstawicieli (np. pracowników, współpracowników, wspólników) danego Użytkownika będącego Przedsiębiorcą za pomocą funkcjonalności dostępnej w Serwisie lub poprzez bezpośredni kontakt z Usługodawcą za pomocą adresu e-mail biuro@enerad.pl. W sytuacji utworzenia konta dla przedstawiciela Przedsiębiorcy w sposób wskazany w zdaniu poprzednim, uznaje się, że działania takiego Użytkownika są działaniem Przedsiębiorcy i może on składać oświadczenia w imieniu Przedsiębiorcy, związane z korzystaniem z Serwisu.

2.5. Użytkownik zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu po zalogowaniu się do niego, tj. podaniu loginu i hasła. Usługodawca może umożliwić też logowanie innymi metodami, np. za pomocą jednorazowych kodów służących do zalogowania się do Serwisu, które miałyby być przesyłane na adres e-mail lub numer telefonu w formie wiadomości SMS.

2.6. W związku z przeprowadzeniem procesu Rejestracji, tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika. Użytkownik zarejestrowany może uzupełnić informacje w ramach Konta o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili zmienić lub usunąć.

2.7. Użytkownik powinien aktualizować dane podane podczas rejestracji Konta w miarę konieczności, za pomocą funkcjonalności zmiany danych, dostępnej w Serwisie.

2.8. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie. Z jednego konta w Serwisie może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik.

2.9. Za poprawność i aktualność danych, w tym danych adresowych podanych podczas Rejestracji, odpowiedzialność w całości ponosi Użytkownik.

2.10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość świadczenia usług odpłatnie. W takim przypadku poinformuje o tym Użytkowników w ramach Serwisu, wskazując jednocześnie na zasady dokonywania odpłatności oraz zakres takich płatnych usług.

3. Zapytania

3.1. W ramach Serwisu Użytkownik może złożyć Zapytanie dotyczące nabycia produktów lub skorzystania z usług podmiotów współpracujących z Usługodawcą, oferujących produkty lub usługi prezentowane i omawiane w Serwisie. Złożenie zapytania skutkuje otrzymaniem potencjalnych ofert od takich podmiotów współpracujących, wskazujących na możliwość skorzystania przez Użytkownika z produktów lub usług podmiotu współpracującego.

3.2. W celu złożenia Zapytania Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia formularza, w którym podaje szczegóły dotyczące określonego produktu lub usługi, której nabyciem jest zainteresowany oraz swoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) oraz kontaktowe (adres e-mail oraz numer telefonu), jak również akceptacji postanowień Regulaminu. W trakcie wypełniania formularza Użytkownik może również zapisać się na newsletter.

3.3. Oferty przesyłane są Użytkownikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub poprzez kontakt telefoniczny przedstawicieli podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

3.4. Usługodawca zastrzega, że ilość ofert uzależniona jest od warunków i wymogów określonych przez Użytkownika w ramach wypełnianego przez niego formularza. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, gdyby żaden z podmiotów współpracujących nie był w stanie złożyć oferty w odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

4. Opinie

4.1. Usługodawca oferuje funkcjonalność zamieszczania Opinii w ramach Serwisu. Opinie mogą być zamieszczane tylko przez Użytkowników, którzy złożą oświadczenie wskazujące na fakt nabycia danej usługi lub produktu, do którego odnosi się Opinia. Złożenie tego oświadczenia przez Użytkownika następuje w formie zaznaczenia odpowiedniego pola z treścią oświadczenia (checkbox). Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Użytkownik skorzystał z produktu lub usługi, która jest przedmiotem Opinii. Nieskorzystanie przez Użytkownika z produktu lub usługi, która jest przedmiotem Opinii skutkuje niemożnością zamieszczenia takiej Opinii.

4.2. Usługodawca dodatkowo weryfikuje fakt korzystania lub nabycia z danej usługi lub produktu, których dotyczy Opinia poprzez proces autoryzacji opinii za pomocą kodu wysyłanego na adres e-mail lub numer telefonu Użytkownika.

4.3. Proces dodawania Opinii przebiega w następujący sposób:

4.3.1. Użytkownik sporządza treść swojej Opinii w ramach wydzielonej funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez podanie tytułu Opinii, oceny w skali od 1 do 5 oraz dalszej treści Opinii,
4.3.2. Użytkownik podaje swoje imię i nazwisko oraz wskazuje to, w jakiej formie ma być wyświetlana informacja o autorze Opinii (imię i nazwisko, imię i inicjał nazwiska, tylko imię, brak imienia i nazwiska),
4.3.3. Użytkownik wskazuje na swój numer telefonu lub adres e-mail, na który wysyłany zostaje jednorazowy kod służący do autoryzacji Opinii,
4.3.4. Użytkownik wyraża wolę dodania Opinii poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku,
4.3.5. Użytkownik wpisuje w odpowiednie pole kod autoryzacyjny, który otrzymał na swój adres e-mail lub numer telefonu,
4.3.6. Opinia zostaje przesłana do Serwisu, a jej publikacja następuje po zatwierdzeniu przez przedstawiciela Usługodawcy,
4.3.7. jeżeli dodając opinię zgodnie z wskazanymi wyżej krokami Użytkownik nie posiadał do tej pory Konta, dodanie Opinii prowadzi do automatycznego utworzenia Konta Użytkownika na podstawie danych podanych przy dodawaniu Opinii.

4.4.Usługodawca w ramach Serwisu oferuje również funkcjonalność udzielania odpowiedzi przez Użytkowników będących Przedsiębiorcami na Opinie dotyczące ich produktów lub usług, które zamieszczone zostały przez innych Użytkowników. Udzielanie odpowiedzi może również być dokonywane przez przedstawiciela Przedsiębiorcy

4.5. Udzielanie odpowiedzi zgodnie z pkt 4.4 Regulaminu również podlega procesowi autoryzacji za pomocą kodu wysyłanego na adres e-mail lub numer telefonu. Pkt. 4.3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

4.6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania kultury w ramach wyrażanych Opinii oraz nienaruszania dóbr osobistych innych osób, w tym Użytkowników.

4.7. Użytkownik za pomocą Konta może zarządzać swoją Opinią, w szczególności ją usunąć.

4.8. Usługodawca poprzez proces autoryzacji publikowanej Opinii, zgodnie z pkt 4.1 i 4.2 Regulaminu spełnia wymóg przedstawiony w art. 6 ust. 4 pkt 7 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

4.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Opinii, która:

4.9.1. została dodana w związku z nieprawdziwym oświadczeniem wskazanym w pkt 4.1 Regulaminu,
4.9.2. która zawiera treści bezprawne, wulgarne lub naruszające godność osobistą innych osób i podmiotów,
4.9.3. która ujawnia tajemnicę przedsiębiorstwa innych osób i podmiotów,
4.9.4. która narusza inne postanowienia Regulaminu.

4.10. Dodanie Opinii w ramach Serwisu wymaga założenia Konta Użytkownika.

4.11.Usługodawca wskazuje, że na podstawie dodawanych Opinii, Usługodawca może tworzyć informacje zawierające zagregowane oceny danego podmiotu, obliczone na bazie Opinii oraz tworzyć rankingi podmiotów, których dotyczą Opinie, w tym z podziałem na branże lub regiony. Rankingi te mogą być tworzone w sposób automatyczny, na podstawie ocen przypisanych do każdego z takich podmiotów.

5. Usługi reklamowe dla Przedsiębiorców

5.1. Usługodawca może oferować Przedsiębiorcom dodatkowe usługi polegające na promocji i reklamowaniu ich usług oraz produktów w zamian za wynagrodzenie.

5.2. Świadczenie usług wskazanych w pkt 5.1 Regulaminu następuje na podstawie odrębnych ustaleń pomiędzy Usługodawcą oraz Przedsiębiorcą.

5.3. Usługodawca oznacza w sposób wyraźny Treści, które są publikowane w ramach Serwisu w związku z reklamowaniem usług lub produktów Przedsiębiorców.

5.4. Niezależnie od usług reklamowych, Usługodawca może określić dodatkowe, szczegółowe warunki uznawania danego Przedsiębiorcy za mogącego się posługiwać statusem podmiotu akredytowanego przez Enerad. Akredytacja ma na celu potwierdzenie, że dany Przedsiębiorca jest rzetelnym podmiotem, pozytywnie ocenianym przez klientów oraz utrzymującym wysokie standardy w ramach swojej działalności. Akredytacja przyznawana jest po spełnieniu takich warunków przez Przedsiębiorcę. Usługodawca może cofnąć akredytację udzieloną danemu Przedsiębiorcy w sytuacji gdy przestanie on spełniać określone przez Usługodawcę warunki.

6. Likwidacja i zawieszenie Konta Użytkownika

6.1. Użytkownik może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat wypowiedzieć umowę, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Użytkownika. W takim wypadku Usługodawca niezwłocznie usunie zawartość Konta Użytkownika, w tym również wprowadzone przez Użytkownika dane osobowe, pozostawiając do użytku wewnętrznego jedynie te, wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W sytuacji usunięcia Konta Użytkownika, usunięte zostają również Opinie dodane w ramach tego Konta.

6.2. Wypowiedzenie umowy może nastąpić poprzez:

6.2.1.usunięcie konta Użytkownika za pomocą funkcjonalności dostępnej w ramach Serwisu,
6.2.2. wysłanie pisemnego lub dokumentowego (w tym w formie wiadomości e-mail) oświadczenia do Usługodawcy.

6.3. Usługodawca może odmówić Rejestracji w Serwisie bądź usunąć konto Użytkownika w Serwisie, w sytuacji gdy:

6.3.1. faktyczny cel Rejestracji jest sprzeczny z zasadami i celem świadczenia usług przez Usługodawcę,
6.3.2. Użytkownik nie przestrzega Regulaminu,
6.3.3. Użytkownik nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań pomimo wezwania Usługodawcy,
6.3.4. oświadczenie Użytkownika złożone zgodnie z pkt 3.1. Regulaminu okazało się nieprawdziwe,
6.3.5. Użytkownik podał nieprawdziwe informacje podczas Rejestracji.

6.4. Usługodawca może dokonać czasowego zawieszenia konta Użytkownika, w przypadku gdy:

6.4.1. Użytkownik nie przestrzega Regulaminu,
6.4.2. Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
6.4.3. Użytkownik odmówi akceptacji zmian w Regulaminie,
6.4.4. Użytkownik umieszcza w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym lub naruszającym godność osobistą innych osób i podmiotów.

6.5.Usługodawca wysyła Użytkownikowi informację o likwidacji lub zawieszeniu konta w Serwisie na wskazany podczas Rejestracji adres poczty elektronicznej.

7. Odstąpienie od Umowy

7.1. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.

7.2. Możliwość odstąpienia od umowy obejmuje możliwość odstąpienia od umowy w zakresie dotyczącym prowadzenia Konta Użytkownika.

7.3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą.

7.5. Konsument i Przedsiębiorca Indywidualny mogą odstąpić od umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.

8. Odpowiedzialność za treści zamieszczone w ramach Serwisu

8.1. Usługodawca wskazuje, że w ramach Serwisu mogą być zamieszczane Opinie, komentarze oraz posty, których autorami są Użytkownicy.

8.2. W przypadku gdy osoba odwiedzająca Serwis uznaje, że Treści wskazane w pkt powyżej naruszają dobra osobiste, przysługujące jej prawa autorskie lub są w inny sposób niezgodny z prawem, osoba ma prawo poinformować o tym Usługodawcę i zażądać usunięcia takich Treści, wskazując jednocześnie uzasadnienie, dlaczego w ocenie osoby zgłaszającej, dana Treść narusza prawo.

8.3. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 8.2 Regulaminu powinno zostać przekazane na jeden z adresów kontaktowych wskazanych w pkt 1.8 Regulaminu.

8.4. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Usługodawca usuwa Treść naruszającą prawo lub odmawia jej usunięcia, w sytuacji, gdy uznaje, że Treść nie narusza prawa lub osoba zgłaszająca naruszenie nie uzasadniła w jaki sposób dana Treść narusza prawo.

8.5. Usługodawca nie odpowiada za ewentualną bezprawność Treści publikowanych przez Użytkowników, chyba że odmówił usunięcia Treści objętych zgłoszeniem z uwagi na uznanie, że nie narusza ona prawa.

8.6. W przypadku usunięcia Treści Usługodawca niezwłocznie informuje o tym Użytkownika, który zamieścił daną Treść.

9. Reklamacje

9.1. Użytkownik może złożyć reklamację w sytuacji:

9.1.1. nieprawidłowego działania strony internetowej Serwisu,
9.1.2. innych nieprawidłowości związanych ze świadczeniem przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, skutkujących niezgodnością z Regulaminem.

9.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, na adres e-mail podany w pkt 1.8 Regulaminu lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, nazwę Przedsiębiorcy (jeśli dotyczy), adres e-mail, opis wady lub sytuacji podlegającej reklamacji, żądanie Użytkownika.

9.3. W przypadku gdy informacje zawarte w treści reklamacji są niekompletne i nie wystarczają do rozpoznania reklamacji, Usługodawca informuje Użytkownika o konieczności uzupełnienia treści zgłoszenia reklamacyjnego.

9.4. Usługodawca rozpoznaje reklamację najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

9.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika lub jego adres korespondencyjny. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez Użytkownika, adres e-mail lub adres korespondencyjny, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

9.6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Użytkownikami w celu badania satysfakcji Użytkownika związanej z korzystaniem z Serwisu. Wiadomość w tym zakresie zostaje przekazana na adres e-mail Użytkownika, podany w ramach Serwisu. Wzięcie udziału w badaniu jest dobrowolne.

10. Polubowne sposoby rozwiązywania sporów

10.1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do skorzystania z metod polubownego rozwiązywania sporów.

10.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

10.3. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

10.3.1. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
10.3.2. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
10.3.3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej: 800 889 866;
10.3.4. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11. Wymagania techniczne, przerwy techniczne

11.1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie za pomocą odpowiednich, sprawnych urządzeń, spełniających wymagania techniczne określone poniżej:

11.1.1 w przypadku wszystkich urządzeń:

11.1.1.1. połączenie z siecią Internet, w tym dostęp do łącza internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 2 Mbps,
11.1.1.2 powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania treści,
11.1.1.3. włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej,

11.1.2. w przypadku komputerów PC:

11.1.2.1. posiadanie 200 MB wolnej przestrzeni dyskowej,
11.1.2.2. posiadanie procesora o prędkości min. 2.0 GHz,
11.1.2.3. posiadanie systemu operacyjnego Microsoft 8 lub nowszej, zainstalowany komponent Microsoft PlayReady DRM, komponent Microsoft Silverlight 5.x lub nowszy, DirectX 9.0c lub nowszyGoogle Chrome 80 lub nowszy, lub Mozilla Firefox 90 lub nowszy,
11.1.2.4. włączenie JavaScript w przeglądarce internetowej,

11.1.3. w przypadku urządzeń mobilnych:

11.1.3.1.  system operacyjny iOS 5 lub wyższy,
11.1.3.2. system operacyjny Android OS 2.3 lub wyższy.

11.2. Usługodawca wskazuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z istnieniem zagrożeń, takich jak aktywność przestępców internetowych, próby wyłudzenia danych lub środków płatniczych, wirusy oraz inne złośliwe oprogramowanie. W związku z tym Usługodawca zaleca, aby Użytkownik stosował adekwatne do zagrożeń zabezpieczenia, takie jak:

11.2.1. blokowanie dostępu do swojego urządzenia za pomocą hasła lub kodu PIN,
11.2.2. posiadanie oprogramowania antywirusowego z zaktualizowaną bazą wirusów,
11.2.3. posiadanie zaktualizowanego systemu operacyjnego,
11.2.4. weryfikowanie czy Użytkownik podaje swoje dane osobowe na prawidłowej stronie internetowej, w szczególności poprzez sprawdzenie poprawności adresu URL oraz sprawdzenie, czy połączenie z daną stroną internetową jest szyfrowane,
11.2.5. niepodawanie nikomu swojego hasła dostępu do Konta w ramach Serwisu.

11.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo całkowitego zaprzestania świadczenia usług i tymczasowego uniemożliwienia dostępu do Serwisu z powodów technicznych lub organizacyjnych.

11.4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. W każdym przypadku Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

11.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania czasowego zawieszenia świadczenia usług w celu dokonania okresowych przerw technicznych. Informacje o zawieszeniu świadczenia usług Użytkownicy otrzymają w formie e-mail na adres podany podczas Rejestracji. Niezależnie od tego, w przypadku konieczności przeprowadzenia przerw technicznych z uwagi na nagłe i nieprzewidziane okoliczności, Usługodawca ma prawo do przeprowadzenia takich przerw bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

11.6. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby okresowe przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników. Usługodawca planuje je w miarę możliwości na godziny nocne, a o terminie i przewidywanym czasie trwania przerwy informuje Użytkowników z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.

11.7. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Serwisu, w szczególności nie mogli się zalogować lub uzyskiwać dostępu do Treści.

11.8. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu inny niż awaria techniczna.

11.9. Usługodawca nie odpowiada za awarię techniczną lub błąd techniczny powstałe nie z jego winy.

12. Spory

12.1. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

12.2. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami wynikłych z zawartej między nimi umowy jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy sporów pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, dla których sądem właściwym jest sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niniejsze postanowienie nie wyłącza możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów.

13. Ochrona prywatności

13.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.

13.2. Serwis korzysta z plików cookies zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Szczegółowe zasady ich używania oraz sposób rezygnacji przez Użytkownika z ich otrzymywania zostały opisane w treści polityki prywatności.

14. Prawa autorskie i działania niedozwolone

14.1. Wszelkie materiały udostępniane na stronach Serwisu, a w szczególności: Treści, grafiki, publikacje, opisy, layout, stanowią utwory, chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do wskazanych utworów przysługują Usługodawcy lub jego podwykonawcom, autorom publikacji lub innym osobom trzecim, od których Usługodawca uzyskał licencję na ich wykorzystanie. Usługodawca oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia utworów w ramach Serwisu.

14.2. Poprzez uzyskanie dostępu do Treści Użytkownik nie nabywa praw autorskich majątkowych do utworów wchodzących w skład Treści. Użytkownik ma prawo do zapoznawania się z Treściami, dostępnymi w ramach Serwisu.

14.3. Kopiowanie, tłumaczenie, opracowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie rozpowszechnionych utworów możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa osobiste lub majątkowe do utworów i treści prezentowanych w Serwisie.

14.4. Serwis oraz jego poszczególne elementy składowe stanowią utwór, które są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 ro prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288.). Usługodawca oświadcza, że wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do Serwisu, w tym grafik, opisów, zdjęć produktów, materiałów handlowych i treści marketingowych, zawartości strony internetowej i kodu źródłowego strony przysługują Usługodawcy. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania lub kopiowania Serwisu oraz jego poszczególnych elementów jak i Treści, zamieszczonych w ramach Serwisu, chyba że takie uprawnienie wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

14.5. Usługodawca oświadcza, że akceptacja ani wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, w tym korzystanie z funkcjonalności Serwisu przez Użytkowników, nie będzie stanowić naruszenia jakichkolwiek praw ani dóbr osób trzecich.

14.6. Wszelkie prawa majątkowe do Serwisu oraz jego elementów, wskazanych w ust. 1 oraz wszelkie prawa z nią związane (ze wszystkimi adaptacjami i kopiami włącznie) pozostają własnością Usługodawcy.

14.7. W sytuacji, gdy Opinia dodawana przez Użytkownika miałaby stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Usługodawcy licencji co do treści dodanej Opinii. Licencja ta jest niewyłączna, nieograniczona terytorialnie, bezpłatna i funkcjonuje na następujących polach eksploatacji: wyświetlanie i odtwarzanie, dowolną techniką, reprodukcja, zwielokrotnianie, publikowanie dla nieograniczonego kręgu osób, w szczególności w sieci Internet. W celu uniknięcia wątpliwości, celem udzielonej licencji co do Opinii jest umożliwienie Usługodawcy wyświetlania jej w ramach Serwisu, tak aby nieograniczona ilość osób mogła się z nią zapoznać.

15. Odpowiedzialność

15.1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób nienaruszający praw Usługodawcy i innych Użytkowników, w tym w szczególności do przeglądania zawartości Serwisu, zapoznawania się z zasobami czy też kontaktowania się z Usługodawcą, zarówno w celu dokonywania zakupów jako Konsument jak i Przedsiębiorca Indywidualny oraz Przedsiębiorca.

15.2. Użytkownik zobowiązuje się do:

15.2.1. przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, w tym wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy,
15.2.2. powstrzymywania się od zamieszczania treści bezprawnych w jakimkolwiek miejscu Serwisu, w szczególności: naruszających prawnie chronione interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wulgarnych i obraźliwych, a także sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
15.2.3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność lub dobra osobiste innych Użytkowników,
15.2.4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, stanowiących nieuprawnioną ingerencję w system informatyczny Serwisu (w tym jego kod źródłowy oraz bazy danych), oraz działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu przez inne osoby, w tym w szczególności innych Użytkowników,
15.2.5. użytkowania Serwisu oraz wszelkich materiałów i praw związanych z Serwisem zgodnie z niniejszym Regulaminem,
15.2.6. niewprowadzania jakichkolwiek zmian, poprawek, modyfikacji w ramach Serwisu oraz wszelkich materiałów i praw związanych z oprogramowaniem,
15.2.7. niedokonywania lub umożliwiania dokonywania jakichkolwiek kopii Serwisu oraz wszelkich materiałów i praw związanych z Serwisem.

15.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zablokowania dostępu do Serwisu w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub żądania organu administracji publicznej lub innego do tego uprawnionego lub sądu polskiego lub zagranicznego, albo też wiarygodnej wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób niezgodny z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu, mogących powodować odpowiedzialność prawną (w szczególności cywilną lub karną) lub też mogąca prowadzić do naruszenia praw osób trzecich, do czasu wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z otrzymanym zawiadomieniem, żądaniem lub wiarygodną wiadomością.

15.4. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną względem podmiotów innych niż Konsumenci lub Przedsiębiorcy Indywidualni jest wyłączona w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie. Nie dotyczy to szkód wyrządzonych umyślnie.

16. Postanowienia końcowe

16.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

16.2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o zmianach Regulaminu. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na nową wersję Regulaminu, dochodzi do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

16.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz innymi przepisami znajdującymi się na stronach Serwisu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

16.4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

16.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia _________2023 roku.


Archiwum Regulaminów: