Ulga w podatku rolnym na fotowoltaikę [2024]

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym (m.in. na fotowoltaikę) to narzędzie, która ma wspierać ekologiczne inicjatywy w gospodarstwach rolnych. Skierowana jest do podmiotów będących płatnikami podatku rolnego, posiadających lub użytkujących grunty rolne. Przyjmuje formę odliczenia części kosztów inwestycji od podatku rolnego. O ulgę można wnioskować po przeprowadzeniu inwestycji, a odliczeń można dokonywać przez 15 lat.

Ulga w podatku rolnym na fotowoltaikę - najważniejsze informacje

Podsumowanie aktualnych zasad ulgi w podatku rolnym na fotowoltaikę
Beneficjenci Zakres inwestycji Forma i kwota wsparcia Terminy
Osoby fizyczne i prawne, płatnicy podatku rolnego będący właścicielami gruntów Instalacje OZE (m.in. fotowoltaika, turbiny wiatrowe, biogazownie, elektrownie wodne) Ulga podatkowa. Odliczenie od podatku rolnego 25% kosztów inwestycji Nabór ciągły.

Fotowoltaika: ulga w podatku rolnym - kogo obejmuje?

Ulga w podatku rolnym na fotowoltaikę (jak i inne przedsięwzięcia) została określona w art. 13 Ustawy o podatki rolnym. Zgodnie z przepisami podatnicy, którzy poniosą koszty z tytułu budowy “urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)” mają prawo skorzystać z tzw. ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym na fotowoltaikę jest przewidziana dla osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, będących płatnikami podatku rolnego (rozliczający się zarówno za pomocą ryczałtu, jak i podatku VAT), które zgodnie z art. 3 Ustawy o podatku rolnym są:

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą, minimalna wymagana powierzchnia gruntów to 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego - zasady

Przejdźmy teraz do szczegółowych zasad ulgi. Ile, jako rolnicy możecie zaoszczędzić? Jakie są zasady wsparcia?

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym na fotowoltaikę pozwala odliczyć 25% udokumentowanych wydatków związanych z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej. Odliczeń można dokonywać co roku, aż do wykorzystania przysługującej Wam kwoty, jednak nie dłużej niż przez okres 15 lat. Jak to wygląda w praktyce?

Pan Kowalski zakupił instalację fotowoltaiczną na cele produkcyjne, o mocy 10 kW. Za całość zapłacił 46.000 zł. W ramach ulgi, od podatku będzie mógł zatem odpisać 11.500 zł (0,25x46.000). Pan Kowalski do tej pory płacił 1.150 zł podatku rolnego. Dzięki uldze, przez 10 lat nie zapłaci go wcale.

Warto przy tym pamiętać, że ulga:

 • jest odliczana od kwoty należnego podatku rolnego - pieniędzy nie dostaniecie zatem do ręki, w formie przelewu czy gotówki.
 • obejmuje jedynie inwestycje już ukończone - możecie się zatem o nią ubiegać dopiero po wyłożeniu środków na instalację.
 • obowiązuje jedynie na terenie gminy, w której została zbudowana instalacja fotowoltaiczna.
 • będzie przysługiwać jedynie na te instalacje, które będą produkować energię na potrzeby produkcji rolnej.
 • niewykorzystana w pełni zostanie utracona, w przypadku sprzedaży lub zmiany rodzaju wykorzystania (przeznaczenie na cele inne niż produkcyjne) obiektów i urządzeń, na które została przyznana.
 • przechodzi na następców podatnika, jeśli gospodarstwo rolne zostało przekazane zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników bądź na drodze dziedziczenia.
 • nie jest przyznawana z urzędu - by z niej skorzystać, trzeba złożyć odpowiedni wniosek, o czym szerzej w dalszej części artykułu.

Uwaga! Ulga na fotowoltaikę w podatku rolnym nie przysługuje, jeśli wydatki zostały sfinansowane z jakichkolwiek środków publicznych - dotacji, pożyczek czy kredytów.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym fotowoltaika na budynku mieszkalnym

Jak już wspominaliśmy, zgodnie z art. 13 Ustawy o podatku rolnym, ulga przysługuje na zakup instalacji OZE, z których energia będzie wykorzystywana na cele produkcyjne. Taka konstrukcja przepisu stwarza pewne wątpliwości. Czy ulga inwestycyjna w podatku rolnym na fotowoltaikę zamontowaną na budynku mieszkalnym będzie obowiązywać? Czy instalacja OZE musi produkować energię wyłącznie na cele gospodarstwa rolnego, czy można z niej korzystać również w gospodarstwie domowym?

Według interpretacji, którą otrzymała od Ministerstwa Finansów Regionalna Izba Obrachunkowej w Lublinie, z treści ustawy nie wynika, że dla skorzystania z ulgi, instalacja OZE musi trafić na budynek gospodarczy. Fakt zamontowania fotowoltaiki na budynku mieszkalnym nie powinien zatem decydować o przysługiwaniu ulgi inwestycyjnej.

Co więcej, przepis nie nakłada też obowiązku produkcji energii na wyłączny użytek produkcyjny. Z ulgi w podatku rolnym na fotowoltaikę powinniście mogli skorzystać również wtedy, gdy część energii będziecie wykorzystywać w budynku mieszkalnym.

Ulga dla rolników na fotowoltaikę - wniosek. Gdzie i jak go złożyć?

Jak już wiecie, aby skorzystać z ulgi dla rolników na fotowoltaikę będziecie musieli złożyć podanie - do urzędu gminy lub urzędu miasta właściwego dla miejsca inwestycji. Stosowny wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej na fotowoltaikę (lub inną instalację OZE) zajdziecie w siedzibie lub na stronie urzędu - każda jednostka może wymagać nieco innego wzoru.

Do wniosku konieczne będzie dołączenie:

 • zestawienia poniesionych wydatków;
 • dokumentów potwierdzających wysokość poczynionych nakładów inwestycyjnych - czyli np. oryginałów faktur VAT, rachunków etc;
 • formularza informacyjnego niezbędnego przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 • ewentualnie - pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych (jeżeli jest wymagane).

W odpowiedzi, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w zależności o rodzaju urzędu) powinniście otrzymać decyzję w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej.

Wysokość ulgi inwestycyjnej jest odliczana od podatku z urzędu, w ramach decyzji określającej wysokość podatku. Ci rolnicy, którzy mają obowiązek składania deklaracji, odliczają kwotę ulgi, zgodnie z wymiarem określonym w decyzji o przyznaniu ulgi.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego a Agroenergia i Mój prąd

Zgodnie z przytaczanym już art. 13 Ustawy o podatku rolnym, odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego nie będzie możliwe, jeśli inwestycja ta została sfinansowana “w całości lub w części z udziałem środków publicznych”. A zatem, wykluczone jest łączenie tej ulgi z programami dofinansowań na fotowoltaikę dla rolników - np. z Agroenergią. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku pozostałych programów, takich jak np. Mój prąd czy Czyste powietrze (choć głównie dlatego, że ich regulamin wyklucza wykorzystywanie instalacji na cele inne niż własne gospodarstwa domowego).

Nie ma jednak przeszkód, by ulga inwestycyjna została przyznana na przedsięwzięcie sfinansowane z pomocą komercyjnego kredytu dla rolnika - pod warunkiem, że nie będzie on w żaden sposób dotowany ze środków publicznych.