Premia termomodernizacyjna BGK [2024]

Premia termomodernizacyjna to dofinansowanie na termomodernizację budynków, obejmujące m.in. inwestycje w fotowoltaikę, pompy ciepła, ocieplenie budynku, rekuperację i inne. Premia termomodernizacyjna przyjmuje formę dopłaty do kredytu (nie należy jej mylić z ulgą termomodernizacyjną). Ze wsparcia mogą skorzystać m.in. osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie, firmy, rolnicy i inni. Nabór wniosków jest ciągły i będzie prowadzony do 30.06.2026 roku.

Premia termomodernizacyjna BGK - najważniejsze informacje

Podsumowanie aktualnych zasad premii termomodernizacyjnej BGK
Beneficjenci Zakres inwestycji Forma i kwota wsparcia Terminy
Każdy właściciel lub zarządca budynku, bez względu na status prawny M.in. fotowoltaika, pompy ciepła, rekuperacja, ocieplenie, instalacja CO, CWU, przyłączenie do sieci ciepłowniczej Dopłata do kredytu: od 26% do 41% kosztów przedsięwzięcia. Budynki z wielkiej płyty: do 50% kosztów Nabór ciągły, do 30.06.2026 roku

Premia termomodernizacyjna - na czym polega?

Premia termomodernizacyjna to rodzaj dofinansowania do termomodernizacji budynków finansowany z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Funkcjonowanie premii termomodernizacyjnej i samego Funduszu reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Koordynatorem projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Jeśli chodzi o premię termomodernizacyjną BGK jest również tym podmiotem, który decyduje o jej przyznaniu oraz dokonuje wypłaty.

Premia termomodernizacyjna przyjmuje formę częściowej spłaty kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. 

Czym w rozumieniu zasad przyznawania premii termomodernizacyjnej jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne? Na co konkretnie można otrzymać wsparcie?

Na co można przeznaczyć premię termomodernizacyjną?

Według zasad przyznawania premii termomodernizacyjnej, przedsięwzięciem termomodernizacyjnym może być:

 • ulepszenie, dzięki któremu ogranicza się roczne zapotrzebowanie na energię dostarczaną do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynkach. Wymagana w tym wariancie minimalna oszczędność energii to 10%, jeśli modernizacja dotyczy wyłącznie systemu grzewczego lub 25% w pozostałych przypadkach. W praktyce, mowa tu o takich działaniach jak: ocieplenie przegród, wymiana okien i drzwi, montaż rekuperacji, izolacja instalacji systemu ogrzewania.
 • ulepszenie, które zapewni minimum 25% mniejsze straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła (warunkiem jest, że budynek już spełnia wymogi prawa budowlanego w zakresie efektywności energetycznej),
 • przygotowanie przyłącza technicznego do sieci ciepłowniczej, po zlikwidowaniu lokalnego źródła ciepła. Oszczędność kosztów dostarczenia ciepła musi wynieść co najmniej 20% w stosunku rocznym.
 • zastosowanie instalacji OZE lub wysokosprawnej kogeneracji.

Premia termomodernizacyjna - dla kogo?

Beneficjentem premii termomodernizacyjnej może być każdy właściciel lub zarządca budynku, bez względu na status prawny - z wyłączeniem jednostek budżetowych (państwowych i samorządowych) oraz samorządowych zakładów budżetowych. Oznacza to, że z premii termomodernizacyjnej może skorzystać m.in.:

 • osoba fizyczna - właściciel budynku mieszkalnego,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • spółki prawa handlowego,
 • samorządy terytorialne (np. gminy),
 • parafie,
 • szkoły,
 • szpitale,
 • domy dziecka,
 • domy opieki społecznej,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • i inni.

Premia termomodernizacyjna jest również skierowana do tych inwestorów, którzy przynajmniej 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pokrywają z kredytu bankowego. Jednocześnie kwota kredytu nie może być niższa niż wysokość premii termomodernizacyjnej.

To oznacza, że Ci, którzy sfinansują przedsięwzięcie wyłącznie z własnych środków nie będą mogli ubiegać się o tę formę wsparcia.

Premia termomodernizacyjna dla wspólnot mieszkaniowych to niejedyna opcja

Warto podkreślić, że premia termomodernizacyjna dla wspólnot mieszkaniowych to nie jedyna opcja wsparcia z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. To między innymi dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych przygotowano również tzw. premię remontową.

Przysługuje ona m.in. na budynki, których użytkowanie rozpoczęło się przed 14 sierpnia 1961 roku lub co najmniej 20 lat przed złożeniem wniosku (o ile należy on do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego, albo został zbudowany z wykorzystaniem kredytu udzielonego przez BGK przed 30 września 2009 roku).

Wysokość tej premii może wynieść od 15 do nawet 60% (po spełnieniu określonych warunków).

Wysokość premii termomodernizacyjnej w 2024 roku

Zgodnie z aktualnymi zapisami (po nowelizacji z listopada 2022 roku) ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, wysokość premii termomodernizacyjnej w 2024 roku wynosi:

 • 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • 31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - jeśli jego elementem jest montaż instalacji odnawialnego źródła energii o mocy 1 kW (w przypadku domów jednorodzinnych) lub 6 kW (w przypadku pozostałych budynków).

Jednocześnie, koszt wdrożenia instalacji OZE musi stanowić co najmniej 10% łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Co więcej, jeśli z audytu będzie wynikało, że budynek będzie spełniał bieżące standardy energetyczne, właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych będą mogli otrzymać dodatkowa grant termomodernizacyjny, w wysokości dodatkowych 10%.

Właściciele budynków z tzw. wielkiej płyty, którzy realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne wzmocnią konstrukcję budynku mogą otrzymać dodatkowe 50% premii termomodernizacyjnej.

Uwaga! W sytuacji, gdy budynku znajdują się lokale inne niż mieszkalne (np. służące do prowadzenia biznesu), premia termomodernizacyjna ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

Przykładowo: 25% powierzchni budynku mieszkalnego wykorzystuje się na cele działalności gospodarczej. W takim przypadku, wyliczoną wysokość premii termomodernizacyjnej należy przemnożyć przez 75%.

Kredyt z premią termomodernizacyjną - jak otrzymać? Warunki

Kluczowym kryterium umożliwiającym wnioskowanie o premię termomodernizacyjną jest wykonanie i przedstawienie audytu energetycznego (w rozumieniu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków). Na jego podstawie zostaną ustalone możliwe do podjęcia działania termomodernizacyjne oraz związane z nimi oszczędności energii (audyt pozwoli ustalić, czy spełnione zostaną kryteria z minimalnymi wymaganymi oszczędnościami energii).

Posiadając wykonany audyt energetyczny można rozpocząć wnioskowanie. Jak wygląda procedura?

Premia termomodernizacyjna - krok po kroku

 • Wykonanie audytu energetycznego - posiadanie tego dokumentu jest niezbędne do wnioskowania o premię termomodernizacyjną. Uwaga! Audyt będzie weryfikowany przez BGK. Jeśli szukacie specjalistów w tym zakresie sprawdźcie nasz ranking firm doradztwa energetycznego.
 • Złożenie wniosku wraz z załącznikami w wybranym banku kredytującym - faktyczna procedura wnioskowania zaczyna się od złożenia kompletu dokumentów w banku, który ma nam udzielić kredytu. Upewnijcie się, że znajduje się on na liście instytucji współpracujących z BGK w zakresie przyznawania premii termomodernizacyjnej (wykaz takich banków znajdziecie poniżej). Oprócz samego wniosku o udzielenie kredytu, należy dostarczyć: wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej, oryginał audytu energetycznego (oprawiony w okładkę A4 tak, by nie można było go zdekompletować). Inwestorzy wzmacniający konstrukcję budynku wielkopłytowego dołączają również związane z tym dokumenty.
 • Ocena wniosku przez BGK - następnie BGK analizuje zasadność i kompletność zgłoszenia. Dokładnej weryfikacji zostanie poddany m.in. audyt energetyczny czy dokumentacja związana ze wzmocnieniem budynku “z wielkiej płyty”. Jeśli nie będą one budziły zastrzeżeń, a samo przedsięwzięcie spełni warunki premii termomodernizacyjnej, BGK podejmie decyzję o jej przyznaniu.
 • Uruchomienie kredytu - to kolejny etap, który nastąpi, gdy BGK przekaże do banku kredytującego informację o przyznaniu premii. Na tym etapie pobierana jest prowizja w wysokości 0,6% kwoty premii, która trafia do BGK.
 • Wypłata premii - wsparcie z BGK zostanie wypłacone bezpośrednio do banku kredytującego, w ciągu 7 dni po zgłoszeniu zakończenia przedsięwzięć określonych w audycie. Muszą być one wykonane zgodnie z wytycznymi z audytu i projektu budowlanego, czego potwierdzeniem będzie oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego lub innej uprawnionej osoby.
 • Premia zmniejsza wysokość zadłużenia - po otrzymaniu premii, bank kredytujący spłaci część zobowiązania.

Premia termomodernizacyjna - z czym można ją łączyć?

Zgodnie z regulaminem premii termomodernizacyjnej, kredyt przyznany przez bank kredytujący nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych. Co to oznacza w praktyce? Czy można łączyć premię termomodernizacyjną z ulgą termomodernizacyjną lub Czystym Powietrzem?

Premia termomodernizacyjna a ulga termomodernizacyjna

Zacznijmy od wyjaśnienia, że premia termomodernizacyjna i ulga termomodernizacyjna to dwa zupełnie różne narzędzia.

Ulga termomodernizacyjna to ulga podatkowa, która jest przeznaczona wyłącznie dla właścicieli budynków jednorodzinnych. W jej ramach poniesione wydatki na termomodernizację można odpisać od podstawy opodatkowania i zmniejszyć wysokość podatku lub otrzymać jego zwrot. Premia to zaś dopłata do kredytu zaciągniętego na potrzeby przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Czy oba narzędzia można ze sobą łączyć? Zadaliśmy to pytanie Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Gdy otrzymamy informację, zaktualizujemy poniższy artykuł.

Premia termomodernizacyjna a Czyste Powietrze - czy można je łączyć?

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku łączenia premii termomodernizacyjnej i wsparcia z programu Czyste Powietrze. O możliwość i warunki wykorzystania tych dwóch narzędzi zapytaliśmy BGK. Po otrzymaniu odpowiedzi, podzielimy się nią w tym artykule.

Premia termomodernizacyjna - banki. Lista instytucji wspierających

Warto wiedzieć, że aby otrzymać premię termomodernizacyjną, należy zwrócić się o pomoc do odpowiedniego banku. Na stronie BGK można znaleźć aktualną listę instytucji finansowych, które pośredniczą w jej wypłacie.

Premia termomodernizacyjna - banki:

 • Alior Bank S.A.
 • BOŚ Bank S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • BPS (Bank Polskiej Spółdzielczości) S.A. wraz ze zrzeszonymi i współpracującymi Bankami Spółdzielczymi
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
 • SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi i współpracującymi Bankami Spółdzielczymi
 • Velo Bank S.A.
 • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy.

Koszty przeprowadzenia termomodernizacyji zwykle są wysokie. Wielu inwestorów na ten cel musi zaciągnąć kredyt - z premią termomodernizacyjną jego spłacenie będzie zdecydowanie prostsze. Zaletą narzędzia jest jego uniwersalność - z premii może skorzystać właściwie każdy - m.in. osoby fizyczne, rolnicy, przedsiębiorstwa czy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.