Mój Prąd [nabór 6.0 na 2024 rok]

Mój Prąd to ogólnopolski program dofinansowań skierowany do osób fizycznych, które zamontowały instalację fotowoltaiczną i/lub urządzenia zwiększające autokonsumpcję. Z programu mogą skorzystać jedynie prosumenci rozliczający się w ramach net-billingu. Nabory wniosków odbywają się co roku, w terminach ustalanych przez NFOŚiGW. Nabór Mój Prąd w 2024 roku ma ruszyć we wrześniu br.

Mój Prąd - najważniejsze informacje na temat programu

Podsumowanie aktualnych zasad programu Mój Prąd 2024
Beneficjenci Zakres inwestycji Forma i kwota wsparcia Terminy
Osoby fizyczne
(prosumenci net-billingu)
Instalacja PV (2kW - 10 kW),
Magazyny energii (min. 2 kWh),
Magazyny ciepła (min. 20 litrów),
Pompy ciepła (różne typy),
Systemy HEMS/EMS,
Kolektory
Bezzwrotna dotacja,
do 50% kosztów,
max. 58.000 zł
Wrzesień 2024 roku

Najnowsze aktualności o programie Mój Prąd:

Mój Prąd 6.0 - dla kogo?

O dotację Mój Prąd mogą ubiegać się trzy grupy inwestorów:

 1. Prosumenci, którzy rozliczają się w net-billingu, którzy do tej pory nie złożyli żadnego wniosku w Mój Prąd.
 2. Osoby, które rozliczają się za pomocą systemu opustów, i które nie otrzymały jeszcze żadnego wsparcia z Mój Prąd - pod warunkiem przejścia na net-billing.
 3. Osoby, które otrzymały już dotację w poprzednich edycjach Mój Prąd i które:
  • zakupiły i przyłączyły system od 01.01.2021 roku,
  • przeszły na net-billing,
  • dokupiły urządzenie zwiększające autokonsumpcję, objęte wsparciem z programu Mój Prąd.

Jak można zatem zauważyć, Mój Prąd jest skierowany wyłącznie do tych inwestorów, którzy albo już rozliczają się w net-billingu, albo są gotowi zmienić system opustów na net-billing.

Jednocześnie, aktualne wsparcie z Mój Prąd jest przewidziane dla osób fizycznych, które:

 • mają podpisaną umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii,
 • produkują prąd lub ciepło na własne potrzeby istniejącego budynku, z pomocą instalacji PV, zamontowanej na  budynku mieszkalnym lub na otaczającej go działce.

Mój Prąd - zasady. Na co można dostać dotację?

Dotację Mój Prąd można otrzymać na:

 • Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW. Trzeba jednak pamiętać, że moc systemu musi być dostosowana do zapotrzebowania energetycznego w taki sposób, by roczna ilość wyprodukowanej i oddanej do sieci energii nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii pobranej w tym samym okresie rozliczeniowym.
 • Zakup i montaż magazynu energii elektrycznej o pojemności minimum 2 kWh. Jednocześnie, cena zakupu i montażu magazynu, w przeliczeniu na 1 kW nie może przekroczyć 6.000 zł (bez kosztów wysyłki/transportu).
 • Zakup i montaż pomp ciepła (PC) - PC powietrze/woda, PC powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, PC gruntowa o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, PC powietrze/powietrze.
 • Zakup i montaż magazynu ciepła - czyli zasobniki CWU zasilane PC lub kotłem elektrycznym, zasobniki CWU z grzałką elektryczną, a także bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory zasilane PC lub kotłem elektrycznym, bufory ciepła z zasobnikiem CWU (będące jednym urządzeniem), pompy ciepła do CWU z zasobnikiem (oddzielnym lub zintegrowanym). Minimalna pojemność zbiornika lub bufora musi wynieść 20 dm3 (20 litrów).
 • Zakup i montaż systemów do zarządzania energią HEMS/EMS - przy czym dotacja na to rozwiązanie przysługuje jedynie wtedy, gdy inwestor zdecyduje się jednocześnie na magazyn ciepła lub magazyn energii.
 • Zakup i montaż kolektorów słonecznych - od 1 do maksymalnie 50 sztuk, o łączonej powierzchni czynnej od 0,5 do 30 m2.

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wymienionych wyżej instalacji i systemów muszą być zamontowane jako nowe i nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.

Ważne! Pompy ciepła dofinansowane w ramach programu Mój Prąd w 2024 roku muszą pochodzić z listy ZUM.

Mój Prąd 2024 - warunki

Do dofinansowania Mój Prąd kwalifikują się jedynie te przedsięwzięcia, które rozpoczęły się nie wcześniej niż przed 01.01.2021 r. (jest to data początkowa kwalifikowalności kosztów). Za rozpoczęcie inwestycji uważa się datę opłacenia pierwszej faktury lub paragonu, datę przyłączenia mikroinstalacji lub datę montażu systemu, wynikającą z protokołu odbioru - w zależności od tego, co wystąpiło najpierw.

Wniosek Mój Prąd można składać jedynie na przedsięwzięcia zakończone - tzn. wtedy, gdy wszystkie instalacje i urządzenia zgłoszone do Mój Prąd zostały w całości zamontowane, przyłączone, zgłoszone do odpowiednich instytucji i opłacone. Datę zakończenia inwestycji stanowi wówczas data uruchomienia ostatniego z urządzeń lub data opłacenia ostatniego dokumentu płatniczego (faktury, paragonu imiennego) - w zależności do tego, co nastąpiło później.

Uwaga! NFOŚiGW zastrzega sobie prawo do losowych kontroli beneficjentów, którzy uzyskali dotację z Mój Prąd.

Instalacja wsparta w programie musi być eksploatowana przez minimum 5 lat, licząc od daty dofinansowania. W tym czasie nie może być sprzedana/zastawiona, zdemontowana, zmodyfikowana czy przenoszona w inne miejsce (wyjątkiem jest oczywiście konieczność naprawy).

Mój Prąd - kiedy nie otrzymasz dotacji?

Dofinansowanie Mój Prąd nie zostanie przyznane, jeśli:

 • Instalacja fotowoltaiczna zgłoszona do programu została zamontowana na dachu, pokrytym materiałami zawierającymi azbest.
 • Przedsięwzięcia zgłoszone do programu zostały sfinansowane za pomocą leasingu i w dniu składania wniosku Grantobiorca nie jest właścicielem urządzeń i instalacji.
 • Faktury złożone z wnioskiem będą dotyczyć wyłącznie montażu (do otrzymania dotacji konieczne są faktury potwierdzające zarówno montaż, jak i zakup).
 • W przypadku wnioskowania o urządzenie grzewcze, np. pompę ciepła - nie zobowiążemy się do wymiany kotła na paliwo stałe (jeśli takie posiadamy) na ogrzewania na ekologiczne, zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy antysmogowej.

Uwaga! Dofinansowaniem nie będą również objęte urządzenia do magazynowania ciepła, które w bezpośredni sposób nie wpływają na zwiększenie autokonsumpcji, np. zasobnik CWU lub bufor na gaz.

Tabliczka Mój Prąd, czyli obowiązek informacyjny

Po otrzymaniu dotacji, inwestor ma obowiązek niezwłocznie umieścić tabliczkę informacyjną Mój Prąd w widocznym miejscu, w lokalizacji przedsięwzięcia. Wzór tabliczki znajdziecie na stronie programu.

Mój Prąd - wysokość dofinansowania

Tak jak w ubiegłych latach ogólna wysokość dofinansowania Mój Prąd wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W ujęciu kwotowym, wysokość dotacji Mój Prąd wynosi:

 • na mikroinstalację (w przypadku zakupu wyłącznie mikroinstalacji) - 6.000 zł, dla osób z 1 i 2 grupy wnioskodawców, czyli dla osób, które do tej pory nie korzystały z MP.
 • na mikroinstalację (w przypadku zakupu mikroinstalacji i urządzenia zwiększającego autokonsumpcję):
  • 7.000 zł - dla osób z 1 i 2 grupy,
  • 3.000 zł - dla osób z 3 grupy (czyli dla osób, które korzystały wcześniej z Mój Prąd).
 • na urządzenia zwiększające autokonsumpcję:
  • magazyn ciepła - do 3.000 zł,
  • magazyn energii elektryczne - do 16.000 zł,
  • system HEMS/EMS - do 3.000 zł,
  • kolektory słoneczne - do 3.500 zł,
  • gruntowa pompa ciepła (grunt/woda lub woda/woda) o podwyższonej klasie efektywności energetycznej - do 28.500 zł,
  • powietrzna poma ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej - 19.400 zł,
  • powietrzna pompa ciepła - do 12.600 zł,
  • pompa ciepła powietrze/powietrze (czyli klimatyzacja) - do 4.400 zł.

Łączna maksymalna kwota dotacji dla osób, które do tej pory nie korzystały z dotacji Mój Prąd może wynieść nie więcej niż 58.000 zł dla jednego Punktu Poboru Energii. W przypadku osób, z 3 grupy, które korzystały już ze wsparcia Mój Prąd maksymalna kwota wsparcia może wynieść do 54.000 zł na jeden PPE.

Terminy Mój Prąd. Od kiedy nabór? Do kiedy potrwa?

Nabór do programu Mój Prąd 6.0 nie został jeszcze dokładnie ustalony. Według informacji z MKiŚ nabór ma ruszyć w III lub w IV kwartale 2024 roku, czyli najprawdopodobniej nie wcześniej niż w październiku.

Mój Prąd - jakie dokumenty?

W Mój Prąd beneficjenci muszą posiadać kilka dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku. Należy przygotować elektroniczne wersje następujących zaświadczeń:

Wzory powyższych dokumentów znajdziecie na stronie programu. Oprócz tego potrzebne będą:

 • faktury lub paragony imienne za dostawę i montaż instalacji PV oraz dodatkowych urządzeń objętych dotacją,
 • karty energetyczne produktu i/lub etykiety energetyczne (w zależności od zakresu informacji na temat urządzenia).

Gdzie i jak złożyć wniosek Mój Prąd?

Wniosek do programu Mój Prąd można składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Zgłoszenia w formie papierowej będą odrzucane.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki online konieczne było posiadanie konta na platformie GWD. Można je założyć za pomocą tzw. Węzła Krajowego (czyli za pomocą profilu zaufanego, tożsamości elektronicznej dostarczanej przez bank, e-dowodu z aktywną warstwą elektroniczną) lub też za pomocą systemu GWD (z pomocą adresu mailowego).

Mój Prąd - jak wypełnić wniosek online?

Jak wygląda procedura składania wniosku “Mój Prąd” online? Składa się ona z kilku prostych kroków:

 1. Przejście do portalu GWD i założenie konta - aby złożyć wniosek do Mój Prąd należy przejść na stronę GWD i zalogować się. Jeśli nie posiadamy konta, musimy w pierwszej kolejności zarejestrować za pomocą jednej z dostępnych metod - czyli np. profilu zaufanego czy funkcjonalności GWD).
 2. Złożenie wniosku - w tym celu, z menu dostępnego w górnej części strony należy wybrać opcję “Nowy wniosek o dofinansowanie". Przycisk ten wywoła okno, gdzie następnie należy wybrać  "Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych". W kolejnym etapie należy wybrać z listy odpowiedni nabór "Mój Prąd".
 3. Uzupełnienie wniosku - w kolejnym kroku zostaniemy poproszeni o uzupełnienie niezbędnych danych - dotyczących wnioskodawcy (m.in. imię, nazwisko, PESEL, adres), instalacji PV (lokalizacja, koszt całkowity, koszt kwalifikowany, moc instalacji, data przyłączenia). Po uzupełnieniu wniosku zgodnie z wytycznymi, w zakładce "Dofinansowanie" zobaczymy wyliczoną przez system kwotę dotacji.
 4. Dodanie załączników - ostatni krok to dodanie załączników. Uwaga! NFOŚiGW wymaga, aby załączniki wysyłać wyłącznie elektronicznie. W przypadku większej ilości plików tego samego rodzaju (np. kilku faktur), należy złączyć je w jeden plik PDF lub ZIP.
 5. Zapisanie wniosku i sprawdzenie poprawności - elektroniczny wniosek Mój Prąd posiada funkcję automatycznego sprawdzenia poprawności i kompletności danych. Jeśli jakichś informacji będzie brakować, zostaniemy o tym powiadomieni, a w razie konieczności, wniosek przeniesie nas do błędnie wypełnionych miejsc. Jeśli wszystko uzupełniliśmy poprawnie, pojawi się okno z opcją "Zatwierdź wniosek". Uwaga! Ten krok nie oznaczał jeszcze, że wniosek został złożony!
 6. Podpisz i wyślij wniosek - kolejny krok, to wysłanie wniosku. Możliwość ta pojawi się dopiero po walidacji i zatwierdzeniu poprawnie wypełnionego wniosku. Wówczas w menu pojawi się opcja “Przygotuj do podpisu”. Po jej kliknięciu będziemy poproszeni o cyfrowe podpisanie wniosku (np. za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego z wykorzystaniem aplikacji Szafir). Po podpisaniu wniosek wreszcie zostanie wysłany do NFOŚiGW.

Co dalej?

Po podpisaniu, status wniosku na liście zmienił się na "Wniosek w drodze", a następnie na “Zarejestrowany” i “Przyjęty w Funduszu” (aczkolwiek nie oznacza to jeszcze przyznania dotacji). Jednocześnie na skrzynkę mailową podaną przy zakładaniu konta powinniśmy otrzymać potwierdzenie wysyłki.

Poniżej znajdziecie szczegółową instrukcję składania wniosku Mój Prąd przez GWD opracowaną przez NFOŚiGW:

Jak złożyć wniosek Mój Prąd - instrukcja

Mój Prad - pytania i odpowiedzi

Choć dotacja działa już od dłuższego czasu, wciąż pojawiają się pytania odnośnie jego funkcjonowania. Dlatego, poniżej przygotowaliśmy dla specjalną listę “Mój Prąd - pytania i odpowiedzi”.

 • Mój Prąd i Czyste Powietrze - czy można łączyć programy?

Zasady Mój Prąd jasno stanowią, że nie ma możliwości łączenia dofinansowania Mój Prąd z innymi programami wsparcia finansowanymi ze środków publicznych, np. z programem Czyste Powietrze. Warunek ten dotyczy zarówno mikroinstalacji, jak i urządzeń zwiększających autokonsumpcję. A zatem, wnioskując o wsparcie z Czystego Powietrza musimy wyłączyć z wniosku instalację PV, którą zgłosimy do programu Mój Prąd. Uwaga! Wnioskodawcy z tzw. 3 grupy (osób, które otrzymały już dotację na mikroinstalację) mogą otrzymać dotację na fotowoltaikę w Mój Prąd, jeśli program, z którego skorzystali przewidywał możliwość otrzymania dodatkowego dofinansowania z innych bezzwrotnych środków.

 • Czy można dostać dotację Mój Prąd na rozbudowę instalacji PV?

Zgodnie z regulaminem Mój Prąd, nie można otrzymać dofinansowania na zwiększenie mocy (rozbudowę) fotowoltaiki, na którą otrzymano już dotację z programu Mój Prąd. Przez rozbudowę rozumie się tu zarówno dołożenie modułów PV, jak i podłączenie drugiej, odrębnej instalacji PV w tym samym Punkcie Poboru Energii. Tylko w sytuacji, gdy beneficjent nie otrzymał jeszcze żadnego wsparcia na założoną mikroinstalację, a zdecyduje się na jej rozbudowę, może wnioskować o dotację z Mój Prąd. Wówczas składa on standardowy komplet dokumentów, a dodatkowo dokument informującym o zwiększeniu oraz o łącznej mocy systemu przyłączonego do PPE.

 • Jak sprawdzić status wniosku Mój Prąd?

Status wniosku w programi Mój Prąd można sprawdzić za pomocą wyszukiwarki dostępnej na stronie głównej programu. Będzie do tego potrzebny adres e-mail oraz numer wniosku.

 • Czy dotacja Mój Prąd jest opodatkowana?

Dotacja Mój Prąd jest zwolniona z podatku. To oznacza, że nie trzeba jej rozliczać w PIT.

 • Co to jest koszt kwalifikowany w Mój Prąd?

Koszt kwalifikowany to wydatek poniesiony na realizację inwestycji objętej dofinansowaniem. W Mój Prąd takim wydatkiem może być zakup i/lub montaż i/lub transport instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii/ magazynu ciepła lub systemu zarządzania energią.

 • Ile trwa rozpatrzenie wniosku w Mój Prąd?

Według informacji NFOŚiGW na rozpatrzenie wniosku czeka się obecnie ok. 90 dni licząc od poprawnego złożenia wniosku w GWD.

Mój Prąd - poprzednie nabory

Program "Mój Prąd" to inicjatywa mająca na celu promowanie instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Do 2023 roku odbyło się pięć naborów. Każda edycja programu przynosiła zmiany i nowe możliwości dofinansowania, co odzwierciedlało rozwijającą się technologię i rosnące zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii.

 • Mój Prąd 2019 (1.0): Pierwsza edycja skupiała się wyłącznie na dotacjach dla mikroinstalacji fotowoltaicznych. Umożliwiała wnioskowanie o dotacje do 5 tys. zł, co stanowiło do 50% kosztów inwestycji. W tej edycji wypłacono środki na 17,5 tys. instalacji.
 • Mój Prąd 2020 (2.0): Edycja Mój Prąd 2.0 należała do niezwykle udanych. Edycje 1.0 i 2.0 (2019 i 2020) przyniosły łącznie 266 407 wniosków, z czego przyznano dotacje dla 252 899 gospodarstw na kwotę 1,26 mld zł. Również i w tym roku, środki przyznawano tylko na mikroinstalacje.
 • Mój Prąd 2021 (3.0): W tej edycji programu rozszerzono dofinansowanie o magazyny energii i systemy zarządzania energią. Trzecia edycja, z 2021 roku, miała budżet 534 mln zł, z dodatkowym dofinansowaniem 1 mld zł z powodu dużego zainteresowania. Złożono 178 006 wniosków, wypłacono 485 mln zł.
 • Mój Prąd 2022 (4.0): W 2022 roku budżet wynosił 350 mln zł, z możliwością uzyskania do 20,5 tys. zł dofinansowania. Złożono 60 230 wniosków na kwotę 403,7 mln zł, wypłacono 184,7 mln zł.