Program Mój Elektryk [2024]

Mój Elektryk to ogólnokrajowy program dopłat do samochodów elektrycznych. Skierowany jest do osób fizycznych, a także przedsiębiorstw i instytucji (np. fundacji, spółdzielni, rolników). Wsparcie przyjmuje formę dotacji na pojazd elektryczny zakupiony za gotówkę lub w kredycie/leasingu. Wysokość dotacji zależy od beneficjenta. Nabór wniosków ma charakter ciągły i będzie prowadzony do 31.12.2025 roku.

Program Mój Elektryk - najważniejsze informacje

Podsumowanie aktualnych zasad programu Mój Elektryk
Beneficjenci Zakres inwestycji Forma i kwota wsparcia Terminy
Osoby fizyczne, JDG, przedsiębiorcy, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, instytuty badawcze, kościoły, organizacje religijne, rolnicy, jednostki sektora finansów publicznych Samochód z napędem elektrycznym, osobowy lub dostawczy Osoby fizyczne: do 27.000 zł, pozostałe podmioty: do 30% kosztów i 70.000 zł Nabór ciągły, do 31.12.2026 roku lub do wyczerpania środków.

Program “Mój elektryk” - dla kogo?

Program “Mój elektryk” jest skierowany do:

 • osób fizycznych,
 • podmiotów inne niż osoby fizyczne - przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, instytutów badawczych, kościołów, organizacji religijnych, rolników, jednostek sektora finansów publicznyc.

Dopłatę do auta elektrycznego 2024 w ramach programu “Mój elektryk” może otrzymać każda osoba fizyczna deklarująca, że w ciągu 2 lat od nabycia samochodu, ani go nie sprzeda, ani nie będzie wykorzystywała pojazdu w ramach działalności gospodarczej (czyli nie wprowadzi go do ewidencji środków trwałych). W przypadku obecnej wersji naboru, klienci indywidualni nie muszą już deklarować minimalnego rocznego przebiegu.

“Mój elektryk” 2024 - jakie warunki dofinansowania?

“Mój elektryk” to program, który przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie fabrycznie nowego pojazdu, zeroemisyjnego kategorii M1, M2, M3, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e i L7e. Przy czym osoby fizyczne mogą się starać o dotację do pojazdu kat. M1, którego koszt nie przekracza 225.000 brutto (ograniczenie cenowe nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny). Dofinansowaniem są objęte nowe samochody:

 • zasilane wyłącznie energią elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych;
 • wykorzystujące do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

W przypadku osób fizycznych, dofinansowanie w ramach “Mojego elektryka” będzie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji. Co ważne, program ten uwzględnia także leasing samochodu elektrycznego i w ramach tego świadczenia o dotacje z puli mogą ubiegać się banki udzielające kredytowania na ten rodzaj pojazdu.

Przyznanie dofinansowania z programu “Mój elektryk” zależy natomiast od zgodności złożonych przez beneficjentów wniosków zarówno pod kątem zgodności z zasadami, jak i warunkami programu. Celem uzyskania dotacji na zakup auta elektrycznego w 2024 roku, wystarczy spełnić kryteria określone w programie priorytetowym i regulaminie naboru. Konieczne jest zatem m.in.:

 • kupienie lub wzięcie w leasing nowego pojazdu elektrycznego, którego cena nie może przekroczyć ceny maksymalnej określonej w programie;
 • w przypadku zakupu zarejestrowanie zeroemisyjnego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ubezpieczenie go i zobowiązanie się do tego, że nie pozbędzie się go przez dwa lata od uzyskania dotacji.

Samochód, który ma zostać dofinansowany w ramach programu, musi być w pełni elektryczny. Hybrydy i hybrydy plug-in nie są w ogóle brane pod uwagę. Dotyczy to również elektrycznie wspomaganych rowerów. Uwzględniane są za to elektryczne motocykle - ich właściciele mogą ubiegać się o 4.000 zł dopłaty.

Program “Mój elektryk” - ile dopłaty można otrzymać?

W przypadku osób fizycznych podział dofinansowania:

 • bez Karty Dużej Rodziny wynosi do 18.750 zł, maksymalny koszt pojazdu to natomiast 225.000 zł;
 • z Kartą Dużej Rodziny jest to do 27.000 zł, przy jednoczesnym braku limitu ceny samochodu elektrycznego.

Pozostali adresaci “Mojego elektryka” mogą liczyć na dopłatę do samochodu elektrycznego, której poziom będzie zależał od m.in. kategorii pojazdu. Co istotne osoby fizyczne mogą ubiegać o dofinansowanie do zakupu więcej niż jednego auta.

Budżet

W puli programu znalazło się 500 mln złotych, w ramach których:

 • 100 mln zł przeznaczono na dodatki do sfinansowania zakupu pojazdów elektrycznych bezpośrednio przez rodziny. Pieniądze te powinny wystarczyć na zakup ok. 5.500. aut elektrycznych. W praktyce sprzedaż tej ilości pojazdów osobom indywidualnym może zająć nawet 2-3 lata. Przy czym po ich wyczerpaniu ministerstwo i NFOŚIGW rozważają zwiększenie tej puli;
 • 200 mln zł zaplanowano na dopłaty dla przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne na zakup pojazdu zeroemisyjnego kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e;
 • 200 mln zł to natomiast środki w formie dopłat do rat lub innych opłat ustalanych w umowach leasingu. Kwota ta w trakcie trwania Programu Priorytetowego “Mój elektryk” została podniesiona do 400 mln zł.

Do kiedy dopłaty do samochodów elektrycznych?

Czas trwania programu “Mój elektryk” przewidziano na lata 2021-2025. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są:

 • dla osób fizycznych - od 12 lipca 2021 roku do wyczerpania środków lub do 31 września 2025 roku (wszystkie pieniądze mają natomiast zostać wypłacone do końca czerwca 2026 roku);
 • dla przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne - od 22 listopada 2021 roku do wyczerpania środków lub do 30 września 2025 roku.

Cały proces przyznawania dotacji jest prowadzony online. Ewentualna informacja o wyczerpaniu alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

“Mój elektryk” dla firm

Od 22 listopada 2021 roku, również przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie z programu “Mój elektryk” na podobnym poziomie co klienci indywidualni. Oznacza to, że dofinansowanie w wysokości:

 • 18.750 zł dla tych przedsiębiorców, którzy nie zadeklarują podwyższonego przebiegu;
 • 27.000 zł dla tych, którzy zadeklarują podwyższony przebieg (średniorocznie powyżej 15 tys. kilometrów).

W przypadku natomiast samochodów dostawczych, kwoty te będą odpowiednio wynosiły

 • 50.000 zł - dla przedsiębiorców niedeklarujących podwyższonego przebiegu (do 20% kosztów kwalifikowanych);
 • 70.000 - dla przedsiębiorców deklarujących podwyższony przebieg (do 30% kosztów kwalifikowanych przy deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. kilometrów).

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się także o dotację do pojazdów typu motorowery dwukołowe, trójkołowce i czterokołowce. W takim wypadku wysokość dofinansowania to:

 • dla pojazdu kategorii L1e-L7e do 30% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 4000 zł.

"Mój elektryk" - leasing

Od września 2021 roku "Mój Elektryk" obejmuje również nabycie pojazdu w formie leasingu. Podmiot, który chciałaby ubiegać się o dopłaty do leasingu lub leasingu konsumenckiego, powinien udać się do firm leasingowych biorących udział w programie “Mój elektryk” i postępować dalej według instrukcji doradców.

Może to być m.in.:

 • Arval Service Lease Polska,
 • LeasePlan Fleet Management,
 • Volkswagen Financial Services,
 • PSA Finance Polska Sp. z o.o.,
 • PKO Leasing S.A.,
 • Prime Car Managment S.A.,
 • Man Financial Services Poland Sp z o.o.,
 • BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.,
 • Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.,
 • Santander Leasing S.A.

“Mój elektryk” wniosek - gdzie złożyć?

Cały proces przyznawania dotacji w ramach programu “Mój elektryk” jest prowadzony online. Aby uzyskać dotację wystarczy jedynie po zakupie samochodu elektrycznego wypełnić prosty wniosek elektroniczny, który składa się bezpośrednio do NFOŚiGW. Ważne jest jednak, aby dołączyć do niego skany kilku niezbędnych dokumentów, musi on być również podpisany podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Co istotne, dofinansowaniu z programu podlegają wyłącznie pojazdy kupione po 1 maja 2020 roku. Złożenie wniosku o dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego jest całkowicie bezpłatne. Po pozytywnej ocenie przez NFOŚiGW, podpisany elektronicznie wniosek staje się umową, co pozwala na wypłatę środków.

Ile trwa rozpatrzenie wniosku?

Decyzja w sprawie przyznania dofinansowania powinna zostać wydana w ciągu miesiąca od złożenia wniosku (dotyczy to również przelewu środków na konto).

Natomiast w przypadku dofinansowania do leasingu należy złożyć wniosek w wybranej przez siebie firmie leasingowej. Po pozytywnej weryfikacji ze strony firmy, będzie można podpisać umowę o leasing i umowę dotacji, a wypłata środków nastąpi po przekazaniu pojazdu leasingobiorcy.

Dofinansowanie “Mój elektryk” - wymagane dokumenty

Do wypełnionego online wniosku o dofinansowanie samochodu elektrycznego w ramach programu “Mój elektryk” dołączyć należy:

 • wydruk z CEPiK potwierdzający rodzaj jego napędu;
 • skan/skany faktur zakupu nowego samochodu (wraz z fakturami zaliczkowymi);
 • pełny skan Karty Dużej Rodziny (jeśli dotyczy);
 • pełny skan dowodu rejestracyjnego zakupionego pojazdu, w którym jako właściciel figuruje wnioskodawca;
 • zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o cesji praw do ubezpieczenia;
 • pełny skan dokumentu ubezpieczenia (polisę) OC oraz AC (autocasco) zakupionego pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek
 • zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży wraz z dowodem opłacenia składek lub pierwszej raty;
 • oświadczenie wnioskodawcy/beneficjenta o posiadaniu zgody współwłaścicieli na przetwarzanie danych osobowych (jeśli dotyczy);
 • oświadczenia dla NFOŚiGW;
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dotację oraz zawarcia umowy, a także prowadzenie czynności z nią związanych (wtedy gdy wniosek jest składany w imieniu własnym i współwłaściciela pojazdu).

“Mój elektryk” - jakie auta mogą być dofinansowane w jego ramach?

Z pewnością wielu z Was zastanawia się, jakie auta mogą być dofinansowane z programu “Mój elektryk”? Odpowiedź jest prosta - każde, którego cena nie przekroczy 225.000 zł.

To sprawia, że lista dostępnych nie jest zbyt długa. Niestety, od momentu uruchomienia programu, rząd nie zdecydował się zaktualizować limitu cenowego.

Inne programy wsparcia elektromobilności w Polsce

Kolejnymi formami wsparcia elektromobilności w Polsce oprócz programu “Mój elektryk” mają być: Dofinansowanie do stacji ładowania dla aut elektrycznych i Zielony Transport Publiczny.

Dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę ładowania dla aut elektrycznych

Działania związane z tą formą wsparcia elektromobilności mają upowszechnić zeroemisyjny transport i wyeliminować emisję hałasu oraz szkodliwych pyłów, zwłaszcza w miastach. Ponadto według założeń rządu, transformacja systemu energetycznego sprawi, że prąd, z którego korzystać będą samochody elektryczne, stanie się coraz bardziej „zielony”. Założeniem nowego programu, który po dotacjach do aut elektrycznych dla osób fizycznych stanowi kolejną formę wsparcia elektromobilności w Polsce jest przekazanie 800 mln zł firmom, które zainwestują w budowę stacji ładowania dla samochodów elektrycznych. Co ważne, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza uruchomić go w ciągu kilku tygodni. Jak podkreśla Artur Lorkowski, zastępca prezesa NFOŚiGW:

Program wsparcia dla budowy ładowarek chcemy uruchomić w ciągu najbliższych tygodni, po zakończeniu uzgodnień z Komisją Europejską co do warunków udzielania pomocy publicznej. Do przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w budowę stacji ładowania, trafi 800 mln zł. Jest to program priorytetowy, ponieważ sieć szybkich stacji ładowania to punkt wyjścia do upowszechniania elektromobilności w Polsce, szczególnie poza terenami zurbanizowanymi i wielkomiejskimi.

Jak wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM oraz PSPA, na ten moment, na terenie kraju funkcjonują 2565 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5016 punktów). Przy czym:

 • 71 proc. z nich stanowią wolne ładowarki prądu przemiennego (AC);
 • 29 proc. stacje ładowania prądem stałym (DC).

Szansę na uzyskanie dotacji mieli otrzymać również inwestorzy indywidualni, którzy stację ładowania sprzężoną z panelami fotowoltaicznymi zamontują we własnym domu. Niestety ostatecznie ta grupa wnioskodawców nie została uwzględniona w czwartej edycji programu Mój Prąd

Zielony Transport Publiczny

“Zielony Transport Publiczny” to natomiast trzeci program wspierający elektromobilność w Polsce. W jego ramach NFOŚiGW wesprze kwotą 1,2 mld zł dokonywane przez samorządy zakupy autobusów elektrycznych i wodorowych. Przy czym ten rodzaj wsparcia skierowany ma być do mniejszych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które borykają się z problemem smogu. Jak wyjaśnia Artur Lorkowski.

Finalizujemy negocjacje z ponad 30 miastami, dla których przygotowaliśmy dotacje. Jednocześnie z początkiem września ruszył nowy nabór, na który przeznaczyliśmy ponad 1 mld zł. Zachęcamy samorządy, aby wymieniały swoją flotę, zarówno duże miasta wojewódzkie, jak i średnie miasta powiatowe.

Wysokość dofinansowania w ramach “Zielonego Transportu Publicznego” jest uzależniona m.in. od liczby mieszkańców oraz rodzaju organizowanego transportu publicznego. Samorządy mogą się ubiegać o dofinansowanie:

 • od 20 do 80 proc. na zakup lub leasing pojazdów i szkolenie kierowców;
 • do 25 proc. wsparcia na rozwój infrastruktury ładowania na własne potrzeby (a więc budowę nowych lub modernizację istniejących stacji ładowania).

Nabór wniosków był prowadzony w trybie konkursowym do 20 grudnia 2021 roku. Obecnie na stronie rządowej programu opublikowana została lista rankingowa wraz z informacją, iż budżet przeznaczony na realizację założeń “Zielonego Transportu Publicznego” nie został jeszcze wyczerpany. W związku z tym wnioskodawcy znajdujący się ma liście rankingowej otrzymają zaproszenia do negocjacji.