Agroenergia 2021 – program wsparcia OZE dla rolników

3.25 /5
(Ocen: 8)
agroenergia-program-wsparcia-oze-dla-rolnikow-scaled

Jedną z gałęzi gospodarki, która może i powinna szczególnie intensywnie korzystać z rozwiązań OZE, jest rolnictwo. Fotowoltaika dla rolnika to szansa na znaczne zredukowanie kosztów utrzymania gospodarstwa i tym samym okazja do zrównoważonego rozwoju produkcji rolnej opartej na proekologicznych rozwiązaniach. Dostrzegając ten potencjał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował program dofinansowań do m.in. fotowoltaiki czy turbin wiatrowych dla rolnictwa o nazwie Agroenergia. Kto może skorzystać z założeń projektu? Jakie inwestycje mogą liczyć na dotacje z programu? Jakie warunki należy spełnić?

Program Agroenergia – kto może skorzystać?

Założenia programu Agroenergia przewidują, że aby skorzystać z dofinansowań oferowanych w ramach projektu, należy posiadać status osoby fizycznej z prawem własności lub prawem dzierżawy nieruchomości rolnych. Co więcej, potencjalny beneficjent programu nie może nabyć użytków rolnych na chwilę przed złożeniem wniosku o udział w projekcie Agroenergia, gdyż ustawodawca wymaga by był on w posiadaniu gospodarstwa i prowadził je osobiście przez minimum rok przed rozpoczęciem starań o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepła. Ograniczeniom podlega także powierzchnia użytków rolnych, które należą do potencjalnego beneficjenta programu Agroenergia. Gospodarstwo, na którym ma powstać dotowana instalacja z kategorii OZE, musi mieć nie mniej niż 1 i nie więcej niż 300 hektarów.

Kolejną grupą osób, które mogą starać się pozyskanie dofinansowania w ramach programu Agroenergia, są wnioskodawcy posiadający status osoby prawnej, którzy przez co najmniej rok prowadzili działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych. Wymogi dotyczące powierzchni gospodarstwa, na którym ma powstać dofinansowana instalacja, są identyczne jak w przypadku osób fizycznych, a więc jest to przedział od 1 do 300 hektarów. Potencjalni beneficjenci programu muszą być właścicielami lub dzierżawcami tych gruntów rolnych.

Agroenergia 2021 – jakie warunki należy spełnić?

Program Agroenergia dedykowany jest osobom, które są właścicielami lub dzierżawcami użytków rolnych, na terenie których planują montaż instalacji fotowoltaicznej, turbin wiatrowych lub pomp ciepła. Celem zakwalifikowania do programu należy jednak spełnić kilka warunków związanych bezpośrednio z przedsięwzięciami w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zanim zatem przyszły beneficjent złoży wniosek o dofinansowanie, powinien pamiętać o tym, że:

nie może rozpocząć inwestycji przed przystąpieniem do programu – oznacza to, że zarówno podpisanie umowy z firmą fotowoltaiczną na projekt i wykonanie instalacji, jak i zakup podzespołów musi odbyć się już po zakwalifikowaniu do dofinansowania. Panele fotowoltaiczne i inne elementy instalacji muszą być nowe, nie starsze niż 24 miesiące;

musi użytkować dofinansowaną instalację przez minimum 3 lata od jej uruchomienia – za początek działania instalacji uważa się przyłączenie jej do sieci energetycznej i podjęcie w tym zakresie współpracy z Zakładem Energetycznym lub pozyskanie protokołu odbioru w przypadku instalacji off-grid, magazynu energii lub pompy ciepła;

nie może korzystać jednocześnie z innych dofinansowań – chodzi tu przede wszystkim o pozyskiwanie dotacji w ramach programu Mój Prąd, czy programu priorytetowego Czyste Powietrze. Jednocześnie dofinansowanie z projektu Agroenergia może być łączone z ulga termomodernizacyjną, jednak odliczenie od podatku zostanie pomniejszone o wartość otrzymanej dotacji.

Terminy składania wniosków i budżet programu

18 grudnia 2020 zakończono przyjmowanie wniosków do zeszłorocznej edycji programu Agroenergia. Nabór ma jednak charakter ciągły i jego tegoroczne uruchomienie będzie ogłoszone w serwisie NFOŚiGW. Obecnie na rządowej stronie programu możemy przeczytać, że informacji o nowym programie Agroenergia udzielają Doradcy Energetyczni Projektu “Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

W ramach programu Agroenergia rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie o charakterze bezzwrotnym lub zwrotnym (pożyczkę). Ogólny budżet programu opiewa na kwotę 200 mln zł, z czego 170 mln przeznaczonych jest na bezzwrotne dotacje, a 30 mln na pożyczki.

Co można sfinansować środkami z programu Agroenergia?

Założenia programu Agroenergia w szczegółowy sposób opisują, jakiego rodzaju inwestycje i ponoszone w ich ramach koszty kwalifikowane, mogą podlegać dofinansowaniu. Jednym z najważniejszych warunków jest jednak fakt, że wsparcie w ramach Agroenergii mogą otrzymać jedynie ci inwestorzy, którzy dopiero planują montaż nowej instalacji, a nie modernizację lub rozbudowę już istniejącej. Dodatkowym wymogiem jest to, aby instalacja fotowoltaiczna (lub inna objęta programem) służyła zaspokojeniu własnych potrzeb energetycznych beneficjenta. W ramach projektu Agroenergia można zatem starać się o dofinansowanie zakupu i prac montażowych:

instalacji fotowoltaicznej, której łączna moc nie przekracza 50 kW, ale nie jest mniejsza niż 10 kW,
turbin wiatrowych o mocy nie większej niż 50 kW i nie mniejszej niż 10 kW,
instalacji łączącej fotowoltaikę lub instalację wiatrową z pompą ciepła (przy instalacji hybrydowej konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego).

W ramach powyższych przedsięwzięć wyszczególniane są oczywiście określone koszty kwalifikowane, które mogą podlegać dofinansowaniu w ramach programu Agroenergia. Należą do nich na przykład:

koszty zakupu, montażu i odbioru instalacji, jeżeli nie były one pokryte w formie leasingu,
opłaty za wykonanie niezbędnego audytu energetycznego,
koszty raportu o oddziaływaniu na środowisko, planu budowlanego, planu ochrony oraz studium wykonalności, jeżeli łączna kwota wydania tych dokumentów nie przekracza 10 proc. ogólnej wartości kosztów kwalifikowanych w inwestycji,
cena nadzoru inwestorskiego i nadzorczego, jeżeli wynosi ona nie więcej niż 3 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych,
wynagrodzenie ekip budowlanych, kosztów materiałów, narzędzi i niezbędnej infrastruktury.

Celem zakwalifikowania wskazanych wyżej kosztów do dofinansowania w ramach programu Agroenergia muszą one zostać poniesione w dniach od lipca 2020 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Dofinansowanie w ramach programu Agroenergia – ile wynosi?

Koszty instalacji fotowoltaicznej, wiatrowej lub hybrydowej oscylują zazwyczaj w granicach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Kwota ta jest jednak wiążąca w przypadku domów jednorodzinnych, a nie często bardzo rozległych gospodarstw rolnych. Należy pamiętać, że zapotrzebowanie energetyczne wszystkich zabudowań, a także maszyn i urządzeń znajdujących się w gospodarstwie, zazwyczaj wielokrotnie przekracza to, którym charakteryzują się domy. Jest to równoznaczne ze wzrostem kosztów montażu,a także zakupu paneli fotowoltaicznych i innych podzespołów. Warto także, aby moduły były jak najwyższej jakości i gwarantowały tym samym maksymalny uzysk energii (patrz: ranking paneli fotowoltaicznych 2021).

Mając na uwadze powyższe zależności, twórcy programu Agroenergia założyli, że dofinansowanie może wynieść do 20 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (do 25 tys. zł), uzależnionych od mocy planowanej instalacji:

moc od 10 do 30 kW – do 20 proc. wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15 tys. zł,
moc od 30 do 50 kW – do 13 proc. kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 25 tys. zł.

Oczywiście dofinansowanie przewidziano także w przypadku instalacji hybrydowej, a więc takiej, która łączy współdziałanie instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła lub instalacji wiatrowej i pompy ciepła. W takim przypadku, łączna moc systemu obliczana jest na podstawie osiągów zastosowanych urządzeń i dotowana dodatkiem w wysokości 10 tys. zł.

Agroenergia – co warto wiedzieć o programie?

Fotowoltaika dla rolnika oraz inne odnawialne źródła energii to coraz bardziej opłacalne przedsięwzięcia, pozwalające nie tylko zaoszczędzić środki finansowe, które można przeznaczyć np. na rozwój gospodarstwa, ale także dające realne szanse na współdziałanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Proekologiczne gospodarstwa są coraz bardziej doceniane nie tylko przez rządowe programy, takie jak właśnie Agroenergia, ale także przez samych konsumentów. Świadomość tego, jak duże znaczenie w zanieczyszczaniu środowiska ma produkcja rolna, powinno skłaniać coraz większą ilość gospodarzy do inwestowania w odnawialne źródła energii. Szczególnie, że istnieje coraz więcej możliwości na otrzymanie finansowego wsparcia w tym zakresie. Przypomnijmy zatem, jakie są najważniejsze założenia programu Agroenergia:

inwestycja nie może ruszyć przed złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach programu,
dofinansowanie wypłacane jest po zakończeniu inwestycji i ma charakter refundacji poniesionych przez inwestora kosztów,
instalowane urządzenia muszą być nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed rozpoczęciem montażu,
dofinansowanie obejmuje jedynie nowopowstające instalacje, a nie modernizację lub rozbudowę już istniejących,
dotację można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, ale nie z innymi programami realizowanymi ze środków publicznych (Mój Prąd, Czyste Powietrze).

Warto także pamiętać, że dofinansowania w ramach programu Agroenergia obejmują nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale także turbiny wiatrowe, instalacje kombinowane oraz magazyny energii. W związku z powyższym każdy właściciel gospodarstwa rolnego ma szansę dopasować źródło odnawialnej energii nie tylko do potrzeb, ale także do możliwości posiadanej infrastruktury.

Informacje o autorze

Marta Kazimierska

Szczególnie zainteresowana badaniem poziomu edukacji ekonomicznej Polaków i ich finansowej samoświadomości. Pasjonatka architektury wnętrz i krajobrazu. Organizatorka rajdów motocyklowych, miłośniczka kociej natury, hiszpańskiego kina i górskich wędrówek.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments