audyt energetyczny domu

Audyt energetyczny domu i budynku – cena, przykłady

Dane Komisji Europejskiej wskazują, że ok. 75% budynków na terenie Unii marnuje istotną część dostarczanej im energii. Gdy weźmiemy pod uwagę, że sektor budownictwa ma ok. 40% udział w całkowitym zużyciu energii i generuje ok. 36% wszystkich gazów cieplarnianych, łatwo można dojść do wniosku, że sytuacja ta wymaga poprawy. Odpowiedzią jest modernizacja energetyczna. Punktem wyjścia do podjęcia decyzji o termomodernizacji powinien być audyt energetyczny budynku lub mieszkania. Co to za rozwiązanie? Ile kosztuje audyt energetyczny budynku?

Audyt energetyczny budynku - co to? Na czym polega?

Audyt energetyczny budynku to specjalne opracowanie techniczno-ekonomiczne, które analizuje i ocenia bieżącą sytuację energetyczną budynku i na tej podstawie określa zakres możliwych do przeprowadzenia ulepszeń (w tym rodzaj prac, ich koszt i opłacalność). Z tej przyczyny audyt energetyczny domu bardzo często określa się jako audyt termomodernizacyjny.

Dzięki audytowi energetycznemu budynku inwestor może ustalić:

 • co musi zrobić, by jego budynek zużywał mniej energii i był tańszy w utrzymaniu;
 • jakie rozwiązania techniczne musi zastosować, aby osiągnąć swój cel - np. jakie konkretnie prace musi przeprowadzić, jakich materiałów powinien użyć, w jakiej kolejności powinien je wykonać;
 • jakie czekają go wydatki i jakich oszczędności może oczekiwać;
 • skąd wziąć pieniądze na pokrycie kosztów niezbędnych zadań.

Audyt energetyczny budynku najpierw pozwala nam zatem podjąć decyzję o modernizacjach w przemyślany sposób i na podstawie konkretnych danych, a następnie daje wskazówki co do harmonogramu i zakresu niezbędnych prac.

Uwaga! Audyt energetyczny budynku nie jest tym samym co świadectwo energetyczne budynku czy charakterystyka energetyczna budynku. Świadectwo energetyczne sporządza się na potrzeby określenia klasy efektywności energetycznej istniejącego budynku. Charakterystyka energetyczna to zaś dokument opisujący zakładane parametry energetyczne projektowanego obiektu. Pojęć tych nie należy stosować zamiennie.

Audyt energetyczny budynku - przepisy regulujące

Pojęcie i charakterystykę audytu energetycznego budynku na cele termomodernizacji regulują następujące dokumenty prawne.

Audyt energetyczny mieszkania - czy można go przeprowadzić?

Wielu z Was może zastanawiać się, czy skoro wykonuje się audyty energetyczne budynku, możliwe jest przeprowadzenie audytu energetycznego mieszkania?

Tu niestety nie mamy dobrych wieści - co do zasady, przepisy regulujące przeprowadzania audytów dotyczą jedynie całych budynków, a nie poszczególnych lokali. Oznacza to, że choć teoretycznie można byłoby wykonać audyt energetyczny mieszkania, to jednak nie będzie to audyt energetyczny w rozumieniu przepisów. Z tej przyczyny, raczej nie przeprowadza się audytów energetycznych (termomodernizacyjnych) mieszkań.

Trzeba jednak pamiętać, że osoby szukające wykonawcy “audytu energetycznego mieszkania” często tak naprawdę mają na myśli świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania, które wykonuje się już stosunkowo często. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na jego temat, sprawdźcie nasz artykuł: Świadectwo charakterystyki energetycznej – Co to? Jaki koszt?

Audyt energetyczny mieszkania - cena

Jeśli interesuje Was cena audytu energetycznego, najprawdopodobniej chcecie znać koszt tzw. świadectwa energetycznego mieszkania (np. na potrzeby wynajmu czy sprzedaży). Cena takiego dokumentu dla pojedynczego lokalu wynosi ok. 150 - 500 zł.

Audyt energetyczny budynku (termomodernizacyjny) 2023 - kiedy warto go wykonać?

Audyt energetyczny budynku powinien wykonać każdy inwestor, przed rozpoczęciem jakichkolwiek przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Dzięki temu będzie miał on pełną informację na temat najkorzystniejszych prac, zarówno pod kątem finansowym, jak i energetycznym.

Audyt energetyczny budynku w 2023 roku warto (a nawet trzeba) wykonać w szczególności, gdy:

 • Chcemy ubiegać się o tzw. premię termomodernizacyjną. Jest to dotacja regulowana ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która przyjmuje formę dopłaty do kredytu na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Na podstawie obowiązkowego audytu energetycznego budynku, operator programu (jakim jest Bank Gospodarstwa Krajowego) określa, czy planowane działania przyniosą wymierne korzyści energetyczne i podejmuje decyzję o przyznaniu dopłaty. Więcej na temat tego rozwiązania możecie przeczytać w naszym artykule: Premia termomodernizacyjna BGK 2022 / 2023 – nawet do 31% kosztów!
 • Planujemy wnioskować o dotację Czyste Powietrze w ramach tzw. “kompleksowej termomodernizacji”. W tym przypadku audyt może zwiększyć limit dostępnej dotacji. Dla wariantu “kompleksowej modernizacji” przepisy programu wymagają, aby do wniosku dołączyć audyt energetyczny, który wykaże, że planowane działania pozwolą ograniczyć zużycie energii użytkowej o 40% lub pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/m2/rok.

Jakie elementy zawiera audyt termomodernizacyjny budynku?

Zawartość audytu energetycznego budynku definiuje wspomniane już Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego. Zgodnie z nim, w prawidłowo wykonanym audycie powinny się znaleźć następujące elementy:

 1. strona tytułowa, na której znajdują się podstawowe dane dotyczące budynku, inwestora i audytora (m.in. rok budowy, adres budynku, dane osobowe inwestora, dane osobowe oraz kwalifikacje audytora)
 2. karta audytu energetycznego budynku - zawiera ona ogólne informacje oraz parametry energetyczne budynku,
 3. lista dokumentów i informacji, z których korzystał audytor przy sporządzaniu dokumentu - w tym np. wytyczne inwestora, cenniki, ustawy i rozporządzenia etc.
 4. inwentaryzacja techniczno-budowlana, na którą składają się m.in. informacje o konstrukcji i technologii budynku, rzuty budynku, specyfikacja systemu grzewczego, CWU, wentylacji etc.)
 5. ocena stanu technicznego budynku -  opis i analiza aktualnej sytuacji techniczno-energetycznej,
 6. zestawienie proponowanych ulepszeń - opracowane i posortowane zgodnie ze specjalnym algorytmem opisanym w rozporządzeniu,
 7. szczegółową dokumentację dotyczącą zaproponowanych wariantów rozwiązań, uwzględniającą m.in. kosztorysy, ocenę opłacalności.
 8. opisu technicznego, szkiców, pomiarów dotyczących optymalnego wariantu prac - tu audytor wskazuje konkretne materiały, technologie, rozwiązania, które przyniosą najlepsze efekty, wraz z kosztorysem.

Kto wykonuje audyt energetyczny budynku? Uprawnienia audytora

Inaczej niż np. w przypadku audytu efektywności energetycznej, przepisy nie nakładają na wykonawcę audytu energetycznego budynku specjalnych wymogów. Ekspertyzę w teorii może wykonać zatem każdy, kto zna zasady sporządzania audytów energetycznych.

Trzeba jednak pamiętać, że dokument ten sporządza się zwykle w konkretnym celu - np. aby otrzymać premię termomodernizacyjną czy też aby we właściwy sposób wykonać termomodernizację. By uniknąć błędów wykonawczych, jego przeprowadzenie najlepiej powierzyć osobie posiadającej odpowiednie wykształcenie i kompetencje. Może być to np. osoba posiadająca:

 • wykształcenie z zakresu inżynierii środowiska, budownictwa, energetyki czy odnawialnych źródeł energii,
 • certyfikat ukończenia kursu.

Oprócz tego, dobrze byłoby, aby osoba sporządzająca audyt miała praktyczne doświadczenie w tym zakresie - szczególnie, jeśli chodzi np. o audyt energetyczny Czyste Powietrze czy audyt na potrzeby premii termomodernizacyjnej. Pomoże nam to uniknąć późniejszych problemów z akceptacją audytu.

Audyt energetyczny budynku - przykład

Wspominaliśmy już, że wzór audytu energetycznego budynku można znaleźć w cytowanym już wcześniej Rozporządzeniu w sprawie audytu energetycznego i remontowego (Dz.U. nr 43/2009, poz 346 z późn. zm). Nie jest to jednak kompletne opracowanie, zawierające konkretne informacje i obliczenia, a jedynie wzór karty tytułowej i karty audytu.

Audyt energetyczny - strona tytułowa wzór

Audyt energetyczny - karta audytu

Źródło: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Dobra wiadomość jest jednak taka, że jeśli chodzi o audyt energetyczny budynku przykład z łatwością powinniście znaleźć w Internecie. Materiały takie bardzo często są dostępne na stronach urzędów czy uczelni publicznych.

Przykładowy audyt energetyczny - pdf

Przykładowy audyt energetyczny można znaleźć np. na stronie darmowego programu Build Desk BDEA. Jest marka oprogramowania należąca do ROCKWOOL, która udostępnia darmowe narzędzia do opracowania różnego rodzaju audytów energetycznych (np. audytów budynków, audytów remontowych), a także certyfikatów energetycznych (np. świadectw energetycznych).

Poniżej znajdziecie link do dokumentu opracowanego na potrzeby szkoleniowe przez Build Desk.

Audyt energetyczny budynku - przykład

Źródło: Build Desk Energy Audit, builddesk.pl

Audyt energetyczny budynku - cena

Audyt energetyczny budynku to wydatek rzędu od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Ostateczna cena zależy od kilku zmiennych, takich jak:

 • wielkość budynku,
 • przeznaczenie obiektu,
 • dostępność i kompletność dokumentacji budowlanej,
 • zakres planowanych przedsięwzięć,
 • cel wykonania audytu.

Najdroższe są audyty wykonywane na potrzeby specyficznych obiektów, takich jak obiekty użyteczności publicznej czy budynki wielorodzinne. W ich przypadku cena audytu zaczyna się od 2.000 - 3.000 zł. Cena audytu energetycznego dla budynku jednorodzinnego będzie znacznie niższa.

Ile kosztuje audyt energetyczny domu jednorodzinnego? Cena w 2023 roku

Cena audytu energetycznego dla budynku jednorodzinnego najczęściej oscyluje w granicach 1.000 - 2.000 zł. Wszystko zależy jednak od tego, ile pracy będzie musiał włożyć audytor w jego wykonanie.

Cena audytu energetycznego budynku z lat 80-tych, nieposiadającego dokumentacji budowlanej, może być wyższa ze względu na konieczność przeprowadzenia tzw. inwentaryzacji techniczno-budowlanej. W grę wchodzi wówczas dokonanie m.in. pomiarów, wykonanie rzutów etc. co ponosi ostateczną cenę. W nowszych budynkach, posiadający komplet dokumentów sytuacja jest znacznie prostsza, co przekłada się na niższy koszt audytu energetycznego domu jednorodzinnego.

Audyt termomodernizacyjny - warto?

Dla wielu audyt energetyczny budynku (audyt termomodernizacyjny) to jedynie zbędny, dodatkowy koszt związany z termomodernizacją. Jest to jednak błędne założenie.

Celem audytu termomodernizacyjnego jest przede wszystkim wskazanie inwestorowi rozwiązań najkorzystniejszych z punktu widzenia energetycznego i finansowego. I jest to pomoc bardzo potrzeba. Mało kto, podejmując się termomodernizacji dysponuje wiedzą pozwalającą mu przeprowadzić ją w usystematyzowany, opłacalny sposób. Praktyka pokazuje, że w wielu przypadkach prace prowadzone są w oparciu o doradztwo osób o powierzchownym rozeznaniu w dziedzinie, lub też zupełnie “po omacku”. Przykładowo, wykonując ocieplenie ścian, skupiamy się na grubości materiału izolacyjnego, nie zwracając należytej uwagi na współczynniki przewodzenia ciepła. Tymczasem 10 cm klasycznego, białego styropianu ma zupełnie inne właściwości, niż taka sama grubość styropianu grafitowego. Często prace wykonywane są w niewłaściwej kolejności, bez konkretnego planu, co przekłada się na niepotrzebne koszty (np. wymiana źródła ciepła przed izolacją przegród zwykle będzie oznaczać wyższy koszt zakupu i eksploatacji).

Audyt energetyczny budynku pomaga uniknąć tych i wielu innych problemów. Warto go zatem przeprowadzić, by oszczędzić czas i środki. Jednocześnie, w wielu programach wsparcia jest on przepustką do dofinansowania na termomodernizację.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments