50 kW na start

50 kW na start 2022 - co warto wiedzieć o programie?

Dofinansowania do fotowoltaiki skutecznie zachęcają do korzystania z tego źródła energii. Potwierdzenie tych słów można znaleźć choćby w tempie składania wniosków do dotacji Mój Prąd. Jest wiele programów ogólnopolskich, z których inwestorzy chętnie korzystają, ale znaleźć można również dofinansowania regionale – takim właśnie jest „50 kW na start”. Czym charakteryzuje się ten program? Kto i gdzie może z niego skorzystać? Kiedy są nabory? Oto co trzeba wiedzieć o programie 50 kW na start w 2022 roku!

Czemu powstał program 50 kW na start?

Tak, jak wiele innych programów wspierających Odnawialne Źródła Energii (OZE), 50 kW na start ma przyczynić się do:

 • ograniczenia lub zlikwidowania emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 • zwiększenia liczby instalacji OZE, w tym przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznych,
 • zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną,

na terenie województwa śląskiego.

Nie są to jednak jedyne powody powstania tego, jak i wielu innych dofinansowań do fotowoltaiki. Projekt ma za zadanie promować i zachęcać do korzystania z energii odnawialnej. W rezultacie pozwoli to na przyspieszanie przemiany energetycznej Polski oraz realizacji planu UE, odnośnie ilości odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym.

Nieprzypadkowo program obejmuje aktualnie całe województwo śląskie. Aż 6 spośród 13 najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce znajduje się właśnie w województwie śląskim. W 2019 roku, w Katowicach aż 66 dni było określonych jako „dni smogowe”, co oznacza, że w tym czasie, dopuszczalny dzienny poziom pyłu PM10 był przekroczony. Według WHO rocznie umiera około 45.000 Polaków, z powodu zanieczyszczenia powietrza. Zatem powstanie instalacji fotowoltaicznych na tym obszarze, może realnie przyczynić się do poprawy jakości powietrza, a co za tym idzie - polepszenia warunków zdrowotnych i klimatycznych dla zamieszkujących go osób.

Program 50 kW na start pierwszy raz ruszył 1 października 2020 roku. Jego budżet wynosił wówczas 10 mln złotych. Z dofinansowania mogły skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Katowic. Jak będzie w tym roku?

Program 50 kW na start w 2022 roku - kto skorzysta z dotacji?

W tym roku nieco inaczej niż w poprzedniej edycji, dofinansowanie 50 kW na start skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców, zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Zgodnie z zamieszczoną tam definicją:

Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą”.

Jak już wspominaliśmy, program swoim wsparciem w 2022 roku obejmie zadania realizowane na terenie całego województwa śląskiego. Został więc w tym roku znacznie rozszerzony.

Na co można otrzymać pieniądze?

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia polegające na budowie mikroinstalacji fotowoltaicznej, tj. instalacji o mocy do 50 kW. Dotacja, może pokryć koszty kwalifikowane do programu, do których zalicza się:

 • Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych - w ramach kosztów kwalifikowanych można zakupić panele fotowoltaiczne, elementy konstrukcji, aparaturę kontrolno-pomiarową, czyli np. inwerter. Moduły słoneczne zastosowane w dofinansowywanej instalacji powinny odpowiadać jednej z norm: PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”, lub z innym normom równoważnym, wydanym przez właściwą jednostkę certyfikującą.
 • Podatek VAT, pod warunkiem, że stanowi on koszt przedsięwzięcia, którego beneficjent nie może odliczyć.
 • Inne koszty kwalifikowane, jeśli są niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego i Fundusz uzna je za zasadne.

W regulaminie programu 50 kW na start zostały również wymienione koszty powiązane z realizacją instalacji fotowoltaicznej, których jednak nie obejmuje wsparcie. Mowa o wydatkach na:

 • zakup i przygotowanie gruntu pod realizacje zadania,
 • ogrodzenie,
 • budowę dróg dojazdowych,
 • budowę dodatkowego oświetlenia,
 • opracowanie dokumentacji projektowej/technicznej, stanowiącej element realizowanej inwestycji,
 • nadzór inwestycji czy usługi geodetów.

50 kW na start - ile wyniesie dofinansowanie?

W dwóch poprzednich edycjach programu złożono łącznie 85 wniosków o przyznanie dotacji 50 kW na start, na łączną sumę dofinansowania ponad 9,8 mln zł. W trzeciej, tegorocznej edycji (przypomnijmy - rozszerzonej do całego województwa oraz wszystkich przedsiębiorstw), budżet ustalony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynosi niewiele więcej, bo 10 mln zł. Istnieje jednak możliwość zwiększenia puli środków, w przypadku znacznego zainteresowania programem 50 kW na start.

Formy wsparcia w programie 50 kW na start

Fundusz może wesprzeć przedsięwzięcia, których całkowity koszt nie przekracza 350.000 zł. Możliwe jest finansowanie nawet 100% kosztów zadania! W tym:

 • 90% można uzyskać w formie pożyczki,
 • 10% w ramach dotacji.

Przy maksymalnej kwocie inwestycji, możemy otrzymać zatem nawet 35.000 zł bezzwrotnej dotacji. Jest jeden haczyk - otrzymanie dofinansowania w formie dotacji jest powiązane z koniecznością skorzystania z pożyczki. W ramach programu 50 kW na start nie ma zatem szansy na dotację, bez zobowiązania zwrotnego.

Warto wiedzieć, że pożyczka udzielona w ramach programu 50 kW na start, przez WFOŚiGW w Katowicach nie może zostać umorzona. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. O czym jeszcze należy pamiętać w związku ze zobowiązaniem?

 • Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,95 s.r.w. (stopy redyskontowanej weksli), ale w stosunku rocznym nie może być mniejsze niż 3%.
 • Okres, na który udzielana jest pożyczka to od 4 do 10 lat, jednak w specjalnych przypadkach, składając wniosek WFOŚiGW w Katowicach, może wydłużyć ten okres do 15 lat.
 • Fundusz wymaga zabezpieczenia pożyczki, poprzez: hipotekę, zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej lub z rachunku oszczędnościowego, poręczenie oraz inne zabezpieczenie zaproponowane przez wnioskodawcę, oraz zatwierdzone przez Fundusz.

Bardzo ważna informacja dotyczy wcześniejszej spłaty pożyczki. W przypadku szybszej spłaty niż ta ustalona w harmonogramie (to znaczy w przeciągu 2 lat od zakończenia dofinansowanego zadania), inwestor zobowiązany jest do zwrócenia dotacji. Okres karencji w rozpoczęciu spłat pożyczki wynosi maksymalnie 12 miesięcy.

Warunki dofinansowania 50 kW na start

Bycie przedsiębiorstwem oraz zgłoszenie inwestycji znajdującej się na terenie województwa śląskiego to niejedyne wymagania pozwalające otrzymać dotacje 50 kW na start. Jakie warunki trzeba jeszcze spełnić?

 • Wnioskodawca musi wywiązywać się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych.
 • Trzeba udokumentować zbilansowanie kosztów przedsięwzięcia.
 • Fundusz nie rozpatruje wniosków złożonych po realizacji zadania - inwestycja nie może zostać zakończona, przed zgłoszeniem się do programu.
 • Dofinansowanie w formie pożyczki jest udzielane bez dodatkowych prowizji i opłat.
 • Beneficjent Funduszu zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w tym zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.
 • Beneficjent zobowiązany jest do promowania otrzymanego dofinansowania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
 • Osoba, która otrzymała dofinansowanie 50 kW na start, nie może ubiegać się o dotację tego samego przedsięwzięcia w ramach innego programu WFOŚiGW w Katowicach.
 • Instalacja musi pracować przez 5 lat od daty zakończenia zadania, wskazanej w umowie z Funduszem.

Ponadto, Fundusz zastrzega sobie prawo do kontroli przedsięwzięcia na każdym etapie realizacji, a także w okresie trwałości zadania (czyli do 5 lat).

Terminy naboru do programu 50 kW na start 2022

Wnioski podane na stronie Funduszu należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pierwszy termin składania wniosków rozpoczął się 15 lutego 2022 roku i ma potrwać do końca marca. Kolejne terminy naborów to: 01.04.2022 r. – 30.04.2022 r. oraz 01.05.2022 r. – 31.05.2022 r.

WFOŚiGW w Katowicach zastrzega sobie prawo do wstrzymania naborów w trakcie danej rundy w przypadku wyczerpania środków.

Rozwiązania takie jak program 50 kW na start, są ważne, zwłaszcza na takich terenach jak województwo śląskie, na którym występują duże zanieczyszczenia powietrza. Programy dofinansowujące zieloną energię często zachęcają wielu inwestorów do korzystania z OZE. Dzięki temu realnie przyczyniają się do zmniejszania ilości smogu czy innych zanieczyszczeń.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments