FORUM-TERMOMODERNIZACJA 2021

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2021 - relacja z wydarzenia!

XX FORUM TERMOMODERNIZACJA 2021 zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE) odbyło się 6 października 2021 w Warszawie. Było to kolejne – od 20 lat organizowane corocznie – spotkanie audytorów energetycznych i projektantów przy udziale przedstawicieli władz państwowych i banków. Patronat honorowy FORUM objęły: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Złotym sponsorem był Alior Bank S.A.

Termomodernizacja budynków tematem przewodnim wydarzenia

FORUM składało się z trzech sesji, a jego wiodącym tematem była STRATEGIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW. Spotkanie otworzył prezes ZAE Dariusz Heim, a obrady rozpoczął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Piotr Uściński, który stwierdził, że:

poprawa efektywności energetycznej budynków jest jednym z kluczowych działań, jakie możemy podjąć, aby poprawić standard mieszkań i podnieść jakość życia Polaków.

Zielona transformacja, której elementem są działania termomodernizacyjne, była jednym z dwóch priorytetów podczas przygotowywania Krajowego Planu Odbudowy (drugim jest transformacja cyfrowa). Działania mające na celu zmniejszenie energochłonności zostały wskazane jako te, które mogą przyczynić się do wyjścia z kryzysu związanego z pandemią i odpowiedzieć na przyszłe wyzwania związane z innymi kryzysami.

Forum Termomodernizacja 2021

Fot. MRiT

Forum Termomodernizacji 2021 - wystąpienie

Fot. MRiT

Wystąpienia w pierwszej sesji dotyczyły bardzo ważnych, aktualnych i przyszłościowych problemów termomodernizacji budynków. Barbara Wąsowska, naczelnik wydziału w Ministerstwie Rozwoju i Technologii przedstawiła długoterminową strategię renowacji budynków przygotowaną w MRiT, stanowiącą projekt uchwały Rady Ministrów. W strategii przyjęto, że renowacja zasobów budowlanych jest jednym z największych wyzwań infrastrukturalnych Polski do 2050 r. W tym okresie budynki powinny być zmodernizowane w sposób spójny z transformacją w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie i poprawą jakości powietrza, zapewniając przy tym efektywność ekonomiczną renowacji oraz sprawiedliwe rozłożenie kosztów inwestycji w modernizację budynków. Rekomendowany scenariusz renowacji przewiduje szybkie przeprowadzenie pierwszego etapu termomodernizacji budynków o najgorszej efektywności energetycznej połączone z popularyzacją głębokiej termomodernizacji, a następnie upowszechnienie wysokiego standardu renowacji w skali całego rynku. Przewiduje się wycofanie wykorzystania węgla we wszystkich budynkach mieszkalnych do 2040 r., a w miastach – do 2030 r. Liczba corocznie modernizowanych budynków powinna być znacznie zwiększona. Realizacja rekomendowanego scenariusza będzie wymagała mobilizacji zarówno prywatnych, jak i publicznych środków finansowych na dużą skalę. Całkowite wydatki inwestycyjne na renowację budynków w latach 2021 - 2050 r. (w zakresie termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła) wyniosą ok. 1,54 bln PLN.

Forum Termomodernizacja 2021 - uczestnicy.

Fot. Maciej Mijakowski

Paweł Mirowski – Zastępca Prezesa NFOŚiGW przedstawił działanie, dotychczasowe wyniki i perspektywy programu „Czyste powietrze”, a także programu „Stop smog”, i innych programów wspierających termomodernizację, w tym nową inicjatywę NFOŚiGW i PFG wsparcia inwestycji w modelu ESCO. Tomasz Makowski (BGK) omówił nowe zasady funkcjonowania związane z nowelizacją Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz efekty działania FTiR. W ustawie zwiększono premię dla OZE i wzmocnienia budynków wielkopłytowych, a także premię dla budynków komunalnych. Poszerzona została grupa odbiorców premii i katalog obiektów podlegających pod premię. Bank posiada wystarczające środki na obsługę stale zgłaszanych wniosków o premię. Anna Nikodemska-Minota (Alior Bank S.A.) przedstawiła korzystne zasady finansowania termomodernizacji budynków realizowane przez Alior Bank ze wsparciem ze środków inicjatywy ELENA. Bank udostępnia pożyczkę termomodernizacyjną finansowaną ze środków regionalnych programów operacyjnych (RPO) i środków własnych Alior Banku oraz kredyt z premią termomodernizacyjną i remontową udzielany w oparciu o umowę z BGK. Inwestorzy mogą także uzyskać refundację 90% kosztów audytu energetycznego i dokumentacji technicznej niezbędnej dla uzyskania Pożyczki/Kredytu z premią BGK.

Termomodernizacja w aspekcie technicznym

W drugiej sesji omawiano problemy bardziej szczegółowe i ciekawe przykłady rozwiązań technicznych. Anna Komerska i Andrzej Wiszniewski (NAPE S.A.) omówili wyniki badań dotyczących rynku budownictwa mieszkaniowego w Polsce do roku 2050, a Marek Szczepański (BOŚ) finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych przez BOŚ. Krzysztof Antecki (Aereco Wentylacja Sp. z o.o.) przedstawił ciekawe przykłady modernizacji instalacji wentylacyjnych w budynkach wielorodzinnych, użyteczności publicznej i kultu religijnego, a Bartosz Pawela (Frapol Sp. z o.o.) rozwiązania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w salach szkolnych. Sebastian Kondracki (Gazuno Langowski Sp. J.) przedstawił systemy grzewcze oparte o OZE i przykład modernizacji źródła ciepła z wykorzystaniem OZE. Arkadiusz Dębowy (ROCKWOOL Polska Sp. z o.o) omówił problem termomodernizacji budynków z fasadami hybrydowymi i przykłady obliczeń przeprowadzanych w tych przypadkach.

Doświadczenia międzynarodowe podczas Forum Termomodernizacja 2021

W trzeciej sesji przedstawione zostały prace prowadzone w kilku projektach międzynarodowych. Wojciech Stańczyk (KAPE S.A.) omówił projekt DEESME, którego celem jest wsparcie transformacji energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez wykorzystanie wielorakich korzyści i systemów zarządzania energią, Marek Amrozy (NAPE S.A.) - projekt INNOVEAS, który ma zadanie podnieść świadomość wśród MŚP w celu intensyfikacji wdrażania środków poprawy efektywności energetycznej i przeprowadzania audytów energetycznych, a Jerzy Kwiatkowski (NAPE S.A.) – Projekt X-TENDO przygotowujący nową generację świadectw charakterystyki energetycznej budynków poprzez rozszerzenie zakresu oceny i certyfikacji oraz ujednolicenie ich w skali UE. Agata Syropolska (Danfoss Poland Sp. z o.o.) omówiła wpływ konfiguracji instalacji grzewczej i cwu na zużycie energii budynków mieszkalnych, a w tym znaczenie wymiany starych zaworów termostatycznych na zawory nowej generacji z nastawą wstępną i dolnym ograniczeniem temperatury. Rafał Kropiewnicki (NAPE S.A.) przedstawił ciekawy przykład ciągłej modernizacji dostosowującej duży budynek mieszkalny do zmieniających się warunków prawnych, technicznych, ekonomicznych i kulturowych, poprzez wprowadzanie całego szeregu nowych, opłacalnych rozwiązań w obszarach zużycia energii elektrycznej, zaopatrzenia w ciepło i zużycia wody (w tym OZE). W ostatnim wystąpieniu (Michał Strzeszewski, SANKOM Sp. z o.o.) omówione zostały nowe możliwości wymiany danych pomiędzy programami Revit i Audytor OZC, które są możliwe, nawet w przypadku dużego i skomplikowanego obiektu.

Partnerzy wydarzenia

Obradom FORUM towarzyszyły stoiska informacyjne Złotego sponsora Alior Bank S.A. oraz firm: Gazuno Langowski Sp. J., Frapol Sp. z o.o. i Aereco Wentylacja Sp. z o.o. Patronat Medialny FORUM: Administrator 24 info, Administrator i Menedżer Nieruchomości Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, Budownictwo i Prawo, Teraz Środowisko.pl, Materiały Budowlane, Enerad.pl, Rynek Instalacyjny, Murator, Polski Instalator, Izolacje, Ogrzewnictwo.pl, Klimatyzacja.pl, Pasywny–budynek.pl, InstalReporter, Globenergia, Termomodernizacja, Wysokie napięcie.

Autor: Maciej Robakiewicz

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments