Mój Prąd 2023

Mój Prąd 2023 – trwa nabór 5.0! Jest kolejne 450 mln zł!

W 2023 roku Mój Prąd objął zakresem finansowania nowe urządzenia. W efekcie maksymalna kwota dotacji sięga 58.000 zł! Ze względu na ogromne zainteresowanie, budżet programu wyczerpywał się błyskawicznie, dlatego Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecydowało o zwiększeniu budżetu o 450 mln zł! To już kolejna podwyższa budżetu przedsięwzięcia. W maju br. MKiŚ uruchomiła dodatkowe 400 mln zł. Poznaj najważniejsze informacje na temat aktualnej edycji Mój Prąd i skorzystaj z dofinansowania!

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Program Mój Prąd 2023 - to już ostatnia edycja

Mój Prąd to program, który został uruchomiony w 2019 roku. Od tego czasu doczekaliśmy już pięciu edycji.

Przez cały czas trwania Mój Prąd zostało wypłaconych ponad 412 tysięcy dofinansowań do fotowoltaiki dla odbiorców indywidualnych, na łączną kwotę ponad 1,742 mld złotych. Systemy PV zbudowane we wsparciu programu Mój Prąd pozwoliły zmniejszyć emisję dwutlenku węgla aż o ponad 1,9 mln ton!

W programie, szczególnie w dwóch ostatnich edycjach zaszło kilka istotnych zmian, przykładowo:

 • w Mój Prąd 2021 wysokość dofinansowania została zmniejszona z 5.000 zł do 3.000 zł.
 • w Mój Prąd 2022 rozszerzono zakres wspieranych inwestycji o rozwiązania zwiększające autokonsumpcję (m.in. magazyny energii i ciepła, systemy HEMS/EMS), a także podniesiono kwoty dotacji na PV - dwukrotnie podczas trwania naboru.

Aktualny nabór Mój Prąd 5.0 obejmuje najszerszy jak do tej pory zakres inwestycji. Beneficjentów czeka też najwyższa jak do tej pory maksymalna kwota wsparcia z programu, która może wynieść 58.000 zł!

Nabór Mój Prąd 5.0 - dodatkowe 450 mln zł do rozdania!

Zainteresowanie programem Mój Prąd jest stale bardzo wysokie. W efekcie, już kolejny raz w tym roku budżet programu zwiększono - o 450 mln zł. Wcześniej tego roku, w maju, MKiŚ zdecydował się dołożyć 400 mln zł. Aktualnie, łączny budżet na realizację programu wynosi 1,355 mln zl.

Co ciekawe, jak udało się nam ustalić, NFOŚiGW planuje kolejne edycje - w przyszłym roku może zatem pojawić się Mój Prąd 6.0.

Mój Prąd - dla kogo?

W 2023 roku o dotację Mój Prąd mogą ubiegać się trzy grupy inwestorów:

 1. Osoby, które rozliczają się w net-billingu, i które do tej pory nie złożyły żadnego wniosku w Mój Prąd.
 2. Osoby, które rozliczają się za pomocą systemu opustów, i które nie otrzymały jeszcze żadnego wsparcia z Mój Prąd - pod warunkiem przejścia na net-billing.
 3. Osoby, które otrzymały już dotację w poprzednich edycjach Mój Prąd i które:
  • zakupiły i przyłączyły system od 01.02.2020 roku,
  • przeszły na net-billing,
  • dokupiły urządzenie zwiększające autokonsumpcję, objęte wsparciem z programu Mój Prąd 5.0.

Jak można zatem zauważyć, Mój Prąd 5.0 jest skierowany wyłącznie do tych inwestorów, którzy albo już rozliczają się w net-billingu, albo są gotowi zmienić system opustów na net-billing.

Jednocześnie, aktualne wsparcie z Mój Prąd jest przewidziane dla osób fizycznych, które:

 • mają podpisaną umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii,
 • produkują prąd lub ciepło na własne potrzeby istniejącego budynku, z pomocą instalacji PV, zamontowanej na  budynku mieszkalnym lub na otaczającej go działce.

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Mój Prąd - zasady. Na co można dostać dotację?

W 2023 roku dotację Mój Prąd można otrzymać na:

 • Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW. Trzeba jednak pamiętać, że moc systemu musi być dostosowana do zapotrzebowania energetycznego w taki sposób, by roczna ilość wyprodukowanej i oddanej do sieci energii nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii pobranej w tym samym okresie rozliczeniowym.
 • Zakup i montaż magazynu energii elektrycznej o pojemności minimum 2 kWh. Jednocześnie, cena zakupu i montażu magazynu, w przeliczeniu na 1 kW nie może przekroczyć 6.000 zł (bez kosztów wysyłki/transportu).
 • Zakup i montaż pomp ciepła (PC) - PC powietrze/woda, PC powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, PC gruntowa o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, PC powietrze/powietrze.
 • Zakup i montaż magazynu ciepła - czyli zasobniki CWU zasilane PC lub kotłem elektrycznym, zasobniki CWU z grzałką elektryczną, a także bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory zasilane PC lub kotłem elektrycznym, bufory ciepła z zasobnikiem CWU (będące jednym urządzeniem), pompy ciepła do CWU z zasobnikiem (oddzielnym lub zintegrowanym). Minimalna pojemność zbiornika lub bufora musi wynieść 20 dm3 (20 litrów).
 • Zakup i montaż systemów do zarządzania energią HEMS/EMS - przy czym dotacja na to rozwiązanie przysługuje jedynie wtedy, gdy inwestor zdecyduje się jednocześnie na magazyn ciepła lub magazyn energii.
 • Zakup i montaż kolektorów słonecznych - od 1 do maksymalnie 50 sztuk, o łączonej powierzchni czynnej od 0,5 do 30 m2.

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wymienionych wyżej instalacji i systemów muszą być zamontowane jako nowe i nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.

Mój Prąd 5.0 - warunki

Do dofinansowania Mój Prąd kwalifikują się jedynie te przedsięwzięcia, które rozpoczęły się nie wcześniej niż przed 01.02.2020 r. (jest to data początkowa kwalifikowalności kosztów). Za rozpoczęcie inwestycji uważa się datę opłacenia pierwszej faktury lub paragonu, datę przyłączenia mikroinstalacji lub datę montażu systemu, wynikającą z protokołu odbioru - w zależności od tego, co wystąpiło najpierw.

Wniosek Mój Prąd można składać natomiast dopiero wtedy, gdy przedsięwzięcie się zakończyło - tzn. wtedy, gdy wszystkie instalacje i urządzenia zgłoszone do Mój Prąd zostały w całości zamontowane, przyłączone, zgłoszone do odpowiednich instytucji i opłacone. Datę zakończenia inwestycji stanowi wówczas data uruchomienia ostatniego z urządzeń lub data opłacenia ostatniego dokumentu płatniczego (faktury, paragonu imiennego) - w zależności do tego, co nastąpiło później.

Uwaga! NFOŚiGW zastrzega sobie prawo do losowych kontroli beneficjentów, którzy uzyskali dotację z Mój Prąd.

Instalacja wsparta w programie musi być eksploatowana przez minimum 5 lat, licząc od daty dofinansowania. W tym czasie nie może być sprzedana/zastawiona, zdemontowana, zmodyfikowana czy przenoszona w inne miejsce (wyjątkiem jest oczywiście konieczność naprawy).

Mój Prąd 2023 - kiedy nie otrzymasz dotacji?

Dofinansowanie Mój Prąd 5.0 nie zostanie przyznane, jeśli:

 • Instalacja fotowoltaiczna zgłoszona do programu została zamontowana na dachu, pokrytym materiałami zawierającymi azbest.
 • Przedsięwzięcia zgłoszone do programu zostały sfinansowane za pomocą leasingu i w dniu składania wniosku Grantobiorca nie jest właścicielem urządzeń i instalacji.
 • Faktury złożone z wnioskiem będą dotyczyć wyłącznie montażu (do otrzymania dotacji konieczne są faktury potwierdzające zarówno montaż, jak i zakup).
 • W przypadku wnioskowania o urządzenie grzewcze, np. pompę ciepła - nie zobowiążemy się do wymiany kotła na paliwo stałe (jeśli takie posiadamy) na ogrzewania na ekologiczne, zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy antysmogowej.

Uwaga! Dofinansowaniem nie będą również objęte urządzenia do magazynowania ciepła, które w bezpośredni sposób nie wpływają na zwiększenie autokonsumpcji, np. zasobnik CWU lub bufor na gaz.

Tabliczka Mój Prąd, czyli obowiązek informacyjny

Po otrzymaniu dotacji, inwestor ma obowiązek niezwłocznie umieścić tabliczkę informacyjną Mój Prąd w widocznym miejscu, w lokalizacji przedsięwzięcia. Wzór tabliczki znajdziecie na stronie programu oraz poniżej:

Mój Prąd - tabliczka informacyjna

Źródło: mojprad.gov.pl

Tabliczka powinna mieć wymiary minimum A4 (a najlepiej A3) i treść:
Inwestycja proekologiczna wsparta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Program Mój Prąd.

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Mój Prąd 5.0 - wysokość dofinansowania w 2023 roku

Tak jak w ubiegłych latach ogólna wysokość dofinansowania Mój Prąd wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W ujęciu kwotowym, wysokość dotacji Mój Prąd wynosi:

 • na mikroinstalację (w przypadku zakupu wyłącznie mikroinstalacji) - 6.000 zł, dla osób z 1 i 2 grupy wnioskodawców, czyli dla osób, które do tej pory nie korzystały z MP.
 • na mikroinstalację (w przypadku zakupu mikroinstalacji i urządzenia zwiększającego autokonsumpcję):
  • 7.000 zł - dla osób z 1 i 2 grupy,
  • 3.000 zł - dla osób z 3 grupy (czyli dla osób, które korzystały wcześniej z Mój Prąd).
 • na urządzenia zwiększające autokonsumpcję:
  • magazyn ciepła - do 5.000 zł,
  • magazyn energii elektryczne - do 16.000 zł,
  • system HEMS/EMS - do 3.000 zł,
  • kolektory słoneczne - do 3.500 zł,
  • gruntowa pompa ciepła (grunt/woda lub woda/woda) o podwyższonej klasie efektywności energetycznej - do 28.500 zł,
  • powietrzna poma ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej - 19.400 zł,
  • powietrzna pompa ciepła - do 12.600 zł,
  • pompa ciepła powietrze/powietrze (czyli klimatyzacja) - do 4.400 zł.

Łączna maksymalna kwota dotacji dla osób, które do tej pory nie korzystały z dotacji Mój Prąd może wynieść nie więcej niż 58.000 zł dla jednego Punktu Poboru Energii. W przypadku osób, z 3 grupy, które korzystały już ze wsparcia Mój Prąd maksymalna kwota wsparcia może wynieść do 54.000 zł na jeden PPE.

Terminy Mój Prąd 2023. Od kiedy nabór? Do kiedy potrwa?

Nabór do Mój Prąd 5.0 trwa od 22.04.2023 roku i potrwa do 22.12.2023 roku lub do wyczerpania środków. Przy obecnym tempie wydatkowania, po zwiększeniu budżetu o 400 mln zł, pieniędzy powinno wystarczyć do końca września 2023 roku. Warto się zatem spieszyć!

Łącznie na Mój Prąd 2023 przewidziano 500 mln zł budżetu.

Mój Prąd 5.0 - jakie dokumenty?

W kolejnym, piątym naborze Mój Prąd uruchomionym w 2023 roku beneficjenci muszą posiadać kilka dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku. Należy przygotować elektroniczne wersje następujących zaświadczeń:

Wzory powyższych dokumentów znajdziecie na stronie programu. Oprócz tego potrzebne będą:

 • faktury lub paragony imienne za dostawę i montaż instalacji PV oraz dodatkowych urządzeń objętych dotacją,
 • karty energetyczne produktu i/lub etykiety energetyczne (w zależności od zakresu informacji na temat urządzenia).

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Gdzie i jak złożyć wniosek Mój Prąd?

Wniosek do programu Mój Prąd można składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Zgłoszenia w formie papierowej będą odrzucane.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki online konieczne było posiadanie konta na platformie GWD. Można je założyć za pomocą tzw. Węzła Krajowego (czyli za pomocą profilu zaufanego, tożsamości elektronicznej dostarczanej przez bank, e-dowodu z aktywną warstwą elektroniczną) lub też za pomocą systemu GWD (z pomocą adresu mailowego).

Mój Prąd 2023 - jak wypełnić wniosek online?

Jak wygląda procedura składania wniosku “Mój Prąd” online? Składa się ona z kilku prostych kroków:

 1. Przejście do portalu GWD i założenie konta - aby złożyć wniosek do Mój Prąd należy przejść na stronę GWD i zalogować się. Jeśli nie posiadamy konta, musimy w pierwszej kolejności zarejestrować za pomocą jednej z dostępnych metod - czyli np. profilu zaufanego czy funkcjonalności GWD).
 2. Złożenie wniosku - w tym celu, z menu dostępnego w górnej części strony należy wybrać opcję “Nowy wniosek o dofinansowanie". Przycisk ten wywoła okno, gdzie następnie należy wybrać  "Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych". W kolejnym etapie należy wybrać z listy odpowiedni nabór "Mój Prąd".
 3. Uzupełnienie wniosku - w kolejnym kroku zostaniemy poproszeni o uzupełnienie niezbędnych danych - dotyczących wnioskodawcy (m.in. imię, nazwisko, PESEL, adres), instalacji PV (lokalizacja, koszt całkowity, koszt kwalifikowany, moc instalacji, data przyłączenia). Po uzupełnieniu wniosku zgodnie z wytycznymi, w zakładce "Dofinansowanie" zobaczymy wyliczoną przez system kwotę dotacji.
 4. Dodanie załączników - ostatni krok to dodanie załączników. Uwaga! NFOŚiGW wymaga, aby załączniki wysyłać wyłącznie elektronicznie. W przypadku większej ilości plików tego samego rodzaju (np. kilku faktur), należy złączyć je w jeden plik PDF lub ZIP.
 5. Zapisanie wniosku i sprawdzenie poprawności - elektroniczny wniosek Mój Prąd posiada funkcję automatycznego sprawdzenia poprawności i kompletności danych. Jeśli jakichś informacji będzie brakować, zostaniemy o tym powiadomieni, a w razie konieczności, wniosek przeniesie nas do błędnie wypełnionych miejsc. Jeśli wszystko uzupełniliśmy poprawnie, pojawi się okno z opcją "Zatwierdź wniosek". Uwaga! Ten krok nie oznaczał jeszcze, że wniosek został złożony!
 6. Podpisz i wyślij wniosek - kolejny krok, to wysłanie wniosku. Możliwość ta pojawi się dopiero po walidacji i zatwierdzeniu poprawnie wypełnionego wniosku. Wówczas w menu pojawi się opcja “Przygotuj do podpisu”. Po jej kliknięciu będziemy poproszeni o cyfrowe podpisanie wniosku (np. za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego z wykorzystaniem aplikacji Szafir). Po podpisaniu wniosek wreszcie zostanie wysłany do NFOŚiGW.

Po podpisaniu, status wniosku na liście zmienił się na "Wniosek w drodze", a następnie na “Zarejestrowany” i “Przyjęty w Funduszu” (aczkolwiek nie oznacza to jeszcze przyznania dotacji). Jednocześnie na skrzynkę mailową podaną przy zakładaniu konta powinniśmy otrzymać potwierdzenie wysyłki.

Poniżej znajdziecie szczegółową instrukcję składania wniosku Mój Prąd przez GWD opracowaną przez NFOŚiGW:

Jak złożyć wniosek Mój Prąd - instrukcja

Mój Prad - pytania i odpowiedzi

Choć dotacja działa już od dłuższego czasu, wciąż pojawiają się pytania odnośnie jego funkcjonowania. Dlatego, poniżej przygotowaliśmy dla specjalną listę “Mój Prąd - pytania i odpowiedzi”.

Mój Prąd i Czyste Powietrze - czy można łączyć programy?

Zasady Mój Prąd 2023 jasno stanowią, że nie ma możliwości łączenia dofinansowania Mój Prąd z innymi programami wsparcia finansowanymi ze środków publicznych, np. z programem Czyste Powietrze. Warunek ten dotyczy zarówno mikroinstalacji, jak i urządzeń zwiększających autokonsumpcję. A zatem, wnioskując o wsparcie z Czystego Powietrza musimy wyłączyć z wniosku instalację PV, którą zgłosimy do programu Mój Prąd.

Uwaga! Wnioskodawcy z tzw. 3 grupy (osób, które otrzymały już dotację na mikroinstalację) mogą otrzymać dotację na fotowoltaikę w Mój Prąd, jeśli program, z którego skorzystali przewidywał możliwość otrzymania dodatkowego dofinansowania z innych bezzwrotnych środków.

Dotacja Mój prąd a rozbudowa instalacji. Czy można dostać dotację?

Zgodnie z regulaminem Mój Prąd, nie można otrzymać dofinansowania na zwiększenie mocy (rozbudowę) fotowoltaiki, na którą otrzymano już dotację z programu Mój Prąd. Przez rozbudowę rozumie się tu zarówno dołożenie modułów PV, jak i podłączenie drugiej, odrębnej instalacji PV w tym samym Punkcie Poboru Energii.

Tylko w sytuacji, gdy beneficjent nie otrzymał jeszcze żadnego wsparcia na założoną mikroinstalację, a zdecyduje się na jej rozbudowę, może wnioskować o dotację z Mój Prąd. Wówczas składa on standardowy komplet dokumentów, a dodatkowo dokument informującym o zwiększeniu oraz o łącznej mocy systemu przyłączonego do PPE.

Jak sprawdzić status wniosku Mój Prąd 2023?

Sprawdzenie statusu wniosku w Mój Prąd uzależnione jest od naboru, w którym braliśmy udział. W przypadku:

 • Mój Prąd 1 - 2: wniosek można sprawdzić za pomocą wyszukiwarki dostępnej na stronie głównej programu. Będziemy potrzebować adresu e-mail lub numeru PPE oraz numeru wniosku.
 • Mój Prąd 3 - 5: informacje o statusie wniosku można znaleźć na swoim koncie w GWD.

Czy dotacja Mój Prąd jest opodatkowana?

Dotacja Mój Prąd jest zwolniona z podatku. To oznacza, że nie trzeba jej rozliczać w PIT.

Co to jest koszt kwalifikowany w Mój Prąd?

Koszt kwalifikowany to wydatek poniesiony na realizację inwestycji objętej dofinansowaniem. W Mój Prąd takim wydatkiem może być zakup i/lub montaż i/lub transport instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii/ magazynu ciepła lub systemu zarządzania energią.

Ile trwa rozpatrzenie wniosku w Mój Prąd?

Według informacji NFOŚiGW na rozpatrzenie wniosku czeka się obecnie ok. 90 dni licząc od poprawnego złożenia wniosku w GWD

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
16 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Aska
Aska
2023-07-02 08:46

Można dostać dotację do magazynu energii na podstawie faktury z niemieckiego sklepu? Maja ceny kilkadziesiąt procent niższe niż w Polsce.

paweł
paweł
2023-05-25 23:05

czy jest jakis program dla domu w budowie

Andrzej
Andrzej
2023-05-17 12:19

Jakoś nie wierze w rozpatrzenie wniosku w 90 dni…… U mnie w 2 edycji trwało to 1,5 roku i o mało co nie dostałbym tych 5 kzł bo się kasa skończyła……

Józef
Józef
2023-04-30 15:33

Czy należy korzystać z net-bilingu aby skorzystać z dotacji za założenie klimatyzacji/pompy ciepła powietrze-powietrze?

Marek
Marek
2023-03-17 08:31

Witam ja mam taki problem w październiku 2021 Mam założone panele fotowoltaiczne oczywiście brakło kasy z programu w 2022 zmieniły się przepisy odnoszące rozliczenia prądu na net billing wienc wachanie brac czy nie odpuściłem.teraz 30 stycznia 2023r złożyłem dokumenty odnośnie zmiany umowy na net billing żeby dostać dotację i z PGE przyszło pismo że bende rozliczany od 1 kwietnia 2023r. A i mój wniosek nie przeszedł weryfikacji bo do 31 marca 2023 jest zgłaszanie wniosków.czy jest jakaś szansa żeby to jakoś obejść.

Krzysztof
Krzysztof
2023-02-19 17:17

Zaliczkę na fotowoltaikę wpłaciłem 16 listopada 2022 w umowie mam napisane, że termin realizacji kończy się 30 kwietnia. Po pół roku od rozpoczęcia inwestycji mija okres w którym mogę złożyć podanie o dofinansowanie czyli na Mój Prąd 4.0 już się nie załapię a Mój prąd 5.0 jeszcze nie istnieje.