Moje Ciepło - ile trwa rozpatrzenie wniosku

Moje Ciepło - ile trwa rozpatrzenie wniosku? [Historia naszego użytkownika]

Program “Moje Ciepło” to szansa na uzyskanie dofinansowania do zakupu i montażu ekologicznej pompy ciepła. Skorzystać z niego mogą właściciele lub współwłaściciele nowych domów jednorodzinnych. Maksymalnie jest to nawet 21.000 zł. Wielu z Was zastanawia się na pewno, jak długo czeka się na wypłatę pieniędzy od momentu złożenia wniosku? Posłużymy się w tym celu historią naszego użytkownika – Pana Sebastiana, który postanowił podzielić się z nami swoimi doświadczeniami w tym temacie.

Jak uzyskać dofinansowanie z programu "Moje Ciepło"?

Moje Ciepło to rządowy program skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym, dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż pomp ciepła. Dostępne jest ono w formie dotacji do 30 proc. albo do 45 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym nie więcej niż:

Źródło: mojecieplo.gov.pl

Wysokość dofinansowania do pompy ciepła w nowym domu zależy zatem, zarówno od rodzaju zainstalowanego urządzenia, jak i posiadanej przez wnioskodawcę Karty Dużej Rodziny. Co jednak ważne, dotacja z tego rządowego programu:

 • nie jest, tak jak w przypadku “Czystego Powietrza”, uzależniona od dochodu beneficjenta;
 • można ją łączyć z innym rządowym programem Mój Prąd, wspierającym inwestycje w domową fotowoltaikę.

Nabór wniosków w ramach programu “Moje Ciepło” odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 roku do 31.12.2026 roku lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Jak uzyskać dofinansowanie z “Mojego Ciepła”? Po pierwsze, należy spełnić określone w regulaminie programu warunki, dotyczące m.in. tego, że:

 • wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • w budynku nie może znajdować się źródło ciepła na paliwo stałe;
 • uzyskany zostanie podwyższony standard energetyczny budynku, tj. maksymalna wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W, na poziomie: maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok), w przypadku wniosków składanych w 2023 roku;
 • pompa ciepła musi być nowa (czyli wyprodukowana w ciągu maksymalnie 24 miesięcy przed montażem);
 • pompa ciepła musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym, a temperatura zasilania wody grzewczej nie może przekraczać 35 °C. Pompa ciepła może zatem współpracować z ogrzewaniem płaszczyznowym (ogrzewaniem podłogowym, sufitowym lub ściennym), przy czym nie dotyczy to oczywiście pomp ciepła typu powietrze-powietrze;
 • dotacja będzie udzielana na inwestycję zakończoną przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie tylko w formie refundacji po zakupie i montażu nowej pompy ciepła;
 • pompa ciepła typu powietrze/woda i pompy ciepła typu grunt/woda lub woda/woda, muszą posiadać minimalnę klasę efektywności energetycznej A++ dla temperatury zasilania 55°C, natomiast pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku - klasy minimum A+ dla klimatu umiarkowanego.

Po drugie, wniosek o dotację można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), który dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych na https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

60 dni na rozpatrzenie wniosku - czyli wstępne założenia

Kolejna ważną sprawą, którą trzeba mieć na uwadze, jest to, że rozpatrywanie naszego wniosku będzie przebiegać w kilku etapach, dla których przewidziana została przez NFOŚiGW konkretna liczba dni roboczych NFOŚiGW. I tak:

 • etap pierwszy, trwa do 3 dni od daty wpływu w GWD (wniosek jest rejestrowany w systemach informatycznych NFOŚIGW);
 • etap drugi, trwa do 60 dni od daty rejestracji wniosku (w tym czasie jest on oceniany wg kryteriów dostępu i jakościowych - jeżeli ich nie spełnia jest odrzucany z dalszego postępowania);
 • etap trzeci, trwa 10 dni od momentu otrzymania wezwania przez Wnioskodawcę (jest to czas na uzupełnienia ewentualnych braków we wniosku - w tym informacji czy dokumentów);
 • etap czwarty, również trwa 10 dni od daty uzupełnienia wymaganych informacji/dokumentów (jest to czas na ponowną ocenę wniosku);
 • etap piąty, trwa do 20 dni od dnia zakończenia oceny wg kryteriów dostępu i jakościowych. W tym czasie ma miejsce kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych. Jeśli wszystko się zgadza, to wnioskodawca dostaje informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, który jest następnie umieszczony na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania z programu “Moje Ciepło”. Po tych wszystkich działaniach pozostaje już czas na zawarcie umowy i wypłatę dofinansowania.

wnioski o Moje Ciepło w tabeli

Źródło: mojecieplo.gov.pl

Ile czeka się na dotację z programu “Moje Ciepło” w 2023 roku?

Czas rozpatrywania wniosków z różnych rządowych programów może się różnić w zależności od ich regulaminu i liczby otrzymanych wniosków. Ile zatem czeka się na pieniądze z dotacji “Moje Ciepło”? Tutaj posłużymy się informacjami i materiałami, którymi podzielił się nasz użytkownik, ubiegający się o dofinansowanie na powietrzną pompę ciepła. W przypadku Pana Sebastiana odbyło się to w miarę szybko i sprawnie. Cała procedura zajęła bowiem 126 dni, czyli ponad cztery miesiące (począwszy od momentu złożenia wniosku, po przelanie pieniędzy z dotacji “Moje Ciepło” na konto naszego użytkownika). Wielu naszych czytelników ma zresztą podobne doświadczenia:

opinia użytkownika na temat wniosku z programu Moje Ciepło

Źródło: enerad.pl

Różnią się więc one od tych związanych z programem Czyste Powietrze, w przypadku którego, beneficjenci skarżyli się na długi czas oczekiwania na wypłatę pieniędzy (trwało to często nawet i pół roku, co zdaniem funduszy spowodowane było bardzo dużą ilością wniosków, które często były niekompletne). W przypadku Pana Sebastiana nie było jednak większych trudności i odbyło się zgodnie z następującymi krokami:

Krok pierwszy - montaż pompy ciepła

Program “Moje Ciepło” zakłada, że wypłata dofinansowania może być zrealizowana dopiero po zakończeniu inwestycji. Rozumie się ją jako:

Zamontowanie i uruchomienie pompy ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz udokumentowanie opłacenia całości faktur lub równoważnych dokumentów księgowych za zakup i montaż kompletu urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

Pan Sebastian zamontował swoją pompę ciepła 29 grudnia 2022 roku:

pompa ciepła Rotenso jednostka zewnętrzna

Źródło: enerad.pl

Cena pompy ciepła z montażem i przygotowaniem całej kotłowni wyniosła w jego przypadku 30.100 zł. Pojawił się jednak problem, w postaci wysokości współczynnika EP, który nie klasyfikował go do dotacji z “Mojego Ciepła”. Nasz użytkownik postanowił więc, zamontować rekuperację i zlecił wykonanie nowej charakterystyki energetycznej budynku (wcześniejszy projekt nie uwzględniał wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła).

Złożenie wniosku w ramach programu “Moje Ciepło”

Jak już wiemy, dofinansowanie z “Mojego Ciepła” udzielane jest na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dotację (tylko w formie refundacji po zakupie, montażu i uruchomieniu nowej pompy ciepła). Pan Sebastian złożył swój wniosek 11 stycznia 2023 roku, dołączając do niego m.in.

 • charakterystykę energetyczną zawartą w Projekcie budowlanym;
 • skan Karty Dużej Rodziny wystawionej na wnioskodawcę;
 • fakturę za usługi;
 • potwierdzenie dokonania płatności;
 • protokół odbioru uzupełniony przez firmę montującą pompę ciepła potwierdzający, że jej montaż i uruchomienie zostały wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszeniem;
 • pozwolenie na budowę;
 • kartę produktu i etykietę energetyczną zakupionej i zamontowanej pompy ciepła;
 • oświadczenie, że inwestycja nie była finansowana z innych środków publicznych zagranicznych lub krajowych (wyjątek stanowi tutaj ulga termomodernizacyjna);
 • oświadczenie, że ]zobowiązuje się on do tego, że współfinansowana pompa ciepła (wraz wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą), będzie utrzymana w okresie trwałości przynajmniej przez 5 lat od dnia wpłaty dotacji na jego rachunek bankowy;
 • oświadczenie, że zakupione urządzenia były instalowane jako nowe (czyli zostały wyprodukowane w ciągu maksymalnie 24 miesięcy przed montażem).

wniosek Moje Ciepło

Źródło: enerad.pl

Pozytywne rozpatrzenie wniosku “Moje Ciepło”

Zawiadomienie o przyznaniu dotacji z programu “Moje Ciepło” nasz czytelnik otrzymał 25 kwietnia 2023 roku:

kwalifikacja Moje Ciepło

Źródło: enerad.pl

Natomiast 16 maja 2023 roku Pan Sebastian otrzymał informację o wypłacie pieniędzy w programie “Moje Ciepło”:

wypłata Moje Ciepło

Źródło: enerad.pl

Tego samego dnia, przyznana kwota z dotacji znalazła się na koncie Pana Sebastiana. Jak wspomnieliśmy wcześniej, cała procedura zajęła 126 dni, wszystko dzięki temu, że nasz użytkownik, nie musiał uzupełniać ewentualnych braków we wniosku (informacji czy dokumentów) i tym samym czekać na jego ponowną ocenę.

“Moje Ciepło” - wciąż wiele środków do rozdysponowania

“Moje Ciepło” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby indywidualnych inwestorów (osób fizycznych), których interesuje dofinansowanie pomp ciepła w nowy domu. Budżet na realizację tego rządowego programu wynosi do 600 mln zł. Pieniądze te pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego, a planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnej formy dotacji wynosi co najmniej 57.000 sztuk energooszczędnych pomp ciepła. Należy jednak podkreślić, że już na starcie programu wiceprezes NFOŚiGW, Paweł Mirowski podkreślał, że w przypadku, jeśli udostępnione środki zaczną się wyczerpywać:

To będziemy szukali dodatkowych środków z Funduszu Modernizacyjnego, z którego obecnie finansowany jest program - albo z innego źródła.

Od początku trwania programu “Moje Ciepło” (czyli od 29 kwietnia 2022 roku), zostało wypłaconych już 12.859 dofinansowań do projektów instalacji pomp ciepła. Łączna kwota dotacji natomiast wyniosła 105.099.389 złotych.

dotacje z programu Moje Ciepło 20 czerwca 2023

Źródło: mojecieplo.gov.pl

Oznacza to, że w ciągu przeszło roku funkcjonowania programu “Moje Ciepło” wykorzystano zaledwie 17,51 proc. założonego budżetu.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments