nowelizacja ustawy o OZE

Sejm przegłosował kolejną nowelizację ustawy o OZE. Jakie zmiany od sierpnia 2021 roku?

11 sierpniu 2021 roku Sejm uchwalił istotne zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii (OZE), które mają na celu wspieranie rozwoju zielonej energii w Polsce. Nowelizacja zakłada szereg modyfikacji, które mają nie tylko zwiększyć atrakcyjność inwestycji w OZE, ale także uprościć i usprawnić proces inwestycyjny. Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty nowelizacji i ich potencjalny wpływ na rynek OZE.

Spis treści - Czego dowiesz się z tego artykułu?
  1. Najważniejsza zmiany w nowelizacji
  2. Cel zmian

Najważniejsza zmiany w nowelizacji

Zmiany w ustawie o OZE, która przyniesie kilka wyczekiwanych zmian.

  • Zmiana definicji małej instalacji OZE  - zgodnie z nowym brzmieniem zapisów mała instalacja to “instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW”. Tym samym dla instalacji o mocy 50 kW - 1 MW nie byłaby potrzebna koncesja, a wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji.
  • Wydłużenie systemu aukcyjnego i systemów FIT i FIP - jedną z kluczowych zmian jest wydłużenie okresu przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii z OZE do 31 grudnia 2027 r., co oznacza przedłużenie możliwości uzyskania wsparcia operacyjnego dla nowych instalacji do 30 czerwca 2047 r. Zmiana ta ma na celu zapewnienie długoterminowej perspektywy dla inwestorów oraz stabilizację systemu wsparcia dla sektora OZE.

Co oprócz tego? Wydłużono obowiązek zakupu energii z mikroinstalacji OZE spoza systemu prosumenckiego i zwolniono instalacje o mocy do 500 kW (lub instalacji o mocy większej niż 1 MW na gruntach V, VI klasy i nieużytkach) z obowiązku uwzględniania w studium zagospodarowania przestrzennego. Nowelizacja pozwala również KOWR (Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa) bezprzetargowo wydzierżawiać grunty należące do Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa spółkom kapitałom, które będą prowadzić działalność w zakresie wytwarzania energii z OZE.

Cel zmian

Wprowadzone zmiany, według oceny skutków regulacji, mają na celu: "Umożliwienie korzystania z wydłużonych systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii, zarówno w formule prosumenckiej, jak również w przypadku przedsiębiorców zawodowo zajmujących się rozwojem oraz eksploatacją instalacji odnawialnych źródeł energii".

Wprowadzone zmiany wymagają jednak notyfikacji i akceptacji przez Komisję Europejską, co oznacza, że ich ostateczny kształt i termin wejścia w życie mogą jeszcze ulec zmianie. Pomimo tych niepewności, nowelizacja ustawy o OZE jest postrzegana pozytywnie przez branżę i może stanowić ważny impuls dla dalszego rozwoju fotowoltaiki i innych odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments