wypowiedzenie umowy Czyste Powietrze wzór i instrukcja

Wypowiedzenie umowy Czyste Powietrze - wzór i instrukcja

Z programu Czyste Powietrze, właściciele budynków jednorodzinnych mogą otrzymać wysokie dotacje, na przeprowadzenie szeroko pojętej termomodernizacji. Beneficjenci, z różnych przyczyn, mogą jednak zrezygnować z dofinansowania w Czystym Powietrzu. Jak wygląda procedura wypowiedzenia umowy Czyste Powietrze? Oto nasz poradnik, w którym znajdziecie wzór wypowiedzenia umowy Czyste Powietrze.

Wypowiedzenie umowy Czyste Powietrze - czy to możliwe?

Zgodnie z regulaminem programu Czyste Powietrze, warunkiem wsparcia przedsięwzięć modernizacyjnych, polegających m.in. na wymianie pieca, montażu instalacji PV czy ociepleniu budynku, jest zawarcie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa taka jest zawierana po rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie - w samym wniosku znajduje się oświadczenie woli w sprawie zawarcia umowy. Akceptacja wniosku przez WFOŚiGW “przypieczętowuje” zawarcie umowy z beneficjentem.

Kto i kiedy może wypowiedzieć umowę w Czystym Powietrzu?

Umowa dofinansowania w Czystym Powietrzu, jak każdy inny kontrakt, może zostać rozwiązana - zarówno przez WFOŚiGW, jak i beneficjenta. 

WFOŚiGW może wypowiedzieć umowę Czyste Powietrze jeśli Beneficjent:

 • złoży nieprawdziwe oświadczenia w umowie lub wniosku o płatność,
 • naruszy postanowienia programu, samej umowy i/lub jej załączników.
 • nie złoży w wyznaczonym terminie wniosku o płatność.

Beneficjent może zaś wypowiedzenie złożyć bez podawania przyczyny. Rezygnacja z umowy Czystego Powietrza jest możliwa m.in., gdy:

 • chcemy skorzystać z nowych warunków dotacji - np. z wyższych kwot dotacji wprowadzonych aktualizacją programu z 03.01.2023 roku. W takiej sytuacji beneficjent niekorzystający z prefinansowania musi wypowiedzieć starą umowę i zawrzeć nową.
 • chcemy zmienić zakres inwestycji - np. zmienić kocioł na pellet na pompę ciepła lub też dodać instalację fotowoltaiczną. Jednak w tym przypadku, zamiast wypowiedzenia, można również skorzystać z aneksu do umowy.
 • wiemy, że nie zdołamy wykonać inwestycji w okresie realizacji przewidzianym w programie (od 18 do 36 miesięcy - w zależności od poziomu i formy wsparcia). Wypowiedzenie można pominąć, jeśli przez ten czas nie wykonamy żadnej inwestycji i nie złożymy wniosku o wypłatę (w takim przypadku umowa zostanie automatycznie rozwiązana przez WFOŚiGW).

To sprawdź, zanim zrezygnujesz z dofinansowania w Czystym Powietrzu

Choć, jak sami się przekonacie, sama procedura wypowiedzenia umowy o dofinansowanie w Czystym Powietrzu jest prosta, to przed jej rozpoczęciem, koniecznie musicie zwrócić uwagę na kilka kwestii.

Zanim zrezygnujecie z dofinansowania w Czystym Powietrzu, by złożyć nowy wniosek:

 1. Upewnijcie się, że zgłaszane w nowym wniosku przedsięwzięcia spełniają wymogi związane z kwalifikowalnością kosztów. Innymi słowy, sprawdźcie, czy faktury, które zgłosicie w nowym wniosku nie zostały wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia nowego wniosku.
 2. Sprawdźcie, jakie przysługuje Wam dofinansowanie - wraz ze zmianą wysokości dofinansowań, podwyższeniu uległy progi dochodowe. Od 2023 roku, z podstawowego poziomu dofinansowania mogą skorzystać osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135 tys. zł. Podwyższony próg dotacji przysługuje osobom, których miesięczny dochód nie przekracza 1.894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2.651 zł (gospodarstwo jednoosobowe). Najwyższy poziom dotacji jest zaś przewidziany dla osób o dochodzie miesięcznym nie wyższym niż 1.090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1.526 zł (gospodarstwo jednoosobowe).
 3. Przeliczcie, czy nowe warunki na pewno Wam się opłacają - możecie to zrobić, obliczając wysokość przysługującej dotacji z pomocą kalkulatorów udostępnionych przez NFOŚiGW. Zrobić powinny to przede wszystkim osoby, które rezygnując ze “starych zasad” nie będą mogły uwzględnić części inwestycji w nowym wniosku (m.in. ze względu na przeterminowanie faktur).
 4. Zweryfikujcie, czy wypowiedzenie umowy jest konieczne - przykładowo, w przypadku umów z prefinansowaniem, z wyższych dotacji można skorzystać składając jedynie aneks do umowy.

Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie Czyste Powietrze - krok po kroku

Procedura wypowiedzenia umowy o dofinansowanie Czyste Powietrze jest stosunkowo prosta, jednak konkretne kroki zależą od tego, na jakim etapie zaawansowania jest nasz wniosek.

 1. Jeśli złożyliśmy wniosek, ale WFOŚiGW nie przesłał nam jeszcze potwierdzenia zawarcia umowy.
  1. Wysyłamy do WFOŚiGW oświadczenie o wycofaniu wniosku, w treści podając numer wniosku (znajdziemy go na koncie GWD). Oświadczenie można przesłać pocztą elektroniczną (jeśli wyraziliśmy zgodę na taką formę komunikacji przy wnioskowaniu) lub pocztą tradycyjną.
 2. Jeśli podpisaliśmy już umowę, ale otrzymaliśmy jeszcze żadnych środków. 
  1. Wysyłamy do WFOŚiGW oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, w treści wpisując numer umowy (otrzymamy go na maila lub pocztą, od WFOŚiGW). Również i w tym przypadku wypowiedzenie można przesłać elektronicznie lub pocztą tradycyjną.
 3. Jeśli podpisaliśmy już umowę i zostały nam wypłacone środki.
  1. W tym przypadku również musimy wysłać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, z numerem umowy i adnotacją o zachowaniu 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie można dostarczyć z pomocą maila lub przesłać w formie tradycyjnej.
  2. Przed upływem okresu wypowiedzenia Beneficjent musi zwrócić kwotę wypłaconej dotacji, wraz z odsetkami (jak w dla zaległości podatkowych). Za dzień wypowiedzenia uznaje się datę doręczenia wypowiedzenia (dokument uważa się za doręczony nawet w sytuacji, gdy pismo wróci, np. z adnotacją - “Adresat wyprowadził się”.

Wypowiedzenie umowy Czyste Powietrze - wzór

W dokumentacji programu Czyste Powietrze nie znajdziecie żadnego uniwersalnego wzoru wypowiedzenia umowy Czyste Powietrze. Dlatego postanowiliśmy przygotować dla Was dokument, który ułatwi całą procedurę.

Treść wypowiedzenia umowy o dofinansowanie Czyste Powietrze dla komunikacji elektronicznej (tylko w sytuacji, gdy wyznaczyliśmy taką formę komunikacji przy składaniu wniosku):
"Ja, (imię i nazwisko wnioskodawcy), wypowiadam umowę dotacji nr (podajemy numer umowy) zawartą w ramach programu „Czyste Powietrze", z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia."

Wzór wypowiedzenia umowy Czyste Powietrze - dokument do wydruku i wysyłki pocztą:
Wypowiedzenie umowy Czyste Powietrze

Co po rezygnacji z dofinansowania w Czystym Powietrzu?

Po przesłaniu wypowiedzenia umowy Czyste Powietrze, WFOŚiGW może (ale nie musi) poinformować nas o przyjęciu wypowiedzenia. Dla własnej pewności, warto się jednak skontaktować z urzędem, by potwierdzić, że procedura przebiegła pomyślnie.

Po wypowiedzeniu, możliwe jest złożenie nowego wniosku, z zachowaniem 14-dniowego okresy wypowiedzenia lub bez niego (jeśli w naszym przypadku nie doszło do wypłacenia dotacji).

Warto też mieć na uwadze, że ze względu na brak szczegółowego opisu procedury w dokumentach programu, poszczególne WFOŚiGW mogą wymagać nieco innej formy, procedury lub dodatkowych informacji. Dlatego, przed rezygnacją z dofinansowania w Czystym Powietrzu warto skontaktować się z WFOŚiGW lub Doradcą Energetycznym.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments