Zielona energia w gospodarstwie rolnym - dofinansowanie

Zielona energia w gospodarstwie rolnym - dofinansowanie 2023

Jak wynika z informacji Europejskiego Urzędu Statystycznego, koszty produkcji rolnej w okresie od II kwartału 2021 roku do II kwartału 2022 roku wzrosły o ok. 36%. Problem jest związany ze wzrostem cen nawozów, wysokimi stopami procentowymi, ale także w dużej mierze – szalejącymi cenami energii. W przypadku tego ostatniego, pomóc może własne odnawialne źródło energii. Warto rozważyć montaż np. fotowoltaiki, gdyż do połowy marca będzie trwał nabór w ramach nowej dotacji na fotowoltaikę dla rolników – “Zielona energia w gospodarstwie rolnym”. Kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie na zieloną energię? Na co będzie można przeznaczyć środki?

Będzie nowe dofinansowanie - “Zielona energia w gospodarstwie rolnym”

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Europejska na początku października 2022 roku zatwierdziła zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020. Jedną z ważniejszych poprawek jest to, że w ramach operacji “Modernizacja Gospodarstw Rolnych” pojawi się nowy obszar wsparcia - F:  “Zielona energia w gospodarstwie rolnym”. Będzie można z niego uzyskać środki m.in. na proekologiczne inwestycje - instalacje i urządzenia produkujące oraz wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Dofinansowanie na zieloną energię - PROW 2014-2020

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Oprócz tego, przyjęte modyfikacje programu PROW 2014-2020 uwzględniają również m.in. zwiększenie kwot wsparcia dla beneficjentów w obszarze “Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Pojawienie się nowego sektora ”Zielona energia w gospodarstwie rolnym” jest bezpośrednio powiązane z aktualną sytuacją geopolityczną. Jak napisano w uzasadnieniu ustawy zmieniającej:

Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jednoznacznie uświadomiła, jak ogromną rolę dla kraju ma bezpieczeństwo energetyczne.

Z kolei pozostałe zmiany, m.in. wyższe kwoty wsparcia, to odpowiedź na ograniczone zainteresowanie dotowanymi inwestycjami, wynikające z trudnej sytuacji rynkowej. Inflacja, wzrost stóp procentowych, a także cen środków produkcji rolnej oraz kosztów materiałów budowlanych sprawiły, że rolnicy odkładają modernizacje na lepsze czasy. By niewykorzystane środki nie przepadły, Ministerstwo Klimatu opracowało przepisy, pozwalające na przesunięcie pieniędzy w obszary z większym potencjałem realizacji. Takim obszarem jest właśnie rozwój OZE, dzięki któremu możliwe jest ograniczenie kosztów działalności rolnej.

Jak będzie wyglądać dofinansowanie “Zielona energia w gospodarstwie rolnym”?

Dofinansowanie Zielona energia w gospodarstwie rolnym - na co można otrzymać?

Celem nowego obszaru wsparcia będą indywidualne inwestycje w instalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego (fotowoltaika) oraz infrastrukturę pozwalającą na optymalne wykorzystanie tej energii, w tym:

 • systemy magazynowania energii,
 • inteligentne systemy zarządzania energią,
 • pompy ciepła.
Uwaga! W przypadku instalacji PV zlokalizowanych na dachu, wsparcie będzie mogło zostać przyznane jedynie tam, gdzie pokrycie dachowe nie zawiera azbestu.

Modernizacja gospodarstw rolnych obszar F - warunki

Jednym z kluczowych warunków uzyskania dotacji w ramach “Zielonej energii w gospodarstwach rolnych” jest to, że inwestycja będzie realizowana na podstawie projektu instalacji PV i pompy ciepła.

W projekcie muszą znaleźć się informacje dotyczące m.in. kopia mapy zasadniczej z umiejscowieniem planowanych lub istniejących instalacji, udokumentowany wykaz zużycia energii z ostatnich 12 miesięcy czy parametry elementów wchodzących w skład inwestycji (w tym pomp ciepła, magazynów energii). Sam dokument musi być sporządzony przez osobę posiadającą niezbędną wiedzę i uprawnienia, np. instalatora OZE czy osobę posiadającą uprawnienia elektryczne lub budowlane.

Moc urządzeń musi być dostosowana do zapotrzebowania energetycznego wynikającego z projektu. Jednocześnie:

 • Całkowita moc urządzeń do produkcji energii nie może być wyższa niż 50 kW.
 • Moc wykorzystywana na potrzeby zaspokajania potrzeb budynków mieszkalnych nie może przekroczyć 10 kW i 20% całkowitej mocy systemu do produkcji energii ze słońca.

Kwalifikowalność kosztów w obszarze “Zielona energia w gospodarstwie rolnym”

Wsparcie w programie “Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar F polega na refundacji poniesionych kosztów. Oznacza to, że beneficjent będzie musiał najpierw pokryć całość kosztów z własnych środków lub z kredytu (bez preferencyjnych warunków). Wypłata odbędzie się po przedstawieniu faktur potwierdzających poniesienie wydatków.

Zalicza się do nich:

 • koszty zakupu systemu fotowoltaicznego;
 • wydatki na zakup magazynu energii - przy czym jego pojemność nie może być mniejsza niż iloczyn mocy instalacji PV i przelicznika 0,5. Przykładowo, przy systemie fotowoltaicznym o mocy 20 kW, magazyn musi mieć moc minimum 10 kWh;
 • koszt zakupu i montaż pompy ciepła - o ile zostaną sprzężone z instalacją fotowoltaiczną i magazynem;
 • zakup systemów zarządzania energią, jeśli podobnie jak pompy ciepła, zostaną one sprzężone z PV i magazynem energii;
 • budowę lub zakup infrastruktury technicznej niezbędnej do wdrożenia fotowoltaiki, pompy ciepła, systemów HEMS/EMS czy magazynów energii;
 • zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania potrzebnego do zrealizowania powyższych inwestycji;
 • opłat za ewentualne patenty czy licencje.

Uwaga! Minimalny koszt inwestycji uprawniający do ubiegania się o wsparcie wynosi 15 tysięcy złotych netto.

Ocena wniosków w programie “Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar F

O przyznaniu dotacji będzie decydował uzyskana ocena punktowa wniosku. Na uzyskanie wyższej oceny będą wpływały kwestie związane z:

 • prowadzeniem działalności ekologicznej (posiadaniem certyfikatu uczestnictwa w unijnym systemie jakości);
 • przeprowadzenie inwestycji na obszarze m.in. parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu czy obszarach Natura 2000;
 • niekorzystaniem wcześniej z dotacji na fotowoltaikę przyznawanych w ramach poddziałań “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” lub “Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”;
 • ukończeniem szkolenia w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązania się do jego ukończenia, nie później niż do 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej;
 • produkcją zwierzęcą na poziomie co najmniej 5 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza).
 • sprawnością elementów instalacji fotowoltaicznej. Dlatego, przy wyborze podzespołów warto sprawdzić nasz ranking paneli fotowoltaicznych oraz ranking falowników fotowoltaicznych, gdzie znajdziecie wysokiej jakości elementy zestawu fotowoltaicznego.

Zielona energia - dofinansowanie 2023. Kto skorzysta?

Program “Zielona energia w gospodarstwie rolnym” jest skierowany do rolników (osób fizycznych, prawnych, spółek osobowych prawa handlowego, wspólników spółek cywilnych), którzy spełniają wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020.

Beneficjentem dofinansowania “Zielona energia w gospodarstwie rolnym” może być zatem rolnik, który spełnia m.in. następujące wymogi:

 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego o powierzchni od 1 do 300 ha o wartości od 10 tys. zł do 200 tys. zł.
 • prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych (z wyłączeniem chowu i hodowli ryb) przez minimum 12 miesięcy, z udokumentowanym dochodem min. 5 tys. zł,
 • posiada numer identyfikacyjny,
 • w przypadku osób fizycznych: jest pełnoletni, kieruje gospodarstwem i jest obywatelem państwa w UE.

Dofinansowanie “Zielona energia” 2023. Ile wyniesie dotacja?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia , maksymalna kwota dofinansowania “Zielona energia” 2023 nie może przekroczyć 150 tys. zł. Tyle może otrzymać pojedynczy beneficjent, na jedno gospodarstwo rolne. Warto jednak podkreślić, że limit ten nie łączy się z limitami z obszarów A-D oraz z obszaru związanego z nawadnianiem.

W ujęciu procentowym, dofinansowanie “Zielona energia w gospodarstwie rolnym” ma wynieść:

 • od 30% do 60% kosztów kwalifikowanych - w przypadku młodych rolników (osoby do 40 lat, posiadające kwalifikacje zawodowe);
 • od 30% do 50% kosztów kwalifikowanych - w pozostałych przypadkach.

Zielona energia w gospodarstwie rolnym - kiedy nabór? Terminy

Zgodnie z aktualnymi informacjami, nabór wniosków do “Modernizacji gospodarstw rolnych” obszar F - Zielona energia w gospodarstwie ruszył 31 stycznia 2023 roku. Wnioski będą przyjmowane do 15 marca 2023 roku.

Szczegóły związane z rozdysponowaniem środków ogłasza Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak wnioskować o dofinansowanie “Zielona energia w gospodarstwie rolnym”?

Wnioski w programie “Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar F można składać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

 • Papierowe wnioski należy wypełnić zgodnie z instrukcją opracowaną przez ARIMR, a następnie złożyć je Regionalnym Oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (właściwym ze względu na miejsce realizacji inwestycji).
 • Wnioski elektroniczne można złożyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e PUAP. Konieczne do tego jest jednak posiadanie profilu zaufanego, aplikacji mObywatel, e-dowodu lub bankowości elektronicznej pozwalającej na zalogowanie się do ePUAP.

Wzory wniosku, formularze załączników oraz więcej informacji znajdziecie na stronie aktualnego naboru: https://www.gov.pl/web/arimr/zielona-energia-nabor-31-stycznia---1-marca-2023-r.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments