kim jest prosumen zbiorowy

Kim jest prosument zbiorowy?

Prosument zbiorowy to typ prosumenta, opracowany na potrzeby mieszkańców budynków wielolokalowych. Wykorzystuje on mikroinstalacje OZE do generowania energii na własne potrzeby. W artykule omawiamy kim jest prosument zbiorowy i od kiedy obowiązuje.

Kim jest prosument zbiorowy?

Innymi słowy, prosumentem zbiorowym jest grupa osób mieszkających w bloku lub kamienicy, która produkuję energię elektryczną ze słońca, wiatru lub innych źródeł odnawialnych za pomocą wspólnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW (mikroinstalacja) lub do 1 MW (mała instalacja).
Prosument zbiorowy jest również pewnym wariantem prosumenta. Jeśli chcecie poznać definicję prosumenta sprawdźcie: Prosument – kim jest? Aktualne ustawy i zasady

Definicja prosumenta zbiorowego

Prosument zbiorowy to “odbiorca końcowy, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzebny w mikroinstalacji lub małej instalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, wytwarzanie to nie stanowi ponadto przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami”. Definicja prosumenta zbiorowego znajduje się w ustawie o odnawialnych źródłach energii w art. 2 pkt 27c.

Najważniejsze zasady prosumenta zbiorowego

  • Prosumenci zbiorowi, tak jak wszyscy inni prosumenci przyłączeni do sieci po 31 marca 2022 roku są rozliczani według zasad net-billingu.
  • Dla funkcjonowania prosumenta zbiorowego niezbędna jest umowa regulująca współpracę prosumentów oraz wskazująca tzw. reprentanta prosumentów.
  • Instalacja OZE jest zintegrowana z wewnętrzną instalacją elektryczną budynku wielorodzinnego. Z niej, poszczególni lokatorzy (prosumenci) pobierają energię na własne potrzeby.
  • Energia wygenerowana przez instalację OZE jest rozdzielana między prosumentów proporcjonalnie do ich udziału w całkowitej mocy instalacji. Moc instalacji przypisanej do pojedynczego PPE (punktu poboru energii) nie może przekroczyć 50 kW. Jednocześnie moc instalacji przypisanej prosumentowi nie może przekroczyć mocy umownej.
  • Energia wyprodukowana i zużyta w tym samym czasie przez prosumenta jest traktowana jako autokonsumpcja (nie są naliczane opłaty dystrybucyjne).
  • Model ten jest szczególnie korzystny dla budynków wielorodzinnych, gdzie instalacja OZE może zaspokajać nie tylko zapotrzebowanie na energię w częściach wspólnych budynku, ale również u poszczególnych lokatorów, przedsiębiorców i innych użytkowników lokali.
  • W ramach budynku wielolokalowego, prosumentem zbiorowym może być zarówno wspólnota mieszkaniowa (części wspólne budynku), indywidualni lokatorzy, jak i przedsiębiorstwa oraz inne podmioty korzystające z lokali, wspólnie korzystające z energii wyprodukowanej przez instalację OZE.

Wykorzystaj swoją szansę i zacznij produkować energię jako prosument zbiorowy.

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Prosument zbiorowy - od kiedy?

Prosument zbiorowy obowiązuje w Polsce od 1 kwietnia 2022 roku. Wszedł w życie wraz z nowymi zasadami fotowoltaiki, wprowadzającymi rozliczenie prosumentów według net-billingu. Pierwsza instalacja prosumenta zbiorowego pojawiła się jednak w Polsce dopiero w sierpniu 2023 roku.

Prosument zbiorowy a lokatorski - różnice

Kryteria Prosument Lokatorski Prosument Zbiorowy
Kto jest uprawniony? Status prosumenta przysługuje zarządcom budynków, wspólnotom mieszkaniowym oraz spółdzielniom. Uprawnieni są zarządcy, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, a także bezpośrednio mieszkańcy budynków.
Wykorzystanie energii Generowana energia służy głównie pokryciu zapotrzebowania na energię w obszarach wspólnych budynku. Możliwość instalacji o większej mocy, niż potrzeby energetyczne budynku, z opcją finansowania prac remontowych z zysków ze sprzedaży nadwyżek. Energia jest dystrybuowana w celu pokrycia potrzeb energetycznych zarówno obszarów wspólnych, jak i indywidualnych potrzeb mieszkańców. Istnieje ograniczenie mocy instalacji do 50 kW.
Metoda rozliczeń Rozliczenia nadwyżek energii odbywają się w systemie net-billing z wykorzystaniem RCEm i stawek godzinowych. Całkowita wartość wyprodukowanej energii może być reinwestowana w dowolnie wybrane przez inwestora cele. Rozliczenia w ramach net-billing, z przydziałem energii zgodnie z posiadaniem udziałów w instalacji. Po zakończeniu rocznego okresu rozliczeniowego, prosument może odzyskać maksymalnie 20% niewykorzystanej energii.
Autokonsumpcja Autokonsumpcja dotyczy wyłącznie energii zużywanej na potrzeby wspólne budynku. Autokonsumpcja obejmuje zarówno część wspólną budynku, jak i indywidualne potrzeby mieszkańców, przy czym korzyści z różnicy między energią pobraną a oddaną są rozdzielane wśród uczestników.
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments