nowelizacja ustawy o fotowoltaice

Budowa fotowoltaiki do 150 kW bez pozwolenia. Prezydent podpisał nowelizację ustawy

Prezydent Andrzej Duda ratyfikował nową wersję ustawy o odnawialnych źródłach energii. Głównym celem nowelizacji jest podniesienie udziału OZE w ogólnym zużyciu energii w Polsce. Ustawa zacznie obowiązywać pierwszego dnia miesiąca po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia – poza przepisami, które wejdą w życie w odrębnie uregulowanych terminach. Jedna z kluczowych zmian dotyczy fotowoltaiki. Ustawa ma na celu także dostosowanie polskiego prawa do „dyrektywy RED II” z 11 grudnia 2018 r., przyjętej przez Parlament Europejski i Radę UE. Jakie zmiany przyniosła nowelizacja?

Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!
Sprawdź oferty

Zmiany w sektorze biometanu

Zmiany w zakresie sektora biometanu obejmują wprowadzenie nowej definicji biometanu i wyłączenie terminu „biogaz rolniczy” z ogólnej definicji biogazu. Kluczową inicjatywą jest utworzenie „rejestru wytwórców biogazu”, który ma być zarządzany przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Prezes URE uzyskał szersze kompetencje w zakresie kontroli danych dotyczących produkcji biometanu. Co więcej, biometan będą mogły wytwarzać od teraz spółdzielnie energetyczne.

Wprowadzono system wsparcia dostosowany do specyfiki technologii oraz gwarancje pochodzenia dla biometanu, rozszerzając rejestru gwarancji pochodzenia. Udoskonalono postępowania dotyczące przyłączania instalacji biometanu do sieci gazowej.

Rejestr klastrów energii

Ustawodawca skupił się również na promowaniu klastrów energii – nowe przepisy wprowadzają jasne regulacje dotyczące tworzenia takich klastrów i precyzują ich zakres podmiotowy i przedmiotowy – definiują ich cel. Wprowadzają mechanizm premiowania energii wykorzystywanej przez członków klastra na własne potrzeby i ułatwiają współpracę członków z operatorami systemów dystrybucyjnych.

Nowelizacja przewiduje utworzenie rejestru klastrów energii, który ma być publicznie dostępny w formie elektronicznej i pozostać pod nadzorem prezesa URE. Wpis jest dobrowolny i umożliwia korzystanie ze wsparcia.

Wzmocnienie sektora biometanu i klastrów energii jest kluczowym krokiem w realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.


Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!

Sprawdź oferty

Fotowoltaika i nie tylko na nowych zasadach

Nowe regulacje odciążą właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Jedna z najważniejszych zmian polega na tym, że nie trzeba będzie starać się o pozwolenie na budowę w przypadku instalacji do 150 kW mocy – limit zwiększono więc o 100 kW. Spodziewanym efektem tej zmiany będzie zwiększenie mocy instalacji przyłączonych do systemu, czyli przyspieszenie transformacji energetycznej kraju. To wynika z unijnych wymogów.

Dodatkowo, na mocy nowych przepisów, w przypadku prosumentów lokatorskich (chodzi o  podmioty wytwarzające energię na potrzeby części wspólnych budynku wielolokalowego) zostanie wprowadzona możliwość rozliczeń w dwóch etapach. Za energię, którą prosument wytworzy i zużyje w ciągu tej samej godziny, nie będzie płacił (zwolniony zostanie także ze zmiennych opłat dystrybucyjnych). Z kolei nadwyżki będą przeliczane przez sprzedawcę na depozyt prosumencki (obecnie po miesięcznej cenie rynkowej, a od 1 lipca 2024 r. po cenie godzinowej). Na koniec okresu rozliczeniowego zebrana suma zostanie w pełni wypłacona na wskazane konto.

Co więcej, nowelizacja precyzuje przepisy dotyczące zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych oraz zasady udzielania gwarancji pochodzenia ciepła. Przedsiębiorstwa ciepłownicze będą publikować dane o efektywności energetycznej.

Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!
Sprawdź oferty
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments