Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE): kompetencje, zadania, struktura, kontakt

Nad rynkiem energii czuwa w naszym kraju URE, czyli Urząd Regulacji Energetyki. Jakie są kompetencje Prezesa URE? Czym na co dzień zajmuje się Urząd oraz na jakie jednostki jest podzielony? Jak można skontaktować się z regulatorem? Wyjaśniamy to w naszym artykule!

URE - co to takiego?

Zaczniemy od wyjaśnienie, czym jest Urząd Regulacji Energetyki. A jest to centralny organ administracji państwowej, którego głównym zadaniem jest kontrola rynku energetyki (np.: prąd, paliwa gazowe, ciepło) w Polsce. URE został powołany w 1997 roku na mocy ustawy Prawo energetyczne. Urząd jest organem bezstronnym, czyli jego prezes nie powinien podejmować decyzji zgodnych z obecną koniunkturą polityczną, a kierować się szeroko rozumianym dobrem rynku energii.

Podstawowym zadaniem URE było nadzorowanie liberalizacji rynku energii, dbanie o rozwój konkurencji w tym sektorze oraz ograniczanie naturalnych monopoli. Prezes URE odpowiada również za równoważenie interesów dwóch stron transakcji: wytwórców i sprzedawców energii oraz odbiorców końcowych. Szczegółowo o zadaniach URE piszemy poniżej.

Kompetencje URE - akty normatywne

Teraz czas omówić podstawy uprawnień Urzędu Regulacji Energetyki. A jest ich całkiem sporo. Cześć z kompetencji określona jest we wspomnianym Prawie energetycznym, inne wynikają z osobnych ustaw “tematycznych”, czyli:

 • odnawialnych źródłach energii (OZE),
 • efektywności energetycznej,
 • biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
 • zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
 • paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym,
 • zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży
 • mocy i energii elektrycznej,
 • statystyce publicznej,
 • Prawo zamówień publicznych,
 • systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw,
 • pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Jak widać, źródła prawa są rozproszone, niektóre ustawy są też nowelizowane (nawet wielokrotnie).

Zadania Urzędu Regulacji Energetyki

Każdy organ państwowy został stworzony z myślą o realizowaniu konkretnych działań. Nie inaczej jest w przypadku URE. A jakie cele postawiono przed Urzędem? Oto ich przykładowe wyliczenie:

zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce,

promowanie konkurencji - rynek energii ma być dostępny dla wszystkich zainteresowanych zgodnie z zasadami TPA,

ochrona odbiorców końcowych - dbanie o interesy odbiorców energii oraz to, by każdy miał możliwość korzystania z energii elektrycznej,

ochrona dostawców energii - kształtowanie środowiska, w który przedsiębiorstwa będą mogły się rozwijać i rozliczać na podstawie zdroworozsądkowych taryf,

koordynacja działań międzynarodowych, które służą rodzimemu rynkowi energii,

zapewnienie gwarancji jakości energii oraz usług związanych z jej sprzedażą i dystrybucją,

kontrola podmiotów funkcjonujących na rynku energii (włącznie z nakładaniem kar).

URE: zatwierdzanie taryf prądowych oraz gazowych

Urząd Regulacji Energetyki najczęściej kojarzony jest doniesieniami medialnymi o podwyższeniu lub obniżeniu stawek za energię elektryczną i gaz. Taryfy odbiorców na kolejny rok kalendarzowy są ogłaszane zawsze do 15 grudnia bieżącego roku.

Zwracamy uwagę na to, że taryfy te obowiązują “sprzedawców z urzędu”. Czyli stawki zatwierdzone przez URE obowiązują tych odbiorców, którzy nie korzystają z prawa do wolnego wyboru sprzedawcy energii. A o tym, jak korzystać z tego prawa pisaliśmy na stronie Zmiana sprzedawcy prądu w gospodarstwie domowym.

A jak wygląda zatwierdzanie wniosków? Sprzedawcy i dystrybutorzy wysyłają do URE wnioski taryfowe. Urząd następnie bada, czy przedstawione stawki za sprzedaż i dystrybucję energii oraz paliw gazowych są dobrze wykalkulowane. Chodzi o to, by na przykład marża spółek nie była zbyt wysoka w stosunku do rzeczywistych cen usługi. Innymi słowy URE pilnuje, by na odbiorców nie były przerzucane inne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że jeśli URE stwierdzi zawyżenie stawek, to koryguje taryfę. Oczywiście takiemu działaniu zawsze towarzyszy stosowne uzasadnienie i przedstawienie kalkulacji.

Co ważne, taryfy publikowane przez URE są ważnym sygnałem dla rynku. Jeśli urzędowe stawki rosną, to i oferty rynkowe będą drożeć. Obniżanie stawek proponowanych przez sprzedawców jest natomiast dobrym znakiem dla odbiorców.

Przypomnijmy też, że jeśli chodzi o taryfy gazowe, to zrezygnowano z obowiązku zatwierdzania stawek dla klientów biznesowych. Wynika to rzecz jasna z liberalizacji rynku energii, o czym pisaliśmy w artykule Od października nastąpi uwolnienie taryf gazowych dla firm. Stopniowo URE będzie musiało rezygnować z kontroli nad tą procedurą, choć zachowa prawo interwencji, gdyby firmy energetyczne zawyżały stawki.

Kompetencje URE

Z punktu widzenia przedsiębiorstw najważniejszą kompetencją jest udzielanie koncesji przedsiębiorstwom z sektora energii elektrycznej, OZE, biogazu lub ciepłowniczego (wytwarzanie, dystrybucja lub sprzedaż). Jeżeli dana firma zajmuje się wytwórstwem, to URE nadzoruje też, czy przedsiębiorstwo prawidłowo realizuje obowiązek publicznej sprzedaży swojego produktu.

Urząd ten wpływa również na rozwój firm energetycznych. Plany rozwojowe powinny być uzgadniane z URE. Zestawia się z ogólnymi strategiami państwa i ewentualnie koryguje. Chodzi tu o to, by podejmowane działania były ze sobą spójne lub przynajmniej nie rodziły konfliktów.

URE w swoich zadaniach ma również wyznaczanie operatorów systemów dystrybucyjnych oraz nadzorowanie ich działania i wykonywania obowiązków. Informacja o wyznaczeniu operatorów przesyłana jest przez URE do Komisji Europejskiej. Urząd zatwierdza również instrukcje ruchu sieci dystrybucyjnych oraz przesyłowych.

Bardzo duży nacisk URE kładzie również na efektywność energetyczną. Publikowane przez Urząd są metody pomiaru efektywności oraz działania ją zwiększające dla przedsiębiorców. Temat ten przybliżany jest także odbiorcom indywidualnym. Chodzi o to, by przekazać wiedzę jak najefektywniej korzystać z energii elektrycznej oraz paliw.

Struktura URE

Urząd, który ma przed sobą tyle zadań, musi być dobrze zorganizowany. Ułatwia to nadzór nad różnorodnym rynkiem energii w naszym kraju. A jak zorganizowany jest URE?

URE zarządzane jest przez Radę Nadzorczą składającą się z : Prezesa, Wiceprezesa oraz Dyrektora Naczelnego. Od 2014 roku funkcję prezesa pełni pan Maciej Bando (kadencja ta trwać będzie 5 lat), jego poprzednikami byli: Marek Woszczyk, Mariusz Swora, Adam Szafrański i Leszek Juchniewicz.

Teraz czas na opisanie poszczególnych jednostek funkcjonalnych, które tworzą URE.

Departament Komunikacji Społecznej

To właśnie dział Urzędu, który promuje działania samego URE oraz prowadzi akcje informacyjne (przykładowo dotyczące praw odbiorcy energii). Jednostka ta wspiera działanie Prezesa Urzędu oraz koordynuje przygotowanie dokumentów potrzebnych na posiedzenia Rady Ministrów, a także odpowiedzi na pytania parlamentarzystów. Tutaj też powstają materiały publikowane następnie w Biuletynie Informacji Publicznej, Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki oraz w innych biuletynach branżowych.

Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła

To tutaj rozpatrywane są wnioski taryfowe dystrybutorów oraz sprzedawców prądu i ciepła. Departament ten sprawuje kontrolę nad tym wykonywaniem taryf. Ta jednostka uzgadnia z przedsiębiorstwami transportowymi oraz dystrybucyjnymi plany rozwoju sieci dystrybucyjnej, tak by spełniała ona zapotrzebowanie rosnącej konsumpcji energii.

Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich

W tym departamencie trwają prace nad integracją europejskich rynków energetycznych. Tu rozliczane są dotacje ze środków publicznych, jakie otrzymały podmioty działające w sektorze energetycznym. Dział ten odpowiada również za współpracę URE z instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi.

Jak wskazuje sama nazwa, jednostka ta pracuje również nad umocnieniem pozycji konsumenta w relacjach ze sprzedawcami prądu i gazu.

Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów

Jednostka ta reprezentuje URE w sporach sądowych i prawnych. Na jej barkach spoczywa również obowiązek przygotowywania opinii dotyczących projektów aktów prawnych.

Inne jednostki

Do wcześniej wymienionych departamentów należy dodać jeszcze:

 • Departament Rynku Paliw Ciekłych,
 • Departament Rynku Paliw Gazowych,
 • Departament Źródeł Odnawialnych,
 • Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji,
 • Biuro Dyrektora Generalnego,
 • Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.

Kontakt z URE

Skoro znamy już wszystkie kompetencje Urzędu Regulacji Energetyki, to sprawdźmy, jak się z nim skontaktować. URE pracuje w dni robocze od 8.15 do 6.15. Siedziba Urzędu mieści pod adresem:

Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

Kontakt mailowy jest możliwy, jeśli kierujecie korespondencję na adres: ure@ure.gov.pl. Urząd ma też skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /URE/SkrytkaESP. Infolinia URE (telefon centralny)  dostępna jest pod numerem: +48 22 487 55 70.

Prezes URE :
tel.: 22 487 58 02
e-mail: sekretariat@ure.gov.pl

Wiceprezes URE:
tel.: 22 487 58 01
e-mail: wiceprezes@ure.gov.pl

Dyrektor Generalny URE :
tel.: 22 487 56 70
e-mail: dyrektor.generalny@ure.gov.pl

Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych

Odbiorcy energii mogą skorzystać ze specjalnej infolinii, która funkcjonuje pod numerem telefonu: 22 244 26 36. Czynna jest ona od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Inne formy kontaktu z URE dostępne dla odbiorców to:

pocztą na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02 - 222 Warszawa, z dopiskiem "Punkt Informacyjny",

na numer fax: 22 378 12 93,

e-mailem na adres: drr@ure.gov.pl.

Nie przewiduje się, aby odbiorcy mogli odwiedzać Urząd osobiście.

Warto pamiętać, też o tym, że informacje udzielone w ten sposób nie mają wiążącego charakteru. Nie są też ekspertyzą prawną. A czym są? To ogólna odpowiedź na zapytanie odbiorców.

Pamiętajcie, że bez uważnej lektury umowy pracownik URE nie odpowie na Wasze pytania dotyczące przykładowo legalności niektórych zapisów. Z takimi pytaniami najlepiej udać się do miejskiego rzecznika praw konsumentów.

Oddziały Terenowe Urzędu Regulacji Energetyki

URE prowadzi również liczne oddziały terenowe. Ich zadaniem jest przede wszystkim nadzorowanie działań firm, które otrzymały koncesję od URE lub mają promesę jej otrzymania. W pierwszej kolejności kontrolowane jest, czy działalność spółki jest zgodna z udzielona koncesją.

Oddziały terenowe URE mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia co do odmowy przyłączenia do sieci. W ich kompetencjach jest też ocena umów przyłączeniowych i ich realizacji. OT URE mogą również nakładać kary pieniężne na kontrolowane spółki.

Poniżej podajemy adresy oddziałów terenowych Urzędów oraz mapki terytorialne (źródło ure.gov.pl):

PÓŁNOCNY ODDZIAŁ TERENOWY
Mapa Polski - URE oddział północny
z siedzibą w Gdańsku
(obszar działania - woj. pomorskie
i warmińsko - mazurskie)
ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk
tel.: 58 350 71 01
fax: 58 727 92 99
e-mail: gdansk@ure.gov.pl

POŁUDNIOWO - ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
Mapa Polski - URE oddział południowo-zachodni
z siedzibą we Wrocławiu
(obszar działania - woj. dolnośląskie
i opolskie)
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 49-57,
50-032 Wrocław
tel.: 71 725 46 01
fax: 71 715 63 70
e-mail: wroclaw@ure.gov.pl

PÓŁNOCNO - ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
Mapa Polski - URE oddział północno-zachodni
z siedzibą w Szczecinie
(obszar działania - woj. zachodniopomorskie
i lubuskie)
ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin
tel.: 91 887 62 01
fax: 91 881 27 02
e-mail: szczecin@ure.gov.pl

ŚRODKOWO - ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
Mapa Polski - oddział środkowo-zachodni
z siedzibą w Łodzi
(obszar działania - woj. łódzkie i mazowieckie)
ul. Traugutta 25; 90-113 Łódź
tel.: 42 236 34 01
fax: 42 209 18 14
e-mail: lodz@ure.gov.pl

ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
Mapa Polski - oddział zachodni
z siedzibą w Poznaniu
(obszar działania - woj. wielkopolskie
i kujawsko - pomorskie)
ul. Wielka 20 61-774 Poznań
tel.: 61 670 53 01
fax: 61 646 80 09
e-mail: poznan@ure.gov.pl

POŁUDNIOWY ODDZIAŁ TERENOWY
Mapa Polski - oddział południowy
z siedzibą w Katowicach
(obszar działania - woj. śląskie i świętokrzyskie)
ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
tel.: 32 793 88 01
fax: 32 441 62 88
e-mail: katowice@ure.gov.pl

POŁUDNIOWO - WSCHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
Mapa Polski - oddział południowo-wschodni
z siedzibą w Krakowie
(obszar działania - woj. małopolskie
i podkarpackie)
ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków
tel.: 12 357 27 01
fax: 12 376 72 37
e-mail: krakow@ure.gov.pl

WSCHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
Mapa Polski - oddział wschodni
z siedzibą w Lublinie
(obszar działania - woj. lubelskie i podlaskie)
Al. Józefa Piłsudskiego 13 20-011 Lublin
tel.: 81 476 22 01
fax: 81 463 61 10
e-mail: lublin@ure.gov.pl

Urząd Regulacji Energetyki - podsumowanie

Widzicie już, że URE to instytucja z potężnymi kompetencjami i określoną strukturą organizacyjną. Warto wiedzieć o zadaniach, jakie realizuje. Dzięki temu wiadomo też do kogo zwrócić się o pomoc w razie sporu ze sprzedawcą prądu lub gazu, oraz gdzie zgłaszać nieuczciwe praktyki handlowe.

A jeśli chcecie skorzystać z prawa do zmiany sprzedawcy prądu, to zachęcamy do korzystania z naszego kalkulatora cen prądu. W kilka chwil można sprawdzić, który sprzedawca ma najkorzystniejsze stawki za kWh.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
5 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Karol
Karol
2018-04-19 09:31

ja zgłaszałam wielokrotnie niewłaściwe praktyki sprzedaży i póki co nie trzymałem żadnej odpowiedzi zwrotnej. moim zdaniem ure za słabo broni odbiorców prądu – jest bardziej zainteresowane regulowaniem rynku (co też jest istotne rozumiem). moim zdaniem powinna być osobna jednostka (departament), który będzie monitorował rynek.

A jeśli komuś panie z infolinii pomogły, to powodzenia życzę, to co mówią i tak nie ma zadnaej mocy prawnej – zeby cos wskórać potrzebne jest oficjalne pismo z pieczątką. powiedzieć, jakiemuś sprzedawcy prądu ” a w ure powiedzieli”, to pracownik może sie zdziwić, ze jest cos takiego

rodak
rodak
2018-03-22 08:51

To jest urząd, który ma pomagać odbiorcom prądu, ale nawet do analiz cen pradu i gazu usiadł rzetelnie dopiero wtedy jak prezes poczuł się zagrożony. w przeciwieństwie do uokik ure nie reaguje w żaden sposób na zakazane praktyki handlowe. nie wiem, może problem tkwi w sankcjach – za odebranie koncesji firma może iść z urzędem do sądu, a nie wiem czy ure może nakładać kary finansowe.

LHTranslation
LHTranslation
2018-03-05 16:52

A mnie nie interesuje URE – nie wierzę, zeby ktokolwiek był ainteresownay pomocy konsumentom czy odbiorcom prądu

Loki
Loki
2018-03-05 09:03

Panie na infolinii URE wyjątkowo (jak na administrację publiczna) miłe. Co nie zmienia faktu, ze odpowiedzi na pytanie nie uzyskałam. Urząd regulacji Energetyki to nie marionetka, a jakaś wydmuszka.

Moniq
Moniq
2018-03-02 09:23

Mnie irytuje, ze wszystkie kary i sankcje w sprawie odbiorców pradu daje UOKiK a nie URE. Mam wrażenie, ze to urząd marionetka