“Czyste Powietrze” – warunki, dopłaty

Ocena: 4.4 (ilość ocen: 25)

Ocena: 4.4
(ilość ocen: 25)

Zarówno na świecie, jak i w Polsce dużym problemem jest zanieczyszczenie środowiska. Odpowiedzią na coraz gorszy jego stan, jest rządowy program “Czyste Powietrze”. Od 19 września 2018 roku, w jego ramach, można składać wnioski dotyczące termomodernizacji domów i wymiany pieców! Co jeszcze należy o nim wiedzieć? Oto najważniejsze informacje na temat programu „Czyste powietrze” – warunki, kwoty dofinansowań i terminy. Zapraszamy do artykułu!

Program “Czyste Powietrze” 2020

Istotą programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza, które mimo różnych inicjatyw ekologicznych, wciąż jest w bardzo złym stanie. Coraz częściej, w wielu miastach przekraczane są normy zanieczyszczeń, a sytuacja na pewno nie ulegnie poprawie, szczególnie jesienią, kiedy to zaczyna się okres grzewczy (więcej o np. Smog w Polsce). Zaostrzeniu uległy już przepisy dotyczące czystości powietrza, zakazano palenia w piecach, takimi substancjami jak np. drobny miał. Wprowadzono także nakaz wymiany pieców – kopciuchów, w ciągu następnych lat. Program „Czyste powietrze” 2020 może pomóc w realizacji nowych wymogów.

A pomoc taka jest zdecydowanie potrzebna. Forum Rozwoju Efektywnej Energii podaje, że obecnie większość pieców na paliwa stałe, w domach jednorodzinnych, to urządzenia znacznie wyeksploatowane i wiekowe. Średnio piece kaflowe liczą sobie 40 lat, natomiast kotły 13 lat. W związku z tym już czas najwyższy, aby to w końcu zmienić. Dużym problemem w naszym kraju jest również tzw. ubóstwo energetyczne, dotykające aż 12 proc. Polaków. Oznacza ono problemy z zaspokojeniem potrzeb energetycznych, takich jak m.in. ogrzewanie, dostęp do elektryczności i ciepłej wody. W samym 2016 roku było 4,6 miliona takich osób, z czego 2 miliony obywateli, z tej właśnie grupy, żyje w ubóstwie dochodowym.

Program “Czyste Powietrze” – warunki

Jak już wspominaliśmy, program „Czyste powietrze” ma na celu poprawę efektywności energetycznej gospodarstw domowych, a także redukcję lub uniknięcie emisji szkodliwych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Cel ten jest realizowany głównie poprzez wymianę starych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków ( np. ocieplanie ścian zewnętrznych).

Wsparcie z funduszu polega na uzyskaniu zwrotu z części kosztów już poniesionych w związku z realizacją celów programu. Warto jednak wiedzieć, że obecnie program “Czyste powietrze” nie obejmuje inwestycji zakończonych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. O czym jeszcze trzeba wiedzieć?

Minimalny koszt kwalifikowany, jaki może zostać objęty dofinansowaniem wynosi 7 tys. zł.

Maksymalne koszty kwalifikowane dla dotacji to 53 tys. zł. W przypadku pożyczki, maksymalne koszty uzależnione są od limitu jednostkowych kosztów kwalifikowanych.

Okres kwalifikowalności kosztów, dla wniosków złożonych po 01.07.2019 roku, liczy się dopiero od dnia złożenia wniosku (z wyłączeniem ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej).

Okres realizacji przedsięwzięcia objętego programem wynosi maksymalnie 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku, jednak nie może być dłuższy niż do 30.06.2029 roku.

Wszystkie wyroby i urządzenia zakupione w ramach inwestycji objętej programem “Czyste powietrze” musi być fabrycznie nowe, a także musi posiadać niezbędne certyfikaty i deklaracje bezpieczeństwa.

Program "Czyste powietrze" - warunki.

Program „Czyste powietrze” – dla kogo?

Beneficjentem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:

jest właścicielem lub współwłaścicielem istniejącego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego,

uzyskała zgodę na rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego i budynek nie został jeszcze przekazany i zgłoszony do użytkowania.

Czyste powietrze – warunki dotacji i pożyczki

“Czyste powietrze” przewiduje dwie formy wsparcia beneficjentów – bezzwrotne dotacje (na które przeznaczono ok. 60% całkowitego budżetu programu) oraz niskooprocentowane pożyczki. Zainteresowani wsparciem mogą skorzystać z samej dotacji, z samej pożyczki lub może też ubiegać się o obie formy wsparcia na raz (zgodnie z regulaminem programu).

Środki rozdysponowywane są przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej – szczegółowe informacje o sposobie ich rozdzielania znajdziecie w dalszej części artykułu.

Dotacja “Czyste powietrze”

Dotacja w “Czyste powietrze” wypłacana jest po zrealizowaniu w całości lub w części przedsięwzięcia objętego programem. Jej wysokość uzależniona jest od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w złotych – kwota ta musi zostać wyliczona zgodnie ze specjalnymi instrukcjami dołączonymi do wniosku.

Pożyczka z programu “Czyste powietrze”

Pożyczka w “Czyste powietrze” przyznawana jest na podobnych zasadach co dotacja. Również i tu znaczenie ma kryterium dochodowe, a środki mogą być wypłacone w trakcie lub po zakończeniu inwestycji.

Okres finansowania dla tej formy pomocy nie może przekroczyć 180 miesięcy. Dopuszczalne jest również zastosowanie karencji w spłacie rat kapitałowych – wlicza się ona w okres spłaty pożyczki, lecz nie może być dłuższa niż 12 miesięcy po zakończeniu realizacji inwestycji.

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi WIBOR 12M + 70 pkt. bazowych, jednak nie może wynieść mniej niż 2% rocznie.

Pieniądze w obu przypadkach są przekazywane po zakupie, dostawie lub montażu urządzeń i instalacji objętych programem, na rachunek bankowy wykonawcy lub rachunek beneficjenta, jeśli opłacił on już faktury i rachunki.

“Czyste powietrze” – ile dofinansowania możesz otrzymać?

Ile dokładnie wynosi dofinansowanie w programie “Czyste powietrze”? Jak już było wspomniane, wysokość wsparcia zależy od sytuacji materialnej beneficjenta – wyszczególnionych zostało siedem podstawowych grup dochodowych.

Dla osób, które nie mają prawnej możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, progi dochodowe wyglądają następująco:

GrupaŚredni miesięczny dochód (zł/os.)Wysokość dotacji
(% kosztów kwalifikowanych)
Pożyczka
Uzupełnienie do dotacjiPozostałe koszty (max. do wysokości jednostkowych kosztów kwalifikowanych)
Ido 600 złdo 90%do 10%do 100%
II601 – 800 złdo 80%do 20%do 100%
III801 – 1000 złdo 70%do 30%do 100%
IV1001 – 1200 złdo 60%do 40%do 100%
V1201 – 1400 złdo 50%do 50%do 100%
VI1401 – 1600 złdo 40%do 60%do 100%
VIIpowyżej 1600 złdo 30%do 70%do 100%

Dla osób, które rozliczają się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem i które mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, miesięczne próg dochodowy wygląda następująco:

GrupaŚredni miesięczny dochód (zł/os.)Wysokość dotacji
(% kosztów kwalifikowanych)
PożyczkaKwota rocznego dochodu wnioskodawcy
Uzupełnienie do dotacjiPozostałe koszty (max. do wysokości jednostkowych kosztów kwalifikowanych)
Ido 600 złdo 90%do 10%do 100%Nie dotyczy
II601 – 800 złdo 80%do 20%do 100%
III801 – 1000 złdo 67%do 33%do 100%
IV1001 – 1200 złdo 55%do 45%do 100%
V1201 – 1400 złdo 43%do 57%do 100%
VI1401 – 1600 złdo 30%do 70%do 100%
VIIpowyżej 1600 złod 18%do 82%do 100%do 85 528 zł
do 15%do 85%do 100%od 85 529 zł
do 125 528 zł
0%do 100%do 100%powyżej 125 528 zł

Uwaga! W obu przypadkach zmiana miesięcznego dochodu podczas oceny wniosku lub trakcie realizacji inwestycji nie wpływa na wysokość dofinansowania.

„Czyste powietrze” – na co dofinansowanie w 2020 roku?

Zgodnie z aktualnymi założeniami programu, od 1 stycznia 2020 roku środki z funduszu można przeznaczyć m.in. na:

demontaż starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz zakup i montaż nowych urządzeń, spełniających techniczne wymogi programu – kotłów olejowych, gazowych kondensacyjnych, pomp ciepła (powietrznych i gruntowych), systemów ogrzewania elektrycznego, węzłów cieplnych, kotłów na paliwa stałe (o klasie 5 normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej),

docieplenie przegród budowlanych,

wymianę drzwi lub okien,

montaż lub wymianę centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej,

instalację odnawialnych źródeł energii, takich jak np. fotowoltaika lub kolektory słoneczne.

Uwaga! Od 01.01.2020 dla budynków nowobudowanych, koszty zakupu i montażu źródła ciepła lub przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego nie są już kwalifikowane.

“Czyste powietrze” – gdzie składać wnioski? Terminy

Wnioski w programie “Czyste powietrze” przyjmowane są w trybie ciągłym. Złożyć można je na dwa sposoby – elektronicznie oraz w wersji papierowej, do funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, właściwego dla lokalizacji budynku, którego ma dotyczyć dofinansowanie. Ważna jest kolejność wpływu wniosków!

Program został uruchomiony 19 września 2018 roku. Umowy będą podpisywane do 31.12.2027 roku, a wszystkie prace objęte umową muszą zakończyć się do 30.06.2029 roku.

Wniosek elektroniczny

Wzór wniosku “Czyste powietrze” w wersji elektronicznej można pobrać tylko i wyłącznie ze strony Portalu Beneficjenta należącego do WFOŚiGW właściwego ze względu na lokalizację budynku, po założeniu tam konta.

Jest to dokument interaktywny, który na bieżąco weryfikuje poprawność wprowadzanych danych i przelicza wysokość kosztów kwalifikowanych czy wysokość dofinansowania, co znacznie przyspiesza wypełnianie dokumentu jak i jego ocenę.

Gotowy wniosek należy złożyć:

  • za pomocą skrzynki podawczej Portalu Beneficjenta, przy czym w tym przypadku konieczne będzie również złożenie wydrukowanej wersji papierowej w odpowiednim wfośigw lub gminie,
  • przy użyciu profilu zaufanego ePUAP – po zalogowaniu, za pomocą opcji “Wyślij pismo ogólne” dostępnej pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne,
  • z pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego – wysyłając w podpisanej elektronicznie wiadomości komplet dokumentów na adres e-mail funduszu.

Wniosek papierowy

Jeśli nie macie możliwości złożyć wniosek w wersji elektronicznej, dopuszczalne jest uzupełnienie i złożenie wniosku w wersji papierowej. Formularze dostępne w siedzibie odpowiedniego WFOŚiGW oraz w siedzibie gminy (o ile zawarła porozumienie w funduszem sprawie realizacji programu “Czyste powietrze”.

Wypełniony i podpisany wniosek, razem z załącznikami, należy złożyć we wspomnianym już funduszu lub gminie. Tam też dostępna jest pomoc w wypełnieniu wniosku “Czyste powietrze”.

Czyste powietrze – dokumenty

Każdy zainteresowany musi do wniosku musi dołączyć również:

dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości (jeśli nie podano informacji na temat księgi wieczystej we wniosku),

kopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych wraz z oświadczeniem, że właściwy organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu lub też ostateczna decyzja pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy),

pozwolenia organu architektoniczno-budowlanego (jeśli dotyczy),

branżową dokumentację projektową, wykonaną przez uprawnionego projektanta/audyt energetyczny, ekspertyza ornitologiczna lub chiropterologiczna – jeśli zostały wykonane,

dokumentację fotograficzną, która odzwierciedla stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia na etapie składania wniosku,

oświadczenie o dochodach wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość.

Do wypłaty dofinansowania należy natomiast dostarczyć:

protokół częściowego/końcowego odbioru przedsięwzięcia,

dokumentację fotograficzną, która odzwierciedla stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia,

dokumenty księgowe potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia i wykaz umów z wykonawcami (jeśli zostały zawarte),

dokument dokonanego przelewu lub inny dokument, który poświadczy opłacenie dowodów księgowych (dołącza się go w przypadku wniosku o wypłatę na rachunek beneficjenta).

Uwaga! Wszyscy zainteresowani finansowaniem inwestycji w ramach programu “Czyste Powietrze” muszą mieć na uwadze to, że NFOŚiGW/WFOŚiGW dokonują kontroli przedsięwzięć samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne w okresie trwałości. Wynosi on 3 lata od zakończenia przedsięwzięcia.

Najnowsze aktualności / recenzje

  1. do dupy ten program, a co z ludźmi którzy w kopciuchu mają zamontowany palnik na pellet,i palą nim?????????? dotacja się nie należy bo co? po palą pelletem??? paranoja

  2. Jak ślą mnie to tez lipa największe dofinansowania są dla nierobów co żyją z zasiłków i nie maja dochodu a dla tych co pracują płaca podatki i pracują na wszystkich nierobów. to nic się nie należy?!!!!!!!!!!! Nie wiem gdzie ta sprawiedliwość

Dodaj komentarz