“Czyste Powietrze” – warunki, dopłaty

4.38 /5
(Ocen: 32)
Czyste powietrze - warunki dotacji

Zarówno na świecie, jak i w Polsce, dużym problemem jest zanieczyszczenie środowiska. Odpowiedzią na coraz gorszy jego stan, jest rządowy program “Czyste Powietrze”, dzięki któremu można ubiegać się o dopłaty do wymiany pieców, ocieplania budynków i montażu paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. 15 maja 2020 roku ruszył nabór wniosków na nowych zasadach. Co się zmieniło i ile można dostać?

Program “Czyste Powietrze” 2020

Istotą programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza, które mimo różnych inicjatyw ekologicznych, wciąż jest w bardzo złym stanie. Coraz częściej, w wielu miastach przekraczane są normy zanieczyszczeń (sprawdź: najbardziej zanieczyszczone miasta w Polsce). Sytuacja ta ulega pogorszeniu szczególnie jesienią i zimą, kiedy to zaczyna się okres grzewczy. Z powodu smogu w Polsce rocznie umiera ponad 44.000 osób, jest to trzynastokrotnie więcej zgonów, niż tych spowodowanych wypadkami samochodowymi. Zaostrzeniu uległy już przepisy dotyczące czystości powietrza, zakazano palenia w piecach, takimi substancjami jak np. drobny miał. Wprowadzono także nakaz wymiany pieców – kopciuchów, w ciągu następnych lat. Program „Czyste powietrze” 2020 może pomóc w realizacji nowych wymogów.

A pomoc taka jest zdecydowanie potrzebna. Forum Rozwoju Efektywnej Energii podaje, że obecnie większość pieców na paliwa stałe, w domach jednorodzinnych, to urządzenia znacznie wyeksploatowane i wiekowe. Średnio piece kaflowe liczą sobie 40 lat, natomiast kotły 15 lat. W związku z tym, już czas najwyższy, aby to w końcu zmienić. Dużym problemem w naszym kraju jest również tzw. ubóstwo energetyczne, dotykające aż 12 proc. Polaków. Oznacza ono problemy z zaspokojeniem potrzeb energetycznych, takich jak m.in. ogrzewanie, dostęp do elektryczności i ciepłej wody. Tylko w samym 2016 roku problem ten dotyczył blisko 4,6 miliona osób (z czego 2 miliony z nich żyło w ubóstwie dochodowym).

Program “Czyste Powietrze” – jakie zmiany?

Jak już wspominaliśmy, program „Czyste powietrze” ma na celu poprawę efektywności energetycznej gospodarstw domowych, a także redukcję lub uniknięcie emisji szkodliwych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Cel ten jest realizowany głównie poprzez wymianę starych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz termomodernizację budynków (np. ocieplanie ścian zewnętrznych).

Program “Czyste Powietrze”, na który przeznaczono 103 mld zł, będzie trwał do 2029 roku. W tym czasie, na dopłaty do wymiany przestarzałych kotłów, ocieplenia domów oraz montaż pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych liczyć może ok. 3 mln gospodarstw. Mogą to być właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych domów lub wydzielonych mieszkań w budynkach jednorodzinnych (nie ma jednak możliwości finansowania inwestycji w domach, w których trwa jeszcze budowa). Zgodnie z zapowiedziami, ubieganie się o dopłaty ma być łatwiejsze niż dotychczas. Oto zmiany, które zaszły w odświeżonej wersji programu “Czyste Powietrze”:

 • skrócenie rozpatrywania wniosków z 90 dni roboczych do 30 dni kalendarzowych (gdy wniosek złożony zostanie w banku to czas na jego rozpatrzenie wynieść musi maksymalnie 14 dni);
 • uproszczenie wniosku o dotację (jego wypełnienie nie powinno zająć więcej niż pół godziny);
 • możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
 • wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;
 • zastąpienie większości wymaganych dokumentów oświadczeniami (na oświadczenie mogą jednak przejść wyłącznie osoby, które ubiegają się o dofinansowanie w podstawowym wymiarze);
 • zniesienie obowiązku podawania we wniosku informacji technicznych dotyczących instalacji, z którymi ubiegający się o dotacje z programu mieli dotychczas największe problemy;
 • możliwość finansowania przedsięwzięcia rozpoczętego do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (nie wcześniej jednak niż przed 15 maja 2020 roku);
 • wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia z 24 do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku;
 • dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla osób, które już wymieniły źródło ciepła;
 • bonus za niskoemisyjność i odnawialność (promowanie fotowoltaiki i pomp ciepła);
 • możliwość łączenia programu “Czyste Powietrze” z ulgą termomodernizacyjną i programami gminnymi;
 • integracja z programem Mój Prąd przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej (do 5.000 zł) bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
 • dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
 • przerzucenie części prac z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na gminy, które mają się zająć wydawaniem zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego finansowania oraz udzielaniem pożyczek. Mogłoby to przyspieszyć procedury (dotychczas tylko jedna instytucja w całym województwie obsługiwała wnioski). Na ten moment jednak wszystkim zainteresowanym składaniem wniosków nadal pozostaje kontakt z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • włączenie w kolejnym etapie w realizację programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
 • stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach programu.

Dofinansowanie z programu nie wyklucza innych dotacji

Co ważne, dofinansowanie z programu “Czyste powietrze” nie wyklucza dotacji na te same inwestycje z gminnych programów niskoemisyjnych pod hasłem “Stop smog”. Dotacja ta przysługuje gospodarstwom najbardziej potrzebującym wsparcia i może wynieść 90 lub nawet 100 proc. inwestycji. Gminy, które wezmą udział w programie mogą uzyskać pieniądze z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, który finansuje 70 proc. kosztów wymiany przestarzałych kotłów oraz ocieplenia domów.

W nowszej, ulepszonej wersji programu przewidziano również możliwość pozyskania dodatkowego lub pomostowego finansowania inwestycji z banków komercyjnych. W ten sposób zastąpione zostaną cieszące małym zainteresowaniem pożyczki NFOŚiGW (oferowane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Pierwsze kredyty na cele antysmogowe mają się jednak pojawić dopiero we wrześniu.

Bez zmian pozostała natomiast możliwość łączenia dotacji z programu „Czyste powietrze” z termomodernizacyjną ulgą podatkową. Chociaż odliczeniu nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone. Rozliczyć więc można tylko część wydatków nie dofinansowanych, a w przypadku, gdy po ich wcześniejszym odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej otrzymało się ich zwrot w formie dotacji, to konieczne jest ich odliczenie. Z ulgi termomodernizacyjnej po raz pierwszy można było skorzystać podczas rozliczania formularza PIT za 2019 roku (preferencja przysługuje zarówno podatnikom rozliczającym się według skali, jak i płacącym podatek liniowy lub ryczałt). Od dochodu w PIT odliczyć można do 53.000 zł wydatków związanych z termomodernizacją budynku (w tym poniesionych na zakup instalacji fotowoltaicznej i jej montaż, pod warunkiem że ma się faktury VAT wystawione przez płatników VAT).

Program “Czyste Powietrze” – warunki

Zmiana programu “Czyste Powietrze” wynika z potrzeby przyspieszenia tempa jego realizacji. Narzędziem w osiągnięciu jego celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Część pierwsza programu dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

W tym przypadku zainteresowani mogą skorzystać z dwóch form dofinansowania: dotacji oraz dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, która:

 • jest właścicielem/współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 • ma roczne zarobki (dochód roczny) nie przekraczające kwoty 100.000 zł.

Maksymalne kwoty dofinansowania różnią się w zależności od rodzaju wspieranych przedsięwzięć. I tak:

Opcja pierwsza podstawowego poziomu dofinansowania

Kwota maksymalnej dotacji w przypadku pierwszej opcji finansowania może wynosić 25.000 zł gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej i 30.000 gdy ją uwzględnia. Opcja ta obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Dodatkowo mogą być także wykonane:

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych przegród budowlanych (zawiera także demontaż);
 • dokumentacja dotyczącą wcześniej wymienionych działań, a więc ekspertyzy, dokumentacja projektowa i audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych).

Opcja druga podstawowego poziomu dofinansowania

Kwota maksymalnej dotacji w przypadku drugiej opcji finansowania może wynosić 20.000 zł gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej i 25.000 gdy ją uwzględnia. Obejmuje ona demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła, niż wymienione zostały w przypadku opcji pierwszej (czyli pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy) do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo zakup i montaż kotłowni gazowej. Poza tym, mogą być również wykonane takie dodatkowe działania jak w opcji pierwszej podstawowego poziomu dofinansowania.

Opcja trzecia podstawowego poziomu dofinansowania

Kwota maksymalnej dotacji w przypadku trzeciej opcji finansowania może wynosić 10.000 zł. Przedsięwzięcie to nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a jedynie:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych i ocieplenia przegród budowlanych;
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Oto maksymalne dotacje dla podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu):

Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji (zł)
Podłączenie sieci wraz z przyłączem 50% 10.000
Pompa ciepła powietrze/woda 30% 9.000
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 45% 13.500
Pompa ciepła powietrze/powietrze 30% 3.000
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 45% 20.250
Kocioł gazowy kondensacyjny 30% 4.500
Kotłownia gazowa 45% 6.750
Kocioł olejowy kondensacyjny 30% 4.500
Kocioł na węgiel 30% 3.000
Kocioł zgazowujący drewno 30% 6.000
Kocioł na pallet drzewny 30% 6.000
Kocioł na pallet drzewny o podwyższonym standardzie 45% 9.000
Ogrzewanie elektryczne 30% 3.000
Instalacja centralnego ogrzewania 30% 4.500
Instalacja ciepłej wody użytkowej 30% 4.500
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 30% 5.000
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% 5.000

Część druga programu dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

W tym przypadku zainteresowani mogą skorzystać z trzech form dofinansowania: dotacji, pożyczki dla gmin (uzupełniającej finansowanie dla beneficjentów) oraz dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. O dofinansowanie z części drugiej programu “Czyste Powietrze” mogą ubiegać się zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Jeśli prowadzicie działalność gospodarczą to Wasz przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę. Natomiast w drugim przypadku beneficjentem programu, może zostać osoba, która jest właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Przy czym, miesięczny dochód na jedną osobę nie może przekroczyć:

1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Nabór do drugiej części programu dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania zostanie ogłoszony w późniejszym terminie!

Tak samo jak w przypadku pierwszej programu, również w części drugiej maksymalne kwoty dofinansowania różnią się w zależności od rodzaju wspieranych przedsięwzięć. I tak:

Opcja pierwsza podwyższonego poziomu dofinansowania

Kwota maksymalnej dotacji w przypadku pierwszej opcji finansowania może wynosić 32.000 zł, gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej i 37.000 zł, gdy ją uwzględnia. Dofinansowanie obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo zakup i montaż kotłowni gazowej. Dodatkowo mogą być również wykonane następujące inwestycje:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych,
 • pompy ciepła wyłącznie do cwu);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych okien, drzwi zewnętrznych.
 • dokumentacja dotycząca powyższych działań (czyli audytu energetycznego, ekspertyzy i dokumentacja projektowa).

Opcja druga podwyższonego poziomu dofinansowania

Kwota maksymalnej dotacji w przypadku opcji drugiej finansowania może wynieść 15.000 zł. Przedsięwzięcie to nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a jedynie:

 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych, okien;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu.

Oto maksymalne dotacje dla podwyższonego poziomu dofinansowania (część druga programu):

Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji (zł)
Podłączenie sieci wraz z przyłączem 75% 15.000
Pompa ciepła powietrze/woda 60% 18.000
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 60% 18.000
Pompa ciepła powietrze/powietrze 60% 6.000
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 60% 27.000
Kocioł gazowy kondensacyjny 60% 9.000
Kotłownia gazowa 75% 11.250
Kocioł olejowy kondensacyjny 60% 9.000
Kocioł na węgiel 60% 6.000
Kocioł zgazowujący drewno 60% 12.000
Kocioł na pallet drzewny 60% 12.000
Kocioł na pallet drzewny o podwyższonym standardzie 60% 12.000
Ogrzewanie elektryczne 60% 6.000
Instalacja centralnego ogrzewania 60% 9.000
Instalacja ciepłej wody użytkowej 60% 9.000
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 60% 10.000
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% 5.000

“Czyste powietrze” – gdzie składać wnioski? Terminy

Program został uruchomiony 19 września 2018 roku. Umowy będą podpisywane do 31.12.2027 roku, a wszystkie prace objęte umową muszą zakończyć się do 30.06.2029 roku. Wnioski w programie “Czyste powietrze” przyjmowane są w trybie ciągłym. Złożyć można je na dwa sposoby – elektronicznie oraz w wersji papierowej, do funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, właściwego dla lokalizacji budynku, którego ma dotyczyć dofinansowanie. W obu przypadkach złożenie wniosku nic nie kosztuje.

Wniosek elektroniczny

Wnioski o dofinansowanie z programu “Czyste Powietrze” składać można poprzez:

serwis gov.pl;
aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw.

Aby złożyć wniosku poprzez Portal Beneficjenta, konieczna jest rejestracja konto na tym portalu, która umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Po jego wypełnieniu należy go przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego WFOŚiGW. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie tego wniosku i opatrzenie go swoim podpisem, a następnie dostarczenie go już w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego WFOŚiGW.

Natomiast gdy wnioskodawca wybierze opcję złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, to w pierwszej kolejności musi wypełnić wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie. Po podpisaniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, przesłać go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego WFOŚiGW na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. Do wniosku w formie elektronicznej konieczne jest jednak dodanie załączników (takich jak skany z wymaganymi podpisami).

Wniosek papierowy

Jeśli nie macie możliwości złożenia wniosku w wersji elektronicznej, dopuszczalne jest złożenie wniosku w wersji papierowej. Wówczas konieczne jest wypełnienie wniosku w PDF i umieszczenie go na Portalu Beneficjenta właściwego WFOŚiGW. Jednak ze względu na to, że nie posiadacie profilu zaufanego (sprawdź: jak założyć profil zaufany), trzeba ten wniosek wydrukować, podpisać ręcznie i dopiero złożyć. Odbywa się to w kilku prostych krokach:

 • pierwszy – to zalogowanie się na konto w Portalu Beneficjenta;
 • drugi – to pobranie edytowalnego formularza PDF wniosku (nie wolno go drukować przed wypełnieniem);
 • trzeci – to wypełnienie wniosku i jego zweryfikowanie;
 • czwarty – to złożenie wypełnionego elektronicznie wniosek na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta;
 • piąty – to wydrukowanie wniosku i dołączenie wymaganych załączników;
 • szósty – to podpisanie wniosku i złożenie go osobiście lub drogą pocztową (czy kurierem) do właściwego WFOŚiGW, jego oddziału lub gminy (o ile zawarła porozumienie w funduszem sprawie realizacji programu “Czyste powietrze”).

Czyste powietrze – dokumenty

Każdy zainteresowany dofinansowaniem musi przygotować:

dane do logowania do profilu zaufanego lub wypełniony wniosek pobrany z Portalu Beneficjenta (gdy wnioskodawca składa wniosek w urzędzie);
skan zaświadczenia upoważniający do podwyższonego dofinansowania;
skan dokumentu potwierdzającego prawo własności tego domu (w przypadku braku księgi wieczystej dla domu);
skany oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli (w przypadku współwłasności);
skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka (w przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową).

Czyste powietrze – kalkulator grubości izolacji

Kolejnym ułatwieniem dla osób ubiegających się o dotacje na termomodernizację jest kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia budynków, który jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Narzędzie to zostało przygotowane przez ekspertów Krajowej Agencji Poszanowania Energii na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kalkulator dostępny jest stronie programu “Czyste Powietrze” i pomaga wyliczyć grubość izolacji termicznej domu przy ociepleniu wybranych przegród budowlanych (m.in. podłóg, ścian, stropodachu), które oddzielają pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych.

Parametry tego jakże przydatnego narzędzia zostały dobrane tak, aby wnioskodawca mógł wybrać odpowiedni rodzaj i grubość materiału izolacyjnego mając pewność, że po przeprowadzeniu termomodernizacji wybranych przegród będą one spełniać obowiązujące i przyszłe wymagania techniczne (WT 2021), które wejdą w życie od 31.12.2020 roku, zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).

Informacje o autorze

Katarzyna Fodrowska

W kręgu jej zainteresowań leżą tematy związane z budownictwem, architekturą, energetyką i naukami przyrodniczymi. Wolny czas lubi spędzać na czytaniu i spacerach, a także oddawaniu się swoim dwóm największym pasjom, jakimi są astronomia i taniec flamenco.

Dodaj komentarz
guest
4 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
View all comments
Małgorzata Kujawa
Małgorzata Kujawa
21 maja 2020 18:47

Proszę o podanie adresu biura w sprawie dotacji do wymiany ogrzewania węglowego na gazowe

Ewla
Ewla
26 stycznia 2020 20:17

Jak ślą mnie to tez lipa największe dofinansowania są dla nierobów co żyją z zasiłków i nie maja dochodu a dla tych co pracują płaca podatki i pracują na wszystkich nierobów. to nic się nie należy?!!!!!!!!!!! Nie wiem gdzie ta sprawiedliwość

nie biorę
nie biorę
27 sierpnia 2020 08:15
Odpowiedz do:  Ewla

KAŻDE „dofinansowanie” jest dla nierobów, czy to biednych, czy to bogatszych, jak myślisz das do nich należysz.
Normalnym, choć rzadkim podejściem jest potrzeba niskiego opodatkowanie i żadnych rzekomych dotacji,

on
on
11 marca 2019 21:27

do dupy ten program, a co z ludźmi którzy w kopciuchu mają zamontowany palnik na pellet,i palą nim?????????? dotacja się nie należy bo co? po palą pelletem??? paranoja