Czyste Powietrze 2021 – warunki, dopłaty

4.81 /5
(Ocen: 69)

Zarówno na świecie, jak i w Polsce dużym problemem jest zanieczyszczenie środowiska. Odpowiedzią na coraz gorszy jego stan, jest rządowy program “Czyste Powietrze”, dzięki któremu można ubiegać się o dopłaty do wymiany pieców, ocieplania budynków i montażu paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Komu przysługuje dotacja z programu “Czyste Powietrze” w 2021 roku i jak z niej skorzystać?

Program “Czyste Powietrze” 2021

Istotą programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza, które mimo różnych inicjatyw ekologicznych, wciąż jest w bardzo złym stanie. Coraz częściej, w wielu miastach przekraczane są normy zanieczyszczeń (sprawdź: najbardziej zanieczyszczone miasta w Polsce). Sytuacja ta ulega pogorszeniu szczególnie jesienią i zimą, kiedy to zaczyna się okres grzewczy. Z powodu smogu w Polsce rocznie umiera nie jak dotąd sądzono 45.000 osób (takie dane przez ostatnie lata prezentowały m.in. Europejska Agencja Środowiska i Światowa Organizacja Zdrowia), ale niemal 100 tys.(badania na ten temat zostały niedawno opublikowane w czasopiśmie Environmental Research). Zaostrzeniu uległy już przepisy dotyczące czystości powietrza, zakazano palenia w piecach, takimi substancjami jak np. drobny miał. Wprowadzono także nakaz wymiany pieców – kopciuchów w ciągu następnych lat (w celu obniżenia kosztów tej proekologicznej inwestycji można skorzystać z dofinansowania do wymiany pieca).

Program „Czyste Powietrze” może pomóc w realizacji nowych wymogów. A pomoc taka jest zdecydowanie potrzebna. Forum Rozwoju Efektywnej Energii podaje, że obecnie większość pieców na paliwa stałe, w domach jednorodzinnych, to urządzenia znacznie wyeksploatowane i wiekowe. Średnio piece kaflowe liczą sobie 40 lat, natomiast kotły 15 lat. W związku z tym, już czas najwyższy, aby to w końcu zmienić. Dużym problemem w naszym kraju jest również tzw. ubóstwo energetyczne, dotykające aż 12 proc. Polaków. Oznacza ono problemy z zaspokojeniem potrzeb energetycznych, takich jak m.in. ogrzewanie, dostęp do elektryczności i ciepłej wody. Tylko w samym 2016 roku problem ten dotyczył blisko 4,6 miliona osób (z czego 2 miliony z nich żyło w ubóstwie dochodowym).

Program “Czyste Powietrze” w liczbach

Jak już wspominaliśmy, program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę efektywności energetycznej gospodarstw domowych, a także redukcję lub uniknięcie emisji szkodliwych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Cel ten jest realizowany głównie poprzez wymianę starych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz termomodernizację budynków (np. ocieplanie ścian zewnętrznych).

Program “Czyste Powietrze”, na który przeznaczono 103 mld zł, będzie trwał do 2029 roku. W tym czasie, na dopłaty do wymiany przestarzałych kotłów, ocieplenia domów oraz montaż pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych liczyć może ok. 3 mln gospodarstw. Mogą to być właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych domów lub wydzielonych mieszkań w budynkach jednorodzinnych (nie ma jednak możliwości finansowania inwestycji w domach, w których trwa jeszcze budowa). Do tej pory w ramach dofinansowania z programu:

 • złożono 236.791 wniosków;
 • łączna kwota dotacji wyniosła 4.222.808.055 zł;
 • podpisano 1.214 porozumień z gminami.

Program “Czyste Powietrze” – jakie zmiany?

Należy tu przypomnieć, że od 15 maja 2020 roku program „Czyste Powietrze” funkcjonuje w nowej postaci, dzięki czemu ubieganie się o dopłaty jest znacznie łatwiejsze. Zrezygnowano m.in. z limitu kosztów kwalifikowanych (w wysokości 53 tys. zł) i z udzielania pożyczek. Zmieniono również zasady przyznawania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe na urządzenia nowoczesne i spełniające najwyższe normy oraz na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. Do innych ważnych zmian w odświeżonej wersji programu “Czyste Powietrze” należy również:

 • skrócenie rozpatrywania wniosków z 90 dni roboczych do 30 dni kalendarzowych (gdy wniosek złożony zostanie w banku to czas na jego rozpatrzenie wynieść musi maksymalnie 14 dni);
 • uproszczenie wniosku o dotację (jego wypełnienie nie powinno zająć więcej niż pół godziny);
 • możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
 • zastąpienie większości wymaganych dokumentów oświadczeniami (na oświadczenie mogą jednak przejść wyłącznie osoby, które ubiegają się o dofinansowanie w podstawowym wymiarze);
 • wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;
 • zniesienie obowiązku podawania we wniosku informacji technicznych dotyczących instalacji, z którymi ubiegający się o dotacje z programu mieli dotychczas największe problemy;
 • możliwość finansowania przedsięwzięcia rozpoczętego do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (nie wcześniej jednak niż przed 15 maja 2020 roku);
 • wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia z 24 do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku;
 • dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla osób, które już wymieniły źródło ciepła;
 • bonus za niskoemisyjność i odnawialność (promowanie fotowoltaiki oraz pomp ciepła);
 • możliwość łączenia programu “Czyste Powietrze” z ulgą termomodernizacyjną i programami gminnymi;
 • integracja z programem Mój Prąd przez możliwość uzyskania dotacji na montaż zestawu fotowoltaicznego bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
 • przerzucenie części prac z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na gminy, które mają się zająć wydawaniem zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego finansowania oraz udzielaniem pożyczek;
 • włączenie w kolejnym etapie w realizację programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
 • stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach programu.

Dofinansowanie z programu nie wyklucza innych dotacji

Co ważne, dofinansowanie z programu “Czyste Powietrze” nie wyklucza dotacji na te same inwestycje z gminnych programów niskoemisyjnych pod hasłem “Stop smog”. Dotacja ta przysługuje gospodarstwom najbardziej potrzebującym wsparcia i może wynieść 90 lub nawet 100 proc. inwestycji. Gminy, które wezmą udział w programie mogą uzyskać pieniądze z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, który finansuje 70 proc. kosztów wymiany przestarzałych kotłów oraz ocieplenia domów.

W nowszej, ulepszonej wersji programu, przewidziano również możliwość pozyskania dodatkowego lub pomostowego finansowania inwestycji z banków komercyjnych. W ten sposób zastąpione zostaną cieszące się małym zainteresowaniem pożyczki NFOŚiGW (oferowane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Podpisane przez NFOŚiGW i WFOŚiGW 14 kwietnia 2021 roku umowy z bankami pozwolą na zwiększenie dostępności programu “Czyste Powietrze”, poprzez uruchomienie kredytów jako uzupełnienie finansowania inwestycji. Łączny budżet, w ramach którego banki będę przekazywać do Wojewódzkich Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytów na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem „Czyste Powietrze”, to 1,5 mld zł. Umowy podpisało już siedem pierwszych banków:

 • Alior Bank;
 • BNP Paribas Bank Polska;
 • Bank Ochrony Środowiska;
 • Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze;
 • Credit Agricole Bank Polska;
 • Santander Consumer Bank;
 • Banki Spółdzielcze SGB.

Bez zmian pozostała możliwość łączenia dotacji z programu „Czyste Powietrze” z termomodernizacyjną ulgą podatkową. Chociaż odliczeniu nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone. Rozliczyć więc można tylko część wydatków nie dofinansowanych, a w przypadku, gdy po ich wcześniejszym odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej otrzymało się ich zwrot w formie dotacji, to konieczne jest ich odliczenie. Z ulgi termomodernizacyjnej po raz pierwszy można było skorzystać podczas rozliczania formularza PIT za 2019 rok (preferencja przysługuje zarówno podatnikom rozliczającym się według skali, jak i płacącym podatek liniowy lub ryczałt). Od dochodu w PIT odliczyć można do 53.000 zł wydatków związanych z termomodernizacją budynku (w tym poniesionych na zakup instalacji fotowoltaicznej i jej montaż, pod warunkiem że ma się faktury VAT wystawione przez płatników VAT).

Koniec dotacji do pieców węglowych

Program “Czyste Powietrze” oprócz dopłat do termomodernizacji przewiduje również wsparcie na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne. Dotychczas jedną z możliwości była wymiana tzw. “kopciucha” na piec węglowy, co najmniej piątej generacji. W trakcie trwania programu, z możliwości tej skorzystało ok. 15 proc. beneficjentów. Największą popularnością cieszyły się natomiast piece gazowe, które wybrało ponad 50 proc. wnioskujących o wsparcie, zaś 20 proc. wniosków złożonych w “Czystym Powietrzu” dotyczyła ekologicznych i energooszczędnych pomp ciepła.

Co ważne, zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy jedynie do 31 grudnia 2021 roku. Jak niedawno wyjaśniał w rozmowie z PAP Michał Kurtyka – szef resortu klimatu i środowiska, wycofanie się z dotowania kotłów węglowych było oczekiwane przez Komisję Europejską, a także wynika z reform zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy i Polskim Ładzie. Ponadto uchwały antysmogowe, które obowiązują w poszczególnych województwach, nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego, jakim jest węgiel.

Kolejną ważną zmianą jest również planowane od 1 lipca 2021 roku, zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, a więc uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji (po to, aby były one takie same, jak w programie “Stop Smog”). I tak, dla:

 • gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2.189,04 zł (a więc o ok. 229 zł więcej niż dotychczas);
 • gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1.563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).

Program “Czyste Powietrze” – warunki

Zmiana programu “Czyste Powietrze” wynika z potrzeby przyspieszenia tempa jego realizacji. Narzędziem w osiągnięciu jego celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Część pierwsza programu dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

W tym przypadku zainteresowani mogą skorzystać z dwóch form dofinansowania: dotacji oraz dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, która:

 • jest właścicielem/współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 • ma roczne zarobki (dochód roczny) nie przekraczające kwoty 100.000 zł.

Maksymalne kwoty dofinansowania różnią się w zależności od rodzaju wspieranych przedsięwzięć. I tak:

Opcja pierwsza podstawowego poziomu dofinansowania

Kwota maksymalnej dotacji w przypadku pierwszej opcji finansowania może wynosić 25.000 zł gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej i 30.000 gdy ją uwzględnia (zapraszamy do naszego rankingu firm fotowoltaicznych). Opcja ta obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż powietrznej pompy ciepła albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. (sprawdźcie nasz ranking najlepszych ofert i firm montujących pompy ciepła). Dodatkowo mogą być także wykonane:

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych przegród budowlanych (zawiera także demontaż);
 • dokumentacja dotyczącą wcześniej wymienionych działań, a więc ekspertyzy, dokumentacja projektowa i audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych).

Opcja druga podstawowego poziomu dofinansowania

Kwota maksymalnej dotacji w przypadku drugiej opcji finansowania może wynosić 20.000 zł gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej i 25.000 gdy ją uwzględnia. Obejmuje ona demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła, niż wymienione zostały w przypadku opcji pierwszej (czyli pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy) do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo zakup i montaż kotłowni gazowej. Poza tym, mogą być również wykonane takie dodatkowe działania jak w opcji pierwszej podstawowego poziomu dofinansowania.

Opcja trzecia podstawowego poziomu dofinansowania

Kwota maksymalnej dotacji w przypadku trzeciej opcji finansowania może wynosić 10.000 zł. Przedsięwzięcie to nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a jedynie:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych i ocieplenia przegród budowlanych;
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Oto maksymalne dotacje dla podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu):

Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji (zł)
Podłączenie sieci wraz z przyłączem 50% 10.000
Pompa ciepła powietrze/woda 30% 9.000
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 45% 13.500
Pompa ciepła powietrze/powietrze 30% 3.000
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 45% 20.250
Kocioł gazowy kondensacyjny 30% 4.500
Kotłownia gazowa 45% 6.750
Kocioł olejowy kondensacyjny 30% 4.500
Kocioł na węgiel 30% 3.000
Kocioł zgazowujący drewno 30% 6.000
Kocioł na pallet drzewny 30% 6.000
Kocioł na pallet drzewny o podwyższonym standardzie 45% 9.000
Ogrzewanie elektryczne 30% 3.000
Instalacja centralnego ogrzewania 30% 4.500
Instalacja ciepłej wody użytkowej 30% 4.500
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 30% 5.000
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% 5.000

Część druga programu dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

W tym przypadku zainteresowani mogą skorzystać z trzech form dofinansowania: dotacji, pożyczki dla gmin (uzupełniającej finansowanie dla beneficjentów) oraz dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. O dofinansowanie z części drugiej programu “Czyste Powietrze” mogą ubiegać się zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Jeśli prowadzicie działalność gospodarczą to Wasz przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę. Natomiast w drugim przypadku beneficjentem programu, może zostać osoba, która jest właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Przy czym, miesięczny dochód na jedną osobę nie może przekroczyć:

1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Nabór do drugiej części programu dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania zostanie ogłoszony w późniejszym terminie!

Tak samo jak w przypadku pierwszej programu, również w części drugiej maksymalne kwoty dofinansowania różnią się w zależności od rodzaju wspieranych przedsięwzięć. I tak:

Opcja pierwsza podwyższonego poziomu dofinansowania

Kwota maksymalnej dotacji w przypadku pierwszej opcji finansowania może wynosić 32.000 zł, gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej i 37.000 zł, gdy ją uwzględnia. Dofinansowanie obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo zakup i montaż kotłowni gazowej. Dodatkowo mogą być również wykonane następujące inwestycje:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła wyłącznie do cwu);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych okien, drzwi zewnętrznych.
 • dokumentacja dotycząca powyższych działań (czyli audytu energetycznego, ekspertyzy i dokumentacja projektowa).

Opcja druga podwyższonego poziomu dofinansowania

Kwota maksymalnej dotacji w przypadku opcji drugiej finansowania może wynieść 15.000 zł. Przedsięwzięcie to nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a jedynie:

 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych, okien;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu.

Oto maksymalne dotacje dla podwyższonego poziomu dofinansowania (część druga programu):

Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji (zł)
Podłączenie sieci wraz z przyłączem 75% 15.000
Pompa ciepła powietrze/woda 60% 18.000
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 60% 18.000
Pompa ciepła powietrze/powietrze 60% 6.000
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 60% 27.000
Kocioł gazowy kondensacyjny 60% 9.000
Kotłownia gazowa 75% 11.250
Kocioł olejowy kondensacyjny 60% 9.000
Kocioł na węgiel 60% 6.000
Kocioł zgazowujący drewno 60% 12.000
Kocioł na pallet drzewny 60% 12.000
Kocioł na pallet drzewny o podwyższonym standardzie 60% 12.000
Ogrzewanie elektryczne 60% 6.000
Instalacja centralnego ogrzewania 60% 9.000
Instalacja ciepłej wody użytkowej 60% 9.000
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 60% 10.000
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% 5.000

“Czyste Powietrze” – gdzie składać wnioski? Terminy

Program został uruchomiony 19 września 2018 roku. Umowy będą podpisywane do 31.12.2027 roku, a wszystkie prace objęte umową muszą zakończyć się do 30.06.2029 roku. Wnioski w programie “Czyste powietrze” przyjmowane są w trybie ciągłym. Złożyć można je na dwa sposoby – elektronicznie oraz w wersji papierowej, do funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, właściwego dla lokalizacji budynku, którego ma dotyczyć dofinansowanie. W obu przypadkach złożenie wniosku nic nie kosztuje.

Wniosek elektroniczny

Wnioski o dofinansowanie z programu “Czyste Powietrze” składać można poprzez:

serwis gov.pl;
aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw.

Aby złożyć wniosku poprzez Portal Beneficjenta, konieczna jest rejestracja konto na tym portalu, która umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Po jego wypełnieniu należy go przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego WFOŚiGW. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie tego wniosku i opatrzenie go swoim podpisem, a następnie dostarczenie go już w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego WFOŚiGW.

Natomiast gdy wnioskodawca wybierze opcję złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, to w pierwszej kolejności musi wypełnić wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie. Po podpisaniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, przesłać go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego WFOŚiGW na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. Do wniosku w formie elektronicznej konieczne jest jednak dodanie załączników (takich jak skany z wymaganymi podpisami).

Wniosek papierowy

Jeśli nie macie możliwości złożenia wniosku w wersji elektronicznej, dopuszczalne jest złożenie wniosku w wersji papierowej. Wówczas konieczne jest wypełnienie wniosku w PDF i umieszczenie go na Portalu Beneficjenta właściwego WFOŚiGW. Jednak ze względu na to, że nie posiadacie profilu zaufanego (sprawdź: jak założyć profil zaufany), trzeba ten wniosek wydrukować, podpisać ręcznie i dopiero złożyć. Odbywa się to w kilku prostych krokach:

 • pierwszy – to zalogowanie się na konto w Portalu Beneficjenta;
 • drugi – to pobranie edytowalnego formularza PDF wniosku (nie wolno go drukować przed wypełnieniem);
 • trzeci – to wypełnienie wniosku i jego zweryfikowanie;
 • czwarty – to złożenie wypełnionego elektronicznie wniosek na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta;
 • piąty – to wydrukowanie wniosku i dołączenie wymaganych załączników;
 • szósty – to podpisanie wniosku i złożenie go osobiście lub drogą pocztową (czy kurierem) do właściwego WFOŚiGW, jego oddziału lub gminy (o ile zawarła porozumienie w funduszem sprawie realizacji programu “Czyste powietrze”).

“Czyste Powietrze” – dokumenty

Każdy zainteresowany dofinansowaniem musi przygotować:

dane do logowania do profilu zaufanego lub wypełniony wniosek pobrany z Portalu Beneficjenta (gdy wnioskodawca składa wniosek w urzędzie);
skan zaświadczenia upoważniający do podwyższonego dofinansowania;
skan dokumentu potwierdzającego prawo własności tego domu (w przypadku braku księgi wieczystej dla domu);
skany oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli (w przypadku współwłasności);
skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka (w przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową).

“Czyste Powietrze” – kalkulator grubości izolacji

Kolejnym ułatwieniem dla osób ubiegających się o dotacje na termomodernizację jest kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia budynków, który jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Narzędzie to zostało przygotowane przez ekspertów Krajowej Agencji Poszanowania Energii na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kalkulator dostępny jest stronie programu “Czyste Powietrze” i pomaga wyliczyć grubość izolacji termicznej domu przy ociepleniu wybranych przegród budowlanych (m.in. podłóg, ścian, stropodachu), które oddzielają pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych.

Parametry tego jakże przydatnego narzędzia zostały dobrane tak, aby wnioskodawca mógł wybrać odpowiedni rodzaj i grubość materiału izolacyjnego mając pewność, że po przeprowadzeniu termomodernizacji wybranych przegród będą one spełniać obowiązujące nowe warunki techniczne 2021 (WT 2021), które weszły w życie 31.12.2020 roku, zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).

Informacje o autorze

Katarzyna Fodrowska

W kręgu jej zainteresowań leżą tematy związane z budownictwem, architekturą, naukami przyrodniczymi i bieżącymi wyzwaniami stojącymi przed polską energetyką. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prądu, gazu, pomp ciepła i odnawialnych źródeł energii. Propagatorka zdrowego stylu życia i ekologicznych rozwiązań. Wolny czas lubi spędzać na czytaniu i spacerach, a także oddawaniu się swoim dwóm największym pasjom, jakimi są astronomia i flamenco.

Dodaj komentarz
guest
8 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
View all comments
Jolanta
Jolanta
29 września 2021 09:07

Czy w domu na wsi, który jest domem mieszkalnym i w którym instaluję fotowoltaikę i pompę ciepła muszę mieszkać na stałe? Co jeśli mam mieszkanie i dom na wsi. Jak mam rozdzielić moją bytność w tych dwóch miejscach? Czy jest ważne gdzie ile przebywam i gdzie jestem zameldowana na stałe?

Jerzy
Jerzy
19 września 2021 15:20

Właśnie otrzymałem odmowę uzyskania dotacji z powodu prawa budowlanego. Mam mieszkanie 71,5 M2 w budynku gdzie znajdują się 6 lokali każdy z nich ma księgę wieczysta, budynek by można porównać do zabudowy szeregowej lecz problem jest w tym że to jest sześć lokali a każdy lokal ma własną kotłownię z kopciuchem

Jerzy
Jerzy
19 września 2021 15:14

Czy mogę skorzystać z dotacji na wymianę pieca CO w budynku wielomieszkaniowym z wydzielonym lokalem mieszkalnym

Arkadiusz
Arkadiusz
9 sierpnia 2021 12:42

Właśnie otrzymałem odmowę uzyskania dotacji z powodu prawa budowlanego.Mam mieszkanie 80 M2 w budynku gdzie znajdują się 4 lokale każdy z nich ma księgę wieczysta budynek by można porównać do zabudowy szeregowej i problem jest w tym że to są cztery lokale

Małgorzata Kujawa
Małgorzata Kujawa
21 maja 2020 18:47

Proszę o podanie adresu biura w sprawie dotacji do wymiany ogrzewania węglowego na gazowe

Ewla
Ewla
26 stycznia 2020 20:17

Jak ślą mnie to tez lipa największe dofinansowania są dla nierobów co żyją z zasiłków i nie maja dochodu a dla tych co pracują płaca podatki i pracują na wszystkich nierobów. to nic się nie należy?!!!!!!!!!!! Nie wiem gdzie ta sprawiedliwość

nie biorę
nie biorę
27 sierpnia 2020 08:15
Odpowiedz do:  Ewla

KAŻDE „dofinansowanie” jest dla nierobów, czy to biednych, czy to bogatszych, jak myślisz das do nich należysz.
Normalnym, choć rzadkim podejściem jest potrzeba niskiego opodatkowanie i żadnych rzekomych dotacji,

on
on
11 marca 2019 21:27

do dupy ten program, a co z ludźmi którzy w kopciuchu mają zamontowany palnik na pellet,i palą nim?????????? dotacja się nie należy bo co? po palą pelletem??? paranoja