audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto ma obowiązek?

Dążenie do oszczędności energii za pomocą poprawy efektywności energetycznej to obecnie kwestia priorytetowa, zarówno ze względu na kwestie środowiskowe, jak i ekonomiczne. Na poprawę efektywności energetycznej uwagę w szczególności powinny zwracać podmioty biznesowe, dla których oszczędność energii przekłada się na lepszą konkurencyjność. Wśród narzędzi służących temu celowi można znaleźć m.in. audyty energetyczne przedsiębiorstw. Obowiązek ich okresowego wykonania spoczywa na części firm. Kto ma obowiązek sporządzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Co ile lat się go przeprowadza?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - co to? Po co się go wykonuje?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to obowiązkowa dla pewnych firm procedura, która ma na celu przeprowadzenie dokładnych i zweryfikowanych obliczeń dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa przeprowadza się po to, by uświadomić przedsiębiorcy, ile energii (a co za tym idzie - pieniędzy) może zaoszczędzić przeprowadzając modernizacje energetyczne w swojej firmie.

Uwaga! Obowiązek wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa nie wiąże się z obowiązkiem zrealizowania usprawnień zalecanych w audycie.

Co zawiera audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

W audycie energetycznym przedsiębiorstwa zawiera się szczegółowa analiza całej gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa - z uwzględnieniem zużycia energii w firmowych budynkach, instalacjach przemysłowych czy transporcie. Przegląd musi obejmować minimum 90% całkowitego zużycia energetycznego w firmie.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - ustawa, normy

Dokumentem regulującym przeprowadzanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Z racji tego, że ustawie o efektywności energetycznej szczegółowo nie doprecyzowano, w jaki sposób należy wykonywać audyt energetyczny przedsiębiorstwa, w ich opracowaniu można korzystać np. z normy EN 16247 czy ze standardów ISO 50 001.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto ma obowiązek go sporządzić?

Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa spoczywa na każdym przedsiębiorcy, który nie spełnia definicji mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. W praktyce zatem, do wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest zobowiązany "duży" podmiot, który co najmniej w jednym z dwóch lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie minimum 250 pracowników lub,
  • osiągnął obrót większy niż równowartość 50 mln euro lub,
  • po zsumowaniu aktywów bilansu na koniec jednego z tych lat osiągnął wynik wyższy niż równowartość 43 mln euro.

Kiedy nie trzeba wykonywać audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

Ustawa o efektywności energetycznej zwalnia z obowiązku wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, te firmy które:

  • korzystają z systemu zarządzania energią (np. ISO 50001) określonego w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią,
  • posiadają system zarządzania środowiskowego EMAS, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie,

i które w związku z nimi przeprowadziły audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Sam fakt korzystania z powyższych narzędzi nie zwalnia zatem z audytu - analiza musi zostać przeprowadzona.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - i co dalej?

Firma zobowiązana do wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, o jego przeprowadzeniu ma obowiązek poinformować Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Audytowany przedsiębiorca ma na to 30 dni, od daty jego przeprowadzenia, przy czym nie może to nastąpić później niż do końca danego roku kalendarzowego.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - co ile lat?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy przeprowadzać co 4 lata. Zatem przykładowo, jeśli pierwsze audyty energetyczne przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą przeprowadzono w 2017 roku, kolejne będą przypadać na lata: 2021, 2025, 2029 etc.

Warto podkreślić, że zgodnie z interpretacją URE, przedsiębiorstwo, które w ciągu roku dopiero stało się dużym przedsiębiorstwem, ma obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa niezwłocznie, najlepiej do końca tego roku kalendarzowego. Jeśli podejrzewasz, że Twoja firma będzie spełniać przesłanki warunkujące obowiązek wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, warto jak najszybciej rozpocząć procedurę jego przeprowadzenia.

Kto może wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, audyt energetyczny przedsiębiorstwa może zostać przeprowadzony przez:

  • niezależny podmiot  posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe, pozwalające na rzetelne wykonanie audytu. Przykładem mogą tu być np. firmy doradztwa energetycznego.
  • eksperta pracującego dla przedsiębiorcy wykonującego audyt - pod warunkiem że specjalista ten nie będzie bezpośrednio związany z audytowaną działalnością przedsiębiorstwa.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - cena

Ceny audytów energetycznych przedsiębiorstw mogą się wahać od kilku tysięcy złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ostateczny koszt audytu energetycznego przedsiębiorstwa zawsze będzie uzależniony od indywidualnej wyceny. 

Co na niego wpływa? Koszt audytu energetycznego przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności zależy od skali i zaawansowania struktur przedsiębiorstwa oraz rodzaju branży, w której działa. Im większy i bardziej skomplikowany obszar działania firmy, tym bardziej zaawansowanych badań i analiz wymaga, co przekłada się na cenę.

Na cenę audytu energetycznego przedsiębiorstwa mogą też wpływać kwalifikacje i doświadczenie audytora czy firmy doradztwa energetycznego. Wykwalifikowany audytor energetyczny z odpowiednimi referencjami i certyfikatami jest w stanie zapewnić bardziej precyzyjne i wartościowe wyniki, jednak taka wiedza i doświadczenie może kosztować więcej.

Znaczenie będzie miała także lokalizacja przedsiębiorstwa, a wraz z nią dostępność specjalistów, która może się różnić w zależności od regionu. Przy czym należy podkreślić, znalezienie ekspertów działających na terenie całego kraju nie powinno stanowić problemu. W tym celu możecie skorzystać z naszego rankingu firm doradztwa energetycznego.

Co grozi za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

Nieprzeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa wiąże się z ryzykiem wymierzenia kary pieniężnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Może ona wynieść do 5% wysokości przychodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w poprzednim roku podatkowym. Przy ustalaniu jej wysokości, Prezes URE bierze jednak pod uwagę m.in. zakres, powtarzalność i możliwości finansowe karanego podmiotu. URE może także odstąpić od wymierzenia kary za niewykonanie obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Wbrew pozorom, audyt energetyczny przedsiębiorstwa to nie tylko niepotrzebna formalność, którą należy przeprowadzić dla zgodności z przepisami. Dla podmiotów biznesowych to również ogromna szansa na osiągnięcie wymiernych korzyści. Dlaczego warto wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

  • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa pozwala określić potencjał możliwych do osiągnięcia oszczędności energetycznych, które z zasady przekładają się na niższe koszty prowadzenia działalności. Jest niezwykle ważne zwłaszcza w dobie rosnących kosztów energii i jej nośników.
  • Poprawa efektywności energetycznej w firmie to sposób na obniżenie śladu węglowego i zyskanie statusu firmy dbającej o środowisko. To szansa na zyskanie przewagi konkurencyjnej w branży. Według badań, konsumenci chętniej korzystają z produktów i usług, które uwzględniają ten aspekt.
  • Audyt energetyczny dostarcza przedsiębiorstwu informacji potrzebnych do podejmowania strategicznych decyzji inwestycyjnych związanych z efektywnością energetyczną. Dzięki analizie kosztów, korzyści i zwrotu z inwestycji w oszczędności energetyczne, przedsiębiorstwo może podjąć świadome decyzje dotyczące modernizacji infrastruktury i procesów.
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments