Kontrola systemu ogrzewania

Kontrola i ocena efektywności energetycznej kotłów

Koszty związane z ogrzewaniem budynków to jedna z istotniejszych pozycji na rachunkach, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i budynkach wielorodzinnych czy firmach. Poprawny dobór i eksploatacja kotłów w systemie ogrzewania może być sposobem na obniżenie wydatków. Dlatego, tak ważne są regularne kontrole systemu ogrzewania oraz ocena efektywności energetycznej kotłów. Obowiązek ich przeprowadzenia nakładają przepisy ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Jakie urządzenia i kiedy podlegają kontroli i ocenie efektywności energetycznej?

Obowiązek kontroli systemu ogrzewania i oceny efektywności energetycznej kotłów

Zgodnie z art. 23 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, obowiązek dokonywania regularnych kontroli ogrzewania i oceny efektywności energetycznej spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku. Warto jednak wiedzieć, że nie każda osoba fizyczna lub prawna będzie musiała je wykonać.

Kontrolę systemów ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów (źródeł ciepła) należy wykonać zgodnie z poniższym harmonogramem.

Typ i moc kotła Częstotliwość kontroli
Kocioł o nominalnej mocy cieplnej
od 20 kW do 100 kW
Min. raz na 5 lat
Kocioł na paliwo ciekłe lub stałe,
o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW
Min. raz na 2 lata
Kocioł na paliwo gazowe,
o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW
Min. raz na 4 lata
Inne źródła (dostępne części systemu ogrzewania lub
połączonego systemu ogrzewania i wentylacji)
o sumarycznej, nominalnej mocy większej niż 70 kW
Min. raz na 3 lata

Oznacza to, że w przypadku większości gospodarstw domowych, kontrola systemu ogrzewania i ocena efektywności energetycznej kotła nie będzie wymagana. Może być jednak konieczna, w przypadku pieców zgazowujących drewno, których moc nominalna często przekracza 20 kW. 

Uwaga! Kontrola systemu ogrzewania nie jest konieczna, jeśli w budynku (mieszkalnym, niemieszkalnym) są zamontowane systemy pozwalające na monitorowanie, analizowanie i sterowanie aspektów związanych ze zużyciem energii oraz sprawnością i eksploatacją systemów ogrzewania.

Kontrola systemu ogrzewania i ocena efektywności energetycznej kotłów - na czym polega?

Według przepisów ustawy, kontrola systemu ogrzewania opiera się na trzech głównych elementach, czyli:

  • na ocenie sprawności systemu - obejmującą np. wizualną inspekcję, analizę spalin, pomiar temperatur, analizę wydajności (w tym pomiar zużycia paliwa),
  • na poprawności doboru mocy źródła ciepła do potrzeb energetycznych budynków - przy czym element ten można pominąć, jeśli w systemie lub charakterystyce energetycznej budynku nie wprowadzono zmian,
  • na sprawdzeniu, czy możliwa jest optymalizacja pracy systemu grzewczego - przykładowo poprzez wprowadzenie do systemu buforu ciepła, zaizolowaniu rur czy wdrożenie aparatury sterującej (np. termostatów).

Kontrola i badanie efektywności energetycznej kotła powinno zostać zakończone wykonaniem protokołu.

Ocena efektywności energetycznej kotłów - protokół

Protokół z oceny efektywności energetycznej kotła to dokument podsumowujący przeprowadzoną kontrolę systemu ogrzewania w budynku. Powinny się w nim znaleźć dane:

  • na temat obiektu - w tym adres, rodzaj, rok oddania do użytkowania, powierzchnia;
  • na temat systemu ogrzewania - rodzaj, rok wykonania, liczbę źródeł ciepła, typ wykorzystywanego paliwa,
  • dotyczące sprawności systemu.

Oprócz tego, ustawa o charakterystyce energetycznej budynków zakłada, że w protokole z oceny efektywności energetycznej kotła i kontroli systemu ogrzewania audytor umieści zalecenia dotyczące zakresu i rodzaju prac, które wpłyną na poprawę efektywności energetycznej systemu.

Uwaga! Protokół oceny efektywności energetycznej kotłów to ważny dokument, który musi zostać sporządzony zgodnie ze stanem faktycznym. Wykonująca go osoba ma obowiązek poświadczyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej, rzetelność zawartych w nim danych.

Szczegółowe informacje i wytyczne dotyczące sporządzania protokołu znajdują się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Kontrola systemu ogrzewania - kto może ją wykonać?

Warto podkreślić, że kontrolę systemu ogrzewania wraz z oceną efektywności energetycznej kotła może wykonać jedynie osoba o odpowiednim doświadczeniu i umiejętnościach, wskazanych w ustawie o charakterystyce energetycznej budynku.

Zgodnie z polskimi przepisami, kontrolę i badanie efektywności energetycznej kotłów może zatem wykonać wyłącznie osoba, która posiada “uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Co więcej, osoba chcąca wykonywać kontrole systemów ogrzewania powinno uzyskać wpis do Wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Pomocą w znalezieniu odpowiedniego specjalisty może być nasz ranking firm doradztwa energetycznego. W zestawieniu znaleźli się eksperci, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia, oraz którzy mogą poszczycić wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu usług doradztwa energetycznego.

Jaka jest cena kontroli systemu ogrzewania i oceny efektywności energetycznej kotłów?

Ocenę efektywności energetycznej kotłów i kontrolę systemu ogrzewania cena może wynieść od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych. Określenie konkretnej stawki jest jednak niemożliwe. Na cenę oceny efektywności energetycznej i kontrolę systemu ogrzewania wpływa bowiem szereg czynników, takich jak np. rodzaj i wielkość budynku, liczba i moc źródeł ciepła, typ i stopień skomplikowania systemu czy rodzaj kotła. Określenie kosztu badania każdorazowo będzie wymagać kontaktu ze specjalistą.

Badanie efektywności energetycznej kotłów - dlaczego warto?

Systematyczne badania efektywności energetycznej kotłów, realizowane w ramach kontroli systemów ogrzewania warto przeprowadzać nie tylko ze względu na prawny obowiązek, określony w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków.

Ocena efektywności energetycznej kotłów może przynieść też inne korzyści, do których można zaliczyć:

  • Dostęp do ważnych informacji na temat stanu, sprawności i pracy systemu ogrzewania. Dzięki nim możemy odpowiednio wcześnie wyłapać nieprawidłowości w pracy oraz zaplanować ewentualne prace modernizacyjne.
  • Niższe rachunki. W dobie rosnących cen energii elektrycznej i ciepła, wszelkie działania służące poprawie efektywności energetycznej będą przekładały się na spadek kosztów ogrzewania. Nawet niewielkie zmiany mogą przynieść oszczędności na poziomie kilku, kilkudziesięciu procent.
  • Poprawa komfortu termicznego w budynku - związane z kontrolą systemu ogrzewania modernizacje przyniosą nie tylko oszczędności, ale i poprawę komfortu termicznego, a także samopoczucia mieszkańców.
  • Pozytywny wpływ na środowisko - najlepsza energia to ta, której nie wykorzystujemy. Powiedzenie to przyjmuje wyjątkowy wymiar w naszym kraju, w którym znaczna część wykorzystywanej energii elektrycznej i cieplnej wiąże się z emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Ocena efektywności energetycznej kotłów i kontrola systemu ogrzewania może pomóc zaoszczędzić energię, co będzie oznaczało zmniejszenie śladu węglowego.
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments