Przyłącze gazowe – krótki poradnik i infografika

Przyłącze gazowe – krótki poradnik i infografika

Ogrzewanie gazowe jest jednym z najbardziej komfortowych z perspektywy użytkownika, ponieważ jest praktycznie bezobsługowe. Jakich jednak formalności należy dopełnić, by móc korzystać z tego rozwiązania i jak wygląda cała procedura? Oto temat naszego artykułu, zapraszamy!

Przyłącze gazowe - pierwsze kroki

Zacznijmy od tego, że proces przyłączania można podzielić na dwa podstawowe etapy:

1. Związany z doprowadzeniem gazu do nieruchomości,
2. Związany z instalacją gazową w nieruchomości.

Aby zacząć procedurę przyłączania gazu ziemnego do budynku należy najpierw dysponować mapką przedstawiającą plan zabudowy nieruchomości lub szkic sytuacyjny. Rysunek powinien być wykonany w skali 1:500, 1:1000, 1:2000, zawierać proponowaną lokalizację szafki gazowej, a także uwzględniać aktualny stan rozgraniczenia działek. Mapka powinna zostać dołączona do wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością.

W biurze obsługi klienta lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej wraz z planem zabudowy lub szkicem. Jednocześnie powinno się złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenia do sieci gazowej. Na odpowiedź czeka się nie dłużej niż 30 dni.

Jakie dane muszą być podane we wniosku? To przede wszystkim:

Dane inwestora, adres nieruchomości.

Przewidywany termin rozpoczęcia użytkowania instalacji.

Cel wykorzystania gazu (działalność gospodarcza czy gospodarstwo domowe).

Przewidywany pobór gazu, a także liczbę i rodzaj planowanych urządzeń pobierających to paliwo.

W przypadku planowania ogrzewania gazem należy podać łączna kubaturę ogrzewanych pomieszczeń, a także moc kotła.

Sugestię usytuowania układu rozliczeniowego.

Ulokowanie układu rozliczeniowego może ulec zmianie, jeśli wymagają tego przepisy.

Podpisanie umowy z dystrybutorem

Warunki przyłączenia do sieci gazowej wraz ze wstępną wyceną usługi. Dokument ten jest deklaracją OSD odnośnie przepustowości sieci, ale również ustanawia zakres praw i obowiązków obu stron umowy, ustala również szacunkowy koszt inwestycji. Odpowiedź dystrybutora możemy odebrać osobiście lub poprosić o przesłanie na wskazany adres.

Warunki przyłączenia ważne są przez około rok. W tym czasie należy podpisać umowę (lub ją negocjować, jeśli jej warunki nam nie odpowiadają). Jeśli wcześniej o to nie zadbaliśmy, to teraz jest ostatni moment na uzyskanie zgody na budowę lub rozbudowę instalacji gazowej wewnątrz budynku.

Zdarzają się również odpowiedzi odmowne. Wynikają one najczęściej ze zbyt dużej odległości nieruchomości od sieci dystrybucyjnej. Warto wtedy dopytać sąsiadów, czy nie byliby zainteresowani przyłączeniem. Im większe grono potencjalnych klientów, tym łatwiej o zmianę decyzji OSD.

Wniosek o budowę instalacji gazowej

Wróćmy jeszcze na chwilę do tego etapu. Wniosek należy złożyć we właściwym wydziale/ referacie urzędu miasta lub gminy. Poza wypełnionym formularzem, powinien on również zawierać:

Opinia kominiarska.

Projekt budowlany.

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością.

Mapa poglądowa.

Należy pamiętać, że w przypadku przyłączenia do sieci gazowej mieszkania, powinno się uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli budynku.

Koszty złożenia wniosku to około 100 złotych (bez sum wydanych na opinię kominiarską czy mapę poglądową), Czas oczekiwania na decyzję jest zależny od wielu czynników (na przykład stopnia skomplikowania projektu, ilości innych wniosków oczekujących). W Warszawie czas ten wynosi około 65 dni.

Budowa instalacji gazowej w budynku

Do tego kroku najlepiej jest się zabrać wtedy, kiedy otrzymamy warunki przyłączenia gazu ziemnego oraz oczywiście zgodę na budowę instalacji gazowej. Koszty budowy lub rozbudowy są bardzo indywidualne, zależą od tego, jakie urządzenia wybierzemy, kosztów usług itd.

Podstawową sprawą jest zakup instalacji gazowej, Chodzi tutaj przede wszystkim o kocioł, rury, grzejniki oraz wszelkiego rodzaju złącza.

Sama budowa instalacji gazowej wymaga przeprowadzenia następujących czynności:

Prowadzenia dziennika budowy.

Sporządzenie protokołu prób szczelności.

Przekazanie wypełnionego dziennika budowy inspektoratowi nadzoru budowlanego.

Należy pamiętać również o tym, że niezbędne jest okazanie protokołu próby szczelności monterowi gazomierza.

Przyłącze gazowe: przyłączenie do sieci

Kolejnym etapem przyłączania gazu do nieruchomości jest realizacja umowy przez OSD. Dystrybutor wyśle nam pisemną informację o zakończeniu prac. Za usługę zostanie również wystawiona faktura - można się spodziewać, że będzie opiewała na około 2.000 złotych. Na rozliczeniu będzie również podany termin uregulowania zapłaty.

I już jesteśmy na ostatniej prostej. Teraz należy złożyć wniosek do dystrybutora o gotowości napełnienia instalacji gazowej. Zostanie nam po złożeniu zgłoszenia, zamontowany licznik zużycia gazu ziemnego - tutaj przypominamy o konieczności okazania monterowi protokołu z przeprowadzonej próby szczelności instalacji. Następnie możemy zawrzeć umowę ze sprzedawcą gazu (ten krok mogliśmy wykonać już wcześniej).

Korzystać z gazu będziemy mogli od momentu wejścia w życie umowy ze sprzedawcą gazu.

Infografika: Jak przebiega proces przyłącza gazowego

infografika przedstawiająca etapy procesu przyłącza gazowego

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments