Odliczenie fotowoltaiki od podatku - dla kogo?

Odliczenie fotowoltaiki od podatku 2024 - dla kogo?

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii to rozwiązania korzystne z różnych względów. Z jednej strony, instalacje OZE, takie jak, chociażby fotowoltaika pozwalają realnie chronić środowisko naturalne, m.in. poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Z drugiej strony, inwestycja taka daje bezpośrednie korzyści ekonomiczne – chociażby obniżenie comiesięcznych rachunków za prąd czy ogrzewanie. Dodatkowo możliwe jest odliczenie fotowoltaiki od podatku. Kto może z niego skorzystać? I na jakich warunkach?

Czy fotowoltaikę można odliczyć od podatku?

Fotowoltaika to sektor energetyczny, który ze względu na swój pozytywny wpływ na ekosystem, w ostatnim czasie mógł liczyć na specjalne względy w zakresie prawodawstwa i finansowania. Już od kilku lat podejmowane są różne działania zachęcające do inwestowania w to źródło energii - ograniczono biurokrację związaną z instalacjami OZE czy wprowadzono m.in. definicję prosumenta, pozwalającą na rozliczanie energii na korzystnych warunkach. Pojawiło się też sporo narzędzi wspierających inwestorów pod względem ekonomicznym, takich jak niskooprocentowane kredyty czy dofinansowania do fotowoltaiki.

Jednak czy fotowoltaikę można jeszcze odliczyć od podatku? Owszem! Prawo przewiduje ulgi podatkowe na fotowoltaikę i to dla różnych typów inwestorów.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku - dla kogo?

Wsparcie finansowe w formie ulgi podatkowej na fotowoltaikę dostępne jest dla:

 • osób rozliczających się według skali podatkowej (12% i 32%), stosujących jednolitą stawkę podatkową (19%) bądź ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych - w tym przypadku jest to tzw. ulga termomodernizacyjna, która swoim zakresem obejmuje różne przedsięwzięcia - również inwestycje w instalacje PV,
 • płatników podatku rolnego, którzy mogą odpisać część kosztów poniesionych na inwestycje proekologiczne w ramach ulgi inwestycyjnej,
 • czynnych podatników VAT, którym instalacja fotowoltaiczna posłuży do wykonywania czynności opodatkowanych. Odliczenie VAT z fotowoltaiki dostępne jest m.in. dla podmiotów gospodarczych.

W każdym z powyższych przypadków, odliczenie fotowoltaiki od podatku odbywa się na konkretnych zasadach. Jakich? Omówmy każdy z przykładów.

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Jak już wspominaliśmy, osoby opodatkowane podatkiem PIT mogą skorzystać z odliczenia na fotowoltaikę w ramach tzw. ulgi na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju, za takie można uznać zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Odliczenie na fotowoltaikę w formie ulgi termomodernizacyjnej wprowadzono 01.01.2019 roku. Jest to data niezwykle ważna z punktu widzenia podatnika, gdyż odpisem mogą być objęte wyłącznie inwestycje rozpoczęte po tej dacie.

Odliczenie fotowoltaiki od PIT - warunki

Upust przysługuje podatnikom podatku PIT, rozliczającym się według skali podatkowej, ryczałtu lub podatku liniowego, którzy:

 • są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego, przy czym musi to być dom już istniejący (ulga nie obejmuje budynków nowo powstających);
 • ponieśli koszty związane z termomodernizacją tej nieruchomości. Co istotne, nie ma tu znaczenia, czy wydatki zostały opłacone ze środków własnych, czy też zaciągnięto na ten cel kredyt.

Ulga polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów związanych z m.in. z zakupem oraz montażem instalacji fotowoltaicznej i przysługuje za rok, w którym poniesiono wydatek. Choć inwestycja nie musi być zakończona w danym okresie, należy ją zakończyć przed upływem 3 lat od poniesienia pierwszego wydatku.

Wysokość odliczeń

Odpis ograniczony jest limitem w wysokości 53.000 zł, który obowiązuje wszystkie nieruchomości i inwestycje podatnika. A zatem, nawet jeśli jesteście właścicielami kilku domów, w których przeprowadzicie prace termomodernizacyjne na łączną kwotę 80.000 zł, odliczyć będziecie mogli jedynie 53.000 zł za wszystkie inwestycje.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że kwota odpisu przysługuje osobno każdemu właścicielowi, a zatem w przypadku małżonków-współwłaścicieli łączna suma odpisów to aż 106.000 zł. Trzeba też wiedzieć, że jeśli suma odpisów przekroczy roczny dochód podatnika, reszta może zostać odliczona w ciągu kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, kiedy poniesiono pierwszy wydatek.

Podstawą do skorzystania z odliczenia podatkowego na fotowoltaikę jest zakup towarów i usług od podatników VAT. Wydatki należy zaś udokumentować fakturą VAT wystawioną na osobę, która chciałaby dokonać odliczenia.

Jak rozliczyć fotowoltaikę w PIT 2022?

Otrzymanie odpisu wymaga złożenia uzupełnionego załącznika PIT/O, gdzie w rubryce B, należy uzupełnić pole “Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”. Jeśli rozliczacie za pomocą portalu podatkowego podatki.gov.pl, po zalogowaniu na konto, musicie wybrać opcję "Dodaj lub zmień ulgi", a następnie wybrać opcję "Ulga termomodernizacyjna" i tam wpisać kwotę za fotowoltaikę, objętą odliczeniem.

Jak odliczyć fotowoltaikę w PIT

Źródło: podatki.gov.pl. Krok 1 - Dodaj ulgę.

Jak odliczyć fotowoltaikę w PIT

Źródło: podatki.gov.pl. Krok 2 - wpisz kwotę odliczenia w sekcji "Ulga termomodernizacyjna".

Odliczenie fotowoltaiki od podatku a “Mój prąd”

Ulgę termomodernizacyjną można łączyć z innymi formami wsparcia, takimi jak, chociażby program “Mój prąd”. Obowiązuje jednak przy tym zasada, że wydatki, które pokryła dotacja nie mogą być już wliczone do kwoty podlegającej odpisowi.

A zatem, jeśli na instalację wydaliście 30.000 zł i otrzymaliście 6.000 zwrotu z “Mój prąd”, od podstawy opodatkowania możecie odpisać jedynie 24.000 zł.

Więcej na temat odliczeń inwestycji termomodernizacyjnych od podatku dochodowego, znajdziecie w naszym artykule: Ulga termomodernizacyjna [2024]

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego

Ulgą podatkową jest również objęta fotowoltaika dla rolnika. W tym przypadku upust przysługuje podatnikowi podatku rolnego (osobie fizycznej, prawnej lub podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej), który jest:

 • właścicielem gruntów,
 • użytkownikiem wieczystym gruntów,
 • posiadaczem samoistnym gruntów,
 • posiadaczem gruntów będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Mechanizm pozwala na odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego - a dokładnie na odliczenie 25% wydatków poniesionych na inwestycję. Zalicza się do nich wszystkie udokumentowane (najlepiej za pomocą imiennych faktur) koszty obejmujące zakup i montaż instalacji. Odpisów można dokonywać przez maksymalnie 15 kolejnych lat, gdyż wysokość ulgi zwykle przewyższa roczny wymiar podatku rolnego.

Uwaga! Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego nie jest możliwe, jeśli całość lub część inwestycji sfinansowano za pomocą środków publicznych (np. dotacji).

Zwrot VAT - fotowoltaika dla firm

Zgodnie z prawem, jeśli czynny podatnik VAT zakupił towar lub usługę, który ma służyć wykonywanym przez niego czynnościom opodatkowanym VAT, podatnik ten ma prawo obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Innymi słowy, ma prawo do zwrotu VAT. Fotowoltaika dla firm jest objęta podatkiem w wysokości 23% i może być on w pełni odliczony.

Co więcej, instalacja fotowoltaiczna podlega również amortyzacji, dzięki czemu możliwe jest dodatkowe odliczenie fotowoltaiki od podatku dochodowego - choć uzależnione jest to od indywidualnych kwestii związanych z inwestorem. Szerzej temat ten mówiliśmy w artykule "Fotowoltaika w koszty firmy - jakie są opcje?".

Zwolnienie z podatku od nieruchomości - fotowoltaika Wrocław

Warto podkreślić, że lokalne zasady związane z odliczaniem PV od podatku mogą być nawet bardziej korzystne, niż te stosowane na terenie całego kraju. Przykładem może być zwolnienie z podatku od nieruchomości we Wrocławiu w związku z inwestycją w fotowoltaikę, pompę ciepła, rekuperator, GWC czy kolektor słoneczny.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości - fotowoltaika we Wrocławiu. Na jakich zasadach?

Nieruchomości (budynki lub ich części) zlokalizowane na terenie Wrocławia, wyposażone w trwale podłączoną oraz sprawną instalację fotowoltaiczną (lub pompę ciepła, rekuperator etc). mogą liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości. Wyjątkiem są jedynie te budynki lub ich części, które wiążą się z prowadzeniem wielkopowierzchniowej działalności handlowej (graniczna powierzchnia związana z tą działalnością to 400 m2). Uwaga! By zwolnienie mogło zostać zastosowane, instalacja OZE musi zostać przynajmniej raz uruchomiona oraz musi działać zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Przedsięwzięcie, które ma być objęte zwolnieniem, musi być zlokalizowane na obszarze administracyjnym miasta Wrocławia. Musi również w części lub w całości należeć do wybranego grona beneficjentów wnioskujących o zwolnienie. Kto może na nie liczyć?

Zwolnienie z podatku od nieruchomości - fotowoltaice Wrocław. Dla kogo?

Wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości we Wrocławiu po zamontowaniu fotowoltaiki mogą złożyć następujące podmioty, na których spoczywa obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości:

 • osoba fizyczna,
 • osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
 • osoba fizyczna będąca wspólnikiem w spółce (zgodnie z rozumieniem Kodeksu cywilnego),
 • osoba prawna, będąca podatnikiem podatku od nieruchomości na terenie Wrocławia, do której to nieruchomości podłączono instalację PV.

Fotowoltaika a zwolnienie z podatku od nieruchomości we Wrocławiu - warunki, dokumenty

Aby uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości za fotowoltaikę we Wrocławiu, inwestycja musi spełnić następujące warunki:

 • Nakłady na instalację PV nie mogą być mniejsze niż 15.000 zł i muszą zostać poniesione nie wcześniej niż 04.10.2019 roku. Kosztem kwalifikowanym jest zakup i/lub montaż instalacji fotowoltaicznej. Za datę zakupu uważa się dzień poniesienia wydatku (zapłaty za fakturę).
 • Inwestycja musi być wpisana do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wnioskujący musi otrzymać związane z tym zaświadczenie (w tym celu należy zwrócić się do Wydziału Wody i Energii).

Jeśli powyższe zasady są zachowane, inwestor powinien złożyć dokumentację (pełna lista dokumentów poniżej):

 • zgłoszenie spełniania warunków niezbędnych do uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości (załącznik nr 1),
 • oświadczenie o instalacji i uruchomieniu systemu PV, a także o otrzymanych dotacjach ze środków publicznych (załącznik nr 2)
 • dokumenty potwierdzające datę i wysokość poniesionych kosztów (np. faktura i potwierdzenie zapłaty).

W przypadku, gdy w lokalu jest prowadzona działalność gospodarcza, dodatkowo należy złożyć następujące dokumenty:

 • oświadczenie o mocy de minimis, z bieżącego roku oraz z dwóch lat poprzedzających aktualny rok podatkowy (załącznik nr 3),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • oświadczenie dotyczące nienaruszania ograniczeń, nakazów i zakazów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, związanych ze stanem pandemii lub zagrozenia emidemicznego.

By przyspieszyć weryfikację zgłoszenia warto również dostarczyć dodatkowe materiały, dotyczące sposobu wykorzystywania nieruchomości (wraz z rzutem budynku opisującym sposób jego wykorzystania), a także oświadczenie o pochodzeniu środków na inwestycję (np. z kredytu, środki własne, publiczne etc.).

Uwaga! Wszystkie osoby fizyczne (prowadzące działalność lub nie) muszą złożyć dodatkowo formularz IN-1 (Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych) wraz z załącznikami (ZIN-1, ZIN-2 oraz ZIN-3).

Lista dokumentów: zwolnienie z podatku od nieruchomości - fotowoltaika Wrocław.

Wnioski i załączniki:

Zwolnienie z podatku od nieruchomości - fotowoltaika Wrocław. Terminy i kwota zwolnienia

Zgłoszenie spełnienia warunków do zwolnienia wraz z załącznikami oraz dodatkowymi dokumentami, należy złożyć do 31.12.2023 roku. Zwolnienie jest udzielane na okres 5 lat licząc od roku następującym po dacie poniesienia kosztu. Wsparcie może zostać zakończone wcześniej, jeśli instalacja PV zostanie zdemontowana lub też wyczerpie się limit kosztów.

Wysokość zwolnienia, uzależniona jest od wielkości nieruchomości, stawek podatkowych, dostępnego limitu de minimis oraz wysokości poniesionych kosztów. Maksymalna kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości na fotowoltaikę Wrocław nie może być wyższa niż 50% faktycznie poniesionych kosztów inwestycyjnych (50% kosztów po odliczeniu dofinansowania do fotowoltaiki ze środków publicznych.

Gdzie wnioskować o zwolnienie z podatku od nieruchomości na fotowoltaikę we Wrocławiu?

Całą dokumentację należy składać w wersji papierowej w Centrum Obsługi Podatnika (ul. Kotlarska 41 lub ul. Gabrieli Zapolskiej 2-4, 50-151 Wrocław).

Odliczenie fotowoltaiki od podatku - jak wpływa na opłacalność?

Ile można zaoszczędzić, decydując się na odliczenie fotowoltaiki od podatku? Posłużmy się przykładem pana Kowalskiego, zarabiającego rocznie ok. 40.000 zł. W 2021 roku założył on instalację fotowoltaiczną o wartości 25.000 zł. Jeszcze w tym samym roku udało mu się otrzymać dotację w wysokości 4.000 zł z “Mój prąd”. A ponieważ inwestycja rozpoczęła się po 01.01.2019 roku, może też skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. W jego przypadku, wysokość odpisu od podstawy opodatkowania wyniosła 22.000 zł, a zwrot z podatku z tytułu ulgi termomodernizacyjnej wyniósł ok. 4.000 zł.

A jak wygląda to w przypadku ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym? Posłużmy się przykładem rolnika - pana Nowaka, który z własnych środków zakupił instalację o wartości 50.000 zł. W jego przypadku, wysokość ulgi wyniesie aż 12.500 zł. Zakładając, że co roku płaci 1.000 zł podatku rolnego, dzięki odliczeniu będzie z niego zwolniony przez 12,5 roku.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku to zatem rozwiązanie, z którego warto skorzystać. Szczególnie, że w wielu przypadkach nie wyklucza ono skorzystania z innych form wsparcia takich jak np. dotacja. Dzięki temu, inwestycja staje się jeszcze bardziej opłacalna i szybciej się zwraca.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
6 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Ewa
Ewa
2023-02-20 10:09

Jeżeli faktury za pompy ciepła i fotowoltaikę są wystawione na jednego małżonka czy można zastosować w rozliczeniu zsumowaną ulgę 106000 zł.

Jan
Jan
2023-02-17 04:47

Pytanie : wartość instalacji fotowoltaicznej to ok 30 tys. Jednak została ona sfinansowana kredytem – jaka kwotę mogę odliczyć? Sama kwotę na którą opiewa instalacja czy wliczyć kwotę kredyty (odsetki bankowe)??? Pomóżcie

Beata
Beata
2023-02-05 13:56

Witam założyłam fotowoltaike w listopadzie 2022 roku. Czy mogę ja odliczyć od podatku? Bo z tego co słyszałam to trzeba mieć albo firmę albo większy dochód czy to prawda ?

Barbara
Barbara
2022-11-13 16:02

Witam, dopiero teraz dowiedziałam się o uldze na fotowoltaikę, którą zakładałam w 2020 roku. Czy mogę chociaż część odliczyć od podatku?