Podatek od fotowoltaiki

Podatek od fotowoltaiki 2024 - czy istnieje coś takiego?

Zapewne znacie powiedzenie przypisywane Benjaminowi Franklinowi: “Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.” Trudno się z nim nie zgodzić. Opodatkowaniu podlega obecnie niemal każda dziedzina życia – mamy więc podatek VAT, akcyzę, ale też podatek od powietrza czy deszczu. Czy jednak istnieje coś takiego jak podatek od fotowoltaiki w 2024 roku? A jeśli tak, to kogo obejmuje podatek od paneli fotowoltaicznych? Wyjaśniamy!

Fotowoltaika - podatek. Odliczenie czy naliczenie?

Jeszcze do niedawna temat “fotowoltaika - podatek” wydawał się prosty. Niemal każdy zainteresowany proekologicznymi przedsięwzięciami zdawał sobie sprawę, że dostępne są odliczenia fotowoltaiki od podatku. Narzędzie to wydaje się całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę kierunek jaki objęła Unia Europejska i Polska w kontekście transformacji energetycznej. Odliczenia podatku są jednym z wielu narzędzi zachęcających do inwestowania w zieloną energię.

Jeśli chodzi o fotowoltaikę, podatek może zostać odliczony m.in. przez:

 • osoby fizyczne, które w ramach ulgi termomodernizacyjnej mogą odjąć od podstawy opodatkowania całość faktycznie poniesionych kosztów inwestycyjnych (nie odpiszemy zatem tej części kosztu, która została pokryta dotacją).
 • rolników, którzy w ramach ulgi inwestycyjnej mogą liczyć na odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego. Ulga polega na odliczeniu 25% kosztów poniesionych na fotowoltaikę.
 • firmy, które mogą w całości odliczyć 23% podatku VAT.

Od jakiegoś czasu pojawiają się jednak głosy sugerujące, że zamiast odliczenia, właścicieli fotowoltaiki będzie czekało naliczenie podatku. Czy faktycznie istnieją (lub są planowane) przepisy, które zakładają naliczanie podatku od paneli fotowoltaicznych?

Podatek od fotowoltaikim 2024 - czy istnieje coś takiego?

Pytania o podatek od fotowoltaiki pojawiają się już od dłuższego czasu m.in. w mediach społecznościowych. Wielu obecnych właścicieli instalacji fotowoltaicznych, jak i osoby planujące zamontowanie paneli obawia się, że istnieje lub w najbliżej przyszłości pojawi się jakiś podatek od paneli fotowoltaicznych.

Pytanie czy będzie podatek od fotowoltaiki.

Źródło: facebook.pl

Czy ich obawy są słuszne?

Przede wszystkim należy sobie zadać pytanie, kogo i w jakim zakresie dokładnie miałby obejmować taki podatek. Prawo inaczej traktuje bowiem inwestorów-prosumentów, produkujących energię na użytek własny, a inaczej inwestorów, dla których fotowoltaika ma być źródłem dochodu. Jak sprawa wygląda w obu przypadkach?

Podatek od paneli fotowoltaicznych 2024 - prosumenci

Jeśli chodzi o prosumentów, to nie istnieje żaden bezpośredni podatek od fotowoltaiki, nakładany na inwestorów za to, że posiadają lub korzystają z paneli fotowoltaicznych. Prosumenci, generujący energię na użytek własny są zwolnieni z podatku akcyzowego oraz dochodowego (PIT oraz CIT) związanego z produkcją.

Z fotowoltaiką wiąże się jednak podatek pośredni, znany jako VAT - przy czym płaci się go, podczas każdego rodzaju transakcji, nie tylko takiej związanej z fotowoltaiką. W przypadku konsumentów jest od wliczany od razu do ceny zakupu. Warto wiedzieć, że VAT w przypadku kompleksowej usługi fotowoltaicznej (podzespoły plus montaż) dla gospodarstw domowych wynosi tylko 8% - zarówno na instalacje gruntowe, jak i dachowe. Natomiast dla przedsiębiorców taki VAT wynosi 23% i może zostać odliczony od należnego podatku.

Uwaga! Unijna dyrektywa nr 2022/542 zezwala na obniżenie podatku VAT na fotowoltaikę nawet do 0%. Istnieje zatem prawna możliwość na zmniejszenie podatku od fotowoltaiki - niestety, póki co w Polsce nie są prowadzone działania w kierunku zmian w lokalnym prawie.

“Podatek mocowy” a fotowoltaika prosumencka

Zwiększone zainteresowanie ryzykiem pojawienia się daniny fotowoltaicznej można było obserwować szczególnie na przełomie 2020 i 2021 roku. Można przyjąć, że rozgłaszane wtedy, błędne skądinąd informacje na temat pojawienia się tajemniczego, “nowego podatku od fotowoltaiki”, miały swoje źródło we wprowadzanej wówczas... opłacie mocowej! Część osób już po jej wprowadzeniu w 2021 roku, mylnie określało ją zresztą “podatkiem mocowym”.

Jak ma się zatem sprawa z “podatkiem mocowym” a fotowoltaiką? Faktycznie, od 2021 roku pojawiło się nowe obciążenie, jednak jest to zwykła opłata doliczana do rachunku za prąd. Co istotne, dotyczy ona każdego odbiorcy energii elektrycznej - nie tylko właścicieli instalacji PV. Jej wysokość, w przypadku:

 • konsumentów jest uzależniona od zużycia, ale w 2023 roku nie przekroczy 197,04 zł brutto rocznie.
 • odbiorców biznesowych zależy od ilości energii zużytej w godzinach szczytu oraz indywidualnej krzywej poboru - dla nich to wydatek rzędu 1024 zł/MWh, zużytą w godzinach od 7:00 - 21:59, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Podatek do gminy od fotowoltaiki na gruncie - czy obejmuje prosumentów?

Część z Was mogła również spotkać się ze stwierdzeniem, że na instalacje PV na gruncie jest naliczany jest dodatkowy podatek od nieruchomości jaką jest fotowoltaika. Czy to prawda?

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, instalacja fotowoltaiczna, która produkuje energię na użytek własny prosumenta nie jest objęta żadnym dodatkowym podatkiem od nieruchomości i nie będzie zwiększać Waszych aktualnych obciążeń związanych z nieruchomościami.

Prosumenci korzystający z mikroinstalacji o mocy do 50 kW nie będą musieli zatem uiszczać podatku do gminy od fotowoltaiki.

Akcyza na energię z fotowoltaiki - czy i kto ją zapłaci podatek?

Pierwszą z danin jest tzw. podatek akcyzowy od fotowoltaiki. Obejmuje on czynności związane z obrotem energią - przedmiotem opodatkowania jest zatem m.in. sprzedaż energii elektrycznej, a także zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji.

Podatnikiem akcyzy od fotowoltaiki może być:

 • każda osoba fizyczna - bez względu na to czy prowadzi działalność gospodarczą czy nie,
 • każda osoba prawna oraz jednostka nie posiadająca osobowości prawnej.

Oczywiście nie każdy z tych podmiotów, produkujący energię ze słońca płaci akcyzę. W art. 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2021 r. przewidziano zwolnienie z akcyzy na energię z fotowoltaiki dla pewnej grupy inwestorów:

“Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.”

Akcyzę za energię z fotowoltaiki zapłaci zatem jedynie podmiot sprzedający energię elektryczną bądź też zużywający energię wyprodukowaną w instalacji powyżej 1 MW (nieposiadający koncesji).

Warto wiedzieć, że przedsiębiorstwa, które korzystają ze zwolnienia z podatku i prowadzą działalność gospodarczą w innej formie niż jednoosobowa działalność gospodarcza powinny składać kwartalne deklaracje AKC-KZ (w formie elektronicznej). Co więcej firmy, które produkują energię w instalacji, ale nie zużywa jej w całości na własne potrzeby (odsprzedają ją) mają obowiązek prowadzenia ewidencji energii elektrycznej. Zwolnione z obowiązku są te instalacje PV, których łączna moc nie przekracza 1 MW i która nie jest podłączona do sieci (nie może oddawać nadwyżek).

Dobra wiadomość jest taka, że osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, dysponujące fotowoltaiką nie są objęci żadnymi obowiązkami ani daninami związanymi z akcyzą.

Opodatkowanie farm fotowoltaicznych

Sprawa podatków od fotowoltaiki nieco inaczej wygląda w przypadku podmiotów, dla których instalacja stanowi źródło dochodu. Tu, tak jak w przypadku każdej innej działalności zarobkowej, oprócz podatku dochodowego, mogą być naliczone pewne dodatkowe daniny. Jakie?

Podatek do gminy od fotowoltaiki wielkopowierzchniowej - to konieczność

O ile prosumenta posiadającego mikroinstalację PV nie obejmuje podatek do gminy od fotowoltaiki, o tyle nie unikną go wielkoformatowe instalacje - farmy PV. Z nimi zresztą sprawa nie jest prosta, a interpretacje metody opodatkowania farm fotowoltaicznych bywają różne.

Farmy fotowoltaiczne (przynajmniej w teorii) mogą być objęte jednym z dwóch podatków:

 • podatkiem od nieruchomości,
 • podatkiem rolnym - jeśli powstały na gruntach sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne.

Wysokość zobowiązań wobec fiskusa w powyższych przypadkach różni się od siebie - za 1 ha gruntu rolnego opłata wyniesie niecałe 185,12 zł. Podatek od nieruchomości w maksymalnym wymiarze może zaś wynieść nawet 1,16 zł za 1 m2 gruntu związanego z prowadzeniem działalności.

Część inwestorów szuka więc możliwości opodatkowania farmy podatkiem rolnym, choć opcja ta jest dyskusyjna. Niejasności prawne są jednak również związane z obliczaniem podatku od nieruchomości dla farm fotowoltaicznych.

Opodatkowanie farmy fotowoltaicznej a podatek rolny i podatek od nieruchomości

O ile sama konieczność uiszczenia podatku przez właścicieli farm PV jest oczywista, o tyle sporo wątpliwości budzi wybór rodzaju podatku i sposobu jego obliczania. Na czym polega problem?

Wielkoformatowa fotowoltaika a podatek rolny

Jeśli chodzi o farmy fotowoltaiczne a podatek rolny, niejasności są związane m.in. z kwestią, czy i w jakim zakresie farma fotowoltaiczna zmienia rolny charakter działki. Część interpretacji zapisów prawa zakłada, że prowadzenie farmy PV całkowicie wyklucza możliwość opodatkowania jej terenu podatkiem rolnym. Niektóre orzeczenia administracyjne dopuszczają jednak częściowo taką możliwość, na tym fragmencie terenu, na którym możliwe jest nadal prowadzenie działalności rolniczej, takiej jak np. wypas bydła.

Ostatecznie to, czy w przypadku danej farmy fotowoltaicznej podatek rolny będzie dopuszczalnym rozwiązaniem zależy m.in. od ułożenia paneli, sposobu wykorzystania terenu nie pokrytego panelami i interpretacji tematu przez lokalną administrację.

Podatek od nieruchomości - farma fotowoltaiczna

Sprawa niestety nie jest prosta nawet wtedy, gdy wiadomo, że grunt podlega pod podatek od nieruchomości. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, podatkiem od nieruchomości objęte są:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

I tu pojawia się pytanie, czy farmę fotowoltaiczną należy sklasyfikować jako budynek czy może jednak budowlę. Dlaczego ma to znaczenie? W pierwszym przypadku, podatek naliczany jest od powierzchni budynku i jest korzystniejszy dla podatnika. W przypadku budowli jest naliczany od wartości rynkowej, co wiąże się z wyższym podatkiem.

Budowla, według przepisów Prawa budowlanego, to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. W ustawie wskazano dodatkowo listę przykładowych obiektów - jednak brakuje wśród nich instalacji PV.

Z kolei, aby obiekt mógł zostać uznany za budynek musi spełnić łącznie trzy wymogi:

 • być trwale związany z gruntem,
 • być wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych,
 • musi posiadać fundamenty i dach.

Zarówno budynek, jak i budowla nie do końca oddają charakterystykę całej farmy fotowoltaicznej. Dlatego opodatkowaniu nie podlega kompletna elektrownia, lecz jej określone elementy.

Podatkiem od nieruchomości nie powinny być objęte same panele fotowoltaiczne - takie orzecznictwo wydał m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w 2018 roku (II FSK 1275/18): https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B6B0F6DB9E. Jednocześnie stwierdził on, że konstrukcje wsporcze będące podstawą mocowania paneli fotowoltaicznych należy uznać za budowle i zgodnie z tą definicją je opodatkować.

W skład farmy fotowoltaicznej mogą wchodzić też budynki (np. stacje transformatorowe lub inne), które spełnią jednak wspomniane wyżej trzy zasadnicze warunki. I te mogą być opodatkowane zgodnie z wykładnią przeznaczoną dla budynków w rozumieniu Prawa budowlanego.

Podobnie jednak jak w przypadku opodatkowania farmy fotowoltaicznej podatkiem rolnym, w przypadku podatku od nieruchomości dla farmy fotowoltaicznej wskazane jest przeprowadzenie konsultacji ze specjalistami prawa podatkowego oraz uzyskanie interpretacji indywidualnej z gminy.

Podatek od dotacji na fotowoltaikę 2024 - czy trzeba go płacić?

Sporo wątpliwości związanych z daniną wobec fiskusa wiąże się również z kwestią publicznej pomocy finansowej przeznaczonej na energergetykę słoneczną. Czy należy zapłacić podatek od dotacji na fotowoltaikę?

Jeśli chodzi o program “Mój prąd” sprawa jest całkowicie prosta - nie! Dotacja “Mój prąd” jest zwolniona z konieczności wykazywania w zeznaniu dla fiskusa.

Podobnie sprawa ma się z pozostałymi dotacjami i świadczeniami bezzwrotnymi (w tym z umorzonymi pożyczkami), wypłaconymi ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW na przygotowanie dokumentacji i realizację inwestycji, które mają na celu ograniczenie emisji pyłów i zanieczyszczeń. Zwolnienie od podatku obejmuje przedsięwzięcia w budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych.

A jak jest w przypadku firm? Czy one będą musiały zapłacić podatek od dotacji na fotowoltaikę? Zgodnie z art. 17, pkt. 21 zwolnieniu podlegają “dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych”.

Czy będzie nowy podatek od fotowoltaiki 2024?

Jak widać, ilość podatków obejmujących fotowoltaikę nie jest zbyt długa i dotyczy niemal wyłącznie tych podmiotów, które na niej zarabiają.

Zapewne spotkacie się jednak z teoriami, że wszelkie dofinansowania do fotowoltaiki są niczym innym jak podstępną przynętą, która ma zachęcić jak największą liczbę osób do zamontowania instalacji PV, tylko po to, by rząd miał nowe pole do opodatkowania. Czy to prawda? Czy będzie podatek od fotowoltaiki?

Nowy podatek od fotowoltaiki - tylko dla firm, od nadmiarowych zysków

W 2023 roku faktycznie planowano wprowadzenie nowego podatku - od fotowoltaiki, ale i również wszystkich innych źródeł energii. Nowe obciążenie fiskalne dotyczyłoby jednak wyłącznie przedsiębiorstw energetycznych, które odnotowały nadmiarowe przychody związane z rekordowymi cenami energii, wynikającymi z agresji Rosji na Ukrainę. Tzw. podatek od nadmiarowych zysków z energii, w pierwotnej formie, zaproponowanej przez wicepremiera Jacka Sasina, początkowo trafił do kosza. Według firmy EDP podobne przepisy znalazły się jednak w uchwalonej jesienią 2022 roku ustawie zamrażającej ceny prądu. W związku z tym firma planuje podjąć kroki prawne przeciwko Polsce.

Podatek od fotowoltaiki 2024 to temat, który błędnie jest rozdmuchiwany przez osoby, które nie mają większej wiedzy na temat obowiązujących przepisów. Jeśli chodzi o prosumentów, to nie istnieje, ani nie jest planowane żadne nowe, obciążenie podatkowe, które mogłoby wpłynąć na opłacalność instalacji fotowoltaicznej dla domu czy niewielkiej firmy. Z kolei prowadzenie farmy fotowoltaicznej, tak jak każda inna działalność gospodarcza, wiąże się z pewnymi daninami.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
RYSZARD
RYSZARD
2023-01-27 11:34

Dotacja do fotowoltaiki z Mój Prąd czy odpis od podatku?Z moich kalkulacji wynika że odpis jest korzystniejszy i mniej zachodu.