Opłata mocowa [2024]

Opłata mocowa to stała pozycja na rachunkach za prąd wszystkich odbiorców energii w Polsce – w tym gospodarstw domowych i firm. W zależności od typu odbiorcy energii, opłata mocowa może być naliczana ryczałtem (gospodarstwa domowe) lub w odniesieniu do ilości pobranej energii w godzinach szczytu (firmy). Wysokość opłaty mocowej jest ustalana co roku przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ze względu na zamrożenie cen prądu, od 1 lipca 2024 roku część odbiorców została zwolniona z uiszczania opłaty mocowej.

Zwolnienie z opłaty mocowej od 1 lipca 2024 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego pobór opłaty mocowej został zawieszony w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku. Z opłaty zwolnieni są odbiorcy korzystający z taryfy G, w tym przede wszystkim gospodarstwa domowe.

Opłata mocowa w 2024 roku

Poniżej znajdują się aktualne stawki opłaty mocowej na 2024 rok, dla gospodarstw domowych i firm.

Stawka opłaty mocowej 2024 - dla domu
Zużycie energii (rocznie) Stawka (brutto) zł / msc do 30.06.2024 Stawka (brutto) zł / msc do 31.12.2024
do 500 kWh 3,27 0
od 500 kWh do 1200 kWh 7,86 0
od 1200 kWh do 2800 kWh 13,09 0
powyżej 2800 kWh 18,33 0
Stawka opłaty mocowej 2024 - dla firm
Kategoria odbiorcy Stawka (netto) zł / kWh
Odbiorca K1 0,0215
Odbiorca K2 0,0634
Odbiorca K3 0,1052
Odbiorca K4 0,1267

Zmiany wysokości opłaty mocowej dla gospodarstw domowych 2021-2024 [zł/msc]

 

 

Zmiany wysokości opłaty mocowej dla firm 2021-2024 [zł / kWh]

 

 

Co to jest opłata mocowa?

Opłata mocowa to dodatkowa opłata na rachunkach za dystrybucję energii elektrycznej, wprowadzona w Polsce od 1 stycznia 2021 roku. Ma ona na celu zebranie środków na wypłatę wynagrodzenia za usługę gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu w okresach zagrożenia, np. podczas blackoutu. Innymi słowy, środki z opłaty mocowej tworzą specjalny budżet, którym wynagradzamy producentów energii za utrzymywanie zapasu energii na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Ponieważ większość energii w Polsce nadal pochodzi z węgla, wpłaty z opłaty mocowej w głównej mierze trafią do elektrowni węglowych.

Kto płaci opłatę mocową?

Opłatę mocową ponosi każdy odbiorca energii, który jest podłączony do sieci energetycznej. W praktyce do płacenia opłaty mocowej zobowiązane są więc m.in. osoby fizyczne (w tym prosumenci) czy przedsiębiorstwa. Opłaty, za pośrednictwem twojego operatora sieci dystrybucyjnej trafiają do Polskich Sieci Elektroenergetycznych (jest to tzw. Operator Systemu Przesyłowego).

Od czego zależy wysokość opłaty mocowej?

Wysokość opłaty mocowej, tak w przypadku gospodarstw domowych, jak i firm zależy od ilości pobranej energii. Inaczej jednak oblicza się opłatę mocową dla domu, a inaczej opłatę mocową dla firm.

Zasady naliczania opłaty mocowej dla gospodarstw domowych

Dla gospodarstw domowych wyznaczono 4 roczne przedziały zużycia, które wpływają na kwotę opłaty mocowej:

  • poniżej 500 kWh w ujęciu rocznym,
  • od 500 do 1200 kWh w ujęciu rocznym,
  • powyżej 1200 kWh do 2800 kWh rocznie,
  • powyżej 2800 kWh rocznie.

Zasady naliczania opłaty mocowej dla firm

W przypadku firm opłata mocowa zależy od ilości kilowatogodzin pobranych w tzw. godzinach szczytu. Godziny szczytu to godziny od 7:00 do 21:59, każdego dnia roboczego, od poniedziałku do piątku. Dodatkowo, kwota opłaty mocowej dla firm zależy od przydzielonej grupy odbiorców: od K1 do K4. Kwalifikacja grup zależy od różnicy pomiędzy ilością energii pobranej w godzinach szczytu do ilości energii pobranej poza szczytem. Kwalifikacja zachodzi dynamicznie, dla każdej doby.

Różnica % między poborem w szczycie
i poza nim
Grupa odbiorców Procent pełnej stawki opłaty mocowej
(tzw. współczynnik A)
mniej niż 5% K1 17%
5% i więcej,  ale mniej niż 10% K2 50%
10% i więcej, ale mniej niż 15% K3 83%
15% i więcej K4 100%

Jak obliczyć opłatę mocową?

W przypadku gospodarstw domowych (taryfa G) opłata mocowa jest naliczana miesięcznie (ryczałtem), na podstawie zużycia z roku poprzedzającego rozliczenie. Zatem, jeśli w poprzednim roku zużyliśmy np. 2500 kWh, to w tym roku zostanie nam naliczona stawka miesięczna wyznaczona przez URE dla przedziału od 1200 kWh do 2800 kWh.

By wyznaczyć kwotę opłaty mocowej dla firm, należy pomnożyć: ilość energii pobranej w godzinach szczytu, procent stawki dla danej grupy odbiorców (współczynnik A) oraz stawkę opłaty mocowej wyznaczonej przez URE.

Uwaga! Od 2028 roku wszyscy odbiorcy energii będą rozliczani w jeden sposób, bazujący na ilości zużytej energii w godzinach szczytu.

Harmonogram wdrażania opłaty mocowej

  • 8 grudnia 2017 roku - Ustawa o rynku mocy wprowadza opłatę mocową dla wszystkich odbiorców energii w Polsce.
  • 17 sierpnia 2021 roku - nowelizacja w postaci Ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca kategorie odbiorców K1 - K4, uzależnione od stosunku ilości energii pobranej w szczycie do ilości energii pobranej poza szczytem.
  • 01 stycznia 2025 roku - obliczenie opłaty mocowej w oparciu o grupy K1 - K4 obejmie odbiorców o mocy umownej większej niż 16 kW (innych niż rozliczanych ryczałtowo - np. gospodarstwa domowe).
  • 01 stycznia 2028 roku - obliczenie opłaty mocowej w oparciu o grupy K1 - K4 obejmie wszystkich odbiorców energii (w tym gospodarstwa domowe).