Termomodernizacja budynku

Termomodernizacja - co to? Co obejmuje? Jaki koszt?

Z danych GUS wynika, że około 50% Polaków mieszka w budynkach powstałych w PRL. W tamtym okresie, kwestie efektywności energetycznej w Polsce nie miały jeszcze większego znaczenia. Energia i jej nośniki były bowiem stosunkowo tanie i łatwo dostępne. Teraz jednak sytuacja diametralnie się zmieniła. Problemy klimatyczne, wzrost cen energii i ograniczone zasoby jej nośników sprawiły, że dla każdego, ograniczenie zużycia energii w budynku powinno być priorytetem. W tym może pomóc termomodernizacja. Co to za rozwiązanie? Co obejmuje termomodernizacja budynków? I dlaczego jest potrzebna również Wam?

Co to jest termomodernizacja? Definicja

W najprostszych słowach, termomodernizacja to wszystkie zmiany i ulepszenia, których efektem jest ograniczenie zużycia energii - przede wszystkim energii cieplnej. Definicja “termomodernizacji” jest mocno powiązana z poprawą efektywności energetycznej, która ma dokładnie taki sam cel jak termomodernizacja, jednak obejmuje szerszy zakres działań.

Warto dodać, że pojęcie “termomodernizacji” najczęściej dotyczy budynków, jednak może również odnosić się do poprawy efektywności cieplnej np. instalacji czy procesów przemysłowych.

W polskich przepisach prawnych nie znajdziemy bezpośredniego wyjaśnia pojęcia “termomodernizacji”. Jej definicję można jednak opracować na podstawie przytoczonego w ustawie o termomodernizacji, “przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”.

Termomodernizacja - ustawa, rozporządzenie

W Polsce, kwestie związane z termomodernizacją reguluje przede wszystkim ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. W tym akcie prawnym znajdują się m.in. reguły rządowego wsparcia dla modernizacji termicznej budynków w Polsce, a także definicja tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Oprócz tego, temat termomodernizacji regulowany jest m.in. przez Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Zawiera ono wytyczne wykorzystywane m.in. przy przyznawaniu dotacji i ulg związanych z termomodernizacją.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne - co to?

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię wykorzystywaną do ogrzewania i przygotowywania c.w.u w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania czy budynkach JST wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych.
 • ulepszenie, dzięki któremu ograniczone zostają straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach energii w wymienionych wyżej budynkach. Pod warunkiem że budynki te spełniają już wymogi związane z oszczędnością energii, określone w prawie budowlanym.
 • wykonanie przyłącza technicznego do sieci ciepłowniczej, dzięki czemu zmniejsza się koszty pozyskania ciepła w tych budynkach,
 • całkowita lub częściowa wymiana źródła energii na OZE lub zastosowanie kogeneracji.

Po co przeprowadzać termomodernizację budynku?

Według danych Komisji Europejskiej, ¾ budynków na terenie Wspólnoty jest nieefektywna energetycznie i marnuje znaczną część dostarczanej energii. Jednocześnie budynki w UE mają 40% udział w całkowitym zużyciu energii i emitują ok. 36% gazów cieplarnianych. By walczyć z tym zjawiskiem, w kraje Unii Europejskiej zdecydowały się wprowadzić szereg przepisów, których celem było wyznaczenie wysokich standardów efektywności energetycznej budynków. Docelowo każdy nowy i gruntownie odnawiany obiekt powinien być budynkiem o niemal zerowym zużyciu energii. W Polsce, związane z tym normy określa tzw. standard WT 2021. Zgodnie z nim, od 2021 roku zużycie energii pierwotnej (Ep) w nowych i remontowanych budynkach nie powinno przekraczać 70 kWh/m2.

Tymczasem, jak wspominaliśmy, co drugi Polak mieszka w budynku zbudowanym w okresie PRL. Są to zatem obiekty, których wiek zbliżył się lub nawet przekroczył 50 lat. To oznacza, że jego zużycie Ep średnio może wynosić aż ok. 350 - 400 kWh/m2/rok, a w skrajnych przypadkach może nawet przekraczać 450 kWh/m2/rok. Dobra wiadomość jest taka, że część z nich została już w większym lub mniejszym stopniu zmodernizowana. Jednak z danych raportu SmogLab i Instytutu Ekonomii Środowiska “Domy jednorodzinne w Polsce” wynika, że ⅓ domów w Polsce wciąż nie posiada żadnego ocieplenia.

To tylko jedna strona problemu. Innym, nawet poważniejszym zagadnieniem jest kwestia źródła ciepła. Wspomniane już badanie SmogLab i IEŚ pokazuje, że w Polsce nadal dominują kotły i piece na węgiel - stanowią one 51,4% wszystkich źródeł ciepła. Ok. 42% z nich ma więcej niż 10 lat, co oznacza, że zostały kupione w czasie, gdy nie obowiązywały żadne normy efektywności kotłów.

To m.in. takie piece sprawiają, że niska emisja (czyli np. spaliny z pieców i kotłów w gospodarstwach domowych) ma ponad 50% udział w powstawaniu smogu, który zabija w Polsce ok. 45.000 osób rocznie.

Termomodernizacja jest w stanie ograniczyć te oraz wiele innych niekorzystnych zjawisk. W zamian, przynosząc szereg wymiernych korzyści.

Co daje termomodernizacja? Korzyści

Poprawnie przeprowadzona, kompleksowa termomodernizacja budynków oznacza dla inwestora wiele zalet. I to bez względu na to, czy mówimy o gospodarstwie domowym, przedsiębiorstwie czy jakimkolwiek innym podmiocie. Co daje termomodernizacja? By bardziej obrazowo odpowiedzieć na to pytanie, posłużymy się przykładem domu wybudowanego przed 1990 rokiem, ogrzewanego kotłem na węgiel. Cena węgla przyjęta do obliczeń to 3.000 zł.

Mniejsze zużycie energii

Podstawowym celem termomodernizacji jest ograniczenie zużycia energii. I faktycznie, już samo ocieplenie ok. 160 m2 ścian wysokiej jakości styropianem o grubości 12 cm sprawi, że ograniczymy straty energii przez przenikanie o 12.500 kWh na rok. Jeśli dodatkowo, ocieplimy strop, pozwoli to nam zaoszczędzić dodatkowe 3.150 kWh rocznie.

Niższe rachunki

Do wyobraźni wielu lepiej przemawiają oszczędności finansowe. Realizując przedsięwzięcia termomodernizacyjne z powyższego przykładu (ocieplenie ścian i stropu) będziemy mogli ograniczyć koszty utrzymania budynku o blisko 6.500 zł rocznie!

Poprawa jakości powietrza

Spalenie 1 tony węgla kamiennego emituje ok. 14 kg tlenków siarki, ok. 2 kg tlenków azotu, ok. 50 kg tlenku węgla, ok. 10 kg pyłu zawieszonego i aż 2.000 kg dwutlenku węgla. Termomodernizacja jest w stanie znacznie zmniejszyć lub wyeliminować wykorzystanie paliw stałych - bez względu na to, czy do ich spalenia dochodzi w lokalnym kotle, czy też w elektrowni lub elektrociepłowni zawodowej. W powyższym przykładzie domu, zakładając sprawność systemu ogrzewania 40%, termomodernizacja ograniczy wykorzystanie węgla ok. 1,5 tony.

Większy komfort użytkowania

Przeprowadzenie termomodernizacji domu bezpośrednio przełoży się również na wygodę i zdrowie jego mieszkańców. Efektywny energetycznie budynek wolniej się wychładza zimą i utrzymuje niższą temperaturę latem. Co więcej, dzięki termomodernizacji można się pozbyć problemów z wilgocią i zagrzybieniem, które są źródłem m.in. astmy oraz innych chorób układu oddychania, oraz krążenia. W zaizolowanym domu będzie też ciszej.

Wzrost wartości nieruchomości

Według agencji nieruchomości, budynki, które przeszły termomodernizację są o ok. 10-15% droższe od tych, które nie są efektywne energetycznie. Różnica w cenie może być nawet większa, jeśli w ramach termomodernizacji zdecydujemy się na zakup instalacji fotowoltaicznej (ok. 4% wzrost wartości) lub pompy ciepła.

Termomodernizacja - co obejmuje?

Istnieje wiele sposobów na poprawę efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację. Można bowiem za nią uznać wszystkie działania, które przełożą na zmniejszenie zużycia energii (cieplnej) w obiekcie. Najczęściej termomodernizacja budynków polega na:

 • wymiana lub modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej - np. wymiana okien dwuszybowych na trzyszybowe oraz drzwi na takie, które posiadają ocieplenie. Oprócz tego termomodernizacją może być też wymiana uszczelek w istniejących oknach.
 • położenie izolacji na ścianach zewnętrznych - np. styropianu, wełny mineralnej czy płyt z polistyrenem ekstrudowanym.
 • zaizolowanie dachu lub stropodachu - np. styropianem, wełną lub pianką PUR.
 • izolacja stropów nad nieogrzewaną piwnicą lub podłogi na gruncie,
 • usprawnienie wentylacji - np. poprzez zastąpienie wentylacji grawitacyjnej mechaniczną z odzyskiem ciepła (rekuperacją),
 • izolacja przewodów i rur w instalacjach grzewczych,
 • montaż rozwiązań ułatwiających sterowanie ogrzewaniem - np. zaworów termostatycznych czy buforu ciepła,
 • montaż instalacji OZE - fotowoltaiki, kolektorów słonecznych,
 • wymiana źródła ciepła na takie o wysokiej efektywności energetycznej.

Które z tych prac najlepiej przeprowadzić? Najlepsze efekty uzyskamy przeprowadzając je wszystkie. Dlaczego, że energia jest w budynku marnowana na różne sposoby.

Straty ciepła w budynku

Najwięcej marnuje wentylacja grawitacyjna - nawet 40% dostarczanej energii. Duże straty wynikają również ze słabych parametrów przenikalności cieplnej okien i drzwi, a także dachu i ścian. Dlatego najlepsze efekty i największe oszczędności osiągniemy przeprowadzając kompleksową termomodernizację.

Uwaga! Prace termomodernizacyjne należy przeprowadzać według schematu, zgodnie z którym najpierw dążymy do ograniczenia zużycia energii, a dopiero w kolejnych krokach do wykorzystywania OZE czy urządzeń o wysokiej sprawności.

Etapy termomodernizacji budynku - o czym pamiętać?

Jeśli chodzi o przedsięwzięcia termomodernizacyjne to najłatwiej i najlepiej pod względem efektywności energetycznej, byłoby je realizować wszystkie na raz. Niestety, z racji wysokich kosztów inwestycji, rzadko kiedy taki scenariusz jest realny. Większość inwestorów proces termomodernizacji przeprowadza etapami. To jednak wiąże się z kilkoma wyzwaniami.

 • unikanie blokowania kolejnych przedsięwzięć - przeprowadzając termomodernizację “na raty” trzeba pamiętać o kompleksowości całego projektu i działać tak, by nie utrudniać sobie kolejnych etapów bądź też niepotrzebnie nie zwiększać kosztów. Przykładowo modernizując dach, należy pamiętać o pozostawieniu odpowiedniej długości okapu, który przykryje ściany po zaizolowaniu. Z kolei jeśli planujemy wdrożyć w budynku rekuperację, ocieplanie komina lub jego wymiana może okazać się zbędnym wydatkiem.
 • właściwa kolejność prac - z podobnych względów należy pamiętać o optymalnej kolejności realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Termomodernizacja - krok po kroku

Jak najlepiej zabrać się za termomodernizację?

1. Audyt energetyczny

Pierwszym krokiem w prawidłowo przeprowadzanej termomodernizacji powinna być szczegółowa analiza sytuacji wyjściowej, której może dostarczyć audyt energetyczny. Jest to niezwykle popularna usługa doradztwa energetycznego, która pozwala sprawdzić w jakim stanie techniczno-energetycznym jest budynek. Na podstawie uzyskanych danych audytor opracowuje listę zadań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej budynku i które są najbardziej opłacalne pod względem ekonomicznym. Niestety, etap ten bardzo często jest pomijany. W efekcie, termomodernizacja w wielu przypadkach jest przeprowadzana “po omacku”, co wiąże się z błędami i wyższymi kosztami w całym procesie.

Uwaga! Audyt energetyczny jest kosztem kwalifikowanym w większości programów wspierających termomodernizację. Niekiedy jest niezbędny do otrzymania pomocy. Dlatego nie warto z niego rezygnować.

2. Wymiana okien i drzwi

Pod względem organizacyjnym, najlepiej, by następnym krokiem w termomodernizacji była wymiana okien i drzwi. Dzięki temu nie będzie ryzyka ewentualnego uszkodzenia warstwy izolacyjnej. Należy jednak na tym etapie uwzględnić kwestie estetyczne - np. trzeba pamiętać o odpowiednim wysunięciu okien, by warstwa izolacji nie ograniczała dostępu światła słonecznego do pomieszczeń. Na tym etapie inwestor powinien też wiedzieć, jaki typ wentylacji zostanie zastosowany, ponieważ konieczne może być np. zastosowanie okien z nawiewnikami.

3. Izolacja przegród budowlanych

Następny krok to izolacja przegród budowlanych - ścian, dachu lub stropodachu oraz stropów nad nieogrzewaną piwnicą lub gruntem.

Pod względem efektywności energetycznej, w pierwszej kolejności warto pomyśleć o ociepleniu dachu i ścian, gdyż to właśnie one generują największe straty ciepła. Realizując prace koniecznie należy jednak mieć na uwadze kolejne etapy - tak, aby np. ocieplenie dachu nie utrudniało później ewentualnego montażu systemu rekuperacji czy ocieplenia ścian.

4. Wentylacja z odzyskiem ciepła

Wymiana okien oraz izolacja przegród prowadzi do uszczelnienia budynku, co choć pozwala uniknąć strat ciepła, może mieć też negatywne skutki związane z przepływem powietrza. Brak dopływu powietrza z zewnątrz może bowiem doprowadzić np. do zaburzenia działania wentylacji grawitacyjnej i zwiększenia wilgotności w budynku, co z kolei może skutkować zagrzybieniem budynku. By tego uniknąć, a jednocześnie ograniczyć znaczące straty związane z wentylacją grawitacyjną warto zamontować rekuperację.

5. Modernizacja instalacji grzewczych

Po zakończeniu izolacji przegród warto jeszcze przygotować instalację grzewczą do nowych warunków funkcjonowania. Na tym etapie wymienia się np. ogrzewanie grzejnikowe na płaszczyznowe bądź dokonuje się zaizolowania istniejącej instalacji. Dobrym pomysłem jest także zastosowanie zaworów termostatycznych.

6. Wymiana źródła ogrzewania i OZE

Dopiero po maksymalnym ograniczeniu strat ciepła i przygotowaniu instalacji grzewczej należy zabrać się za wymianę źródła ciepła. Dzięki temu nie będziemy niepotrzebnie marnować energii i właściwie dobierzemy nowy kocioł lub pompę ciepła (w tym celu warto skorzystać z OZC - obliczenia zapotrzebowania cieplnego). Uzupełnieniem prawidłowo przeprowadzonej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła może być montaż instalacji fotowoltaicznej czy kolektorów. Dzięki temu można dodatkowo zastąpić energię z paliw kopalnych, energią odnawialną.

Etapy termomodernizacji

Projekt termomodernizacji - dlaczego warto go mieć?

Jak z pewnością zauważyliście, termomodernizacja wiąże się z szeregiem prac, podczas których niezwykle łatwo jest popełnić błąd. I to taki, który będzie nas słono kosztował, zarówno pod względem energetycznym, jak i finansowym.

By uniknąć związanego z tym ryzyka, część inwestorów decyduje się skorzystać z rozwiązania, jakim jest projekt termomodernizacji. Jest to nic innego jak dokument, zawierający wytyczne przeprowadzenia termomodernizacji w obiekcie. Znajdziemy w nim dane m.in. na temat:

 • zakresu planowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 • sposobu przeprowadzenia prac - np. techniki, wymaganych materiałów, ewentualnych prac przygotowawczych,
 • kolejności realizacji prac,
 • kwestii związanych z BHP, wytycznymi prawa budowlanego.

Jest to swoisty rozkład jazdy, który ułatwia przeprowadzenie całego procesu termomodernizacji zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami.

Koszt termomodernizacji domu

Nie ulega wątpliwości, że termomodernizacja przynosi inwestorowi i całemu środowisku szereg korzyści. Niemal wszystkie przedsięwzięcia termomodernizacyjne wiążą się jednak z wydatkami. Jaki jest koszt termomodernizacji domu?

W przypadku domu jednorodzinnego koszt termomodernizacji zwykle sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć może również przekroczyć 100.000 zł. Wszystko zależy m.in. od zakresu prac, wykorzystanych materiałów, lokalizacji nieruchomości czy typu inwestora.

Poniżej znajdziecie przykładowe koszty przedsięwzięć termomodernizacyjnych:

 • ocieplenie ścian budynku - ok. 130 - 200 zł za m2, z materiałem.
 • wymiana okien - ok. 2.200 zł za sztukę z usługą wymiany.
 • rekuperacja - w przypadku domu o powierzchni 120 m2 to wydatek rzędu 15.000 - 24.000 zł.
 • wymiana kotła na paliwo stałe na pompę ciepła - to koszt od 16.000 zł do ok. 45.000 zł dla budynku o powierzchni 120 m2.
 • instalacja fotowoltaiczna na dachu o mocy ok. 6 kW to koszt ok. 30.000 - 36.000 zł.

Koszt termomodernizacji domu nie należy zatem do najniższych. Warto się jednak podjąć wysiłku, biorąc pod uwagę, ile możemy zyskać. Szczególnie że dostępnych jest wiele programów wsparcia termomodernizacji, dzięki którym wydatki na ten cel mą być zdecydowanie niższe.

Termomodernizacja budynków - jakie są opcje wsparcia?

Wspieranie termomodernizacji i remontów to obecnie jeden z priorytetów rządowego planu poprawy jakości powietrza i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Najlepsza energia to bowiem ta, której nie zużyjemy. Dlatego osoby planujące termomodernizację mają obecnie do wykorzystania szereg narzędzi:

Jak wygląda wsparcie termomodernizacji w praktyce?

Odliczenie termomodernizacji od podatku, czyli ulga termomodernizacyjna

Jednym z podstawowych narzędzi, najchętniej wybieranych przez inwestorów, jest tzw. ulga termomodernizacyjna. W 2021 roku skorzystało z niej aż 595 tysięcy podatników, którzy odliczyli łącznie 10,4 mld zł. Zaletą rozwiązania jest prostota - nie trzeba składać specjalnych wniosków i dokumentów, a wszystkie formalności sprowadzają się do wpisania kwoty do formularzu podatkowym.

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odpisanie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Są to działania, które zmniejszają zapotrzebowanie na energię, ograniczają straty energii, wiążą się z montażem OZE lub wysokosprawną kogeneracją. Odliczenie termomodernizacji od podatku jest zatem możliwe dla działań takich jak np.:

 • wdrożenie instalacji PV, pompy ciepła.
 • zakup i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • ocieplenie przegród budowlanych lub ich ochrona przed zawilgoceniem,
 • podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej,
 • wykonanie audytu energetycznego.

Limit odliczeń dla jednego podatnika wynosi 53.000 zł, a podstawą jego uzyskania jest imienna faktura VAT. Odliczenie termomodernizacji od podatku przysługuje każdemu współwłaścicielowi budynku oddzielnie - małżeństwo wspólnie posiadające budynek mają zatem do dyspozycji 106.000 zł.

Termomodernizacja a Czyste powietrze

Innych narzędziem wsparcia termomodernizacji jest Czyste Powietrze. Celem tego programu jest poprawa jakości powietrza w kraju, poprzez poprawę efektywności energetycznej domów jednorodzinnych, czyli innymi słowy - przez ich termomodernizację. Czyste powietrze obejmuje szereg przedsięwzięć, do których zaliczamy m.in.:

 • wymianę źródła ciepła na bardziej efektywne - np. pompę ciepła, piec na pellet;
 • zakup i montaż fotowoltaiki,
 • zakup i instalację wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacji),
 • zakup i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • ocieplenie przegród - ścian, stropów;
 • dokumentację dotyczącą przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

W przypadku programu Czyste Powietrze dofinansowanie termomodernizacji uzależnione jest od dochodu beneficjenta. Uprawnieni do:

 • podstawowego poziomu dofinansowania - otrzymają maksymalnie 30.000 zł,
 • podwyższonego poziomu dofinansowania - nawet do 37.000 zł lub 47.000 zł w opcji z prefinansowaniem,
 • najwyższego poziomu dofinansowania do 69.000 zł lub 79.000 zł z prefinansowaniem.

Uzyskanie środków w tym przypadku wymaga jednak więcej wysiłku i przygotowania szeregu dokumentów - m.in. wniosku, zaświadczenia o wysokości dochodów, poświadczeń własności nieruchomości czy umów z wykonawcami. Wypłata pieniędzy możliwa jest po realizacji przedsięwzięcia i po złożeniu wniosku o płatność (wyjątkiem jest opcja prefinansowania, gdzie część środków można otrzymać przed rozpoczęciem prac).

Termomodernizacja domu a premia termomodernizacyjna

Mało kto wie, że na pomoc można liczyć również w ramach tzw. premii termomodernizacyjnej. Przyjmuje ona formę dopłaty do kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Premia termomodernizacyjna skierowana jest do właściciela lub zarządcy nieruchomości, bez względu na jego status prawny (wyjątkiem są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady pracy), czyli np.:

 • osób fizycznych - również właścicieli budynków jednorodzinnych,
 • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • osób prawnych (np. spółek prawa handlowego).

Wysokość premii termomodernizacyjnej to 16% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub 21% kosztów, jeśli inwestycje uwzględniały montaż mikroinstalacji OZE. 

Premia przysługuje na przedsięwzięcia, dzięki którym m.in. zmniejszymy zapotrzebowanie na energię niezbędną do ogrzewania i C.W.U. czy wymienimy źródła energii na odnawialne.

Wśród banków współpracujących z BGK w zakresie premii termomodernizacyjnej można wskazać m.in. Alior Bank, BOŚ Bank, BNP Paribas czy PKO BP.

Oczywiście, wskazane wyżej programy to nie jedyne opcje dofinansowania do termomodernizacji. Ich pełna lista jest dłuższa i uwzględnia m.in. regionalne narzędzia wsparcia.

Termomodernizacja budynku - najważniejsze pytania

Z racji swojej wielowymiarowości, termomodernizacja budynku budzi wśród inwestorów wiele wątpliwości i pytań. Poniżej znajdziecie odpowiedzi na najbardziej popularne zapytania związane z termomodernizacją domu.

Czy wymiana dachu to termomodernizacja?

Zgodnie z interpretacją Dyrektora KIS, wymianę dachu można zaliczyć do przedsięwzięć termomodernizacyjnych, objętych ulgą termomodernizacyjną, szczególnie jeśli wraz z wymianą poszycia dokonuje się ocieplenia przegrody. Niestety, już w przypadku programu “Czyste Powietrze” wydatki związane z samą wymianą poszycia nie mieszczą się w ramach kosztów kwalifikowanych - dotacją obejmie jedynie zakup materiałów ociepleniowych dachu lub stropodachu.

Czy fotowoltaika to termomodernizacja?

Instalacja fotowoltaiczna, jako instalacja OZE jest przedsięwzięciem termomodernizacyjnym. Można na nią uzyskać dodatkowe środki w ramach każdego programu wsparcia termomodernizacji i nie tylko (przykładem może być dedykowany fotowoltaice program Mój Prąd).

Czy wymiana okien i drzwi zewnętrznych to termomodernizacja?

Wymiana stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych należy do katalogu kluczowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. To właśnie przez te przegrody marnowane jest ok. 20% energii dostarczanej do budynku na potrzeby ogrzewania. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych należy do kosztów kwalifikowanych w większości programów dofinansowania termomodernizacji.

Termomodernizacja a pozwolenie na budowę - czy jest potrzebne?

To, czy termomodernizacja będzie wymagała pozwolenia na budowę zależy od zakresu realizowanych przedsięwzięć. Przykładowo, docieplenie ścian o wysokości nieprzekraczającej 12 m nie wymaga pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Pozwolenia lub zgłoszenia nie będzie też wymagać wymiana okien, o ile nie zmieni się ich wielkość, kształt czy typ budowy. Może się jednak okazać, że termomodernizacja budynku będzie wymagała jego przebudowy - w takim przypadku pozwolenie może być konieczne.

Jak złożyć wniosek o termomodernizację?

Procedura składania wniosku o termomodernizację (a konkretnie - jej wsparcie) zależy od programu lub narzędzia, z którego chcemy skorzystać. W przypadku ulgi termomodernizacyjnej żaden wniosek nie jest potrzebny - wystarczy, że podczas wypełniania PIT-u uzupełnimy załącznik PIT/O. W przypadku programu “Czyste Powietrze” wniosek będzie już niezbędny - można go uzupełnić wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Następnie, podpisuje się go elektronicznie i wysyła za pomocą skrzynki podawczej ePUAP lub drukuje się go, podpisuje tradycyjnie i albo wysyła pocztą na adres WFOŚiGW, albo składa się w punkcie konsultacyjnym w gminie.

Termomodernizacja - co można odliczyć?

Szczegółowy zakres przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których koszt można odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach ulgi termomodernizacyjnej określa rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Warto jednak podkreślić, że nawet jeśli określone działania nie znajduje się w wykazie, mogą być objęte ulgą - by się o tym upewnić, należy wystąpić o indywidualną interpretację podatkową.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments