Koszt budowy farmy fotowoltaicznej 100 kW

Koszt budowy farmy fotowoltaicznej 100 kW

Czerpać korzyści z farmy fotowoltaicznej może dzisiaj właściwie każdy. Spadające ceny fotowoltaiki i sprzyjające otoczenie prawne sprawiają, że elektrownie słoneczne stają się atrakcyjną metodą lokowania kapitału, zarówno dla podmiotów szukających w OZE oszczędności, jak i profesjonalnych inwestorów, liczących na stały zysk. Budowa farmy fotowoltaicznej, szczególnie takiej o dużej mocy (~ 1 MW) to jednak spory wydatek. Wyjściem może być instalacja o mniejszej mocy. Jaki jest koszt budowy farmy fotowoltaicznej 100 kW? Ile można na niej zarobić? Sprawdzamy!

Instalacja fotowoltaiczna 100 kW - czy to na pewno farma?

Część z Was może się zastanawiać, czy instalacja fotowoltaiczna 100 kW zasługuje na miano farmy fotowoltaicznej.

Choć faktycznie, przyjęło się, że za farmę fotowoltaiczną uznaje się zwykle instalacje o mocy od 500 kW wzwyż, nie ma większych przeszkód, by uznać za nią również mniejszy zestaw. Nie istnieje bowiem żadna oficjalna definicja, określająca zakres mocowy farmy fotowoltaicznej.

Przy tym, warto wiedzieć, że instalację fotowoltaiczną 100 kW można jednak zakwalifikować do innej kategorii - małej instalacji OZE, zgodnie z kryteriami ustawy o OZE.

Za małą instalację uznaje się “instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50kW i mniejszej niż 1 MW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej”.

Kwestia ta ma znaczenie nie tylko ze względu na nomenklaturę. Przynależność farmy fotowoltaicznej 100 kW do kategorii małej instalacji fotowoltaicznej ma bowiem wpływ na kwestie formalne związane z budową i uruchomieniem farmy oraz późniejszą sprzedażą energii.

Farma fotowoltaiczna 100 kW - wymagania

Mikroinstalacje prosumenckie, takie jak fotowoltaika dla domu czy fotowoltaika dla firmy o mocy do 50 kW, to inwestycje stosunkowo proste w przeprowadzeniu, nie wymagające specjalnych zezwoleń. Nieco inaczej jest w przypadku małych instalacji fotowoltaicznej, do których zaliczamy farmy fotowoltaiczne 100 kW. W tym przypadku, do spełnienia mamy kilka obowiązków.

Przede wszystkim - pozwolenie na budowę

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy ponad 150 kW konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę - bez względu na to, czy montaż zostanie wykonany na dachu czy na gruncie.

Decyzję taką wydaje starosta, na podstawie dokumentów związanych z inwestycją, do których zaliczymy m.in.:

 • Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub gdy brak MPZP - warunki zabudowy,
 • projekt budowlany, uwzględniający kwestie architektoniczne, budowlane i elektryczne, wykonany przez specjalistów z uprawnieniami,
 • dokument potwierdzający prawo do korzystania z danej nieruchomości - np. umowa dzierżawy, akt własności.

Inaczej niż w przypadku budowy farmy fotowoltaicznej o większej mocy, w tym przypadku nie będzie natomiast wymagana decyzja środowiskowa.

Uzgodnienia PPOŻ

Od sierpnia 2019 roku, zgodnie z ustawą Prawo budowlane inwestorzy planujący budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy większej niż 6,5 kW, mają obowiązek dokonania uzgodnienia instalacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń PPOŻ, pod względem zgodności z zasadami ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo, zakończenie budowy takiego obiektu należy zgłosić do Państwowej Straży Pożarnej.

Uzgodnieniu podlega m.in.:

 • reakcja na ogień poszczególnych elementów instalacji,
 • dostępność ochrony odgromowej, sposób układania przewodów i ich odporność na ogień,
 • przygotowanie obiektu do ewentualnych działań ratowniczo-gaśniczych, informacja o ryzyku rozszerzenia się ognia,
 • kwestie oznaczeń.

Zgłoszenie do PSP powinno natomiast zawierać m.in. typ, moc i adres instalacji, termin rozpoczęcia użytkowania, umiejscowienie falownika, informacje na temat zabezpieczeń, a także plan instalacji dla ekip ratowniczych oraz schemat instalacji uzgodniony z rzeczoznawcą.

Mała instalacja fotowoltaiczna 100 kW - konieczny wpis do MIOZE

Budowa i użytkowanie małej farmy fotowoltaicznej o mocy 100 kW będzie również wiązać się z formalnościami wymaganymi przez Urząd Regulacji Energetyki. Zgodnie z ustawą o OZE, produkcja energii elektrycznej z małej instalacji fotowoltaicznej jest działalnością regulowaną przez Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w ramach małych instalacji (MIOZE).

Rejestr MIOZE prowadzi prezes URE i to właśnie tam należy zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie wpisu. Oprócz wniosku, zawierającego m.in. dane inwestora oraz opis intalacji, podmiot starający się o uzyskanie wpisu powinien również złożyć oświadczenia: o niezaleganiu z podatkami, opłatami i składkami ZUS oraz o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku.

Złożenie pierwszego wniosku o wpis do MIOZE wiąże się z uiszczeniem opłaty skarbowej w wysokości 616 zł. Rozszerzenie zakresu wykonywanej działalności to natomiast koszt 308 zł. Na dokonanie wpisu, prezes URE ma 7 dni - przy założeniu, że wniosek będzie kompletny.

Farma fotowoltaiczna 100 kW - powierzchnia zabudowy

Przy, bądź co bądź, tak dużej inwestycji, nie wolno zapomnieć o wygospodarowaniu odpowiedniej wielkości miejsca do zabudowy instalacji.

Gdy w grę wchodzi farma fotowoltaiczna 100 kW, powierzchnia wymagana dla bezpiecznej i wydajnej pracy zestawu, uzależniona jest w dużej mierze od mocy i sprawności zastosowanych modułów fotowoltaicznych. Im większa wydajność pojedynczego modułu (będąca wypadkową wielkości modułu i jego sprawności), tym mniej będzie trzeba ich zainstalować i tym mniej miejsca zajmą.

Farmy fotowoltaiczna 100 kW - powierzchnia zabudowy w zależności od wydajności modułów

Moc i sprawność modułu Ilość modułów Powierzchnia
280 W - 16,8% 358 szt. ok. 598 m2
320 W - 19% 313 szt. ok. 529 m2
360 W - 19,46% 278 szt. ok. 515 m2
400 W - 22,6% 250 szt. ok. 442 m2

Inwestor, któremu zależy na minimalizacji powierzchni farmy fotowoltaicznej 100 kW powinien zatem wziąć pod uwagę modele o zwiększonej sprawności oraz mocy. Będzie to jednak wiązało się z wyższymi kosztami przedsięwzięcia, a co za tym idzie, dłuższym okresem zwrotu z inwestycji.

Koszt budowy farmy fotowoltaicznej 100kW

Gdy już o wydatkach mowa, przejdźmy do tego, jaki jest koszt budowy farmy fotowoltaicznej 100 kW, pozwalający na optymalizację finansową przedsięwzięcia. Zanim zaprezentujemy Wam konkretne wyliczenia, warto zauważyć, że cena każdej instalacji fotowoltaicznej uzależniona jest od kilku czynników.

Koszt budowy elektrowni fotowoltaicznej 100 kW - co na niego wpływa?

Na całkowity koszt budowy farmy fotowoltaicznej 100 kW w znacznej części ma wpływ technologia zastosowanych podzespołów. Na rynku dostępne są bowiem różne warianty urządzeń, charakteryzujących się innymi parametrami wydajności i różną jakością, co ma bezpośredni wpływ na ich koszty.

Podzespoły

Dla przykładu, panele fotowoltaiczne, których cena ma największy udział w całkowitym koszcie inwestycji, na rynku najczęściej występują w dwóch typach - monokrystalicznym i polikrystalicznym. Ten drugi charakteryzuje się niższą ceną (o ok. 15-35%), ale i też mniejszą sprawnością (ok. 16-18%). Różnice w cenie mogą też być efektem zastosowania lub nie, technologii wpływających na poprawę wydajności i żywotności paneli, takich jak np. half cut. Nie bez znaczenia jest też marka produktu oraz kwestie związane np. z gwarancją produktową czy wydajnościową. Podobnie sprawa wygląda również w przypadku pozostałych komponentów - np. inwertera czy konstrukcji mocującej.

Zakres usług

Spory wpływ na koszty ma również zakres usług oferowanych przez firmę fotowoltaiczną. Oferty uwzględniające dłuższą gwarancję na montaż czy dodatkowe produkty (np. ubezpieczenie w cenie, monitoring 24h/7 czy mycie paneli fotowoltaicznych) będą droższe niż te, polegające na podstawowym zakresie obsługi.

Miejsce montażu

Wysokość cen zestawu fotowoltaicznego mogą być również uzależnione m.in. od miejsca montażu. Dla przykładu, montaż fotowoltaiki na gruncie, wymagający przygotowania terenu i przeprowadzenia prac ziemnych, może być droższy od montażu na dachu. Wahania cen mogą również występować przy różnych typach pokryć dachowych.

W efekcie, jak wynika z danych raportu IEO Rynek fotowoltaiki w Polsce 2020, koszt budowy farmu fotowoltaicznej 100 kW to średnio ok. 350 tys. zł netto, czyli ok. 430 tys. zł brutto. Instalacje budowane m.in. przez przedsiębiorstwa są bowiem obciążone 23% podatkiem VAT, który można jednak w całości odliczyć.

Jak wynika z raportu, poszczególne elementy instalacji mają następujący udział w kosztach przedsięwzięcia:

 • najwięcej, bo ok. 48% ogółu wydatków pochłaniają panele fotowoltaiczne,
 • ok. 12% trzeba przeznaczyć na zakup inwerterów,
 • ok. 17% środków pochłonie cena konstrukcji,
 • ok. 13% całkowitej ceny wyniesie montaż,
 • ok. 10% potrzeba na inne wydatki - transport, przewody, monitoring czy ogrodzenia instalacji.

Koszt budowy farmy fotowoltaicznej 100 kW

Farma fotowoltaiczna 100 kw - zysk a koszty budowy

A jak wydatki na instalację mają się do potencjalnych korzyści finansowych? Nim odpowiemy na to pytanie, warto podkreślić, że gdy w grę wchodzi farma fotowoltaiczna 100 kW, zysk uzależniony jest zasad wykorzystania instalacji oraz metody sprzedaży energii. Prąd z małej instalacji fotowoltaicznej do 500 kW można upłynnić na dwa sposoby:

 • Po pierwsze, wytwórca energii dysponujący małą instalacją  może odsprzedać ją tzw. sprzedawcy zobowiązanemu po cenie, która wynosi 100% średniej ceny sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, ogłoszonej przez Prezesa URE. Przy czym opcja ta obejmuje jedynie niewykorzystaną energię, czyli tę, która pozostała właścicielowi wykorzystującemu instalację do prowadzenia działalności, po odliczeniu bieżącej konsumpcji wytworzonej energii.
 • Druga opcja to sprzedaż wytworzonej energii na warunkach rynkowych, odbiorcy innemu niż sprzedawca zobowiązany (lub sprzedawcy zobowiązanemu, ale na zasadach innych niż określone w ustawie), np. za pomocą umowy PPA. W tym wariancie nie obowiązują obostrzenia wynikające z ustawy o OZE, a transakcja odbywa się na zasadach umowy cywilnoprawnej.

Przykład: Farma fotowoltaiczna 100 kW - zyski
Firma X zbudowała farmę fotowoltaiczną 100 kW, która rocznie produkuje ok. 100 MWh. Firma posiada autokonsumpcję na poziomie 70%, a zatem 70 MWh zużywa na bieżąco. Pozostałe 30 MWh w I kwartale 2021 roku odsprzedała tzw. sprzedawcy zobowiązanemu, po 247,48 zł za MWh (cena za energię - IV kwartał 2020 roku). Ze sprzedaży uzyskała zatem 7,42 tys. zł. Dodatkowo, dzięki fotowoltaice firma zaoszczędzi ok. 41.800 zł rocznie na rachunkach za prąd. Przy założeniu, że instalacja kosztowała tę firmę ok. 350 tys. zł netto, prosty czas zwrotu nakładów wyniesie ok. 7-8 lat.

Czy koszt budowy farmy fotowoltaicznej 100 kW można zmniejszyć?

Jak wynika m.in. z danych Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, w ostatnich 10 latach (od 2009 do 2019 roku) ceny instalacji fotowoltaicznych spadły o ok. 70-80%. Nie mniej, koszt budowy instalacji fotowoltaicznej w wysokości ok. 350 tys. zł netto nadal może stanowić ogromną barierę dla podmiotów zainteresowanych inwestycją w OZE.

Dobra wiadomość jest taka, że istnieje skuteczny sposób na obniżenie kosztu inwestycji, a mianowicie skorzystanie z dotacji na farmę fotowoltaicznej. Środki na sfinansowanie przedsięwzięcia, w zależności od podmiotu realizującego, miejsca inwestycji oraz przeznaczenia instalacji, można pozyskać m.in. z:

 • Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie dysponentami są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabory wniosków, w zależności od regionu mogą odbywać się w trybie ciągłym lub trybie konkursowym. Dostępność i zasady wsparcia można znaleźć na stronach poszczególnych Funduszy bądź na https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/oferta-finansowania
 • kredytów na farmy fotowoltaiczne - współfinansowanych przez EBI, oferowanych na atrakcyjnych warunkach, m.in. z opcją dopłaty z WFOŚiGW.

Oprócz tego, w ramach wsparcia można również skorzystać z gwarancji Biznesmax, udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
10 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Tomasz
Tomasz
2022-09-01 12:01

Dzień dobry,
Pani Emilio, proszę o komentarz do pytania -jak wygląda sytuacja z warunkami przyłączeniowymi? Czy w przypadku budowy instalacji o mocy 100kW wymagane jest uzyskanie od OSD przyłącza wytwórczego? Podobnie jak w przypadku np.1 MW.

Jeżeli tak to podwyższy nam to koszty budowy o min30 tys. Z drugiej strony chciałbym podkreślić że okres zwrotu, który Pani założyła będzie znacznie krótszy. Nie zakłada on korzyści wynikających z umowy mocowej, kompensacji mocy biernej, ukrytych kosztów przesyłu itp. Ponadto taka inwestycja dla każdego zakładu przemysłowego będzie zwracać się w innym czasie. (wynika to z indywidualnej struktury zużycia prądu).
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Adriano
Adriano
2022-04-03 13:14

Też się nad tym zastanawiam skąd te 41800 za te 70 MW skoro za 30 wychodzi ponad tylko 7 tys.

Konrad
Konrad
2022-02-08 01:04

247 zł za MWh przy 100MWh rocznie to 24tyś mniej wiecej … albo nie umiem liczyć …

Łukasz
Łukasz
2021-05-19 10:53

Nie widzę w artykule kosztów dość dużych tzn przyłącza ? Czy przy takiej wielkości farmy do 100kW ich nie ma ?

Deroker
Deroker
2021-04-15 19:02

czegos nie rozumiem zaoszczedzili 41800 = 70% energii wyprodukowanej i 7420 zł otzrymali za 30% sprzedanej to w jaki sposob by nie liczyc nie daje faktycznego zwroty inwestycji tym bardziej ze liczac nawet w ten sposob 41800+7420= 49220 w trakcie bezawaryjnej pracy tych paneli pracujacych przez 8 lat da w sumie nie 7-8 lecz 8,74 lat a to juz jest blizej 9 niz 7 lat.Ściemniacie czy matematyki uczliscie sie na wuefie ?