Rynkowa cena energii elektrycznej a net-billing. Cena sprzedaży – styczeń 2023

4.47 /5
(Ocen: 32)
Od 1 kwietnia 2022 roku w systemie prosumenckim zaszły ogromne zmiany. Dotychczas stosowany system opustów, opierający się na tzw. net-meteringu, został zastąpiony przez net-billing. W nim, dla prosumentów kluczowa jest rynkowa cena energii elektrycznej. Dlaczego? Ile wynosi cena sprzedaży energii w net-billingu ze stycznia 2023 roku?

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Cena rynkowa energii elektrycznej. Dlaczego jest ważna dla prosumentów?

Na początku kwietnia 2022 roku, w zasadach prosumenckich obowiązujących w Polsce zaszły diametralne zmiany. Obowiązujący od 2016 roku system opustów, ustąpił miejsca nowej formule rozliczeń – net-billingowi.

W net-billingu nadprodukcja (czyli energia niewykorzystana na bieżąco, odesłana do sieci) jest przeliczana na złotówki. Uzyskana w ten sposób kwota nosi miano depozytu prosumenckiego i jest zapisywana oddzielnie dla każdego prosumenta, na specjalnym koncie. Zebrane środki można wykorzystać do obniżania kosztów energii pobranej z sieci (przy czym należy pamiętać, że prosument nadal będzie ponosił pełne koszty dystrybucyjne). Poszczególne, miesięczne wpływy z nadwyżek, składające się na depozyt prosumencki można wykorzystać przez 12 miesięcy od momentu przypisania ich do konta. Wsparcie w formie net-billingu będzie obowiązywać przez okres następnych 15 lat.

Do obliczania kwoty depozytu prosumenckiego, zgodnie z ustawą o OZE, wykorzystywana jest cena rynkowa energii elektrycznej. W pierwszej fazie wdrożenia net-billingu (od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2024 roku), pod uwagę jest brana rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Stawkę tę ogłasza operator krajowego systemu elektroenergetycznego – w Polsce jest nim PSE (Polskie Sieci Elektroenergetycznego).

Rynkowa cena energii elektrycznej – czym jest? Jak się ja oblicza?

By wyjaśnić, jak obliczana jest cena sprzedaży w net-billingu, trzeba w pierwszej kolejności wyjaśnić, czym jest rynkowa cena energii elektrycznej (RCE).

Zgodnie z art. 4b rynkowa cena energii to “ważona wolumenem obrotu średnia z cen energii elektrycznej określonych dla polskiego obszaru rynkowego, dla wszystkich sesji notowań danej doby w systemie kursu jednolitego na rynkach dnia następnego”. Jest ona jednym z parametrów niezbędnych do obliczenia tzw. miesięcznej rynkowej ceny energii elektrycznej (RCEm). To właśnie na jej podstawie będzie obliczana wartość depozytu prosumenckiego w net-billingu, w okresie od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2024 roku.

Rynkowa miesięczna cena energii RCEm jest ustalana oddzielnie dla każdego miesiąca, na podstawie rynkowej ceny energii RCE oraz wolumenu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez prosumentów, oraz prosumentów zbiorowych w mikroinstalacjach, oraz małych instalacjach, w określonej jednostce czasu. Innymi słowy, RCEm to średnia RCE ważona ilością energii wprowadzonej przez prosumentów w danym okresie.

Wzór na obliczenie RCEm można znaleźć w art. 4 ust. 7 ustawy o OZE. Nie musicie jej jednak obliczać sami, gdyż Operator Informacji Rynku Energii (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) będzie ją regularnie publikował na swojej stronie.

RCEm PSE – w net-billingu cena sprzedaży może być korygowana

Dość istotną kwestią, o której nie wiele mówi się w kontekście miesięcznej rynkowej ceny energii jest fakt, że może być ona korygowana.

Jak wyjaśnił serwisowi enerad.pl przedstawiciel Polskich Sieci Elektroenergetycznych Maciej Wapiński, ustawa Prawo energetyczne dopuszcza dokonanie zmian w ogłoszonej miesięcznej rynkowej cenie energii. Zgodnie z art. 11y pkt. 8 ustawy Prawo energetyczne, operator informacji rynku energii (czyli PSE) w przypadku otrzymania korekty danych pomiarowych, dostarczanych przez OSD, oblicza skorygowaną wartość miesięcznej rynkowej ceny energii (różnica musi być jednak większa niż 0,1%).

Dane pomiarowe, a więc także rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej, mogą zostać skorygowane w miesiącach: m+2, m+4 i m+12 (zgodnie z zapisami Warunków Dotyczących Bilansowania, rozdział 4.2.4.3.).

– wyjaśnia Maciej Wapiński, przedstawiciel PSE.

Korekta RCEm PSE ma bezpośrednie przełożenie na stawki, według których będą rozliczani prosumenci, a zatem również na zawartość depozytu prosumenckiego. Jeśli PSE zmniejszy stawki w drodze korekty, sprzedawca dokonujący rozliczenia energii z fotowoltaiki uwzględni ten krok, stosownie pomniejszając zawartość konta prosumenckiego. I w drugą stronę, jeśli stawki by wzrosły, większa będzie również suma w depozycie.

Zła wiadomość jest taka, że nie istnieje ustawowy, maksymalny limit korekty. Jako że różnice wynikają z danych pomiarowych, nie powinny być one znaczące (jak do tej pory nie przekroczyły one 2%).

Net-billing – cena sprzedaży. Aktualne stawki ze stycznia 2023

Ile wynosi miesięczna rynkowa cena energii elektrycznej ze stycznia 2023 roku?

Miesięczna rynkowa cena energii (cena sprzedaży w net-billingu) opublikowana w styczniu 2023 roku, dla energii wyprodukowanej w grudniu 2022 roku wynosi 716,80 zł/MWh.

Co to oznacza dla prosumentów? Jeśli instalacja odda do sieci 1.000 kWh nadwyżek, na koncie prosumenckim zostanie zapisana kwota 716,80 zł (oczywiście w przypadku korekty RCEm, wartość depozytu za korygowany miesiąc zostanie zmodyfikowana). Wartość tę prosument będzie mógł wykorzystać na pokrycie kosztów energii czynnej pobranej z sieci, przez 12 miesięcy. Środki niewykorzystane przez ten czas stanowią nadpłatę, która jest zwracana prosumentowi na koniec 13. miesiąca. Zwrot nie przekroczy jednak 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w tym miesiącu, którego dotyczy zwrot.

Cena rynkowa prądu 2022 / 2023 – dane miesięczne

Jak już wspominaliśmy, stawki za energią oddawaną do sieci w ramach net-bilingu będą regularnie (co miesiąc) publikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Poniżej prezentujemy tabelę zwierającą miesięczne rynkowe ceny prądu z 2022 i 2023 roku. Kolorem pomarańczowym oznaczyliśmy aktualną stawkę za dany miesiąc (po ewentualnych korektach).

Miesiąc Stawka za MWh Różnica między skorygowaną RCEm
a poprzednią ceną
czerwiec 649,29zł
Korekta RCEm z 11.08.2022 648,16zł -1,69%
Korekta RCEm z 11.10.2022 656,04zł 1,22%
lipiec 799,79zł
Korekta RCEm z 11.09.2022 796,27zł -0,44%
sierpień 1 023,42zł
Korekta RCEm z 11.10.2022 1 019,06zł -0,43%
wrzesień 711,92zł
Korekta RCEm z 11.01.2023 710,03zł -0,27%
październik 577,24
Korekta RCEm z 11.12.2022 576,35 zł -0,15%
listopad 703,81
Korekta RCEm z 11.01.2023 705,20 zł 0,2%
grudzień 716,80 zł

Aktualizacja rynkowej ceny energii (RCEm) ogłoszona w styczniu 2023 roku przyniosła dwie korekty stawek sprzedaży:

  • cena z września została zmniejszona o 0,27%. Po uwzględnieniu zmian, energia która została oddana do sieci we wrześniu zostanie przeliczona po stawce 710,03 zł/MWh.
  • cena z listopada została zwiększona o 0,2%. Oznacza to, że prąd odesłany do sieci w listopadzie zostanie wyceniony z użyciem stawki: 705,20 zł/MWh.

Jak stawki sprzedaży prądu do sieci w net-billingu mają się do stawek zakupu?

Net-billing – cena sprzedaży a cena zakupu energii elektrycznej

Jak cena sprzedaży w net-billingu ma się do cen zakupu energii elektrycznej? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba ustalić kilka kwestii. Po pierwsze, ceny prądu 2023 w Polsce nie są jednakowe i mogą się mocno różnić, w zależności m.in. od sprzedawcy, regionu, rodzaju odbiorcy czy oferty. Dlatego, w tym artykule skupimy się na porównaniu rynkowej miesięcznej ceny energii w net-billingu z urzędowymi cenami energii dla gospodarstw domowych (taryfa G11), zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyk.

Uwaga! Zgodnie z ustawą zamrażającą ceny energii w 2023 roku, podmioty korzystające z taryfy G11, które nie przekroczą przyjętego limitu (w zależności od kryteriów – 2.000, 2.600, 3.000 kWh) zapłacą za prąd dokładnie tyle, ile w 2022 roku.

Po przekroczeniu limitu 2.000 kWh (lub pozostałych) energia czynna będzie nas kosztowała nie więcej niż 693 zł netto, czyli ok. 852,39 brutto. Do tego będzie trzeba doliczyć opłaty dystrybucyjne. Dla przedsiębiorstw nie przewidziano limitów, natomiast maksymalna stawka została ustalona na poziomie 785 zł/MWh netto.

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, jak wygląda relacja stawki zakupu energii do jej sprzedaży? W tabelce poniżej znajdziecie porównanie stawek zakupu i sprzedaży 500 kWh energii elektrycznej, z uwzględnieniem:

  • stawki sprzedaży dla energii oddanej do sieci wg. stawek ogłoszonych w styczniu 2023 roku (za grudzień 2022),
  • stawki zakupu energii obowiązującej w limicie oraz poza nim, w taryfie G11.
Net-billing – cena sprzedaży a cena zakupu (w limicie)
Wartość energii z grudnia 2022 – 0,7168 zł / kWh
Sprzedawca Cena EE czynnej brutto
– VAT 23% (zł)
Koszt
zakupu EE (zł)
Zysk
ze sprzedaży EE (zł)
Różnica (zł) Różnica (%)
Energa 0,508 254,00 358,40 + 104,40 + 41,10
Tauron 0,5101 255,05 358,40 + 103,35 + 40,52
PGE 0,5092 254,60 358,40 + 103,80 + 40,77
Enea 0,5095 254,75 358,40 + 103,65 + 40,69

Jak możecie zauważyć osoby, które zmieszczą się w założonym limicie (2.000 – 3.600 kWh), po sprzedaży energii do sieci w grudniu 2022 roku odnotują ok. 40% nadwyżkę. Zysk ze sprzedaży 500 kWh energii będzie o ok. 100 zł większy niż koszt jej zakupu. Oczywiście jest to bezpośrednio związane z zamrożeniem cen prądu na poziomie z 2022 roku.

Niestety, po przekroczeniu limitu określonego w ustawie zamrażającej, cena energii czynnej wzrośnie do 0,85 zł/kWh. Jak w takiej sytuacji będzie wygląda relacja ceny sprzedaży do ceny zakupu?

Net-billing – cena sprzedaży a cena zakupu (po przekroczeniu limitu)
Wartość energii z grudnia 2022 – 0,7168 zł / kWh
Sprzedawca Cena EE czynnej brutto
– VAT 23% (zł)
Koszt
zakupu EE (zł)
Zysk
ze sprzedaży EE (zł)
Różnica (zł) Różnica (%)
Energa 0,85 425,00 358,40 – 66,60 – 15,67
Tauron 0,85 425,00 358,40 – 66,60 – 15,67
PGE 0,85 425,00 358,40 – 66,60 – 15,67
Enea 0,85 425,00 358,40 – 66,60 – 15,67

Koszt zakupu energii po przekroczeniu limitu 2.000 kWh będzie o ok. 16% wyższy niż kwota uzyskana ze sprzedaży energii oddanej w grudniu. Przy 500 kWh, kwotowa różnica wyniesie ok. 66,60 zł – tyle będziecie musieli dołożyć do depozytu prosumenckiego, by pokryć koszt kupionej energii czynnej.

Nawet pomimo wzrostu cen energii, dzięki fotowoltaice będziemy mogli sporo zaoszczędzić – nie można bowiem zapominać o dodatkowej korzyści w postaci autokonsumpcji (im będzie ona wyższa, tym więcej będziemy mogli zaoszczędzić).

Co więcej, niewykluczone jest, że w kolejnych miesiącach stawka sprzedaży energii zrówna się lub przewyższy stawkę zakupu. Dla przykładu, w 2022 roku w sierpniu prosumenci na każdej MWh energii oddanej do sieci mogli zarobić aż 1019,06 zł. W takim przypadku zysk ze sprzedaży byłby o ok. 20% wyższy od kosztu zakupu energii po podwyższonej stawce (po przekroczeniu limitu).

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Miesięczna rynkowa cena energii – podsumowanie ubiegłego roku

Wbrew wielu prognozom, przez cały 2022 rok miesięczna rynkowa cena energii utrzymywała się na wysokim poziomie, przewyższając przez cały rok koszt zakupu energii czynnej. Najlepszy pod tym względem był sierpień, dla którego ogłoszona RCEm wynosiła 1023,42 zł (po korekcie wyniosła ostatecznie 1019,06 zł). Druga i trzecia co wartości stawka RCEm przypadała odpowiednio na lipiec (po korekcie 796,27 zł) oraz grudzień (716,80 zł).

RCEm - Miesięczna rynkowa cena energii w 2022

Źródło: opracowanie własne enerad.pl na podstawie danych PSE

Bazując na hipotetycznej sytuacji zakupu i sprzedaży 500 kWh energii, zysk odnotowywany przez prosumentów, w zależności od miesiąca wahał się od ok. 29% do nawet nieco 100%. W ujęciu kwotowym różnica wynosiła od ok. 70 do 254 zł na plus (prosument zarobił na energii więcej niż na nią wydał). Osoby rozliczające się w net-billingu w 2022 roku mogły zatem wypracować sporą nadwyżkę, która przyda im się na pokrycie kosztów dystrybucji czy ewentualnych kosztów związanych z przekroczeniem limitu 2.000 kWh w 2023 roku.

Co ciekawe, dynamika wzrostów i spadków rynkowej miesięcznej ceny energii PSE była niemal identyczna z dynamiką średnioważonej ceny miesięczne z Towarowej Giełdy Energii.

Cena RDN na TGE 2022

Źródło: opracowanie własne enerad.pl na podstawie danych TGE

Rynkowa cena energii elektrycznej a net-billing. Cena sprzedaży w 2024 roku będzie godzinowa!

Zmiany z 2022 roku wprowadzone w systemie prosumenckim wywołały niemały chaos na rynku fotowoltaicznym. Rok 2023 pod tym względem ma zdecydowanie spokojniejszy. Będzie to jednak okres ciszy przez kolejną burzą, która wejdzie w życie w połowie 2024 roku.

Miesięczna rynkowa cena energii elektrycznej nie będzie bowiem wykorzystywana do rozliczenia prosumentów przez cały okres 15 lat. Do 30 czerwca 2024 roku obowiązuje nas tzw. okres dostosowawczy, podczas którego uczestnicy rynku energii (m.in. sprzedawcy energii) będą musieli się przygotować na pojawienie się CSIRE (Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii). Zacznie on działać 1 lipca 2024 roku. Od momentu jego uruchomienia nadwyżki odsyłane do sieci będą rozliczane według taryf dynamicznych, ze stawkami godzinowymi.

Jak będą wyglądać godzinowe rynkowe ceny energii elektrycznej? Obecnie trudno przewidzieć – będzie bowiem na nie wpływać wiele czynników. Poniżej znajdziecie przykładowe, rynkowe ceny energii elektrycznej w ujęciu godzinowym z listopada 2022 roku, które mogą dać pewien punkt odniesienia.

RCE godzinowa PSE

Źródło: pse.pl

“Nieopłacalność” nowego systemu rozliczeń prosumenckich była zatem wieszczona nieco na wyrost. Fotowoltaika w 2023 roku nadal się opłaca i będzie się opłacać przez następne lata. Trzeba bowiem pamiętać, że w bliskiej perspektywie będą nas czekać kolejne podwyżki cen prądu (bez zamrożenia, stawki za energię czynną wzrosłyby w 2023 roku aż o ok. 150%!).

Produkowanie własnej energii, konsumowanie jej na bieżąco oraz odsprzedawanie nadwyżek do sieci będzie zatem jedynym skutecznym sposobem na ochronę przed wysokimi rachunkami za prąd.

Informacje o autorze

Emila Biernaciak

Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspertka w zakresie fotowoltaiki. Zapalona badaczka zagadnień związanych z finansami, energetyką oraz marketingiem w sieci. Szczera fanka i propagatorka ekologicznych rozwiązań, które mogą zmienić świat na lepsze. Niespokojny duch, wciąż szukający nowej wiedzy i doświadczeń. W wolnym czasie czyta powieści Stephena Kinga i śledzi trendy motoryzacyjne.

Dodaj komentarz
guest
39 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
View all comments
Andrzej
Andrzej
16 grudnia 2022 17:02

Policzyłem średnią RCE ze stawek godzinowych publikowanych przez PSE i nie są one zgodne z podanymi średnimi RCEm. Albo biorą inne dane, albo mają innego Excela. Policzone przez mnie średnie są znacznie wyższe niż podane RCEm.
Dla przykładu:
czerwiec 2022: 857,02 zł,
lipiec: 1066,58 zł,
sierpień: 1292,06 zł,
wrzesień: 848,31 zł
październik: 645,36 zł
listopad: 810,18 zł

Piotr
Piotr
1 stycznia 2023 17:05
Odpowiedz do:  Andrzej

Czy udało się dojść do tego z czego wynika ta różnica? Artykuł podpowiada że ta średnia jest jedną z części składowych która wpływa na RCEm, nie mówi jednak jakie są pozostałe części.

Jajo
Jajo
12 stycznia 2023 18:11
Odpowiedz do:  Andrzej

A uwzględniałeś wolumen zakupiony w danej godzinie? Bo może być tak że stawka wysoka, ale wolumen niski…

Paweł
Paweł
7 grudnia 2022 17:48

Czy z depozytu prosument pokryje tylko opłatę za energię czynną a opłatę zmienną sieciową, OZE, jakościową, mocową , VAT gotówką ?

Tomasz
Tomasz
13 grudnia 2022 13:02
Odpowiedz do:  Paweł

Vat od energii czynnej także z depozytu, resztę gotówką.

Paweł
Paweł
16 grudnia 2022 01:31
Odpowiedz do:  Tomasz

dzięki za informację.

Krzysztof
Krzysztof
24 listopada 2022 08:32

Witam wszystkich. Mam taryfę C11 i płace za 1kW 2,31 netto, sprzedaję jako prosument za 0,57 netto. Gdzie ktoś zyskuje, tam inny traci. Wyglada to tak że za to wszytko zapłacą firmy, które przerzucą ten koszt zawyżonej ceny prądu na konsumenta. I jakoś to się jeszcze wszytko kręci.

Paweł
Paweł
1 stycznia 2023 15:33
Odpowiedz do:  Krzysztof

Firmy zazwyczaj pracują w godzinach 7-17 wtedy dla firm jest korzyść z autokonsumpcji i bardzo opłacalny jest magazyn energii, obliczanie tylko na podstawie sprzedaży i kupna w tym przypadku jest nielogiczne

Sylwia
Sylwia
22 listopada 2022 16:40

Dzień dobry, czy ktoś się orientuje czy jeśli firma przejdzie teraz na ceny giełdowe stawka za MWh nie będzie mogła byc i tak wyższa niż 785 zł netto zgodnie z ustawa o zamrożeniu cen ?

sad
sad
18 listopada 2022 11:13

Szkoda, że w cenie zakupu energii, nie ma wliczonej dystrybucji, bo zyskowność wtedy znacznie spada, z ceny ok. 50gr robi się już ok 75gr … a nie da się kupić energii bez dystrybucji…

Wiesław
Wiesław
15 listopada 2022 06:37

Mam dwa pytania;
1. Dlaczego system obliczania ceny energii oddanej do sieci energetycznej są takie trudne do samodzielnego przeliczenia (lub sprawdzenia ogłoszonych wyników) tzw. mętna woda?
2. kiedy podacie cenę w listopadzie 2022r.

Adam
Adam
14 listopada 2022 14:11

będąc prosumentem rozliczającym się w net-billingu od lipca 2024 będę sprzedawał prąd do ZE po stawkach godzinowych. A po jakich stawkach będę kupował? też po godzinowych czy zgodnie z taryfą G11, g12 lub inną mnie obowiązującą?

sad
sad
18 listopada 2022 11:10
Odpowiedz do:  Adam

Kupować będziesz zgodnie z taryfą, sprzedawać po godzinowej

Przemek
Przemek
13 października 2022 16:19

W tym artykule napisane jest ze cena energii wprowadzonej do sieci będzie ceną za miesiąc poprzedni
Cyt. „cena sprzedaży dla energii oddanej do sieci będzie obliczana na podstawie stawki za miesiąc poprzedni.”

Czyli za energię wepchaną do sieci we wrześniu, obowiązuje cena z sierpnia.

Na stronie globenergia zaś napisane jest ze PSE podało ceny za energię we wrześniu i wg tej ceny będzie obliczana wartość naszego” depozytu prosumenckiego ”

To jak to w końcu jest? To co wypchałem w sieć we wrześniu będzie liczone po cenie sierpniowej, czy wrześniowej?
Bo różnica jest duża

Tomasz
Tomasz
14 października 2022 15:21
Odpowiedz do:  Emila Biernaciak

To co Pani pisze zgadza się z tym co pisze np. Tauron w swojej broszurce: „Cena miesięczna będzie średnią ceny rynkowej energii elektrycznej
z poprzedniego miesiąca.”. Niemniej jednak w ustawa tego tak nie precyzuje: „Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej ustalana jest dla każdego
miesiąca kalendarzowego” – strona 30. Gdzie można znaleźć podstawę prawną ww. zasady? Dziekuję!

Marcin
Marcin
9 grudnia 2022 19:36
Odpowiedz do:  Tomasz

Energa tą cenę 577,24 policzyła mi za energię wyprodukowaną w październiku, więc albo artykuł wprowadza w błąd, albo Energa :). Natomiast wg mnie jest to sensowne aby za energię oddaną w październiku zapłacić ceną średnią za październik.

W ogóle czy jest jakieś miejsce gdzie ofiejalnie są te średnie publikowane? Trzeba tej informacji szukać po jakichś dziwnych stronach albo czekać na fakturę :/

Tomasz
Tomasz
13 grudnia 2022 13:07
Odpowiedz do:  Marcin

Ceny są publikowane na stronie pse.pl w sekcji OIRE. A to co Pan pisze zgadza się z tym co pokazano na Yt na kanale „panele fotowoltaiczne ” z 26.10.22 – i stoi w sprzeczności z tym artykułem.

Mieczysław
Mieczysław
24 września 2022 03:42

Ta kwota po korekcie z lipca coś nie wyszła

Grzegorz
Grzegorz
19 września 2022 00:00

Gdzie znaleźć rozliczenie w net-bilingu dla G12?
Czy są dwie ceny sprzedaży?

jarek
jarek
19 września 2022 14:53
Odpowiedz do:  Grzegorz

informacja z chatu z pracownikiem Tauron : Jest jedna rynkowa cena miesięczna (bez podziału na strefy, taryfy) dla wszystkich prosumentów w całym kraju.

Jaś
Jaś
11 września 2022 20:45

RCEm sierpień – 1023,42zł 😬

PiK
PiK
27 sierpnia 2022 21:08

Póki co średniomiesięczna stawka to suma średnich stawek dziennych podzielona przez ilość dni z miesiąca. Wystarczy spojrzeć na zamieszczony zrzut przykładowej doby handlowej z której jasno wynika, że w „słonecznym” przedziale gdzie generacja jest największa wielkich kokosów raczej nie ma. Podejrzewam, że z upływem czasu wraz z narastaniem bazy fotowoltaicznej (podaż) taki dołek będzie się powiększał. Nie cieszyłbym się z tego powodu zwłaszcza po 1 lipca 2024

Piotr
Piotr
25 sierpnia 2022 15:50

Kwota 799,79 zł jest za MWh więc oddając do sieci 1kWh do depozytu prosumenckiego trafi 80gr.
Jeśli faktycznie tek jest to i tak bardzo dobra stawka bo praktycznie w tej cenie przeciętnie kupujemy 1kWh.
Coś mi tu nie pasuje…

Grzegorz
Grzegorz
2 września 2022 19:43
Odpowiedz do:  Piotr

Tak, to jest bardzo dobra stawka i wszystko pasuje, ponieważ energię w taryfach G (domowych) kupujemy po zaniżonej cenie, regulowanej przez URE, a sprzedajemy po cenie rynkowej.

Marek
Marek
4 października 2022 13:17
Odpowiedz do:  Piotr

Tu nie ma 80% po prostu za tyle sprzedajesz. Z czasem i tak nas […] tylko metoda się zmieni ale teraz jest ciekawie…

Komentarz edytowany przez Redakcję.

Artur
Artur
17 lipca 2022 10:40

No i poczekajmy jeszcze z tym optymizmem na przyszłoroczne podwyżki cen energii dla odbiorców końcowych 🙂

Garys
Garys
8 listopada 2022 19:05
Odpowiedz do:  Artur

To jedno ale masakra dla netbillingowcow nadejdzie w 2024. Prąd rozliczany godzinowo będzie bardzo tani gdy słoneczko będzie na niebie i okropnie drogi wieczorami. Spowoduje to bardzo małe ilości odłożone do wirtualnego depozytu i konieczność dopłacania z własnej kieszeni. Według mnie dzisiejsze prognozy zwrotu inwestycji paneli w nowym systemie są o wiele zbyt optymistyczne. Piszę się o 10-12 latach. Według mnie może to być 15-18lat.

Artur
Artur
17 lipca 2022 10:35

A gdzie w tym podsumowaniu koszty przesyłu energii? I jak wtedy wygląda ta opłacalność? 🙂

Tomasz
Tomasz
14 października 2022 21:25
Odpowiedz do:  Artur

Koszt przesyłu pokrywasz sam gotówką niestety. Czyli nie opłaca się przewymiarowywać instalacji, bo jak po roku zostanie więcej niż 20% z danego miesiąca to przepada. 20% Ci oddadzą na konto i możesz tym sobie pokryć część przesyłu.

Garys
Garys
8 listopada 2022 18:59
Odpowiedz do:  Tomasz

Według mnie warto przewymiarowywac bo jak ceny wrócą do normalności, a szybko się to stanie to będziemy prąd kupować po np 1.2zl a sprzedawać po 0.4zl więc musimy produkować w szczycie 3 razy tyle co potrzebujemy żeby pokryć nasze zapotrzebowanie wieczorem i w nocy.

mcz
mcz
1 stycznia 2023 18:28
Odpowiedz do:  Garys

Też jestem tego samego zdania i będę musiał sporo przewymiarować instalację.

Wojciech
Wojciech
4 stycznia 2023 20:31
Odpowiedz do:  mcz

Proszę pamiętać, iż istnieje coś takiego jak własny bank energii w postaci baterii (oczywiście bardzo drogi…), który zapewni większą autokonsumpcję i to jest klucz do niskich opłat, który w dłuższej perspektywie będzie wręcz koniecznością. I tu mam pytanie: Czy warto w takim razie przewymiarowywać instalację ?

Tomasz
Tomasz
21 stycznia 2023 19:56
Odpowiedz do:  Garys

Tak, tylko zakładając, że średnia godzinowa cena (od 06.2024) będzie 0.4 zł/kWh to z jednego kWp przewymiarowanej instalacji (zakładając roczną produkcję 1000 kWh/kWp) będziesz miał max. 400 zł zwrotu z inwestycji. Trzeba sobie samemu policzyć czy to się opłaca i w jakim horyzoncie czasowym. Przy cenie od około 4000 zł (https://enerad.pl/aktualnosci/fotowoltaika-cena-2022/) to zwrot powyżej 10 lat.

Trudzia
Trudzia
3 lutego 2023 12:14
Odpowiedz do:  Tomasz

Zastanawiam się właśnie nad wariantem zabezpieczenia przed wzrostem kosztów energii, dlatego szukam konkretów. W Państwa dyskusji jest ich bardzo dużo – dziękuję. Zastanawiam się, czy nie należy uwzględnić ryzyka blackoutów w kolejnych latach (niewydolność/modernizacja sieci) jako argumentu za magazynowaniem energii.

Tomasz
Tomasz
3 lutego 2023 13:31
Odpowiedz do:  Trudzia

Myślę, że to sprawa indywidualna. Ja mam średnio przerwę w dostawie energii kilka minut na rok. Kolega z Podlasia kilka godzin w miesiącu. Decydując się na zabezpieczenie w postaci magazynu energii trzeba mieć świadomość, że raczej nigdy się nie zwróci z ekonomicznego punktu widzenia – ja raczej szedłbym w agregat spalinowy. Ja magazynuję nadwyżki energii i zwiększam autokonsumpcję poprzez wymianę zasobnika C.W.U na taki zintegrowany z pompą ciepła, ale posiadający też wężownicę do kotła na gaz. Jak jest słońce – grzeję za darmo prądem (mam automatykę), jak nie ma – mogę zdecydować, czy grzać prądem z sieci, czy gazem. Ale po dotacji kosztował mnie niecałe 5000 zł. Jestem w stanie przez 8h spożytkować ok 4kWh energii. Magazyn energii w postaci akumulatorów jest droższy.

aga
aga
3 lutego 2023 13:12
Odpowiedz do:  Tomasz

Czy wszyscy rozliczający się w systemie netbillingu, od 1 lipca 2024 r. przechodzą automatycznie na rozliczanie godzinowe? czy dotyczy to tylko prosumenta, który po tym terminie założy instalację?

Tomasz
Tomasz
3 lutego 2023 13:18
Odpowiedz do:  aga

Niestety wszyscy, którzy założyli instalacje po 1 kwietnia 2022. Tak mam w umowie.