Rynkowa cena energii elektrycznej a net-billing. Cena sprzedaży – wrzesień 2022

4.65 /5
(Ocen: 23)
Od 1 kwietnia 2022 roku w systemie prosumenckim zaszły ogromne zmiany. Dotychczas stosowany system opustów, opierający się na tzw. net-meteringu, został zastąpiony przez net-billing. W nim, dla prosumentów kluczowa jest rynkowa cena energii elektrycznej. Dlaczego? Ile wynosi cena sprzedaży energii w net-billingu we wrześniu 2022 roku?

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Cena rynkowa energii elektrycznej. Dlaczego jest ważna dla prosumentów?

Na początku kwietnia 2022 roku, w zasadach prosumenckich obowiązujących w Polsce zaszły diametralne zmiany. Obowiązujący od 2016 roku system opustów, ustąpił miejsca nowej formule rozliczeń – net-billingowi.

W net-billingu nadprodukcja (czyli energia niewykorzystana na bieżąco, odesłana do sieci) jest przeliczana na złotówki. Uzyskana w ten sposób kwota nosi miano depozytu prosumenckiego i jest zapisywana oddzielnie dla każdego prosumenta, na specjalnym koncie. Zebrane środki można wykorzystać do obniżania kosztów energii pobranej z sieci (przy czym należy pamiętać, że prosument nadal będzie ponosił pełne koszty dystrybucyjne). Poszczególne, miesięczne wpływy z nadwyżek, składające się na depozyt prosumencki można wykorzystać przez 12 miesięcy od momentu przypisania ich do konta. Wsparcie w formie net-billingu będzie obowiązywać przez okres następnych 15 lat.

Do obliczania kwoty depozytu prosumenckiego, zgodnie z ustawą o OZE, wykorzystywana jest cena rynkowa energii elektrycznej. W pierwszej fazie wdrożenia net-billingu (od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2024 roku), pod uwagę jest brana rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym z poprzedniego miesiąca. Stawkę tę podaje operator krajowego systemu elektroenergetycznego – w Polsce jest nim PSE (Polskie Sieci Elektroenergetycznego).

Rynkowa cena energii elektrycznej – czym jest? Jak się ja oblicza?

By wyjaśnić, jak obliczana jest cena sprzedaży w net-billingu, trzeba w pierwszej kolejności wyjaśnić, czym jest rynkowa cena energii elektrycznej (RCE).

Zgodnie z art. 4b rynkowa cena energii to “ważona wolumenem obrotu średnia z cen energii elektrycznej określonych dla polskiego obszaru rynkowego, dla wszystkich sesji notowań danej doby w systemie kursu jednolitego na rynkach dnia następnego”. Jest ona jednym z parametrów niezbędnych do obliczenia tzw. miesięcznej rynkowej ceny energii elektrycznej (RCEm). To właśnie na jej podstawie będzie obliczana wartość depozytu prosumenckiego w net-billingu, w okresie od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2024 roku.

Rynkowa miesięczna cena energii RCEm jest ustalana oddzielnie dla każdego miesiąca, na podstawie rynkowej ceny energii RCE oraz wolumenu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez prosumentów, oraz prosumentów zbiorowych w mikroinstalacjach, oraz małych instalacjach, w określonej jednostce czasu. Innymi słowy, RCEm to średnia RCE ważona ilością energii wprowadzonej przez prosumentów w danym okresie.

Wzór na obliczenie RCEm można znaleźć w art. 4 ust. 7 ustawy o OZE. Nie musicie jej jednak obliczać sami, gdyż Operator Informacji Rynku Energii (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) będzie ją regularnie publikował na swojej stronie, po zakończeniu każdego miesiąca. W net-billingu, cena sprzedaży dla energii oddanej do sieci będzie obliczana na podstawie stawki za miesiąc poprzedni. Przykładowo dla prądu oddanego we wrześniu 2022 roku, kalkulacja będzie wykonana na podstawie stawek obliczonych na podstawie danych z sierpnia 2022 roku.

RCEm PSE – w net-billingu cena sprzedaży może być korygowana

Dość istotną kwestią, o której nie wiele mówi się w kontekście miesięcznej rynkowej ceny energii jest fakt, że może być ona korygowana.

Jak wyjaśnił serwisowi enerad.pl przedstawiciel Polskich Sieci Elektroenergetycznych Maciej Wapiński, ustawa Prawo energetyczne dopuszcza dokonanie zmian w ogłoszonej miesięcznej rynkowej cenie energii. Zgodnie z art. 11y pkt. 8 ustawy Prawo energetyczne, operator informacji rynku energii (czyli PSE) w przypadku otrzymania korekty danych pomiarowych, dostarczanych przez OSD, oblicza skorygowaną wartość miesięcznej rynkowej ceny energii (różnica musi być jednak większa niż 0,1%).

Dane pomiarowe, a więc także rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej, mogą zostać skorygowane w miesiącach: m+2, m+4 i m+12 (zgodnie z zapisami Warunków Dotyczących Bilansowania, rozdział 4.2.4.3.).

– wyjaśnia Maciej Wapiński, przedstawiciel PSE.

Korekta RCEm PSE ma bezpośrednie przełożenie na stawki, według których będą rozliczani prosumenci, a zatem również na zawartość depozytu prosumenckiego. Jeśli PSE zmniejszy stawki w drodze korekty, sprzedawca dokonujący rozliczenia energii z fotowoltaiki uwzględni ten krok, stosownie pomniejszając zawartość konta prosumenckiego. I w drugą stronę, jeśli stawki by wzrosły, większa będzie również suma w depozycie.

Zła wiadomość jest taka, że nie istnieje ustawowy, maksymalny limit korekty. Jako że różnice wynikają z danych pomiarowych, nie powinny być one znaczące (jak do tej pory nie przekroczyły one 2%).

Net-billing – cena sprzedaży. Aktualne stawki na wrzesień 2022

Ile wynosi miesięczna rynkowa cena energii elektrycznej, po której rozliczycie się we wrześniu 2022 roku?

Miesięczna rynkowa cena energii (cena sprzedaży w net-billingu) dla prądu wyprodukowanego we wrześniu 2022 roku wynosi 1023,42 zł/MWh.

Co to oznacza dla prosumentów? Jeśli we wrześniu 2022 roku instalacja odda do sieci 1.000 kWh nadwyżek, na koncie prosumenckim zostanie zapisana kwota 1023,42 zł (oczywiście w przypadku korekty RCEm, wartość depozytu za korygowany miesiąc zostanie zmodyfikowana). Wartość tę prosument będzie mógł wykorzystać na pokrycie kosztów energii czynnej pobranej z sieci, przez 12 miesięcy. Środki niewykorzystane przez ten czas stanowią nadpłatę, która jest zwracana prosumentowi na koniec 13. miesiąca. Zwrot nie przekroczy jednak 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w tym miesiącu, którego dotyczy zwrot.

Cena rynkowa prądu 2022 – dane miesięczne

Jak już wspominaliśmy, stawki za energią oddawaną do sieci w ramach net-bilingu będą regularnie (co miesiąc) publikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Poniżej prezentujemy tabelę zwierającą miesięczne rynkowe ceny prądu w 2022 roku.

Cena za miesiąc
RCEm (zł/MWh) Korekta Różnica względem ceny z
poprzedniego miesiąca
(po korektach)
lipiec 649,29zł
lipiec – RCEm po korekcie
648,16zł -1,69%
sierpień 799,79zł
sierpień – RCEm po korekcie 796,27zł -0,44% + 22,85%
wrzesień 1 023,42zł

Aktualizacja miesięcznej rynkowej ceny energii z sierpnia 2022 roku przyniosła korektę RCEm z lipca na poziomie -1,69%. Kolejna aktualizacja ogłoszona we wrześniu, skorygowała natomiast cenę z sierpnia – tym razem jedynie o -0,44%.

Choć kolejne korekty delikatnie zmniejszają ogłoszone rynkowe ceny energii, ogólnie można zauważyć tendencję wzrostową. Skorygowana cena energii z sierpnia 2022 roku jest niemal o 23% wyższa niż cena z lipca. Natomiast RCEm z września 2022 roku (przed skorygowaniem) jest o ok. 28% wyższa od ceny z poprzedniego miesiąca i aż ok. 57% wyższa od stawki z lipca.  To z pewnością przekłada się na poprawę opłacalności fotowoltaiki w 2022 roku.

Jak stawki sprzedaży prądu do sieci w net-billingu mają się do stawek zakupu?

Net-billing – cena sprzedaży a cena zakupu energii elektrycznej

Jak cena sprzedaży w net-billingu ma się do cen zakupu energii elektrycznej? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, bo ceny prądu 2022 w Polsce mogą się mocno różnić, w zależności m.in. od regionu, rodzaju odbiorcy czy oferty. Dlatego, w tym artykule porównamy rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej z uniwersalnymi, urzędowymi cenami energii dla gospodarstw domowych (taryfa G11), zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pod koniec 2021 roku.

Poniżej znajdziecie porównanie dla kwot zakupu i sprzedaży 500 kWh energii elektrycznej według aktualnych stawek (stawki i obliczenia dotyczą energii wyprodukowanej we wrześniu 2022 roku).

Net-billing – cena sprzedaży (wrzesień)
1,02342 zł / kWh
Sprzedawca Cena EE
czynnej – VAT 23%
Koszt
zakupu EE
Zysk
ze sprzedaży EE
Różnica Procent
Energa 0,502 251,00 511,71zł +260,71zł +103,87%
Tauron 0,5039 251,95 511,71zł +259,76zł +103,10%
PGE 0,5031 251,55 511,71zł +260,16zł +103,42%
Enea 0,5095 254,75 511,71zł +256,96zł +100,87%

W przypadku stawek cen prądu uwzględniających standardowy 23% podatek VAT zysk ze sprzedaży prądu po rynkowej cenie energii elektrycznej w net-billingu (z września) wyniesie około 260 zł! Jest to zatem ponad 100% więcej niż wynosi cena zakupu energii czynnej (z uwzględnieniem 23% stawki VAT).

Dla porównania zysk z energii elektrycznej wyprodukowanej i oddanej do sieci w sierpniu 2022 roku był niemal o połowę mniejszy. Po korekcie, na 500 kWh energii prosument mógł zarobić ok. 145 zł.

Net-billing – cena sprzedaży skorygowana (sierpień)
0,79627 zł
Sprzedawca Cena EE
czynnej – VAT 23%
Koszt zakupu EE Zysk ze sprzedaży EE Różnica Procent
Energa 0,502 251,00 398,14zł +147,14zł +58,62%
Tauron 0,5039 251,95 398,14zł +146,19zł +58,02%
PGE 0,5031 251,55 398,14zł +146,59zł +58,27%
Enea 0,5095 254,75 398,14zł +143,39zł +56,28%

Dla porównania, jeszcze w lipcu 2022 roku zyski prosumenta wynosiły ok. 70 zł.

Analizując dane z kolejnych miesięcy można zatem zauważyć regularną tendencję wzrostową dla cen sprzedaży energii do sieci (nawet po uwzględnieniu ewentualnych korekt). Aktualna metoda kalkulacji stawek uwzględnia bowiem wartość rynkową prądu, ale także ilość wyprodukowanej energii. Dzięki temu w okresie zimowym ceny sprzedaży prądu w net-billingu będą korzystniejsze (wyższe) dla prosumentów ze względu na niską podaż.

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Rynkowa cena energii elektrycznej a net-billing. Cena sprzedaży w 2024 roku będzie godzinowa!

Co istotne, miesięczna rynkowa cena energii elektrycznej nie będzie wykorzystywana do rozliczenia prosumentów przez cały okres 15 lat. Do 30 czerwca 2024 roku będzie bowiem obowiązywał tzw. okres dostosowawczy, podczas którego uczestnicy rynku energii (m.in. sprzedawcy energii) będą dostosowywać narzędzia i systemy do rozliczeń godzinowych oraz wymagań CSIRE (Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii). Zacznie on działać 1 lipca 2024 roku. Od momentu jego uruchomienia nadwyżki odsyłane do sieci będą rozliczane według taryf dynamicznych, ze stawkami godzinowymi.

Jak będą wyglądać godzinowe rynkowe ceny energii elektrycznej? Obecnie trudno przewidzieć – będzie bowiem na nie wpływać wiele czynników. Poniżej znajdziecie przykładowe, rynkowe ceny energii elektrycznej w ujęciu godzinowym z lipca 2022 roku, które mogą dać pewien punkt odniesienia.

Rynkowa cena energii elektrycznej RCE (godzinowa).

Rynkowa cena energii elektrycznej RCE (godzinowa). Źródło: pse.pl

“Nieopłacalność” nowego systemu rozliczeń prosumenckich była zatem wieszczona nieco na wyrost. Fotowoltaika w 2022 roku nadal się opłaca i będzie się opłacać przez następne lata. Trzeba bowiem pamiętać, że w bliskiej perspektywie będą nas czekać kolejne podwyżki cen prądu. Produkowanie własnej energii, konsumowanie jej na bieżąco oraz odsprzedawanie nadwyżek do sieci będzie zatem jedynym skutecznym sposobem na ochronę przed wysokimi rachunkami za prąd.

Informacje o autorze

Emila Biernaciak

Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspertka w zakresie fotowoltaiki. Zapalona badaczka zagadnień związanych z finansami, energetyką oraz marketingiem w sieci. Szczera fanka i propagatorka ekologicznych rozwiązań, które mogą zmienić świat na lepsze. Niespokojny duch, wciąż szukający nowej wiedzy i doświadczeń. W wolnym czasie czyta powieści Stephena Kinga i śledzi trendy motoryzacyjne.

Dodaj komentarz
guest
10 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
View all comments
Mieczysław
Mieczysław
24 września 2022 03:42

Ta kwota po korekcie z lipca coś nie wyszła

Grzegorz
Grzegorz
19 września 2022 00:00

Gdzie znaleźć rozliczenie w net-bilingu dla G12?
Czy są dwie ceny sprzedaży?

jarek
jarek
19 września 2022 14:53
Odpowiedz do:  Grzegorz

informacja z chatu z pracownikiem Tauron : Jest jedna rynkowa cena miesięczna (bez podziału na strefy, taryfy) dla wszystkich prosumentów w całym kraju.

Jaś
Jaś
11 września 2022 20:45

RCEm sierpień – 1023,42zł 😬

PiK
PiK
27 sierpnia 2022 21:08

Póki co średniomiesięczna stawka to suma średnich stawek dziennych podzielona przez ilość dni z miesiąca. Wystarczy spojrzeć na zamieszczony zrzut przykładowej doby handlowej z której jasno wynika, że w “słonecznym” przedziale gdzie generacja jest największa wielkich kokosów raczej nie ma. Podejrzewam, że z upływem czasu wraz z narastaniem bazy fotowoltaicznej (podaż) taki dołek będzie się powiększał. Nie cieszyłbym się z tego powodu zwłaszcza po 1 lipca 2024

Piotr
Piotr
25 sierpnia 2022 15:50

Kwota 799,79 zł jest za MWh więc oddając do sieci 1kWh do depozytu prosumenckiego trafi 80gr.
Jeśli faktycznie tek jest to i tak bardzo dobra stawka bo praktycznie w tej cenie przeciętnie kupujemy 1kWh.
Coś mi tu nie pasuje…

Grzegorz
Grzegorz
2 września 2022 19:43
Odpowiedz do:  Piotr

Tak, to jest bardzo dobra stawka i wszystko pasuje, ponieważ energię w taryfach G (domowych) kupujemy po zaniżonej cenie, regulowanej przez URE, a sprzedajemy po cenie rynkowej.

Marek
Marek
4 października 2022 13:17
Odpowiedz do:  Piotr

Tu nie ma 80% po prostu za tyle sprzedajesz. Z czasem i tak nas […] tylko metoda się zmieni ale teraz jest ciekawie…

Komentarz edytowany przez Redakcję.

Artur
Artur
17 lipca 2022 10:40

No i poczekajmy jeszcze z tym optymizmem na przyszłoroczne podwyżki cen energii dla odbiorców końcowych 🙂

Artur
Artur
17 lipca 2022 10:35

A gdzie w tym podsumowaniu koszty przesyłu energii? I jak wtedy wygląda ta opłacalność? 🙂