Jak podłączyć fotowoltaikę do sieci? Zgłoszenie krok po kroku

Jak podłączyć fotowoltaikę do sieci? Zgłoszenie krok po kroku

Zwieńczeniem inwestycji we własną elektrownię słoneczną jest podłączenie fotowoltaiki do sieci. Procedura ta, choć nie jest zbyt rozbudowana, może sprawiać problem osobom, które zdecydują się na jej samodzielne przeprowadzenie. Jak podłączyć fotowoltaikę do sieci dystrybucyjnej? Jak wygląda zgłoszenie fotowoltaiki do sieci?

Kiedy podłączenie fotowoltaiki do sieci jest niezbędne?

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci to procedura, która obowiązuje dwie z trzech typów instalacji fotowoltaicznych, a zatem:

 • instalację fotowoltaiczną on-grid - czyli taką, którą projektuje się wyłącznie w celu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Fotowoltaika on-grid (w przeciwieństwie do samowystarczalnej instalacji off-grid), nie jest w stanie działać bez podłączenia do sieci.
 • instalację fotowoltaiczną hybrydową - czyli taką, która stanowi kombinację instalacji fotowoltaicznej on-grid i off-grid. Pozwala ona na czerpanie korzyści z podłączenia fotowoltaiki do sieci, eliminując jednocześnie ograniczenia tego rozwiązania (brak prądu przy awarii sieci).

Zgłoszenie mikroinstalacji fotowoltaicznej jest niezbędne do uzyskania statusu Prosumenta i korzystania z systemu opustów (tzw. net-meteringu) lub też net-bilingu. W obu przypadkach, dopuszczalna moc szczytowa nie może przekraczać 50 kW. Napięcie znamionowe sieci, do której fotowoltaika zostanie przyłączona nie może natomiast przekroczyć 110 kV.

Kto może starać się o podłączenie fotowoltaiki do sieci?

Jeszcze do niedawna, ze względu na mało sprzyjające rozwiązania prawne, największym zainteresowaniem cieszyła się fotowoltaika dla domu. Teraz, po zmianach ustawy o OZE, po mikroinstalacje fotowoltaiczne opłaca się sięgnąć zarówno przedsiębiorstwom (którym dedykowana jest fotowoltaika dla firmy), jak i również pozostałym podmiotom (dużą popularność zyskuje ostatnio np. fotowoltaika dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych).

W praktyce, o zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej i przyłączenie jej do sieci mogą ubiegać się następujące osoby:

 • osoba fizyczna, która nie jest przedsiębiorcą (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
 • osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą,
 • przedsiębiorstwa - głównie małe i średnie firmy,
 • inne podmioty prawne - m.in. parafie, jednostki samorządu terytorialnego czy spółdzielnie energetyczne.

Zgłoszenie fotowoltaiki - tryby

Zanim przejdziemy do szczegółowych informacji na temat formalności związanych z podłączaniem fotowoltaiki do sieci, warto podkreślić, że proces ten może się różnić w zależności od warunków przyłączeniowych. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne istnieją dwa tryby podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci:

 • przyłączenie na podstawie zgłoszenia - które stosuje się w przypadku, gdy obiekt wyposażony w fotowoltaikę jest już przyłączony do sieci dystrybutora, a moc instalacji nie przekracza mocy przyłączeniowej,
 • przyłączenie na podstawie wniosku do dystrybutora o określenie warunków przyłączenia - które wykorzystuje się, gdyż moc zamontowanej fotowoltaiki jest większa od mocy przyłączeniowej nieruchomości bądź gdy obiekt nie jest wcale podłączony do sieci.

Podłączenie fotowoltaiki do sieci - nowe zasady zgłaszania fotowoltaiki od 2022 roku

Pod koniec 2021 roku, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zajęło się ujednoliceniem zasad podłączania mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej. Efektem prac jest Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym. Określa ono:

 • wymagania techniczne w kwestii przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunków jej współpracy z systemem elektroenergetycznym,
 • warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz zasad wydawania warunków przyłączenia fotowoltaiki, a także dokonywania zgłoszenia przyłączenia.

W ramach rozporządzenia, wprowadzono kilka zmian obejmujących m.in.:

 • ujednolicenie wniosku zgłoszenia oraz wniosku o wydanie warunków przyłączenia mikroinstalacji;
 • wprowadzono ustawową możliwość przesyłania zgłoszenia lub wniosku za pomocą komunikacji elektronicznej oraz możliwość ich elektronicznego rozpatrywania,
 • wprowadzono 30-dniowy okres na uzupełnianie braków formalnych.

Dzięki wprowadzeniu ujednoliconego dokumentu dotyczącego podłączenia fotowoltaiki do sieci, nie mają już znaczenia warunki przyłączeniowe. Z tego samego wniosku będziecie mogli bowiem skorzystać jeśli:

 • jeśli posiadacie przyłącze, a moc zamontowanej instalacji nie przekracza mocy przyłączeniowej - możecie zacząć od zgłoszenia;
 • jeśli dysponujecie przyłączem, ale moc przyłączeniowa jest niższa od mocy instalacji - przed złożeniem zgłoszenia, należy poprosić o zwiększenie mocy przyłączeniowej dla budynku; możecie też

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy obiekt, przy którym zostanie zamontowana fotowoltaika nie posiada stałego przyłącza - czyli np. wtedy, gdy decydujecie się na fotowoltaikę przed odbiorem domu. W takim przypadku najpierw musicie zadbać o uzyskanie przyłącza energetycznego (o mocy uwzględniającej instalację).

Jeśli posiadacie stałe przyłącze, możecie rozpocząć procedurę podłączania fotowoltaiki do sieci. Pamiętajcie, że jest ona całkowicie darmowa!

Jak podłączyć fotowoltaikę do sieci w 2022 roku? Schemat postępowania

Poniżej opisaliśmy, poszczególne etapy, które wyjaśniają jak podłączyć fotowoltaikę do sieci oraz infografikę podsumowującą.

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej - schemat krok po kroku.

1. Przygotowanie niezbędnych dokumentów

Zanim rozpoczniesz starania o podłączenie fotowoltaiki do sieci, upewnijcie się, że posiadacie wszystkie niezbędne dokumenty, w czytelnej formie (papierowej lub elektronicznej). Zgodnie z nowymi zasadami zgłaszania fotowoltaiki do sieci, bez względu na to, do którego operatora się zgłaszacie, będziecie potrzebować:

 • schematu instalacji elektrycznej obiektu - przygotowanego przez instalatora (lub osobę z uprawnieniami), określającego sposób przyłączenia mikroinstalacji;
 • parametrów technicznych, charakterystyki ruchowej i eksploatacyjnej przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci - czyli innymi słowy, wszelkich danych technicznych związanych z instalacją, a zatem mocy fotowoltaiki (zgodnie z nową definicją ustawową), informacji na temat parametrów technicznych poszczególnych urządzeń (przydatne będą np. karty katalogowe podzespołów czy specyfikacja techniczna);
 • certyfikaty sprzętu - od 2019 roku operatorzy wymagają dokumentów potwierdzających spełnienie przez urządzenia wymagań określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania bądź sprawozdania z testu zgodności przeprowadzanego w trybie uproszczonym. Do 30.04.2022 roku należy dostarczyć certyfikat NC RfG lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 50549-1 i/lub normą PN-EN 50549-2 wraz z potwierdzeniem przystąpienia do procedury certyfikacji zgodności z NC RfG;
 • pełnomocnictwo/pełnomocnictwo - jeśli zgłoszenie składane jest w imieniu Zgłaszającego (takiego dokumentu będą wymagać wnioski kierowane przez firmy instalacyjne);
 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do instalacji, na której jest planowana mikroinstalacja, zgodnie z art. 7. ust. 8d6 ustawy Prawo energetyczne;
 • oświadczenie instalatora, potwierdzające jego kwalifikacje, a także zgodność wykonanych prac z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną;
 • dodatkowe załączniki, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo działania mikroinstalacji lub sieci.

Oprócz tego należy też znać numer licznika lub punktu poboru energii (PPE) - znajdziemy je m.in. na fakturze rozliczeniowej lub w umowie z zakładem energetycznym.

gdzie znaleźć numer licznika

2. Wypełnienie wniosku o zgłoszenie mikroinstalacji do sieci energetycznej

Kolejnym etapem jest pobranie i uzupełnienie wniosku o podłączenie mikroinstalacji do sieci. Jego wzór, jak już wspominaliśmy, został określony odgórnie rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska. Możecie go zatem znaleźć na stronie każdego z operatorów lub skorzystać z załącznika (wzoru) do rozporządzenia. Znajdziecie go stronie https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002343.

Przede wszystkim, na wniosku należy określić w jakim trybie chcemy podłączyć fotowoltaikę do sieci:

 • jako zgłoszenie,
 • jako wniosek o określenie warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci,
 • jako zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci, a w przypadku braku spełnienia warunków zgłoszenia - jako wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci (zdejmuje to z inwestora obowiązek samodzielnego ustalania koniecznej mocy przyłączeniowej).

Następnie, wniosek zgłoszenie mikroinstalacji do sieci będzie trzeba uzupełnić następującymi informacjami:

 • dane osobowe i teleadresowe właściciela instalacji - wnioskodawcy,
 • dane adresowe nieruchomości, przy której będzie podłączana mikroinstalacja,
 • typ instalacji OZE - z określeniem źródła energii,
 • typ, moc i liczba jednostek wytwórczych (modułów) oraz przetwornic (falowników),
 • dane na temat łącznej mocy zainstalowanej mikroinstalacji,
 • informacjami na temat typu instalacji odbiorcy końcowego - jedno lub trójfazowej,
 • przewidywanym terminem rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej.

W dokumencie trzeba będzie też wskazać, w jakim celu składamy wniosek (np. by zaktualizować dane przyłączonej mikroinstalacji czy też by przyłączyć nową mikroinstalację).

Konieczne będzie też złożenie oświadczeń, m.in. co do znajomości zasad ruchu i eksploatacji sieci operatora (każdy z nich posiada dokumenty informacyjne na ten temat) czy zgodności instalacji z przepisami i wymaganiami technicznymi. Formularz wymaga także określenia, jak będzie wykorzystywana energia z fotowoltaiki (np. na potrzeby gospodarstwa domowego czy przedsiębiorstwa).

Wypełniony i podpisany wniosek (w zależności od formy dokumentu, można złożyć podpis kwalifikowany, zaufany, osobisty) lub własnoręczny wraz z załącznikami należy dostarczyć do OSD. Można to zrobić osobiście (w BOK), pocztą tradycyjną, e-mailem lub za pośrednictwem formularza na stronie online (jeśli operator posiada taką funkcjonalność na stronie).

Uwaga! Pamiętajcie, że cała procedura, zakończona złożeniem wniosku, musi się odbyć co najmniej na 30 dni przed dostarczeniem dokumentów do operatora sieci.

3. Weryfikacja zgłoszenia i instalacja licznika

Operator sprawdzi kompletność oraz poprawność danych i prześle do Was potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji (bądź informację o brakach w dokumentacji).

W przypadku niekompletnego, błędnie wypełnionego lub nieprawidłowego wniosku, OSD w ciągu 7 od jego wpłynięcia poinformuje Was o konieczności poprawek. Zgodnie z nowym rozporządzeniem będziecie mieli na to nie mniej niż 30 dni.

Jeśli wszystkie dane będą poprawne, operator sieci w ciągu 30 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia, przeprowadzi weryfikację techniczną instalacji i zainstaluje licznik dwukierunkowy - na własny koszt.

4. Podpisanie umowy kompleksowej

Podsumowaniem procedury jest podpisanie umów regulujących współpracę z zakładem energetycznym. W przypadku Prosumentów zwykle będzie to tzw. umowa kompleksowa obejmująca zakup i dystrybucję energii. Od tego momentu Wasza instalacja jest gotowa do produkcji czystej energii ze słońca.

Uwaga! Jeśli posiadacie już umowę kompleksową, podpisywanie żadnych nowych umów nie będzie konieczne - powinniście jedynie otrzymać aneks informujący

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci - o czym jeszcze należy pamiętać?

Właściciel podłączonej mikroinstalacji ma pewne obowiązki wobec operatora. Wymaga się od niego poinformowania zakładu energetycznego o każdej zmianie dotyczącej systemu, a przede wszystkim:

 • o zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii wykorzystywanego w mikroinstalacji lub o zmianie mocy instalacji - w ciągu 14 dni od wprowadzenia zmian,
 • o zawieszeniu wytwarzania energii na okres od 30 dni do 24 miesięcy - nie później niż w ciągu 45 dni od zawieszenia,
 • o całkowitym zakończeniu wytwarzania energii w mikroinstalacji - nie później niż w ciągu 45 dni od zakończenia produkcji.

Wzory powyższych oświadczeń dostępne są na stronach poszczególnych operatorów.

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci - dokumenty, wnioski

Jak już wspominaliśmy, od początku 2022 roku, merytoryczna zawartość wniosku dotyczącego zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej nie jest już uzależniona od operatora sieci dystrybucyjnej, do której zostanie podłączona mikroinstalacja. Dlatego, procedury połączenia instalacji fotowoltaicznej w Tauronie, Enerdze, PGE, Enei czy Innogy/E.ON powinny wyglądać i przebiegać w bardzo zbliżony sposób. Pomiędzy wnioskami mogą jednak występować drobne różnice w wyglądzie. Co do zasady ich treść powinna się pokrywać z tym, co znajdziemy w rozporządzeniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej Energa

W przypadku Energi podmiotem odpowiedzialnym za infrastrukturę jest Energa Operator i to właśnie na jego stronie znajdziemy aktualne wnioski dotyczące zgłoszenia mikroinstalacji.

Operator udostępnił tam wersję elektroniczną do uzupełnienia na komputerze (aktywny PDF) oraz wersję tradycyjną, przeznaczoną do wydruku. Oprócz samego wniosku znajdziemy tam też wzory niezbędnych, dodatkowych oświadczeń i dokumentów: m.in. oświadczenie instalatora mikroinstalacji, oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji dotyczących własności lokalu, wzór pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wniosek ma złożyć za nas ktoś inny). Poniżej dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej - Energa
Oświadczenie instalatora - Energa
Energa - Oświadczenie o którym mowa w art. 7 ust. 8d6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej Energa - pełnomocnictwo

W Energa, procedura podłączenia fotowoltaiki do sieci przebiega zgodnie z przedstawionym powyżej schematem.

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej PGE

W przypadku PGE procedurę koordynuje podmiot PGE Dystrybucja. Cały proces zgłoszenia można przeprowadzić za pomocą wygodnego wniosku online, który krok po kroku przeprowadzi nas przez kolejne etapy procedury.

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej PGE

Źródło: pgedystrybucja.pl/przylaczenia/przylaczenia-online

Aktualny wniosek do wydrukowania, zgodny z wytycznymi Ministerstwa znajdziecie nastomiast poniżej:

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej - PGE
Oświadczenie instalatora - PGE
PGE - Oświadczenie o którym mowa w art. 7 ust. 8d6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
PGE - Schemat instalacji elektrycznej do zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej

Również i w tym przypadku, oprócz wniosku do pobrania mamy wzory załączników - m.in. schemat instalacji elektrycznej podłączenia mikroinstalacji (do uzupełnienia), oświadczenie instalatora i oświadczenia zgłaszającego mikroinstalację.

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej Tauron

Specjalny elektroniczny formularz do zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej przygotował również Tauron Dystrybucja. Na jego stronie, operator informuje również, jakie są wymagane załączniki do wniosku. Elektroniczny wniosek do złożenia wniosku znajdziecie na stronie: https://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenie-do-sieci/przylaczenie/mikroinstalacja/formularz.

Wniosek “Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji. Wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci. Dokument mikroinstalacji” do pobrania znajdziecie poniżej:

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej - Tauron

Tauron Dystrybucja zachęca jednak do korzystania z formularza on-line.

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej Innogy

W przypadku firmy Innogy, odpowiedzialnym za podłączenia mikroinstalacji jest Stoen Operator. Dokumenty można przesłać mailowo (na adres: operator@stoen.pl) , pocztą lub dostarczyć osobiście. Aktualny wzór wniosku dostępny jest na specjalnym portalu przyłączeniowym: https://przylacza.stoen.pl/skladanie-wniosku/ lub do pobrania poniżej:

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej - Innogy/Stoen

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej ENEA

Podłączenia mikroinstalacji wchodzą w zakres obowiązków Enea Operator - to właśnie do tego podmiotu należy kierować wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami. Ich wzory znajdziecie na stronie OSD: https://www.operator.enea.pl/dladomu/obslugaklientaikontakt/plikidopobrania lub poniżej:

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej - Enea
Oświadczenie instalatora - Enea
Enea - Oświadczenie o którym mowa w art. 7 ust. 8d6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Jak informuje Enea, zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej można złożyć papierowo w punkcie obsługi Enea lub też elektronicznie (jako skan) na adres mailowy: kontakt@operator.enea.pl.

To, jak podłączyć fotowoltaikę do sieci, uzależnione jest od kilku czynników, m.in. rodzaju dystrybutora oraz warunków przyłączeniowych. Choć procedura nie jest skomplikowana, to jednak jej sprawne przeprowadzenie będzie wymagało od Was czasu, szerszej wiedzy i przygotowania. Jeśli chcecie uniknąć samodzielnego wypełniania formalności związanych ze zgłoszeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci, zachęcamy do Was do wyboru profesjonalnej firmy fotowoltaicznej, która zajmie się tym za Was. Opcji jest wiele - sprawdźcie nasz ranking firm fotowoltaicznych, gdzie każdy z instalatorów oferuje pomoc w procedurach przyłączeniowych.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
4 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Robert
Robert
2024-04-06 02:16

Ładnie i merytorycznie napisane Pani Emilo. Miło się czytało, dziękuje.

Robert
Robert
2023-06-06 15:16

A jak wygląda zgłoszenie fotowoltaiki plug&play w kontekście oświadczenia instalatora, może ktoś wie?

Leonard
Leonard
2020-10-18 22:20

Co z tego, że licznik dwukierunkowy powinien być zamontowany w ciągu 30 dni, jak w powiecie łaskim czeka się na to 3-4 miesiące. PGE nie przejmuje się tym, że prosumenci tracą na kilkumiesięcznym braku produkcji energi, to jeszcze przez niczym nie uzasadnione przeciąganie terminów mogą stracić też te 5000 zł dofinansowania. Bo „proszę czekać”
to nie jest uzasadnienie opieszałości. Osoby odpowiedzialne za to otrzymują miesięczne wynagrodzenia za nic nie robienie. A wrazie czego to winny jest korona wirus.
Takie są nasze realia. Zachęcić obywateli do programu a potem znajdą się tacy co im życie umilą.