koncesja na obrót energią elektryczną

Koncesja na obrót energią elektryczną

W ostatnich latach, możemy zauważyć w Polsce, coraz większe zainteresowanie rynkiem usług energetycznych. W naszym artykule przybliżamy temat koncesji na obrót energią elektryczną – co to jest, jak ja zdobyć?

Co to jest koncesja na obrót energią elektryczną?

Dokument ten, jest w Polsce niezbędny do tego, aby w sposób legalny handlować energią elektryczną. Zasady koncesji reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Możliwość jej wydania posiada jedynie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który decyduje o jej przyznaniu lub też odmawia jej udzielenia.

Aktualnie (tj. na dzień 22.06.2018) w naszym kraju koncesję na obrót energią elektryczną posiadają aż 463 podmioty. Najwięcej firm zarejestrowanych jest w województwie mazowieckim - aż 143!

Czy handel energią bez koncesji jest legalny?

Zgodnie z artykułem 46, 1 punkt 3 ustawy z 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, obrót energią elektryczną, bez uzyskanej koncesji jest nielegalny. Wyjątek stanowi obrót nią, gdy napięcie elektryczne nie przekracza 1 kV i jeśli należy do odbiorcy prądu.

Jakie warunki należy spełnić by uzyskać koncesję na OEE?

Jeśli planujemy zająć się działalnością w zakresie handlu energią elektryczną, musimy spełnić 5 podstawowych warunków:

 1. Firma musi mieć siedzibę na terenie: Unii Europejskiej, Państw członkowskich EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej.
 2. Należy udowodnić posiadanie odpowiednich środków finansowych lub przedstawić stosowną dokumentację, która potwierdzi możliwość uzyskania wymaganej gotówki.
 3. Oprócz finansów, niezbędne będzie również posiadanie odpowiedniego zaplecza technicznego.
 4. Firma musi potwierdzić, że zatrudni odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, którzy zadbają o prawidłowe funkcjonowanie sieci energetycznej.
 5. Zanim uzyskamy koncesję na obrót energią elektryczną, musimy postarać się o decyzję, o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W jakiej sytuacji, nie mamy szans na otrzymanie koncesji na obrót energią elektryczną?

Istnieje kilka przesłanek, które całkowicie dyskwalifikują podmiot gospodarczy, jako przedsiębiorstwo, zajmujące się handlem energią elektryczną. Kiedy nie możemy zatem na nią liczyć? Na pewno nie uzyskamy jej gdy:

w przeciągu trzech ostatnich lat złożyliśmy oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do posiadania koncesji i było ono niezgodne z prawdą, czy też doszło do naruszenia warunków, jakie są wymagane do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną,

podmiot gospodarczy, znajduje się w likwidacji lub w trakcie postępowania upadłościowego,

jeżeli w przeciągu 3 lat została nam cofnięta koncesja w wyniku naruszenia warunków wymaganych, do wykonywania działalności gospodarczej na rynku usług energetycznych,

chcemy ją uzyskać, będąc skazanym prawomocnym wyrokiem sądu, za przestępstwo związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jak możemy zawnioskować o uzyskanie koncesji na obrót energia elektryczną?

Jeśli jesteśmy zainteresowani rozpoczęciem działalności na rynku usług energetycznych i spełniamy powyższe wymogi, to powinniśmy złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Należy go przesłać na adres: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. Jeśli chcemy oprócz sprzedaży, zająć się także dystrybucją energii elektrycznej, musimy zgłosić się do odpowiedniego oddziału terenowego URE, W Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie lub Wrocławiu.

Poszczególne etapy postępowania

Po otrzymaniu naszego wniosku, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki sprawdza, czy zostały spełnione wszystkie formalne warunki. Jeśli czegoś brakuje, otrzymamy siedem dni na dopełnienie wymagań, a w razie niewywiązania się, wniosek pozostanie bez rozpoznania. W przypadku, gdy wcześniej nie uregulujemy niezbędnych opłat, zostanie wyznaczony termin maksymalnie 14 dni. Podobnie również, gdy zabraknie jakiegokolwiek wymaganego dokumentu, będziemy musieli dostarczyć go w czasie, wyznaczonym przez Prezes URE.

Po uzupełnieniu wniosku, rozpoczyna się postępowanie administracyjne, w którym mamy prawo uczestniczyć. Na każdym jego etapie, możemy być wezwani, w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości. Prezes URE, może także wymagać zabezpieczenia majątkowego, na pokrycie szkód, wynikających z niewłaściwego prowadzenia działalności.

Jako wnioskodawca zostaniemy powiadomieni o zakończeniu postępowania dowodowego i będziemy mogli zapoznać się z dokumentami. Należy pamiętać o tym, że zawsze mamy możliwość wypowiadania się, na każdym etapie postępowania. Następnie zostaje ogłoszona decyzja, o przyznaniu lub odmowie jej wydania (w przypadku gdy nie zostały spełnione wszystkie niezbędne wymagania).

Dokumenty niezbędne do uzyskania koncesji na obrót energią elektryczną

 1. Wniosek – musi zawierać dane wnioskodawcy, adres siedziby oraz dane pełnomocnika, jeśli takiego wyznaczymy. Informacje o poprzedniej działalności gospodarczej, wraz ze sprawozdaniami finansowymi z 3 lat. Należy uściślić od kiedy rozpoczniemy działalność i na jaki okres ma być wydana koncesja. Ważne jest też podanie kwoty, jaką firma dysponuje w celu realizacji przedsięwzięcia. Podajemy także NIP i numer w ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Udokumentowanie posiadania niezbędnych środków finansowych lub możliwości ich uzyskania. Będą to m.in. gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe.
 3. Dokument potwierdzający nadanie NIP.
 4. Wpis do CEIDG.
 5. Potwierdzenia posiadania rachunku bankowego.
 6. Informacja o niekaralności, jaką można uzyskać w Krajowym Rejestrze Karnym.
 7. Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS.
 8. Dowód opłacenia wymaganej opłaty skarbowej. Obecnie wynosi ona 616 zł.
 9. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy. Będą to rozliczenia PIT, Bilanse lub rachunki zysków i strat.
 10. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatku.
 11. Oświadczenie, że nie wykreślono firmy z rejestru działalności w przeciągu 3 lat.
 12. Oświadczenie, że firma nie znajduje się w stanie upadłości, ani likwidacji.
 13. Opis wcześniej prowadzonej działalności i informacja o planowanej działalności: nasze oczekiwane przychody i koszty na 3 następne lata, wraz z planem ich sfinansowania.
 14. Pełnomocnictwo, jeśli dotyczy.

Jak widzimy, lista warunków do spełnienia nie jest krótka. Liczba podmiotów, jakie bez problemu mogą uzyskać koncesje nie jest duża. Co ciekawe, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, może odmówić wydania koncesji nawet, jeśli uzna, że zagrażałoby to obronności Państwa! Postępowanie może potrwać od jednego, do maksymalnie 2 miesięcy.

Po otrzymaniu decyzji, o wydaniu koncesji zezwalającej przedsiębiorstwu na obrót energią elektryczną, firma jest wpisana do bazy przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót energią elektryczną. Baza jest prowadzona przez Prezesa URE. W razie odmowy wydania koncesji, mamy oczywiście prawo odwołania w ciągu 14 dni, do sądu ochrony konkurencji i konsumentów w Warszawie. W odwołaniu musimy sprecyzować swoje zarzuty względem decyzji, uzasadnić to i przedstawić niezbędne na to dowody.

Obowiązki przedsiębiorstw z koncesją na obrót energią elektryczną

Samo uzyskanie koncesji na OEE to nie wszystko. Później także czeka nas wiele obowiązków, o których nie wolno zapominać. Należy do nich m.in.:

powiadomienie o wszystkich zmianach danych, dotyczących prowadzonej działalności koncesyjnej lub jej zaprzestaniu,

obowiązek zapłaty opłaty koncesyjnej co roku,

obowiązek prowadzenia działalności, czyli sprzedaż energii elektrycznej.

Należy także odpowiadać na wszystkie pisemne wezwania Prezesa URE. Natomiast, w razie niewywiązywania się z określonych zadań lub ich opóźnień, Prezes URE może nałożyć karę pieniężną na przedsiębiorcę. W przypadku zaś poważnych uchybień, nawet odwołać koncesję na obrót energią elektryczną.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments