Audyt remontowy – cena, przykłady

Audyt remontowy - cena, przykłady

Budynki w Polsce nie należą do najmłodszych. Zgodnie z danymi GUS, niemal co drugi Polak mieszka w budynku powstałym w PRL, czyli w czasach, gdy kwestia oszczędności energii była w znacznym stopniu pomijana. Zużycie energii pierwotnej w tych budynkach często przekraczało 350 kWh/m2 na rok. Obecne standardy wymagają zużycia nieprzekraczającego 70 kWh/m2 na rok. Sytuację mogłaby poprawić termomodernizacja. Niestety, w Polsce wciąż mamy do czynienia z tzw. luką remontową, co oznacza, że środki przeznaczane na remonty obiektów nie pokrywają się z faktycznymi potrzebami. Na walkę z tym zjawiskiem rząd przewidział środki finansowe. Ich otrzymanie warunkuje tzw. audyt remontowy. Czym jest? Kiedy należy go wykonać? Oto co musicie wiedzieć.

Audyt remontowy - czyli jaki?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów, audyt remontowy to opracowanie, które określa zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego i stanowi jednocześnie założenie do projektu budowlanego. Innymi słowy, audyt remontowy to analiza, która pozwala określić bieżącą sytuację techniczną budynku (również pod kątem termomodernizacji), a także wskazuje zakres prac remontowych - nie wszystkie one muszą jednak być bezpośrednio związane z oszczędzaniem energii.

Przedsięwzięcie remontowe

Omawiając wątek audytu remontowego warto wyjaśnić czym właściwie jest przedsięwzięcie remontowe, wspomniane w definicji audytu remontowego. Z przepisów wynika, że do przedsięwzięć remontowych należy zaliczyć przedsięwzięcia związane z termomodernizacją, których przedmiotem:

 • remont budynku wielorodzinnego (z wyłączeniem remontu lokali mieszkalnych lub np. usługowych),
 • wymiana stolarki okiennej lub remont balkonów w budynkach zbiorowego zamieszkania (również, w sytuacji, gdy wykorzystywane są wyłącznie przez właścicieli danego lokalu),
 • przebudowa obiektu, w celu jego ulepszenia,
 • zaopatrzenie nieruchomości w instalacje i urządzenia niezbędne w świetle obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

Audyt remontowy a energetyczny - różnice, podobieństwa

Choć nie dla każdego może to okazać się oczywiste, audyt remontowy nie jest tym samym co audyt energetyczny budynku. Jakie są różnice między tymi opracowaniami?

Podstawowa różnica między audytem remontowym a audytem energetycznym budynku polega na tym, że audyt remontowy może dotyczyć jedynie wąskiej grupy budynków wielorodzinnych, zaś audyt energetyczny budynku jest uniwersalną analizą, którą można przygotować dla każdego typu istniejącego budynku. Inna różnica między audytem remontowym a energetycznym polega na tym, że w audycie remontowym obliczenia związane z efektywnością energetyczną ograniczają się wyłącznie do wolumenu zaoszczędzonej energii. W audycie energetycznym budynku oprócz tego, oblicza się również związane z tym oszczędności finansowe.

Oprócz tego, audyt energetyczny skupia się na pracach związanych z efektywnością energetyczną. Audyt remontowy może zaś zawierać również prace niewpływające bezpośrednio na oszczędności energetyczne (np. zalecenia remontu instalacji kanalizacyjnej czy przebudowę schodów).

Zarówno audyt remontowy, jak i audyt energetyczny budynku reguluje ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Audyt remontowy budynku - kiedy jest potrzebny?

Audyt remontowy to dokument, który może jest w stanie wskazać inwestorowi niezbędne prace modernizacyjne, które przysłużą się do poprawy stanu technicznego budynku wielorodzinnego, a także zmniejszą jego zapotrzebowanie na energię.

Oprócz tego, audyt remontowy może być niezbędny do otrzymania wsparcia w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów, w tym:

 • premii MZG oraz grantu MZG, czyli premii przeznaczonej na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy. Przyjmuje ona formę dofinansowania, które można przeznaczyć na przedsięwzięcia remontowe i termomodernizacyjne. Premia wraz z grantem MZG może pokryć do 90% kosztów przedsięwzięcia remontowego lub termomodernizacyjnego
 • premii remontowej - jest to wsparcie, zbliżone zasadą działania do premii termomodernizacyjnej. Premia remontowa przyjmuje formę dopłaty do kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie remontowe. Wysokość premii remontowej może wynieść 25% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Warto podkreślić, że zarówno audyt remontowy wykonuje się dla budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęło się:

 • minimum 40 lat przed datą przedstawienia wniosku o premię remontową lub,
 • co najmniej 20 lat przed datą złożenia wniosku o premię remontową, jeśli:
  • budynek należy do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub TBS lub,
  • budynek został wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK do dnia 30.09.2009 roku albo przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego (w rozumieniu ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa).

Audyt remontowy - dla kogo?

Po audyt remontowy, niezbędny do otrzymania premii remontowej mogą sięgnąć m.in.:

 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • JST,
 • TBS,
 • osoby fizyczne,
 • spółki prawa handlowego,
 • oraz inne podmioty niebędące jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi.

Co obejmuje audyt remontowy?

Ogólną zawartość audytu remontowego określają przepisy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Zgodnie z nimi, w prawidłowo sporządzonym audycie remontowym powinny się znaleźć:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne dotyczące budynku oraz inwestora, w tym m.in. adres budynku, a także np. imię i nazwisko, adres i numer PESEL (w przypadku osoby fizycznej) czy nazwę, adres (spółdzielnie, wspólnoty i inne).
 • Obliczenia wartości wskaźnika Energii końcowej (Ek) wyznaczone dla zapotrzebowania na ciepło dla budynku w sezonie grzewczym.
 • Rzeczowy zakres prac, niezbędnych do osiągnięcia termomodernizacyjnych celów audytu remontowego, tj. minimum 10% lub 25% oszczędności energii na cele ogrzewania i C.W.U (w zależności o tzw. wskaźniku kosztu przedsięwzięcia).
 • Plan robót (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych), zawierający zestawienie napraw bieżących i głównych.
 • Zakres robót remontowych, objętych wnioskowanym przedsięwzięciem remontowym (zgodnym planem robót i zakresem rzeczowym prac);
 • Obliczenia i dokumenty dotyczące szacowanego kosztu przedsięwzięcia.

Zakres audytu remontowego

Szczegółowy zakres i zawartość audytu remontowego reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego. Zgodnie z nim, oprócz strony identyfikacyjnej oraz karty audytu (ich wzór znajduje się w załączniku rozporządzenia), w audyt remontowy składa się z:

 • listy dokumentów i danych, z których korzystał audytor (z uwzględnieniem wytycznych inwestora),
 • tzw. inwentaryzacji techniczno - budowlanej, czyli opisu technicznego obiektu, z uwzględnieniem rozwiązań budowlanych, rzutów budynku, charakterystyk energetycznych (całego budynku, systemu grzewczego, systemu CWU, wentylacji),
 • oceny stanu technicznego - pod kątem możliwych ulepszeń dotyczących przedsięwzięć remontowych,
 • listy ulepszeń remontowych, które będą oceniane pod kątem efektywności i z których zostaną wybrane optymalne,
 • dokumentacji wyboru najlepszego wariantu prac (z uwzględnieniem kosztów i oszczędności energetycznych). Dokumentacja ta obejmuje m.in. zestaw ulepszeń, które pozwolą na osiągnięcie oszczędności opisanych w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów (z obliczeniami procentowymi), zakres rzeczowy prac wraz z kosztami czy kosztorys robót.
 • opisu technicznego i szkicu wariantów przedsięwzięć remontowych, planowanych do wykonania, a także rzeczowego zakresu prac objętych przedsięwzięciem remontowym.

Kto może przygotować audyt remontowy?

Inaczej niż ma to miejsce np. w przypadku audytu efektywności energetycznej, nie istnieją przepisy, które nakładałyby na osoby wykonujące audyt remontowy specjalne wymogi czy zobowiązania. W świetle przepisów audyt remontowy może wykonać właściwie każdy, kto wykona go zgodnie z wytycznymi sporządzania audytów energetycznych.

Gdy jednak weźmie się pod uwagę, że niepoprawnie wykonany audyt remontowy może uniemożliwić otrzymanie premii remontowej czy premii MZG, okazuje się, że kompetencje i doświadczenie audytora są kwestią kluczową. Z tego względu prace nad audytem remontowym najlepiej powierzyć osobie posiadającej np.:

 • wykształcenie z budownictwa, energetyki, odnawialnych źródeł energii czy inżynierii środowiska,
 • odpowiedni certyfikat, potwierdzający ukończenie kursu z zakresu wykonywania audytów.

Wskazane jest również posiadanie niezbędnego doświadczenia, które pomoże uniknąć problemów z oceną audytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (instytucja ta decyduje o przyznaniu premii remontowej i premii MZG).

Jeśli szukacie profesjonalisty do przygotowania audytu remontowego na potrzeby premii remontowej czy premii MZG sprawdźcie nasz ranking firm doradztwa energetycznego. Znajdziecie tam specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie audytów energetycznych, ale także efektywności energetycznej.

Audyt remontowy - przykład PDF

Wyjaśnialiśmy już, że audyt remontowy budynku to dokument, którego strukturę i zakres dość dokładnie reguluje ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, a także rozporządzenie w sprawie sporządzania audytu energetycznego i remontowego. W tym ostatnim dokumencie znajdziemy przykładowe elementy audytu remontowego - tzw. stronę tytułową oraz kartę audytu energetycznego.

Strona identyfikacyjna audytu remontowego

Karta audytu remontowego

Źródło: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Stanowią jednak one jedynie niewypełniony wzór, fragmentu audytu remontowego. W Internecie z łatwością powinniście znaleźć jednak kompletne opracowania. Przykładem audytu remontowego może być dokument PDF udostępniony na stronie darmowego programu Build Desk BDEA. W materiałach szkoleniowych znajdziecie wypełniony, przykładowy audyt remontowy PDF.

Audyt remontowy

Audyt remontowy budynku

Audyt remontowy budynku - cena

Cena audytu remontowego budynku zwykle sięga od ok. 2.500 zł wzwyż. Ostateczny koszt będzie jednak zależał od szeregu zmiennych, takich jak np. powierzchnia obiektu, dostępność i dokładność dokumentacji technicznej czy doświadczenie audytora. Przykładowo, w razie braku dokumentacji budowlanej nieruchomości, wykonawca audytu będzie zmuszony samodzielnie wykonać tzw. inwentaryzację techniczno-budowlaną (opis konstrukcji, rzuty budynku etc.), co podniesie koszt usługi nawet o ponad 1.000 zł.

Ostatecznie jednak, wykonanie audytu remontowego może być wyjątkowo opłacalne, z dwóch podstawowych względów:

 • dzięki niemu można uzyskać dofinansowanie w formie premii remontowej lub premii MZG. Są one w stanie obniżyć koszty remontu o 25% - 90%.
 • umożliwiają osiągnięcie oszczędności energetycznych, co w dobie rosnących cen energii cieplnej czy elektrycznej stanowi jedną z najlepszych inwestycji.

Podsumowując, audyt remontowy to dokument, który ma określić jakie przedsięwzięcia remontowe będą w stanie przynieść wymierne korzyści energetyczne oraz użytkowe. Opracowanie to jest niezbędne w przypadku ubiegania się o premię remontową lub premię MZG. Choć przepisy nie wymagają od osoby wykonującej audyt remontowy specjalnych uprawnień, to inwestor powinien zadbać o jego zlecenie specjaliście, z niezbędnym doświadczeniem i wiedzą. Dzięki temu będzie można uniknąć błędów, których skutkiem może być np. odrzucenie wniosku o dofinansowanie. W przypadku audytu remontowego warto więc skorzystać z usług doradztwa energetycznego. Profesjonaliści zagwarantują wysoką jakość audytu, ale także wesprą inwestora w kolejnych krokach związanych z termomodernizacją.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments