Ubezpieczenie fotowoltaiki - gdzie i na jakich warunkach?

Ubezpieczenie fotowoltaiki - gdzie i na jakich warunkach?

Inwestując w fotowoltaikę z pewnością wydacie nie mało – przeciętnie, 1 kW instalacji kosztuje od 4,5 do 6 tys. zł. Korzyści płynące z tego rozwiązania będą jednak nieporównywalnie większe. Oczywiście, pod warunkiem, że żaden pechowy zbieg okoliczności nie sprawi, że Wasza fotowoltaika ulegnie uszkodzeniu czy padnie łupem złodziei. Ci, którzy w tej kwestii nie chcą polegać wyłącznie na szczęściu powinni rozważyć ubezpieczenie fotowoltaiki.

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej - kaprys czy konieczność?

Instalacja fotowoltaiczna dla domu, w zależności od mocy i konfiguracji, to koszt rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Bardzo często pieniądze na inwestycję pochodzą nie tylko z naszej kieszeni, ale również z zewnętrznych źródeł finansowania (np. z kredytu na fotowoltaikę). Wykładając środki liczymy więc na wydajną i bezawaryjną pracę instalacji, dzięki której inwestycja szybko się zwróci.

Zdarza się jednak, że splot niekorzystnych czynników uniemożliwia jej produktywne działanie. Jak wynika z badań niemieckich naukowców, fotowoltaika (zarówno ta na dachu, jak i na gruncie) narażona jest na szereg niebezpieczeństw.

Ubezpieczenie fotowoltaiki, a najczęstrze przyczyny uszkodzeń instalacji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wincencik K., Zagrożenia i ochrona instalacji prosumenckich PV

Najczęstsze są problemy wynikające z wyładowań elektrycznych i przepięć. Ryzyko stanowią też warunki atmosferyczne i związane z nimi pokłady śniegu czy silne podmuchy wiatru. Spore znaczenie ma też czynnik ludzki - błędy popełniane podczas montażu, kradzieże czy zwykły wandalizm. Zdarzają się też pożary instalacji, choć te wybuchają stosunkowo rzadko.

Niektórych z powyższych zagrożeń można niekiedy uniknąć, stosując różnego rodzaju zabezpieczenia - odgromowe, przeciwprzepięciowe, alarmy. Innych, nie da się ani przewidzieć, ani uniknąć (huragany, trzęsienia ziemi, powodzie etc.).

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej jest zatem pomysłem wartym rozważenia, szczególnie, że bardzo często fotowoltaika połączona jest bezpośrednio z naszym domem.

Ubezpieczenie fotowoltaiki - w jaki sposób może Cię chronić?

Ilość niebezpieczeństw, na które narażona jest instalacja fotowoltaiczna jest ogromna, podobnie jak liczba związanych z nimi konsekwencji. Dzięki ubezpieczeniu fotowoltaiki części nieprzyjemnych skutków, szczególnie tych ekonomicznych, można uniknąć. Przed czym zatem może uchronić Cię ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej? W zależności od ubezpieczyciela, ochrona może dotyczyć szkód wynikających z:

 • dewastacji, aktów wandalizmu,
 • utraty paneli wynikających z kradzieży, rozboju,
 • zjawisk atmosferycznych - gradu, uderzeń pioruna, huraganu,
 • pożarów,
 • zalania,
 • klęsk żywiołowych - powodzi, trzęsień ziemii, zapadania się ziemi, lawin,
 • szkód elektrycznych - przepięć,
 • nieszczęśliwych wypadków - uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego,
 • innych - np. huków ponaddźwiękowych,
 • przerw w pracy instalacji.

Bardzo często, warunki ochrony obejmują też pokrycie kosztów ewentualnych akcji ratowniczych czy usuwania lub demontażu uszkodzonych elementów instalacji.

Oczywiście, podobnie jak w przypadku każdej innej polisy, mogą pojawić się też tzw. wyłączenia, czyli sytuacje, w których ubezpieczenie nie obowiązuje. Najczęściej zaliczamy do nich:

 • naturalne zużycie instalacji, wynikające z prawidłowej eksploatacji,
 • szkody będące skutkiem rażącego niedbalstwa właściciela instalacji bądź osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowych,
 • szkody wynikające z umyślnych działań właściciela instalacji lub związanych z nim osób,
 • szkody będące efektem wad lub usterek istniejących przed objęciem instalacji ochroną,
 • szkody, za które w świetle prawa odpowiadają inne osoby trzecie - np. instalatorzy, producenci, sprzedawcy.

Zakres ochrony oraz wyłączenia wynikające z ubezpieczenia fotowoltaiki zawsze określone są w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Dokładnie zapoznajcie się z tym dokumentem, przed podpisaniem umowy.

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej - jakie masz opcje?

Ubezpieczeniu może podlegać właściwie każdy element zestawu fotowoltaicznego - od paneli, przez falownik, po konstrukcję montażową oraz okablowanie. Wiele zależy jednak od tego, jak skonstruowany jest produkt ubezpieczeniowy. Inne warunki mogą bowiem obowiązywać dla ubezpieczenia przeznaczonego wyłącznie dla fotowoltaiki, a inne dla produktów, które obejmują instalację ochroną “przy okazji” (polis gwarantujących ubezpieczenie domu z instalacją fotowoltaiczną).

Jak wyglądają warunki ubezpieczenia w poszczególnych przypadkach?

Ubezpieczenie domu z instalacją fotowoltaiczną, czyli 2 w 1

Popularność fotowoltaiki w Polsce stale rośnie, dlatego w zapisach polis ubezpieczeniowych domów i mieszkań coraz częściej pojawiają się wzmianki o ochronie instalacji fotowoltaicznej.

Najczęściej ubezpieczenie domu z instalacją fotowoltaiczną ochroną obejmuje te elementy fotowoltaiki, które znajdują się na dachu, ścianach bądź wewnątrz budynku. W pewnych przypadkach, pieczą mogą zostać objęte również instalacje fotowoltaiczne zamontowane na terenie posesji wokół budynku (fotowoltaika na gruncie). Wszystko zależy od polityki ubezpieczyciela.

W przypadku ubezpieczenia łączonego, koniecznie należy sprawdzić zakres i wyłączenia ochrony, a także wysokość sumy odszkodowania. Produkty tego typu bardzo często są bardziej restrykcyjne pod względem kwoty odszkodowania i obejmują mniejszy zakres ryzyk. To jednak bardzo dobra opcja dla osób, które przy okazji ubezpieczenia domu chcą chronić też posiadaną instalację.

Uwaga! Nie każda polisa na dom zawiera ubezpieczenie fotowoltaiki. Opcję tę znajdziecie m.in. w ofertach AXA, PZU, Generali, Warta czy Uniqa.

Ubezpieczenie fotowoltaiki - polisa niezależna

Jeśli jesteście właścicielami większej i bardziej kosztownej instalacji lub zależy Wam po prostu na jak najszerszej ochronie instalacji, powinniście rozważyć dedykowane ubezpieczenie fotowoltaiki.

W tym przypadku suma ubezpieczenia nie jest z góry ograniczona. Jej wysokość ustala się z ubezpieczającym, na podstawie wartości instalacji chronionej instalacji fotowoltaicznej. Przy czym trzeba pamiętać, że istnieje coś takiego jak “franszyza integralna” - czyli kwota graniczna, od której ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczenie lub “franszyza redukcyjna” (kwota, o którą pomniejsza się wypłacaną rekompensatę), które mają wpływ na wysokość uzyskanego odszkodowania.

Niezależne ubezpieczenie fotowoltaiki, zwykle obejmuje najszerszy zakres szkód, przy których przysługuje odszkodowanie, takich jak wymienione już wyższej zdarzenia losowe (huragany, lawiny, wyładowania elektryczne, trzęsienia ziemi etc.) czy kradzież fotowoltaiki.

Gdzie po ubezpieczenie fotowoltaiki?

Jak wynika z danych URE, na koniec 2020 roku w Polsce działało ponad 466 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych. Potencjał tego rynku nie umknął zatem uwadze większości ubezpieczycieli w Polsce. Lista podmiotów oferujących różne warianty ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych jest dość długa. Produkty tego typu oferuje m.in. PZU, Allianz, Link4, Proama, Generali, Inter Polska, Ergo Hestia, Concordia. Jak wyglądają przykładowe oferty?

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych - PZU

PZU to największy ubezpieczyciel działający na rynku polis majątkowych i osobowych. W jego ofercie znajdzie zarówno produkty łączone, a zatem ubezpieczenie domu z instalacją fotowoltaiczną, jak i niezależne ubezpieczenie dla instalacji solarnej.

W przypadku polisy na dom z fotowoltaiką, ochroną objęta zostanie instalacji o mocy nie większej niż 20 kW. Szczegółowy zakres ochrony i wyłączeń zależy od wariantu ubezpieczenia. Dla przykładu PZU Od Wszystkich Ryzyk nie obejmuje np. stłuczenia lub pęknięcia paneli. Taką ochronę uzyskamy, jeśli ramach oferty PZU Dom wykupimy ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia. Wówczas, odszkodowanie będzie dotyczyło paneli znajdujących się na zewnątrz budynku, które są do niego trwale przymocowane.

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych PZU dostępne jest także jako niezależny produkt. Wówczas można uzyskać odszkodowanie w przypadku:

 • uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia instalacji fotowoltaicznej na skutek zdarzeń losowych, takich jak np. grad, ogień czy śnieg. W takim przypadku przysługuje Wam pełna kwota ubezpieczenia. PZU może również zwrócić Wam koszty demontażu uszkodzonej fotowoltaiki. Wsparcie nie przekroczy jednak 15% sumy ubezpieczenia.
 • przerwy w działaniu instalacji - jeśli na skutek problemów w działaniu fotowoltaiki (trwających nie dłużej niż 180 dni), poniesiecie straty materialne lub finansowe, PZU przyzna Wam odszkodowanie.

Wśród wyłączeń znajdują się m.in. naturalne zużycie instalacji, szkody wynikające z niedbalstwa ubezpieczającego, a także te powstałe np. w wyniku trzęsienia ziemi czy wycinania drzewa bez pozwolenia.

Ubezpieczenie fotowoltaiki Warta

Oferta Warty to wariant ubezpieczenia domu z instalacją fotowoltaiczną. W ramach oferty “Warta Dom” i "Warta Dom Komfort", ochrona rozciąga się również na instalacje będące częścią domu jednorodzinnego czy mieszkania - w tym również fotowoltaikę.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wynikające z popularnych zdarzeń losowych takich jak np. grad, napór śniegu, pożar, przepięcie, silny wiatr czy kradzieży instalacji. Wyłączenia dotyczą zaś szkód będących efektem m.in. niedbalstwa lub umyślnego działania ubezpieczającego, zamarzania wody, możliwych do przewidzenia powodzi czy korozji i utleniania.

Ubezpieczenie fotowoltaiki Wiener

Polisa na fotowoltaikę Wiener ochroną może objąć sprawną i gotową do pracy instalację fotowoltaiczną, jak również instalację opartą o kolektory słoneczne. W obu przypadkach cały zespół instalacyjny musi jednak znajdować się poza strefą powodzi oraz pływów wybrzeża morskiego.

Produkt skierowany jest zarówno do właścicieli domów jednorodzinnych, jak firm, w przypadku których wartość instalacji nie przekracza 250 tys. zł. Klient ma do wyboru dwa warianty ochrony:

 • od ryzyk nazwanych i określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, takich jak np. grad, huragan, napór śniegu, powódź, pożar, przepięć, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, wandalizmu czy kradzieży. W tym przypadku ubezpieczenie obejmuje również koszty akcji ratowniczych i usuwania pozostałości.
 • od wszystkich ryzyk - w tym przypadku ubezpieczenie obejmuje wszystkie sytuacje i ryzyka losowe, poza pewnym wyjątkami określonymi w OWU, spowodowanymi np. umyślnym działaniem czy materiałami wybuchowymi (w tym również petardami). Ochrona uwzględnia m.in. koszty akcji ratowniczych, ale także koszty zakupu energii, w sytuacji uszkodzenia instalacji PV.

Oprócz powyżej przedstawionych przykładów, polisy na instalację fotowoltaiczną znajdziecie też w ofercie m.in. Compensa, Generali czy Link4.

Ubezpieczenie instalacji OZE w Concordia

Elastyczny zakres ubezpieczenia fotowoltaiki o mocy do 150 kWp (ale nie tylko, bo również: kolektorów słonecznych - 300 kWt, pomp ciepła - 300 kWt) dostępny jest również w ofercie Concordii. Oferta jest skierowana do szerokiego grona klientów - m.in. osób fizycznych, ale też właścicieli fotowoltaiki dla rolników czy też fotowoltaiki dla firm.

Ochroną objęte są wszystkie zdarzenia, z wyjątkiem tych określonych w OWU (np. uszkodzenia będące następstwem zaniedbania, nieprzestrzegania przepisów ppoż czy też  działania pod wpływem substancji odurzających.

Ubezpieczając instalację fotowoltaiczną w Concordia możecie też uzyskać świadczenie, w przypadku spadku wydajności instalacji (np. związanej z ilością promieni słonecznych w danym okresie).

Ubezpieczenie fotowoltaiki - cena, opłacalność

Wykupienie polisy na panele fotowoltaiczne, choć daje oczywiste korzyści, wiąże się z pewnymi wydatkami. Jaki jest koszt ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej?

Zanim przejdziemy do konkretnych stawek, warto zaznaczyć co ma wpływ na koszty ponoszone w ramach ubezpieczenia. Wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej ma m.in.

 • cena samej instalacji,
 • moc fotowoltaiki,
 • rodzaj budynku, na którym ulokowana została instalacja,
 • charakterystyka miejsca montażu (np. rodzaj dachu, klasa podłoża w przypadku fotowoltaiki na gruncie),
 • wiek instalacji i związana z nim dostępność części zamiennych,
 • okres ubezpieczenia,
 • to, czy instalacja została zamontowana samodzielnie przez osobę ubezpieczającą, czy przez instalatora.

Nie bez znaczenia będzie również, czy chodzi o produkt łączony (ubezpieczenie domu z instalacją fotowoltaiczną) czy indywidualny.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie fotowoltaiki cena waha się od ok. 275 do ok. 600 zł. Szacunkowy, średni koszt ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej to zatem ok. 400 zł na rok.

Powyższa stawka dotyczy ubezpieczenia w ramach polisy dla domu jednorodzinnego o powierzchni ok. 100 m2, wyposażonego w instalację fotowoltaiczną o mocy ok. 4,5 kWp (wartej ok. 25 tys. zł).

Czy opłaca się zatem ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną?
Ubezpieczenie fotowoltaiki - cena przykładowa.
Przy obecnych stawkach za prąd, fotowoltaika o mocy ok. 4 kWp jest wstanie zmniejszyć rachunek za energię o ok. 2 tys. zł. W ciągu 25 lat eksploatacji daje to ok. 80 tys. zł oszczędności. A zatem, za stawkę 400 zł rocznie, możemy zabezpieczyć się przed utratą ponad 100 tys. zł.

Nie bez powodu mówi się, że Polak jest mądry po szkodzie. Wielu z nas, o zabezpieczeniu cennych rzeczy myśli dopiero, gdy stało się już najgorsze. Panele fotowoltaiczne, wystawiona na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych i elektrycznych mogą być bardziej narażone na kosztowne uszkodzenia. Ubezpieczenie fotowoltaiki to zatem dobry sposób na zadbanie o poniesioną inwestycję.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments