Spółka E2 Energia zaprzestaje sprzedaży energii i gazu

Spółka E2 Energia zaprzestaje sprzedaży energii elektrycznej i gazu

5 czerwca 2020 roku spółka E2 Energia, która działała dotychczas na polskim rynku energii i paliw gazowych, oficjalnie zaprzestała sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu. Urząd Regulacji Energetyki poinformował jednak, że ponad 20 tysięcy klientów spółki nie musi obawiać się przerw w dostawach mediów domowych, gdyż zostaną oni objęci systemem sprzedaży rezerwowej. Co to oznacza w praktyce?

E2 Energia nie będzie już sprzedawać prądu i gazu

W oficjalnym komunikacie URE dotyczącym zaprzestania funkcjonowania spółki E2 Energia w obszarze sprzedaży energii elektrycznej oraz paliw gazowych, nie przedstawiono powodów, dla których firma zdecydowała się na zakończenie działalności. Można się jedynie domyślać, iż jest to pokłosie tego, że w połowie 2019 roku sejm zamroził ceny prądu. Nowa ustawa już wiele miesięcy temu przyczyniła się bowiem zdziesiątkowania niezależnych sprzedawców prądu. Jeżeli dodać do tego obecne zawirowania gospodarcze, to decyzja władz spółki E2 Energia nie jest szczególnie zaskakująca.

Pomimo tego, iż nagła utrata sprzedawcy prądu czy gazu może się wydawać odbiorcom sytuacją wymagającą podjęcia natychmiastowych działań celem zapewnienia sobie ciągłości dostaw, to Urząd Regulacji Energetyki zapewnia, że konsumenci nie muszą podejmować żadnych kroków. Wszystko dzięki systemowemu rozwiązaniu, jakim jest umowa sprzedaży rezerwowej lub umowa kompleksowa, na mocy których energię elektryczną i gaz dostarczy odbiorcom sprzedawca rezerwowy. W komunikacie wystosowanym przez URE czytamy:

"Dotychczasowi klienci firmy E2 Energia nie muszą podejmować zatem żadnych działań w związku z sytuacją dotychczasowego dostawcy. Sprzedaż rezerwowa zostanie uruchomiona przez dystrybutora, który automatycznie przełączy klientów na usługi sprzedawcy rezerwowego wskazanego przez odbiorców w umowie. Jeśli natomiast w umowie nie został wskazany taki sprzedawca, jego funkcję na rynku gazu dla odbiorców przyłączonych do sieci Polskiej Spółki Gazownictwa będzie pełnił PGNiG Obrót Detaliczny, a na rynku energii tzw. sprzedawca z urzędu".

Sprzedaż rezerwowa energii elektrycznej i gazu

Podstawowym zadaniem sprzedawcy rezerwowego wskazanego w umowie jest zapewnienie odbiorcy ciągłości w dostawie energii elektrycznej lub/i gazu. Sprzedaż rezerwowa uruchamiana jest przez OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) na podstawie umowy, w której jako strona występuje sprzedawca energii. OSD odpowiedzialny jest natomiast za zawarcie umowy rezerwowej w imieniu i na rzecz odbiorcy. Porozumienie takie zawiązywane jest na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia zaprzestania wykonywania umowy przez dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej lub paliwa gazowego. Prezes URE przypomina jednocześnie, że wspomniana umowa może ulec rozwiązaniu w dwóch przypadkach:

jeżeli dojdzie do porozumienia stron w dowolnym i uzgodnionym przez nie terminie,

jeżeli odbiorca zdecyduje się na rezygnację z usług dostawcy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym dostarczono wypowiedzenie. Istotne, że odbiorca ma prawo do wskazania późniejszego terminu wypowiedzenia umowy.

W tym miejscu może zrodzić się pytanie, o ewentualne kary umowne, które musiałby zapłacić odbiorca za wypowiedzenie umowy. Okazuje się, że wg wytycznych URE, sprzedawca rezerwowy nie ma prawa żądać od odbiorcy pokrycia kosztów wcześniejszego rozwiązania umowy. W przepisach dotyczących sprzedaży rezerwowej energii nie zostały określone także dopuszczalne powody zaprzestania działalności sprzedawcy prądu i gazu, które upoważniałyby go do skorzystania z instytucji sprzedaży rezerwowej. Należy zatem przyjąć, iż będzie ona funkcjonowała w większości przypadków, chroniąc ciągłość dostaw i dobry interes odbiorców.

Klienci E2 Energia przed decyzją o wyborze nowego sprzedawcy

Okazuje się, że w sytuacji, w której dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej i paliw gazowych ogłasza zakończenie działalności, nie do końca jest tak, że jego klienci nie muszą podejmować żadnych, związanych z tym działań. Owszem, ciągłość dostaw gwarantuje im umowa sprzedaży rezerwowej, jednak cena energii elektrycznej obowiązująca na jej podstawie może być wyższa niż średnia cena rynkowa. W nawiązaniu do powyższego rzecznik prasowy URE, pani Agnieszka Głośniewska we wcześniejszych przekazach dla portalu wysokienapiece.pl zaznaczyła:

“Warto pamiętać, że oprócz sprzedawcy z urzędu, który działa na terenie danego operatora, odbiorca może znaleźć i wskazać w umowie o świadczenie usług dystrybucji dowolnego sprzedawcę, który będzie świadczył dla niego usługę sprzedaży rezerwowej. Lista sprzedawców rezerwowych, działających na terenie danego OSD, powinna znajdować się na stronie internetowej OSD i być dostępna w jego siedzibie. W przypadku braku akceptacji warunków wzorcowej umowy sprzedaży rezerwowej, w tym ceny energii, odbiorca może wybrać z listy zamieszczonej przez operatora na jego stronie internetowej innego sprzedawcę rezerwowego – takiego, którego warunki oceni jako korzystniejsze".

Urząd Regulacji Energetyki zachęca tym samym wszystkich dotychczasowych klientów spółki E2 Energia, do jak najszybszego przejrzenia ofert innych sprzedawców energii funkcjonujących na rynku i wybrania tego, który zaproponuje najbardziej atrakcyjne warunki. Zważywszy na obecną sytuację gospodarczą i reperkusje podjętych wcześniej rządowych decyzji, można się spodziewać, że zmiana sprzedawcy prądu i gazu czeka wkrótce wielu Polaków.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments