żarówki prąd

Raport o cenach prądu 2017 – nieznaczny wzrost rachunków

Już przez kilka ostatnich miesięcy media informowały, że czekają nas spore podwyżki cen energii elektrycznej. Jednak po zatwierdzeniu przez prezesa URE nowych taryf, okazało się, że nowe stawki spowodują jedynie nieznaczny wzrost opłat. Jak wynika bowiem z obliczeń urzędu, w polskich gospodarstwach domowych, rachunki za prąd mają wzrosnąć maksymalnie o niespełna 4%.

Jakie ceny prądu w roku 2017 dla gospodarstw domowych

W dniu 15 grudnia 2016 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził trzem przedsiębiorstwom, pełniącym funkcję tzw. sprzedawców z urzędu, taryfy dla energii elektrycznej w obrocie dla gospodarstw domowych tzw. grupy taryfowe G. Natomiast jako ostatnia, z powodu opóźnienia w dostarczeniu do URE uzasadnionego wniosku, 16 grudnia tego roku została zatwierdzona taryfa dla Energa Obrót. Dla wszystkich odbiorców czterech sprzedawców z urzędu, obniżenie cen w obrocie wynosić będzie w 2017 roku 4,6%. Przy czym największy spadek cen prądu zanotowano w taryfie Enei (wyniósł on - 4,8%), a najniższy spadek wykazała Energa Obrót (- 4,3%). Jak wyjaśnia Urząd Regulacji Energetyki, obniżka ta wynika głównie z niższego kosztu zakupu energii, będącego efektem rosnącej konkurencji rynkowej oraz tzw. „zielonych certyfikatów”.

Opłaty za dystrybucję w 2017 roku w górę

W 2017 roku Polacy będą płacić wyższe rachunki ze względu na wzrost opłat w dystrybucji. Jednocześnie bowiem z taryfami dla energii elektrycznej, Prezes URE zatwierdził też w całości taryfy dla energii elektrycznej dla Operatora Systemu Przesyłowego oraz czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych (czyli: Energa Operator SA., Enea Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja SA. oraz Tauron Dystrybucja SA). Natomiast, tylko częściowo (wyłącznie w zakresie kosztów, które nie są zależne od przedsiębiorstwa, tzn. stawki opłaty przejściowej, stawki opłaty OZE i stawki jakościowej) w trakcie postępowania prowadzonego przez URE, zaakceptowana została taryfa innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

W sumie, dla wszystkich OSD, średni wzrost stawek opłat w dystrybucji dla wszystkich grup taryfowych wynosi 5,6 %. Natomiast dla gospodarstw domowych, w zależności od regionu, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej wzrosną w przyszłym roku od 4,5% do prawie 7% (szczególnie w Warszawie i okolicach). Warto tu jednak przypomnieć, że wszystkie wnioski taryfowe przedłożone przez operatorów systemów dystrybucyjnych zawierały wyższe kwoty i różniły się znacząco od tych, które finalnie zatwierdzone zostały przez Regulatora. Skąd przyszłoroczny wzrost średniej stawki w dystrybucji? Otóż jak tłumaczy Urząd Regulacji Energetyki, jest ona przede wszystkim następstwem wzrostu stawek opłaty przejściowej. Ta z kolei jest wynikiem:

Ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. KDT) oraz z nowej, wyższej stawki opłaty OZE, której podstawą jest ustawa o odnawialnych źródłach energii.

O ile wyższe rachunki dla gospodarstw domowych w 2017 roku?

Skutki zatwierdzonych taryf dla poszczególnych grup odbiorców przedstawia tabela zaprezentowana przez URE:

Operator Systemu Dystrybucyjnego/Sprzedawca z urzędu Zmiana taryfy w dystrybucji ogółem (%) Zmiana taryfy w dystrybucji dla odbiorców w grupach G (%) Zmiana taryfy sprzedawców z urzędu dla odbiorców w grupach G (%) Łączna zmiana rachunku w grupie G11 przy średnim zużyciu 1777 kWh (%) Łączna zmiana rachunku w grupie G12 przy średnim zużyciu 3335 kWh (%)
ENEA Operator Sp. z o.o. / ENEA SA 5,2 5,6 -4,8 1,7 -0,04
ENERGA Operator SA / ENERGA Obrót SA 4,2 4,5 -4,3 2,14 0,56
PGE Dystrybucja SA / PGE Obrót SA 6,1 6,8 -4,6 od 2,56 do 3,86 od -2,88 do 1,76
TAURON Dystrybucja SA / TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 6,0 6,0 -4,7* od 1,43 do 2,13* od -0,27 do 0,16*
innogy Stoen Operator** 6,6*** 6,9*** ** ** **
Razem 5,6 5,9 -4,6****

*skutki tylko dla odbiorców Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. (Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia).
**przedsiębiorstwo obrotu innogy Polska SA nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia.
***dla innogy Stoen Operator taryfa została zatwierdzona tylko w części dotyczącej stawki jakościowej, stawki OZE i stawek opłaty przejściowej.
****średnia nie obejmuje Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. oraz innogy Polska SA.
Uwaga - dla PGE i TAURON łączne skutki dla odbiorców w grupach G11 i G12 podano w przedziałach ze względu na istniejące jeszcze zróżnicowanie cen i stawek opłat na poszczególnych obszarach.

Aktualne stawki za energię elektryczną w Polsce, a także dla poszczególnych sprzedawców znajdziesz na stronie Ceny Prądu.

Jak wylicza Urząd Regulacji Energetyki, wzrost cen za energię elektryczną w grupie:

  • taryfa G11, która jest najczęściej wybieranym rozwiązaniem przez prywatnych odbiorców prądu (obecnie posiada ją ponad 80% gospodarstw domowych) przy średnim rocznym zużyciu przez trzyosobową rodzinę (wynoszącym średnio 1.777 kWh w 2015 r.) rachunek za energię wzrośnie w 2017 roku od 1,43% do 3,86%;
  • taryfa G12, w której obowiązują strefy niższej i wyższej stawki cenowej (godziny różnią się w zależności od sprzedawców prądu), mogą w przyszłym roku płacić nawet mniejsze rachunki. W tej kategorii bowiem według URE rachunki za energię elektryczną dla trzyosobowej rodziny zużywającej 3.335 kWh (dane z 2015 roku) ulegną zmianie od -2,88% do 1,76%.

Opłata OZE i opłata przejściowa co trzeba o nich wiedzieć?

Jak wynika z podanego przez URE komunikatu, wzrost średniej stawki w dystrybucji wynika przede wszystkim ze zwiększenia stawek opłaty przejściowej, a także z wyższej opłaty OZE. Warto więc przyjrzeć im się bliżej. I tak opłata przejściowa, z której finansowane są elektrownie węglowe jest jedną z opłat, które umieszczane są na rachunkach odbiorców energii. Zgodnie z decyzją URE, od 1 stycznia 2017 roku wzrośnie ona ponad dwukrotnie. Co jednak ważne, jej wysokość może różnić się w zależności od rodzaju odbiorcy, który konsumuje energię, oraz od wielkości tej konsumpcji. Opłata przejściowa w przypadku gospodarstw domowych uzależniona jest od rocznego zużycia energii elektrycznej (poniżej 500 kWh, od 500 kWh do 1200 kWh oraz powyżej 1200 kWh). Przy czym:

  • gospodarstwa domowe o zużyciu rocznym do 500 kWh będą płaciły w 2017 roku 0,55 zł brutto/mies. (wzrost o 0,25 zł, w 2016 roku najniższa stawka opłaty przejściowej wynosiła 0,30 zł brutto/mies.);
  • gospodarstwa domowe o zużyciu rocznym do 500 kWh -1200 kWh/rok będą płaciły w 2017 roku już 2,38 zł brutto na miesiąc (wzrost o 1,15 zł);
  • gospodarstwa domowe o zużyciu powyżej 1200 kWh/rok, w przyszłym roku płacić będą 8 zł brutto/mies. (wzrost o 4,13 zł);
  • firmy podłączone do sieci niskiego napięcia będą płaciły w 2017 roku 1,65 zł netto na miesiąc za 1 kW mocy umownej (wzrost o 0,80 zł);
  • firmy podłączone do sieci średniego napięcia będą od przyszłego roku płacić 3,80 zł netto/mies. na 1 kW (wzrost o 1,7 zł);
  • przedsiębiorstwa przyłączone do sieci wysokiego i najwyższego napięcia (bez zmian) będą płaciły 3,93 zł netto/mies. na 1 kW (czyli tyle samo co w tym roku).

Ponadto, zgodnie z decyzją URE, od 1 stycznia 2017 roku o kilkadziesiąt procent podniesiona zostanie opłata OZE, z której mają być pokrywane koszty wsparcia dla producentów zielonej energii (po raz pierwszy pojawiła się ona na rachunkach za prąd w połowie 2016 roku). Oznacza to, że opłata OZE wzrośnie w przyszłym roku o ponad złotówkę za każdą megawatogodzinę (wynosić będzie 3,7 zł netto za każdą skonsumowaną megawatogodzinę energii) w porównaniu do wartości z drugiej połowie 2016 roku (wówczas jej stawkę ustalono na 2,51 zł netto/MWh).

Ceny prądu 2017 dla firm

Zaznaczyć należy tu, że obniżka cen energii elektrycznej dotyczyć będzie w 2017 roku jedynie odbiorców indywidualnych. Dlaczego? Ponieważ ceny energii elektrycznej dla firm oraz instytucji (taryfy A, B, C, R) od 2008 roku nie podlegają już obowiązkowi taryfikacji. Oznacza to zatem, że sprzedawcy energii mają dowolność w kształtowaniu ofert stawek dla tych właśnie grup odbiorców, co przekłada się m.in. na atrakcyjność ofert również mniejszych spółek obrotu i wzrost liczby decyzji o zmianie sprzedawcy prądu.

Porównując ceny prądu dla gospodarstw domowych z cenami dla przedsiębiorstw, nasuwa się jeden wniosek, mianowicie, że prąd dla odbiorców biznesowych jest droższy niż dla odbiorców indywidualnych. Różnice te wynikają przede wszystkim z dwóch głównych czynników. Pierwszym z nich jest właśnie to, że stawki za prąd ustalane dla odbiorców końcowych, jakimi są małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, nie podlegają regulacji przez URE (nie pozwala to zatem utrzymać cen prądu na stabilnym poziomie, jak w przypadku gospodarstw domowych). Drugim ważnym czynnikiem jest moc umowna, której wysokość jest określona w umowie o świadczeniu usług przesyłowych i dystrybucyjnych i jest ona większa w porównaniu z mocą umowną ustalaną dla odbiorców indywidualnych.

Jak obniżyć rachunki za prąd?

Opłaty za energię elektryczną są jednym z stałych wydatków gospodarstw domowych. Przy czym, co należy podkreślić, w ciągu ostatnich kilkunastu lat tendencja zmiany cen energii elektrycznej jest zwyżkowa. Tylko w 2014 i 2015 roku mieliśmy do czynienia ze stabilizacją cen oraz ich niewielkimi spadkami (ceny prądu w 2016 były również na stabilnym poziomie):

zmiany ceny 1 kWh w Polsce w latach 1999-2017

(opracowanie: enerad.pl na podstawie danych URE)

Wielu odbiorców indywidualnych, jak i biznesowych, chcąc obniżyć rachunki za energię elektryczną decyduje się na zmianę sprzedawcy prądu, do której prawo, zgodnie z tzw. zasadą TPA (Third Party Access), przysługuje zarówno każdemu odbiorcy energii elektrycznej jak i gazu ziemnego. Jak wynika z cyklicznego monitoringu, który prowadzony jest przez Urząd Regulacji Energetyki:

  • liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), którzy zmienili sprzedawcę wg stanu na grudzień tego roku wynosi 462.630 (a więc od końca grudnia 2015 roku nastąpił wzrost o 18,2%);
  • natomiast wśród odbiorców w grupach taryfowych A, B, C wg stanu na grudzień 2016 roku dokonano 173.858, co stanowi wzrost od końca grudnia 2015 roku o 9,6%.

liczba zmian sprzedawcy prądu w latach 2011-2016

(opracowanie enerad.pl na podstawie danych URE)

Innym sposobem na obniżenie rachunków za prąd nawet do 90% jest zainstalowanie w swoim domu fotowoltaiki. Własne panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu lub na gruncie pozwalają na wyprodukowanie w pełni czystej i ekologicznej energii. Tylko na koniec 2016 roku, łączna moc zainstalowana w polskich elektrowniach PV osiągnęła pułap niemal 75 MWp, z czego ponad 90% to moc przyłączona w mikroinstalacjach (jest to trzy razy więcej niż rok wcześniej)

Do rozwoju fotowoltaiki w gospodarstwach domowych przyczyniła się m.in. stabilizacja sytuacji prawnej w zakresie systemu wsparcia dla prosumentów. Polega ona na rozliczeniach ilości energii wprowadzonej do sieci i pobranej w bilansach rocznych. Duży wpływ na coraz większe zainteresowanie fotowoltaiką mają również niższe koszty instalacji PV (w 2016 roku średni koszt budowy 1 MWp instalacji fotowoltaicznej spadł do 4,2 mln zł netto). Wpływ na to miał m.in. rozwój technologii, coraz większa dostępność i konkurencyjność urządzeń oraz firm wykonawczych (zapraszamy do naszego rankingu firm fotowoltaicznych). Jeszcze w 2010 roku wartość polskiego rynku elektrowni fotowoltaicznych wynosiła 0,2 mln zł, a w 2016 roku było to już 311 mln zł. Szacuje się, że w 2017 roku wartość rynku fotowoltaicznego w Polsce ulegnie podwojeniu.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments